Lemminkäinen päätti avainhenkilöiden uudesta, pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.11.2012 KLO 9.00 LEMMINKÄINEN PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN UUDESTA, PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön, lisätä heidän omistustaan yhtiössä ja tarjota heille kilpailukykyinen yhti

LEMMINKÄINEN OYJ  PÖRSSITIEDOTE  22.11.2012 KLO 9.0

LEMMINKÄINEN PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN UUDESTA, PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön, lisätä heidän omistustaan yhtiössä ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta ja ehdollisesta palkkiosta. Ehdollisen palkkion tavoitteena on kannustaa konsernin avainhenkilöitä omistamaan yhtiön osakkeita laajemmin.

Hallitus suosittaa, että yhtiön toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat puolet kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän puolen vuoden palkkaansa. Tämä omistus tulisi säilyttää työ- tai toimisuhteen voimassaoloajan.    

Suoriteperusteinen palkkio

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Ansaintajaksolla 2013 järjestelmän piiriin kuuluu noin 50 henkilöä, ja suoriteperusteinen palkkio perustuu Lemminkäinen-konsernin liikevoittoon sekä sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Mahdollinen suoriteperusteinen palkkio ansaintajaksolta 2013 maksetaan huhtikuun 2014 loppuun mennessä yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa noin kahden vuoden mittaisen sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Ehdollinen palkkio

Suoriteperusteisen palkkion lisäksi yllä mainituilla avainhenkilöillä on osakeomistuksen ja työ- tai toimisuhteen jatkumisen perusteella mahdollisuus saada järjestelmässä ehdollista palkkiota. Ehdollisen palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö ennestään omistaa tai hallituksen päättämään päivään mennessä hankkii yhtiön osakkeita hallituksen ennalta päättämän määrän tai osan siitä. Tällöin avainhenkilö saa ehdollisena palkkiona yhden osakkeen jokaista hankkimaansa osaketta kohden, mikäli hänen työ- tai toimisuhteensa on edelleen voimassa ja hän edelleen omistaa osakeostomahdollisuuden alaiset osakkeet ehdollisen palkkion maksuhetkellä. Ehdollisen palkkion ansaintajakso on kalenterivuodet 2013-2015. Ehdollinen palkkio maksetaan huhtikuun 2016 loppuun mennessä yhtiön osakkeina ja rahana.

Osakkeiden hankkiminen

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 700 000 Lemminkäinen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkion arvo määräytyy palkkiona maksettavien osakkeiden maksuhetken osakekurssin perusteella. Palkkiona luovutettavat Lemminkäinen Oyj:n osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta, jolloin kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Osakehankinta on ulkoistettu yhteistyökumppanille.

Uusi järjestelmä korvaa yhtiön aiemman pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, jonka viimeinen ansaintajakso päättyy 31.12.2012. Voimassaolevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän keskeiset ehdot on tiedotettu 10.12.2009 ja kuvattu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Timo Kohtamäki
Toimitusjohtaja
Puh. 02071 53263
timo.kohtamaki@lemminkainen.com

Tiina Mellas
Johtaja, HR ja ICT
Puh. 02071 53651
tiina.mellas@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi