Lemminkäinen julkistaa osakeannin alustavan tuloksen

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.9.2014 KLO 12.05 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. LEMMINKÄINEN JULKISTAA OSAKEANNIN ALUSTAVAN TULOKSEN Lemminkäinen Oyj:n (”Lemminkäinen” tai ”Yhtiö”) noin 29

LEMMINKÄINEN OYJ             PÖRSSITIEDOTE            19.9.2014 KLO 12.05

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

LEMMINKÄINEN JULKISTAA OSAKEANNIN ALUSTAVAN TULOKSEN

Lemminkäinen Oyj:n (”Lemminkäinen” tai ”Yhtiö”) noin 29,3 miljoonan euron merkintäoikeusannista (”Osakeanti”) merkittiin alustavan tuloksen mukaan 4 549 626 osaketta, joka vastaa noin 127,5 prosenttia tarjotuista 3 569 724 osakkeesta (”Tarjottavat osakkeet”). Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 3 531 776 osaketta, joka vastaa noin 98,9 prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista, ja ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa toissijaisessa merkinnässä merkittiin 1 017 850 osaketta, joka vastaa noin 28,5 prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista.

Osakeannin merkintäaika päättyi 17.9.2014, ja kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (LEM1SN0114) alkoi 18.9.2014. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Lemminkäisen varsinaisiin osakkeisiin (LEM1S) arviolta 24.9.2014, ja Osakeannissa Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 25.9.2014. Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla varsinaisina osakkeina odotetaan alkavan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 25.9.2014.

Ilman merkintäoikeuksia merkityt Tarjottavat osakkeet (toissijainen merkintä) allokoidaan Osakeannin ehtojen mukaisesti arvo-osuustilikohtaisesti käytettyjen merkintäoikeuksien sekä merkittyjen Tarjottavien osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille suoraan varsinaisina osakkeina arviolta 25.9.2014.

Lemminkäisen osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 23.9.2014.

Danske Bank toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen

Puh. 02071 54524
ilkka.salonen@lemminkainen.com

Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström
Puh. 02071 54524
katri.sundstrom@lemminkainen.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

 

VASTUUNRAJOITUS
Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.