Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2013 KLO 17.00 LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 9.4.2013 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2012 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.20

LEMMINKÄINEN OYJ  PÖRSSITIEDOTE  9.4.2013 KLO 17.00

LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 9.4.2013 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2012 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2013.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Berndt Brunow, Noora Forstén, Finn Johnsson, Juhani Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Heikki Räty.

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 euroa kuukaudessa sekä kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Lisäksi päätettiin, että ulkomailla asuville jäsenille kokouskohtaiset palkkiot maksetaan 1 000 eurolla korotettuna. Matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Omien osakkaiden hankintavaltuutus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus voi päättää hankkia osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Edellinen hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyi samalla.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 3 900 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuonna 2009 myönnetty osakeantivaltuutus ja erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus päättyi samalla.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen kohtaa 9 päätettiin muuttaa siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Tämän lisäksi hallitus voi päättää kokouskutsun julkaisemisesta sanomalehdessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 23.4.2013 alkaen Lemminkäisen verkkosivuilla.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja
Johan Nybergh
02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin 40 prosenttia. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi