Lemminkäisen osakeannin lopullinen tulos: osakeanti ylimerkittiin

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.9.2014 KLO 10.30 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. LEMMINKÄISEN OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS: OSAKEANTI YLIMERKITTIIN -- Osakeanti ylimerkittiin noin 27,

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         23.9.2014 KLO 10.30

 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.
 

LEMMINKÄISEN OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS: OSAKEANTI YLIMERKITTIIN

  • Osakeanti ylimerkittiin noin 27,5 prosentilla
  • Osakeannilla kerättiin noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat
  • Lemminkäisen osakkeiden kokonaismäärä nousee 23 219 900 osakkeeseen
  • Ylimerkinnästä johtuen merkintätakausta ei käytetty

Lemminkäinen Oyj:n (“Lemminkäinen” tai “Yhtiö”) hallitus on tänään hyväksynyt kaikki 17.9.2014 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa (“Osakeanti”) merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät täysimääräisinä.

Osakeannissa merkittiin 4 549 626 osaketta, joka vastaa noin 127,5 prosenttia tarjotuista 3 569 724 osakkeesta (“Tarjottavat osakkeet”). Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 3 531 776 osaketta, joka vastaa noin 98,9 prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista, ja ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa toissijaisessa merkinnässä merkittiin 1 017 850 osaketta, joka vastaa noin 28,5 prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista. Ilman merkintäoikeuksia merkityistä Tarjottavista osakkeista 37 948 osaketta allokoitiin merkitsijöille käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa. Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttorin (“Danske Bank”) antamaa merkintätakausta ei käytetty.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 8,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta, ja Lemminkäinen keräsi osakeannilla noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Lemminkäisen osakkeiden kokonaismäärä nousee 23 219 900 osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Lemminkäisessä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 25.9.2014.

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (LEM1SN0114) alkoi 18.9.2014. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Lemminkäisen varsinaisiin osakkeisiin (LEM1S) arviolta 24.9.2014. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 25.9.2014. Ilman merkintäoikeuksia tehtyjen merkintöjen perusteella allokoidut Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille suoraan varsinaisina osakkeina arviolta 25.9.2014.

Lemminkäinen vahvistaa ilman merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden merkinnän (toissijainen merkintä) allokaation kirjeitse. Maksettu, saamatta jääneitä Tarjottavia osakkeita vastaava merkintähinta palautetaan merkitsijöille osakeannin ehtojen mukaisesti arviolta 26.9.2014.

Danske Bank toimi Osakeannin pääjärjestäjänä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen

Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

 

Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

 

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.