Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          30.10.2015 KLO 8.00
 

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.30.9.2015

Heinä–syyskuu 2015 (7–9/2014)

 • Saadut tilaukset olivat 312,2 milj. euroa (389,4)
 • Liikevaihto oli 568,8 milj. euroa (646,4)
 • Liikevoitto oli 20,9 milj. euroa (38,7), mikä oli 3,7 prosenttia (6,0) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 13,2 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen yhtiön päätökseen luopua suunnitellusta Ilmatar-hankkeesta Venäjällä.
 • Katsauskauden tulos oli 12,0 milj. euroa (16,2). Jatkuvien toimintojen tulos oli 12,0 milj. euroa (16,1).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,62). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,62).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 50,1 milj. euroa (80,9).
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 35,0 % (33,0) ja nettovelkaantumisaste 41,7 % (53,7).
 • Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 154,4 milj. euroa (233,5).

Tammi–syyskuu 2015 (1–9/2014)

 • Saadut tilaukset olivat 1 121,5 milj. euroa (1 404,2)
 • Liikevaihto oli 1 350,5 milj. euroa (1 436,2)
 • Liikevoitto oli 18,4 milj. euroa (36,2), mikä oli 1,4 prosenttia (2,5) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli -2,7 milj. euroa (24,4). Jatkuvien toimintojen tulos oli -2,7 milj. euroa (1,2).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,48 euroa (0,81). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,48 euroa (-0,26).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 76,2 milj. euroa (-47,3).

Ohjeistus vuodelle 2015

Tulosohjeistus vuodelle 2015 pysyy ennallaan. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2015 sen liikevaihto ei kasva vuoden 2014 tasosta (2 044,5 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2015 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2014 verrattuna (36,3 milj. euroa).

Avainluvut, IFRS 7-9/
2015
7-9/
2014
Muutos

1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos

1-12/
2014
Liikevaihto M€ 568,8 646,4 -77,6 1 350,5 1 436,2 -85,7 2 044,5
   Päällystys M€ 347,4 367,4 -20,0 670,6 671,3 -0,7 907,5
   Infraprojektit M€ 62,5 77,4 -14,9 187,1 212,6 -25,5 286,0
   Suomen talonrakentaminen M€ 103,4 121,9 -18,5 361,7 373,0 -11,3 539,0
   Venäjän toiminnot M€ 30,7 64,0 -33,3 66,8 114,1 -47,3 196,1
   Muut erät M€ 24,8 15,6 9,2 64,5 65,2 -0,7 115,9
Liikevoitto M€ 20,9 38,7 -17,8 18,4 36,2 -17,8 36,3
   Päällystys M€ 32,1 32,8 -0,7 20,3 27,0 -6,7 32,2
   Infraprojektit M€ 3,1 4,1 -1,0 8,2 5,7 2,5 7,2
   Suomen talonrakentaminen M€ -2,3 0,3 -2,6 1,5 12,3 -10,8 9,3
   Venäjän toiminnot M€ -10,6 10,6 -21,2 -8,1 9,6 -17,7 19,7
   Muut erät M€ -1,3 -9,1 7,8 -3,5 -18,3 14,8 -32,2
Liikevoitto-% % 3,7 6,0 1,4 2,5 1,8
   Päällystys % 9,2 8,9 3,0 4,0 3,5
   Infraprojektit % 4,9 5,3 4,4 2,7 2,5
   Suomen talonrakentaminen % -2,2 0,2 0,4 3,3 1,7
   Venäjän toiminnot % -34,5 16,6 -12,1 8,4 10,1
Tulos ennen veroja M€ 16,6 23,2 -6,6 2,9 6,1 -3,2 -1,7
Jatkuvien toimintojen tulos M€ 12,0 16,1 -4,1 -2,7 1,2 -3,9 -5,0
Katsauskauden tulos M€ 12,0 16,2 -4,2 -2,7 24,4 -27,1 18,1
Jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,43 0,62 -0,19 -0,48 -0,26 -0,22 -0,68
Katsauskauden tulos/osake 0,43 0,62 -0,19 -0,48 0,81 -1,29 0,40
Liiketoiminnan rahavirta 1) M€ 50,1 80,9 -30,8 76,2 -47,3 123,5 -48,4

1)      1–9/2014 ja 1–12/2014: Liiketoiminnan rahavirta sisältää asfalttikartelliin liittyviä Q1/2014 maksettuja vahingonkorvauksia 59,7 milj. euroa.

Avainluvut, IFRS 30.9.
2015
30.9.
2014
Muutos
Q3/15 vs.
Q3/14
30.6.
2015 
3)
Muutos
Q3/15 vs.
Q2/15
31.12.
2014
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot M€ 1 268,5 1 910,9 -642,4 1 667,1 -398,6 1 456,1
Sidottu pääoma M€ 486,1 627,9 -141,8 547,0 -60,9 590,4
Taseen loppusumma M€ 1 235,6 1 543,7 -308,1 1 292,3 -56,7 1 257,8
Korollinen nettovelka M€ 154,4 233,5 -79,1 211,7 -57,3 213,6
Omavaraisuusaste 1) % 35,0 33,0 33,1 37,1
Nettovelkaantumisaste 2) % 41,7 53,7 57,2 51,8
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk
% 9,2 -2,3 10,9 13,5

1)      Omavaraisuusaste, mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: 9/2015: 24,5 %, 9/2014: 22,5 % ja 12/2014: 24,6 %.

2)      Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: 9/2015: 102,8 %, 9/2014: 125,5 % ja 12/2014: 128,4 %.

3)      Sisältää myytäväksi luokiteltuihin omaisuuseriin kuuluvat erät.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholmin kommentti:

”Lemminkäisen taloudellinen asema on parantunut selvästi vuoden takaisesta”, toteaa toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Sidottu pääomamme on laskenut viimeisen 12 kuukauden aikana 630 miljoonasta eurosta 485 miljoonaan euroon. Olemme vähentäneet investointeja ja pienentäneet nettokäyttöpääomaamme tehostamalla laskutusta sekä myymällä ei-strategisia tontteja ja omaisuuseriä sekä pitämällä yllä hyvän asuntomyyntitason Venäjällä. Korollinen nettovelkamme laski 235 miljoonasta eurosta 155 miljoonaan euroon ensimmäisen hybridilainan osittaisesta takaisinostosta (27 milj. euroa) huolimatta. Lisäksi tammi-syyskuun kassavirtamme on merkittävästi parempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.”

”Saimme katsauskaudella päätökseen Ruotsin talonrakentamisen sekä Norjan teiden huolto- ja ylläpitoliiketoiminnan myynnit. Lisäksi päätimme luopua Ilmatar-hankkeesta Venäjällä. Päätöksemme taustalla on Venäjän liiketoimintaympäristön epävarmuus ja heikentynyt taloudellinen tilanne sekä hankkeen riskitaso Lemminkäiselle. Portfoliomme selkeyttämisellä on ollut vuonna 2015 yli 20 miljoonan negatiivinen tulosvaikutus, mikä on enemmän kuin alun perin arvioimme. Nämä toimenpiteet ovat kuitenkin linjassa strategiamme kanssa ja ne parantavat kilpailukykyämme pitkällä aikavälillä sekä mahdollistavat toimintamme keskittymisen ydinliiketoimintoihimme. Kokonaisuutena etenemme suunnitelmien mukaisesti.”

”Lemminkäisen tulos kolmannella neljänneksellä jäi vertailukautta heikommaksi. Päällystyksessä tulos oli vertailukauden tasolla. Infraprojektien tulos oli vertailukautta heikompi, mutta markkinatilanne on edelleen suotuisa. Suomen talonrakentamisen tulosta heikensi alhaisempi myytyjen asuntojen määrä. Venäjän toimintojen tulosta rasittaa 13,2 miljoonan euron alaskirjaus liittyen päätökseemme luopua suunnitteilla olleesta Ilmatar-hankkeesta. Vuonna 2014 toteutetut kiinteiden kulujen leikkaukset näkyvät muiden toimintojen tuloksessa.”

”Infraprojektit sai uusia tilauksia 96 miljoonalla eurolla. Suomen talonrakentaminen allekirjoitti elokuussa sopimuksen Finavian terminaaliurakasta. Urakan arvo on yhteensä 170 miljoonaa euroa, joka näkyy vain osittain tilauskannassamme. Venäjällä emme ole käynnistäneet uusia asuntohankkeita. Tilauskannassamme on edelleen kasvattamisen varaa, ja näemme infraprojektien markkinatilanteen etenkin Ruotsissa ja Norjassa positiivisena.”

Markkinatilanne

Suomessa kokonaisrakentamisen määrä laskee vuonna 2015 viime vuodesta, mutta sen odotetaan kasvavan hieman vuonna 2016. Suurten infrahankkeiden päättyminen luo epävarmuutta infrarakentamiseen. Talonrakentamisessa korjausrakentaminen kasvaa, mutta uudisrakentamisen odotetaan säilyvän nykytasolla. Päällystysmäärät ovat kasvussa, mutta bitumin halpeneminen leikkaa liikevaihdon kasvua. Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamista tukevat suuret väylähankkeet ja investoinnit energiatuotannon infrastruktuuriin. Venäjällä comfort-luokan asuntojen kysyntä on viime vuodesta jonkin verran laskenut. Baltian maissa infrarakentamisen kysyntä on pysynyt vakaana. (Lähteet: Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus / syksy 2015, Euroconstruct kesäkuu/2015)

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään perjantaina 30. lokakuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Vuoden 2015 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2015 julkistamisaikataulu on seuraava:

5.2.2015            Tilinpäätöstiedote 2014

29.4.2015          Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015

29.7.2015          Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

30.10.2015        Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä
 

LISÄTIETOJA:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 53304
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53304

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi