Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2013

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2013 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013: Kannattavuushaasteita etenkin kansainvälisissä toiminnoissa; Lemminkäinen leikkaa kustannuksia 30 miljoonalla eurolla Tammi-kesäkuu 2013 (1–6/2012) - Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 6 % ja oli 827,6 milj. euroa (882,4). - Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2 085,1 milj. euroa (1 931,2). Tilauskannan kasvusta suurin osa tuli kansainvälisistä toiminn

LEMMINKÄINEN OYJ                    OSAVUOSIKATSAUS         8.8.2013 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013:
Kannattavuushaasteita etenkin kansainvälisissä toiminnoissa; Lemminkäinen leikkaa kustannuksia 30 miljoonalla eurolla

Tammi-kesäkuu 2013 (1–6/2012)

- Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 6 % ja oli 827,6 milj. euroa (882,4).
-
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2 085,1 milj. euroa (1 931,2). Tilauskannan kasvusta suurin osa tuli kansainvälisistä toiminnoista.   Tilauskannasta 52 % (53) kohdistuu vuodelle 2013.
-
Liikevoitto heikkeni ja oli -50,7 milj. euroa (-13,9). Liikevoittoprosentti oli -6,1 (-1,6). Tappiota aiheuttivat päällystyskauden viivästymä, asuntotuotannon vähäinen valmistuminen sekä kertaluonteiset erät
-
Tulos ennen veroja oli -62,4 milj. euroa (-22,3).
-
Osakekohtainen tulos oli -2,63 euroa (-0,90).
-
Liiketoiminnan rahavirta oli -78,2 milj. euroa (9,2). Rahavirtoihin vaikutti etenkin katsauskauden heikko tulos sekä käyttöpääoman muutokset. 
-
Omavaraisuusaste oli 29,2 % (31,2) ja nettovelkaantumisaste 108,6 % (91,7).
-
Korollinen vieras pääoma kasvoi 30 % ja oli katsauskauden päättyessä 494,5 milj. euroa (381,6). Korollinen nettovelka oli 405,2 milj. euroa (348,9).

Huhti-kesäkuu 2013 (4-6/2012)

- Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 8 % ja oli 521,2 milj. euroa (567,0).
-
Liikevoitto heikkeni selvästi ja oli -12,4 milj. euroa (7,7). Liikevoittoprosentti oli -2,4 (1,4).
-
Tulos ennen veroja oli -19,3 milj. euroa (2,0).
-
Osakekohtainen tulos oli -0,91 euroa (0,12).
-
Liiketoiminnan rahavirta oli -53,8 milj. euroa (-26,4).

Ohjeistus vuodelle 2013

Tilauskannan ja lähiaikojen kysyntänäkymien perusteella vuoden 2013 liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2012 tasolla. Vuoden 2013 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2012 tasosta. Vuonna 2012 Lemminkäisen liikevaihto oli 2 268 milj. euroa ja liikevoitto oli 50 milj. euroa. Kuluvana vuonna Lemminkäinen on tarkistanut vuoden 2013 tulosohjeistustaan 19.4.2013 sekä 18.7.2013.
  

Avainluvut

IFRS, milj.euroa 1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos   4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos 1-12/
2012
Liikevaihto 827,6 882,4 -6 %   521,2 567,0 -8 % 2 267,6
Liikevoitto   -50,7 -13,9 yli 100   -12,4 7,7   50,4
Liikevoitto-% -6,1 -1,6     -2,4 1,4   2,2
Tulos ennen veroja -62,4 -22,3 yli 100   -19,3 2,0   29,1
Jatkuvien toimintojen tulos -48,9 -19,0 yli 100   -16,7 1,0   20,4
Lopetettujen toimintojen tulos   2,5       2,4   5,7
Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista
verojen jälkeen
             
18,0
Katsauskauden tulos -48,9 -16,5 yli 100   -16,7 3,5   44,1
Laimentamaton
osakekohtainen tulos, euroa
               
   Jatkuvista toiminnoista -2,63 -1,02 yli 100   -0,91 0,00   0,83
   Lopetetuista toiminnoista   0,12       0,12   1,21
   Katsauskauden tuloksesta -2,63 -0,90 yli 100   -0,91 0,12   2,04
Liiketoiminnan rahavirta -78,2 9,2     -53,8 -26,4   57,8

 

Vuonna 2012 myydyt liiketoiminnot on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin. Yhtiö myi 28.9.2012 Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n koko osakekannan, joka käsitti betoniliiketoiminnan. Kauppahinta oli noin 55 milj. euroa. Myynnistä yhtiö kirjasi 17,3 milj. euron myyntivoiton ennen veroja pääosin vuoden 2012 kolmannelle neljännekselle.

 

IFRS, milj.euroa 30.6.2013 30.6.2012 Muutos 31.12.2012
Tilauskanta, milj. euroa 2 085,1 1 931,2 8 % 1 443,9
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 461,8 1 389,7 5 % 1 303,5
Korollinen nettovelka, milj. euroa 405,2 348,9 16 % 277,3
Omavaraisuusaste, % 29,2 31,2   37,2
Nettovelkaantumisaste, % 108,6 91,7   62,8
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 5,7 8,4   10,8

 

Toimitusjohtajan kommentti

"Lemminkäisen tulos vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli kokonaisuudessaan huono. Merkittävimmät kannattavuushaasteet olivat kansainvälisissä toiminnoissa", toimitusjohtaja Timo Kohtamäki toteaa. "Suurin yksittäinen syy tappiolliseen tulokseen oli 4-12 viikkoa viimevuotista myöhemmin alkanut päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan kausi kaikissa toimintamaissamme. Päällystystoiminnassa kustannusrakenne ja erityisesti henkilöstökulut olivat liian raskaat liiketoimintamme volyymiin nähden. Omaperusteisessa asuntorakentamisessa valmistuneiden asuntojen määrä oli poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi tulosta rasittivat Norjan tehostamistoimiin sekä televerkkoliiketoimintoihin liittyvät noin 10 miljoonan euron kertaerät."

"Vuonna 2011 käynnistetty, Suomen toimintoihin keskittyvä 50 miljoonan euron tehostamisohjelma on edennyt suunnitellusti. On kuitenkin selvää, että nämä toimenpiteet eivät ole riittäviä. Meidän on jatkettava kustannusrakenteen keventämistä vähentääksemme kausivaihtelun vaikutusta ja parantaaksemme kilpailukykyämme."

Tavoitteena on leikata kustannusrakennetta 30 miljoonalla eurolla. Päätökset pannaan täytäntöön vuonna 2013, ja säästöjen odotetaan realisoituvan täysimääräisinä vuoden 2014 toisesta vuosipuoliskosta lähtien. 30 miljoonaan euroon sisältyy toukokuussa 2013 julkaistu 10 miljoonan euron säästösuunnitelma.

"Lisäämme edelleen alihankintoja ja ulkoistamista. Viemme loppuun toimenpiteet, joilla vähennämme merkittävästi alueellisia yksiköitä Suomessa ja Norjassa. Väistämättä tämä edellyttää myös henkilöstömäärän sopeuttamista vastaamaan liiketoiminnan volyymia."

Lemminkäinen arvioi tehostamistoimenpiteiden henkilövaikutuksen olevan noin 500 henkilötyövuotta. Sopeuttamistoimet koskevat Lemminkäinen-konsernin koko henkilöstöä kaikissa toimintamaissa.

"Skandinaviassa ja Venäjällä meillä on parhaat mahdollisuudet kasvaa ja parantaa kannattavuuttamme. Vahvistamalla kansainvälisten liiketoimintojen johtamisvastuita, haluamme varmistaa tehostamistoimien onnistumisen ja nopeuttaa kannattavaa kasvua", Kohtamäki toteaa.

Markkinanäkymät

Rakentamisen yleinen markkinatilanne on heikentynyt. Suomessa kokonaisrakentamisen määrän arvioidaan laskevan tänä vuonna. Infrarakentaminen laskee jo kolmatta vuotta peräkkäin, eikä suunnan odoteta merkittävästi muuttuvan lähivuosina ilman valtion tukitoimia. Uusien asuntojen kauppa kohdistuu entistä voimakkaammin pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Alhaiset korot ylläpitävät asuntojen kysyntää, mutta kysynnän vetovoimaa hidastavat pankkien kiristyneet lainanantoehdot ja marginaalien nousu. Venäjällä Pietarissa comfort-luokan asuntojen kysyntä on edelleen suuri ja infrarakentamisen kysyntää kasvattaa useat tiehankkeet eri puolilla Venäjää. Ruotsissa ja Norjassa kasvava inframarkkina houkuttelee tekijöitä ympäri Eurooppaa, ja kilpailu etenkin päällystystöistä ja kalliorakentamisen urakoista on kireää. 

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 8. elokuuta klo 13.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Vuoden 2013 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2013 osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedote julkistetaan seuraavasti:

7.11.2013         Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2013
7.2.2014           Tilinpäätöstiedote 2013


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

LIITTEET:
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2013
Osavuosikatsauksen taulukko-osa

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin 40 prosenttia. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi