Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2015 KLO 16.15 LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 25.3.2015 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2014 ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajana ja väliaikaisena toimitusjohtajana toimineille henkilöille vastuuvapauden. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilik

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         25.3.2015 KLO 16.15

 

LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 25.3.2015 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2014 ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajana ja väliaikaisena toimitusjohtajana toimineille henkilöille vastuuvapauden.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Berndt Brunow, Noora Forstén, Finn Johnsson, Juhani Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Heppu Pentti.

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 euroa kuukaudessa sekä kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Lisäksi päätettiin, että ulkomailla asuville jäsenille kokouskohtaiset palkkiot maksetaan 1 000 eurolla korotettuna. Matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Omien osakkaiden hankintavaltuutus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 2 321 990 oman osakkeen hankkimisesta, joka vastaa 10 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus voi päättää hankkia osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Edellinen hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyi samalla.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 4 643 980 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 20 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle aiemmin myönnetty osakeantivaltuutus ja erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus päättyi samalla.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 8.4.2015 alkaen Lemminkäisen verkkosivuilla.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja

Johan Nybergh
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.com
 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi