Lemminkäisen uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2011

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2012 klo 15.00 LEMMINKÄISEN UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2011 Vuoden 2012 alusta Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu neljään toimialaan: kansainväliset toiminnot, talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Kannattavan kasvun ja yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseksi kansainvälisessä toimintaympäristössä Lemminkäinen muodosti 1.1.2012 alkaen kansainvälisistä toiminn

LEMMINKÄINEN OYJ                           PÖRSSITIEDOTE                        21.3.2012 klo 15.00

LEMMINKÄISEN UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2011

Vuoden 2012 alusta Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu neljään toimialaan: kansainväliset toiminnot, talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka.

Kannattavan kasvun ja yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseksi kansainvälisessä toimintaympäristössä Lemminkäinen muodosti 1.1.2012 alkaen kansainvälisistä toiminnoista uuden, neljännen toimialan. Kansainvälisen toiminnot -toimialaan siirtyivät kaikki Lemminkäisen Suomen ulkopuoliset liiketoiminnot. Suomen ohella Lemminkäisen päämarkkina-alueet ovat muut Pohjoismaat, Venäjä ja Baltian maat. Toimialamuutoksella on tarkoitus ottaa nämä kasvavat markkinat entistä paremmin huomioon johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä.

Alla on esitetty uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2011.

 

LIIKEVAIHTO 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
Milj. euroa 2011 2011 2011 2011
         
Kansainväliset toiminnot 72,4 260,2 562,9 809,8
Talonrakentaminen 143,8 322,2 499,8 720,9
Infrarakentaminen 65,1 216,2 443,0 596,2
Talotekniikka 52,0 108,1 171,2 239,9
Muut toiminnot 6,5 13,9 22,2 31,0
Konsernieliminointi -19,1 -42,3 -67,0 -90,4
Segmentit yhteensä 320,6 878,3 1 632,1 2 307,4
Täsmäytyserät -4,3 -12,0 -17,0 -33,3
Konserni yhteensä, IFRS 316,3 866,3 1 615,1 2 274,1
         
         
LIIKEVOITTO 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
Milj. euroa 2011 2011 2011 2011
         
Kansainväliset toiminnot -13,3 3,6 30,9 42,2
Talonrakentaminen -4,3 -0,6 1,8 9,4
Infrarakentaminen 7,1 13,4 35,0 30,9
Talotekniikka 0,4 -0,7 1,3 2,8
Muut toiminnot -3,6 -7,1 -10,7 -16,6
Segmentit yhteensä -13,8 8,6 58,3 68,8
Täsmäytyserät -14,2 -16,0 -14,0 -15,3
Konserni yhteensä, IFRS -28,0 -7,4 44,3 53,5
         
         
LIIKEVOITTO-% 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
Milj. euroa 2011 2011 2011 2011
         
Kansainväliset toiminnot -18,4 1,4 5,5 5,2
Talonrakentaminen -3,0 -0,2 0,4 1,3
Infrarakentaminen 10,9 6,2 7,9 5,2
Talotekniikka 0,8 -0,6 0,8 1,2
Konserni yhteensä, IFRS -8,9 -0,9 2,7 2,4
         
         
LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
Milj. euroa 2011 2011 2011 2011
         
Kansainväliset toiminnot 72,4 187,8 302,7 246,9
Talonrakentaminen 143,8 178,4 177,6 221,1
Infrarakentaminen 65,1 151,1 226,8 153,2
Talotekniikka 52,0 56,1 63,1 68,7
Muut toiminnot 6,5 7,4 8,3 8,8
Konsernieliminointi -19,1 -23,2 -24,7 -23,4
Segmentit yhteensä 320,6 557,7 753,8 675,3
Täsmäytyserät -4,3 -7,7 -5,0 -16,3
Konserni yhteensä, IFRS 316,3 550,0 748,8 659,0
         
         
LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
Milj. euroa 2011 2011 2011 2011
         
Kansainväliset toiminnot -13,3 16,9 27,3 11,3
Talonrakentaminen -4,3 3,7 2,4 7,6
Infrarakentaminen 7,1 6,3 21,6 -4,1
Talotekniikka 0,4 -1,1 2,0 1,5
Muut toiminnot -3,6 -3,5 -3,6 -5,9
Segmentit yhteensä -13,8 22,4 49,7 10,5
Täsmäytyserät -14,2 -1,8 2,0 -1,3
Konserni yhteensä, IFRS -28,0 20,6 51,7 9,2
         
         
LIIKEVOITTO-%, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
Milj. euroa 2011 2011 2011 2011
         
Kansainväliset toiminnot -18,4 9,0 9,0 4,6
Talonrakentaminen -3,0 2,1 1,4 3,4
Infrarakentaminen 10,9 4,2 9,5 -2,7
Talotekniikka 0,8 -2,0 3,2 2,2
Konserni yhteensä, IFRS -8,9 3,8 6,9 1,4
         
         
VARAT        
Milj. euroa 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011
         
Kansainväliset toiminnot 212,1 321,4 354,2 304,0
Talonrakentaminen 373,5 372,6 337,4 418,1
Infrarakentaminen 163,0 213,6 216,5 158,8
Talotekniikka 32,2 35,2 35,5 35,2
Muut toiminnot 48,4 46,5 47,5 50,8
Segmentit yhteensä 829,1 989,3 991,1 966,9
Segmenteille kohdistamattomat varat        
ja konsernieliminoinnit yhteensä 269,4 407,0 684,8 275,9
Konserni yhteensä, IFRS 1 098,5 1 396,3 1 675,9 1 242,8
         
         
TILAUSKANTA TOIMIALOITTAIN        
Milj. euroa 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011
         
Kansainväliset toiminnot 445,7 563,2 527,2 482,5
Talonrakentaminen 632,2 666,8 629,8 580,5
Infrarakentaminen 285,9 389,5 214,7 238,3
Talotekniikka 107,9 115,4 113,7 99,0
Konserni yhteensä 1 471,7 1 734,8 1 485,4 1 400,4
- josta myymätön osuus 192,7 222,6 178,0 206,3
         
         
HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN, KESKIMÄÄRIN        
Milj. euroa 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011
         
Kansainväliset toiminnot 2 080 2 406 2 632 2 636
Talonrakentaminen 1 689 1 741 1 738 1 696
Infrarakentaminen 1 604 1 825 2 015 2 032
Talotekniikka 1 764 1 779 1 798 1 796
Emoyhtiö 226 238 253 261
Konserni yhteensä 7 363 7 989 8 436 8 421
         

Muut oikaisut vuoden 2011 tilinpäätöksessä

Lemminkäinen oikaisi vertailukauden varoista vuonna 2008 ennenaikaisesti kirjatun korvausvaateen. Oikaisu pienentää voittovaroja 3,2 milj. euroa sekä myynti- ja muita saamisia 4,4 milj. euroa ja lisää laskennallisia verosaamisia 1,1 milj. euroa.

 

KONSERNITASE 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
Milj. euroa 2011 2011 2011 2011
         
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 176,2 201,5 199,3 207,2
Liikearvot 84,7 85,7 85,4 85,7
Muut aineettomat hyödykkeet 15,8 17,5 17,3 18,7
Sijoitukset 14,7 13,8 15,0 15,3
Laskennallinen verosaaminen 23,4 31,5 30,0 19,4
Muut pitkäaikaiset saamiset 5,9 6,2 6,1 4,8
Yhteensä 320,8 356,2 353,1 351,0
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 404,3 455,9 460,3 448,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 334,0 550,5 597,4 407,3
Tuloverosaamiset 14,6 14,3 13,7 5,6
Rahavarat 24,7 19,4 251,5 30,4
Yhteensä 777,7 1 040,1 1 322,8 891,8
         
Varat yhteensä 1 098,5 1 396,3 1 675,9 1 242,8
         
Osakepääoma 34,0 34,0 34,0 34,0
Ylikurssirahasto 5,8 5,7 5,7 5,7
Suojausrahasto -1,0 -0,9 -1,0 -0,9
Arvonmuutosrahasto 0,1 0,0 0,0  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 63,1 63,2 63,2 63,2
Muuntoerot 2,4 2,2 -0,3 1,4
Edellisten tilikausien voitto 220,7 210,9 210,6 210,6
Tilikauden tulos -11,7 0,6 35,3 34,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 313,4 315,7 347,5 348,7
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,2 2,1 1,5 1,7
Oma pääoma yhteensä 315,6 317,9 349,0 350,4
         
Pitkäaikaiset velat        
Laskennalliset verovelat 17,4 20,1 21,3 21,7
Eläkevelvoitteet 0,6 3,5 3,3 3,9
Rahoitusvelat 141,4 191,0 342,4 194,6
Varaukset 2,6 3,7 4,4 6,2
Muut velat 3,9 3,1 2,8 3,2
Yhteensä 165,9 221,4 374,3 229,7
         
Lyhytaikaiset velat        
Rahoitusvelat 253,2 330,1 272,1 237,0
Varaukset 6,4 9,1 8,3 7,5
Ostovelat ja muut velat 348,2 507,6 659,0 416,4
Tuloverovelat 9,2 10,2 13,3 1,8
Yhteensä 617,0 857,0 952,6 662,7
         
Velat yhteensä 782,9 1 078,4 1 326,9 892,4
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 098,5 1 396,3 1 675,9 1 242,8
         
         
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2011 2011 2011 2011
         
Oman pääoman liukuva 12kk:n tuotto, % 1) 4,9 5,7 9,9 10,5
Sijoitetun pääoman liukuva 12kk:n tuotto, % 1) 8,6 6,4 9,2 10,8
Liikevoitto-% -8,9 -0,9 2,7 2,4
Omavaraisuusaste, % 32,6 25,9 23,3 30,8
Gearing, % 117,2 157,8 104,0 114,5
Korollinen nettovelka, milj. euroa 369,9 501,7 363,0 401,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa (sis. leasingostot) 9,5 50,1 62,2 84,0
Tilauskanta, milj. euroa 1 471,7 1 734,8 1 485,4 1 400,4
- josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus,
milj. euroa
445,7 563,2 527,2 482,5
Henkilöstö keskimäärin 7 363 7 989 8 436 8 421
Henkilöstö kauden lopussa 7 576 9 432 9 121 7 929
Liikevaihto milj. euroa 316,3 866,3 1 615,1 2 274,1
- josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus, milj. euroa 71,9 252,0 549,1 780,3
% liikevaihdosta 22,7 29,1 34,0 34,3
         
1) Sisältää lopetettujen toimintojen vaikutuksen        
         
         
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
  2011 2011 2011 2011
         
Tulos/osake, euroa -0,59 0,03 1,80 1,77
Oma pääoma/osake, euroa 15,95 16,07 17,69 17,75
Osinko/osake, euroa       0,501)
Osinko/tulos, %       28,3
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 517,4 455,6 396,8 367,8
Kurssi kauden lopussa, euroa 26,34 23,19 20,20 18,72
Vaihto kaudella, 1000 kpl 890 1 738 3 125 3 367
Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl 19 645 19 645 19 645 19 645
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä,
1000 kpl
19 645 19 645 19 645 19 645
         
1) hallituksen esitys yhtiökokoukselle  


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:

Robert Öhman
Talous- ja rahoitusjohtaja
Lemminkäinen Oyj

Puh. 02071 53515
robert.ohman@lemminkainen.fi

Katri Sundström
Sijoittajasuhdejohtaja
Lemminkäinen Oyj
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.fi
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi