Lemminkäinen Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn koskien sen 100 000 000 euron vakuudettomia vuonna 2019 erääntyviä joukkovelkakirjoja

LEMMINKÄINEN OYJ              PÖRSSITIEDOTE          3.8.2017 KLO 8.30

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA EIKÄ LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.

LEMMINKÄINEN OYJ KÄYNNISTÄÄ SUOSTUMUSTEN HAKUMENETTELYN KOSKIEN SEN 100 000 000 EURON VAKUUDETTOMIA VUONNA 2019 ERÄÄNTYVIÄ JOUKKOVELKAKIRJOJA

Lemminkäinen Oyj (”Lemminkäinen”) käynnistää menettelyn toteuttaakseen ja hankkiakseen suostumukset, vaateista luopumiset ja Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista koskevat päätökset liikkeeseenlaskemiensa Joukkovelkakirjojen (ISIN: FI4000100508) haltijoilta (”Joukkovelkakirjanhaltijat”), joita 19.6.2017 tiedotettu Lemminkäisen absorptiosulautuminen YIT Oyj:öön (”YIT”) edellyttää tai jotka liittyvät siihen.

Suostumusten hakumenettely toteutetaan noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu Lemminkäisen consent solicitation memorandum -muistiossa (”Muistio”), joka on päivätty 3.8.2017.

Ehdotuksesta päätetään äänestämällä joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksessa joka pidetään 18.8.2017 klo 9:00 Suomen aikaa Nordean tiloissa, osoitteessa Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki. Ehdotuksen hyväksymistä varten vaaditaan, että kokouksessa läsnä olevilla Joukkovelkakirjanhaltijoilla on hallussaan vähintään 50 prosenttia Joukkovelkakirjan oikaistusta nimellispääomasta, jonka lisäksi ehdotuksen hyväksyminen edellyttää kokouksessa vähintään 75 prosenttia oikaistusta nimellispääomasta edustavien Joukkovelkakirjanhaltijoiden suostumuksen. Joukkovelkakirjanhaltijat voivat äänestää kokouksessa osallistumalla kokoukseen henkilökohtaisesti tai puhelimen välityksellä (tai vaihtoehtoisesti asiamiehen edustamana). Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Joukkovelkakirjanhaltija joka toimittaa pätevän äänestyslomakkeen alla kuvatun menettelytavan mukaisesti, valtuuttaa samalla asiamiehen edustamaan sekä äänestämään Joukkovelkakirjanhaltijan puolesta kokouksessa.

Joukkovelkakirjanhaltija, joka toimittaa pätevän äänestyslomakkeen ehdotuksen puolesta ennen 16.8.2017 kello 17:00 Suomen aikaa, on tietyin edellytyksin oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,60 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu ("Early Instruction Fee -palkkio"). Joukkovelkakirjanhaltija, joka ei ole oikeutettu Early Instruction Fee -palkkioon, mutta toimittaa pätevän äänestyslomakkeen ennen 17.8.2017 kello 17:00 Suomen aikaa (”Lopullinen Ohjeistuksen Määräaika”) tai osallistuu kokoukseen joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai valtakirjalla määrittämänsä asiamiehen välityksellä, on tietyin edellytyksin oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,10 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu (”Basic Instruction Fee -palkkio”). Joukkovelkakirjanhaltijan, joka osallistuu kokoukseen henkilökohtaisesti, puhelimitse tai asiamiehen edustamana, on viimeistään kokouksen yhteydessä allekirjoitettava pätevä äänestyslomake (tai puhelimen välityksellä osallistuessaan toimitettava pätevä allekirjoitettu äänestyslomake Tabulaatioagentille viimeistään Lopullisen Ohjeistuksen Määräaikaan mennessä), jotta Joukkovelkakirjanhaltija on oikeutettu Basic Instruction Fee -palkkioon.

Palkkioiden maksu on ehdollinen (i) ehdotusten hyväksymiselle kokouksessa sekä (ii) Lemminkäisen ja YIT:n välisen yhdistymisen toteutumiselle.

Suostumusten hakumenettelyn ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Muistiossa, joka on Joukkovelkakirjanhaltijoille pyynnöstä saatavilla Solisitaatioagenteilta tai Tabulaatioagentilta.

Solisitaatioagentit:

Danske Bank A/S: liabilitymanagement@danskebank.dk / +358 10 513 8865

Nordea Bank AB (publ): NordeaLiabilityManagement@Nordea.com / +45 61612996

Tabulaatioagentti:

Intertrust (Sweden) AB: trustee@intertrustgroup.com / +46 73 582 55 65

Englanninkielinen kutsu joukkovelkakirjanhaltijoiden kokoukseen on tämän tiedotteen liitteenä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen
Puh. 02071 53378
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä Muistion kanssa. Mikäli olette epävarma tämän pörssitiedotteen sisällöstä, Muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaanne, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin, kuten omaan arvonpaperinvälittäjäänne, pankkineuvojaanne, asianajajaanne, kirjanpitäjäänne tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen neuvonantajaan.

Tämä pörssitiedote tai Muistio eivät ole pyyntö antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai Muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Lemminkäinen Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai Muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä pörssitiedote tai Muistio eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.