Lemminkäisen uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2010

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2011 klo 10.00 LEMMINKÄISEN UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2010 Vuoden 2011 alusta Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu kolmeksi liiketoiminnaksi: talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Lemminkäinen ilmoitti joulukuussa 2010 myyvänsä rakennustuotteet-toimialaan kuuluvan kattoliiketoiminnan. Rakennustuotteet-toimialaan kuuluneet betoniliiketoiminta sekä ympäristö- ja urheilurakentamisen liiketoim

LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE     30.3.2011 klo 10.00

  

LEMMINKÄISEN UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2010

Vuoden 2011 alusta Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu kolmeksi liiketoiminnaksi: talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka.

Lemminkäinen ilmoitti joulukuussa 2010 myyvänsä rakennustuotteet-toimialaan kuuluvan kattoliiketoiminnan. Rakennustuotteet-toimialaan kuuluneet betoniliiketoiminta sekä ympäristö- ja urheilurakentamisen liiketoiminnot siirrettiin 1.1.2011 alkaen osaksi infrarakentaminen-toimialaa.

Lisäksi televerkkorakentaja Lemcon Networks Oy siirtyi vuoden 2011 alusta osaksi talotekniikka-toimialaa. Yhtiö toimi ennen osana talonrakentaminen-toimialaa.

Alla on esitetty tiivistetysti uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2010.
  

SEGMENTTI-INFORMAATIO        
         
LIIKEVAIHTO 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
milj. euroa 2010 2010 2010 2010
         
Talonrakentaminen 160,6 317,8 522,5 770,2
Infrarakentaminen 71,6 342,3 707,4 932,9
Talotekniikka 62,3 130,1 195,0 269,1
Muut toiminnot 2,8 5,7 8,5 11,4
Konsernieliminointi -12,2 -28,0 -51,1 -72,6
Segmentit yhteensä 285,2 767,8 1 382,3 1 911,0
Täsmäytyserät -0,8 -4,6 -8,7 -18,5
Konserni yhteensä, IFRS 284,4 763,2 1 373,6 1 892,5
         
         
LIIKEVOITTO 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
milj. euroa 2010 2010 2010 2010
         
Talonrakentaminen 0,5 4,8 7,5 25,6
Infrarakentaminen -27,9 -11,1 20,2 15,3
Talotekniikka 1,8 4,6 6,2 4,5
Muut toiminnot -3,4 -7,1 -11,0 -15,6
Segmentit yhteensä -29,1 -8,8 23,0 29,7
Täsmäytyserät 0,6 0,3 1,3 -0,7
Konserni yhteensä, IFRS -28,5 -8,5 24,3 29,0
         
         
  1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
LIIKEVOITTO-% 2010 2010 2010 2010
         
Talonrakentaminen 0,3 1,5 1,4 3,3
Infrarakentaminen -39,0 -3,2 2,9 1,6
Talotekniikka 2,9 3,5 3,2 1,7
Konserni yhteensä, IFRS -10,0 -1,1 1,8 1,5
         
         
LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
milj. euroa 2010 2010 2010 2010
         
Talonrakentaminen 160,6 157,2 204,7 247,7
Infrarakentaminen 71,6 270,7 365,1 225,5
Talotekniikka 62,3 67,8 64,9 74,1
Muut toiminnot 2,8 2,9 2,8 2,9
Konsernieliminointi -12,2 -15,8 -23,1 -21,5
Segmentit yhteensä 285,2 482,6 614,5 528,7
Täsmäytyserät -0,8 -3,8 -4,1 -9,8
Konserni yhteensä, IFRS 284,4 478,8 610,4 518,9
         
         
LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
milj. euroa 2010 2010 2010 2010
         
Talonrakentaminen 0,5 4,3 2,7 18,1
Infrarakentaminen -27,9 16,8 31,3 -4,9
Talotekniikka 1,8 2,8 1,6 -1,7
Muut toiminnot -3,4 -3,7 -3,9 -4,6
Segmentit yhteensä -29,1 20,3 31,8 6,7
Täsmäytyserät 0,6 -0,3 1,1 -2,0
Konserni yhteensä, IFRS -28,5 20,0 32,9 4,7
         
         
  1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
LIIKEVOITTO-% VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2010 2010 2010 2010
         
Talonrakentaminen 0,3 2,7 1,3 7,3
Infrarakentaminen -39,0 6,2 8,6 -2,2
Talotekniikka 2,9 4,1 2,5 -2,3
Konserni yhteensä, IFRS -10,0 4,2 5,4 0,9
         
         
VARAT        
milj. euroa 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010
         
Talonrakentaminen 365,5 391,3 420,0 440,1
Infrarakentaminen 286,8 400,9 417,6 317,8
Talotekniikka 36,2 36,9 39,8 44,5
Muut toiminnot 38,1 44,2 45,9 46,2
Segmentit yhteensä 726,6 873,3 923,2 848,6
Segmenteille kohdistamattomat varat        
ja konsernieliminoinnit yhteensä 290,7 313,6 282,8 216,7
Konserni yhteensä, IFRS 1 017,3 1 186,9 1 206,0 1 065,3
         
         
TILAUSKANTA        
milj. euroa 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010
         
Talonrakentaminen 621,2 711,7 666,0 683,9
- josta myymätön osuus 115,5 149,6 102,2 135,3
Infrarakentaminen 550,7 585,0 434,5 416,6
Talotekniikka 124,4 133,5 129,5 125,9
Konserni yhteensä 1 296,3 1 430,2 1 230,0 1 226,4
-josta kansainvälistä toimintaa 287,2 338,6 252,3 294,3
         
         
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010
         
Talonrakentaminen 1 946 2 017 2 050 2 063
Infrarakentaminen 3 212 3 748 4 054 4 000
Talotekniikka 2 066 2 085 2 089 2 060
Emoyhtiö 115 116 146 191
Konserni yhteensä 7 339 7 966 8 339 8 314
         


Muut oikaisut vuoden 2010 tilinpäätöksessä

Lemminkäinen kirjasi vuoden 2010 tilinpäätöksessään vertailukauden taseeseen velan, joka oli jäänyt huomioimatta 19.5.2008 tehdyssä työyhteenliittymän loppuselvityksessä. Joulukuussa 2010 tehdyssä lisäselvityksessä havaittiin, että Lemminkäinen on sopimusoikeudellisen tulkinnan nojalla velvollinen maksamaan työyhteenliittymän sopimusosapuolelle 1,5 milj. euroa. Kirjaus vaikutti vuoden 2010 laskennallisiin verosaamisiin yhteensä 0,3 milj. euroa, lyhytaikaisiin velkoihin 1,2 milj. euroa ja voittovaroihin -0,9 milj. euroa. Lisäksi kirjaus vaikutti joihinkin taloudellista kehitystä kuvaaviin tunnuslukuihin. 

 

         
KONSERNITASE 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
milj. euroa 2010 2010 2010 2010
         
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 184,4 189,5 182,3 175,3
Liikearvot 78,6 86,6 83,9 84,8
Muut aineettomat hyödykkeet 4,5 5,6 10,0 14,4
Sijoitukset 12,9 12,5 14,2 14,0
Laskennallinen verosaaminen 22,9 21,7 20,5 16,3
Muut pitkäaikaiset saamiset 7,4 7,3 7,2 7,2
Yhteensä 310,7 323,2 317,9 312,0
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 387,2 427,5 386,3 369,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 281,1 397,2 449,7 343,1
Rahavarat 38,3 39,0 52,1 26,3
Yhteensä 706,6 863,7 888,0 739,2
         
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat       14,1
         
Varat yhteensä 1 017,3 1 186,9 1 206,0 1 065,3
         
Osakepääoma 34,0 34,0 34,0 34,0
Ylikurssirahasto 5,8 5,8 5,8 5,8
Suojausrahasto -2,1 -2,0 -1,8 -1,5
Arvonmuutosrahasto 0,1 0,1 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 63,5 63,1 63,1 63,1
Muuntoerot 0,3 2,2 0,6 2,2
Edellisten tilikausien voitto 224,6 224,6 224,7 224,5
Tilikauden tulos -26,7 -17,1 2,9 0,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 299,5 310,6 329,4 328,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 4,6 7,7 4,6 5,1
Oma pääoma yhteensä 304,1 318,3 334,0 333,5
         
Pitkäaikaiset velat        
Laskennalliset verovelat 14,9 15,9 19,6 17,6
Eläkevelvoitteet 0,5 0,5 0,5 0,5
Varaukset 2,6 2,9 1,7 2,3
Rahoitusvelat 180,9 174,3 222,2 214,1
Muut velat 2,2 2,1 3,9 3,9
Yhteensä 201,1 195,7 248,0 238,4
         
Lyhytaikaiset velat        
Ostovelat ja muut velat 299,1 391,8 385,8 321,2
Varaukset 6,7 6,9 7,3 6,4
Rahoitusvelat 206,4 274,1 230,9 161,4
Yhteensä 512,2 672,9 624,0 489,0
         
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin kohdistuvat velat     4,4
         
Velat yhteensä 713,2 868,6 872,0 731,7
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 017,3 1 186,9 1 206,0 1 065,3
         
         
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
TUNNUSLUVUT 2010 2010 2010 2010
         
Oman pääoman tuotto, % -8,8 -5,4 1,0 0,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,1 0,4 5,1 7,0
Liikevoitto-% -10,0 -1,1 1,8 1,5
Omavaraisuusaste, % 33,6 30,1 30,7 35,2
Gearing, % 114,8 128,7 120,1 104,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 349,0 409,5 401,0 349,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa (sis. leasingostot) 7,5 33,8 44,5 59,6
Tilauskanta, milj. euroa 1 296,3 1 430,2 1 230,0 1 226,4
- josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus, milj. euroa 287,2 338,6 252,3 294,3
Henkilöstö keskimäärin 7 339 7 966 8 339 8 314
Henkilöstö kauden lopussa 7 398 9 302 8 920 7 744
Liikevaihto milj. euroa 284,4 763,2 1 373,6 1 892,5
- josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus, milj. euroa 64,0 218,1 416,5 543,5
% liikevaihdosta 22,5 28,6 30,3 28,7
         
         
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/ 1-6/ 1-9/ 1-12/
  2010 2010 2010 2010
         
Tulos/osake, euroa -1,52 -0,92 0,15 0,02
Oma pääoma/osake, euroa 15,24 15,81 16,77   16,72 
 
Osinko/osake, euroa       0,50 1)
Osinko/tulos, %       yli sata
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 552,4 467,5 485,2 510,8
Kurssi kauden lopussa, euroa 28,12 23,80 24,70 26,00
Vaihto kaudella,1000 kpl 1 770 2 451 3 167 4 172
Osakkeiden lukumäärä,1000 kpl 19 645 19 645 19 645 19 645
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä,1000 kpl 17 532 18 588 18 948 19 124
         
1) hallituksen esitys yhtiökokoukselle  
         
 
 
       
               
 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä
 

LISÄTIETOJA:
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, 02071 53515, robert.ohman@lemminkainen.fi
Katri Sundström, sijoittajasuhdepäällikkö, 02071 54813, katri.sundstrom@lemminkainen.fi
 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi
 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 8 300 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.