Lemminkäinen päätti avainhenkilöiden uudesta, pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

LEMMINKÄINEN OYJ       PÖRSSITIEDOTE        18.12.2015 KLO 9.00

LEMMINKÄINEN PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN UUDESTA, PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa ohjelmaan osallistuvat henkilöt yhtiöön ja lisätä heidän omistustaan yhtiössä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018. Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson alussa järjestelmän ansaintakriteerit, niille asetettavat tavoitteet sekä jaettavien osakkeiden määrän ja osallistujat. Jokaisen ansaintajakson mahdollinen palkkio maksetaan neljässä osassa, joista jokainen vastaa 25 prosenttia kokonaispalkkiosta. Palkkioiden maksu tapahtuu ansaintajaksoa seuraavan neljän vuoden aikana. Mikäli ohjelmaan osallistuvan henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ansainta- tai maksukauden aikana, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu maksamattomiin palkkioihin.

Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahana maksettavan osuuden tavoitteena on kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Palkkioiden maksua varten Lemminkäinen Oyj voi oman harkintansa mukaan käyttää yhtä tai useampaa seuraavista: uusia liikkeeseenlaskettuja osakkeita, yhtiön nykyisiä omia osakkeita, markkinoilta hankituttuja osakkeita tai käteistä.

Noin 110 henkilöä kuuluu vuoden 2016 ansaintajaksolla järjestelmän piiriin. Vuonna 2016 palkkio perustuu Lemminkäinen-konsernin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE).

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arvoltaan yhteensä enintään 1 200 000 Lemminkäinen Oyj:n osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Hallitus suosittaa, että yhtiön toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat 50 prosenttia järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän kuuden kuukauden palkkaansa. Tämä omistus tulisi säilyttää työ- tai toimisuhteen voimassaoloajan.

Uusi järjestelmä korvaa yhtiön aiemman pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän vuosille 2013–2015, joka päättyy 31.12.2015. Voimassaolevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän keskeiset ehdot on tiedotettu 22.11.2012 ja kuvattu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Casimir Lindholm, toimitusjohtaja
Puh. 02071 53304
casimir.lindholm@lemminkainen.com

Tania Jarrett, henkilöstöjohtaja
Puh. 02071 50019
tania.jarrett@lemminkainen.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi