Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2009

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2010 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009: Monipuolisuus kannatteli Lemminkäistä. Rahavirta oli hyvä ja tase vahvistui. Yhteenveto tammi-joulukuulta 2009 (vertailuluku 1-12/2008): - Liikevaihto pieneni 21 % ja oli 1 964,4 milj. euroa (2 481,8) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 27 % eli 527,1 milj. euroa (676,7)

LEMMINKÄINEN OYJ	TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  12.2.2010    KLO 9.00 


LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009:                      
Monipuolisuus kannatteli Lemminkäistä. Rahavirta oli hyvä ja tase vahvistui.  


Yhteenveto tammi-joulukuulta 2009 (vertailuluku 1-12/2008):           

- Liikevaihto pieneni 21 % ja oli 1 964,4 milj. euroa (2 481,8)         
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 27 % eli 527,1 milj.  
euroa (676,7)                                  
- Liikevoitto oli 23,3 milj. euroa (123,2), liikevoittoprosentti oli 1,2 %   
(5,0). Liikevoittoa rasitti 54 milj. euron osuus KHO:n määräämästä       
seuraamusmaksusta. Liikevoitto ilman seuraamusmaksua olisi ollut 77,3 milj.   
euroa ja liikevoittoprosentti olisi vastaavasti ollut 3,9 %           
- Tulos ennen veroja oli -10,0 milj. euroa (91,0)                
- Osakekohtainen tulos oli -1,53 euroa (3,28)                  
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,4 % (17,7)                  
- Liiketoiminnan rahavirta oli 64,2 milj. euroa (24,6)             
- Omavaraisuusaste oli 31,4 % (26,2) ja nettovelkaantumisaste 108,6 % (98,4)  
- Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 958,4 milj. euroa (1 064,5)       
- Hallitus esittää, ettei tilikaudelta makseta osinkoa             


Yhteenveto loka-joulukuulta 2009 (vertailuluku 10-12/2008):           

- Liikevaihto laski 30 % ja oli 519,6 euroa (742,5)               
- Liikevoitto pieneni 67 % ja oli 12,3 milj. euroa (37,5)            
- Nettorahoituskulut olivat 8,0 milj. euroa (14,5)               
- Tulos ennen veroja oli 4,3 milj. euroa (23,0)                 
- Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,55)                  
- Liiketoiminnan rahavirta oli 67,7 milj. euroa (212,8)             


Tärkeimmät tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä:            

Asuntomyynti jatkui Suomessa vilkkaana edellisen vuosineljänneksen tavoin ja  
useita liikekiinteistökauppoja ajoittui vuoden viimeiselle vuosineljännekselle. 
Viimeisellä vuosineljänneksellä allekirjoitettiin myös sopimuskokonaisuus    
Kuopion elinkaarihankkeesta, jonka kokonaisarvo Lemminkäiselle on noin 93,5   
milj. euroa.                                  

Päällystyskausi jatkui vilkkaana loka-marraskuun ajan, mutta aikaisin alkanut  
talvi keskeytti infrarakentamisen kauden edellisiä vuosia aiemmin. Vuoden    
viimeisellä neljänneksellä Lemminkäinen voitti sekä Kehäradan itäisen suuaukon 
että Töölönlahden pysäköintihallin rakennustyöt. Projektien yhteenlaskettu arvo 
on noin 49 milj. euroa.                             

Talotekniikan liikevaihto ja tulos kehittyivät tasaisesti ja tilauskanta lähti 
kiristyneestä kilpailusta huolimatta varovaiseen kasvuun. Vuoden viimeisellä  
vuosineljänneksellä Lemminkäinen solmi muun muassa mittavan huolto- ja     
ylläpitosopimuksen Ilmarisen kanssa.                      

Rakennustuotteissa katto- ja vedeneristysurakoiden kysyntä jatkui tyydyttävänä 
myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ympäristörakentamisen osuus pysytteli  
lähes edellisvuoden tasolla. Asuntorakentamisen piristyminen lisäsi       
betonielementtien kysyntää loppuvuotta kohden.                 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Lemminkäinen julkisti uudistetun strategiansa,
jonka taloudelliset päätavoitteet ovat kannattava kasvu ja konsernin      
vakavaraisuuden vahvistaminen.                         


Tuloksen kehitys ja taloudellinen asema vuonna 2009:              

Yleisen taloudellisen tilanteen vaikutuksesta Lemminkäisen kaikkien toimialojen 
liikevaihdot pienenivät edellisvuodesta. Voimakkaimmin kehitys näkyi      
talonrakentamisessa, jossa alkuvuosi oli hiljainen. Asuntotuotannon piristyminen
vuoden loppua kohden Suomessa ja Venäjällä paransi kuitenkin tilannetta. Myös  
päällystystoiminnan vilkas kysyntä Norjassa ja Tanskassa sekä hyvä menestyminen 
kotimaan markkinoilla vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon. Lemminkäisen  
tilauskanta tilikauden lopussa oli noin 10 % edellisvuotta pienempi.      

Vuoden 2009 tulosta heikensi yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtunut   
volyymien pienentyminen. Etenkin talonrakentamisen liikevaihto laski      
merkittävästi edellisvuodesta. Talonrakentamisen tuloskehitykseen vaikutti myös 
asuntomyynnin vähentyminen Suomessa ja Venäjällä etenkin vuoden ensimmäisellä  
puoliskolla. Konsernin tulosta heikensi myös KHO:n määräämä seuraamusmaksu 68,0 
milj. euroa, josta kirjattiin 54 milj. euroa vuoden kolmannelle         
vuosineljännekselle.                              

Vuoden 2008 lopussa alkaneet henkilöstön sopeuttamistoimet jatkuivat ja     
tilikauden lopussa henkilöstön määrä oli noin 1 200 pienempi edellisen vuoden  
loppuun verrattuna. Sopeuttamistoimet jatkuvat, minkä lisäksi toimintaa pyritään
tehostamaan muun muassa yksinkertaistamalla konsernin rakennetta ja       
organisoimalla tukitoiminnat uudelleen.                     

Lemminkäisen omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli selvästi edellisvuotta   
korkeammalla tasolla ja se oli 31,4 % (26,2). Yhtiön rahavarat tilikauden    
päättyessä olivat 74,4 milj. euroa (250,1). Lemminkäisen sopimista       
rahoitusjärjestelyistä on tilikauden päättyessä käyttämättä 150 milj. euron   
rahoituslimiitti. Tämän lisäksi yhtiöllä on nostamatta myönnettyjä TyEL-lainoja 
noin 23 milj. euroa.                              


Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:                         

"Heikko taloussuhdanne vähensi rakentamisen määrää sekä Suomessa että muualla  
maailmassa. Epävarmoissa tunnelmissa alkanut vuosi kääntyi loppua kohden    
valoisammaksi ja rakentamisen vilkastuminen näkyi Lemminkäisen kaikilla     
toimialoilla. Konsernin tulos jäi edellisvuoden tasosta.            

Vaikka vuosi olikin heikentyneen markkinatilanteen vuoksi haasteellinen, koimme 
myös tänä vuonna onnistumisia kaikilla toimialoillamme. Etenkin Pohjoismaiden  
inframarkkinat pitivät Lemminkäisen työkannan hyvänä ja asuntomyynnin      
piristyminen loppuvuonna lisäsi talonrakentamisen määrää myös Lemminkäisessä.  
Talotekniikan ja Rakennustuotteiden toimialat tekivät haastavassa        
markkinatilanteessa hyvän tuloksen. Huollon, kunnossapidon ja          
korjausrakentamisen kysyntä kasvoi lievästi vuoden aikana ja sen osuus kaikesta 
liiketoiminnastamme onkin jo yli kolmanneksen.                 

Vuosi 2009 oli merkittävä myös siksi, että vuoden aikana tehdyn strategiatyön  
tulokset julkistettiin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Uudistettu    
strategia viitoittaa toimintaamme seuraavat neljä vuotta ja sen taloudelliset  
päätavoitteet ovat kannattava kasvu ja konsernin vakavaraisuuden vahvistaminen. 
Strategian painopisteet ovat korjausrakentaminen, talotekniikka, Venäjän    
asuntorakentaminen ja Pohjoismaiden infrarakentaminen, minkä lisäksi konsernin 
rakennetta yksinkertaistetaan ja brändi yhtenäistetään tavoitteena yksi     
yhtenäinen Lemminkäinen.                            

Rakentamisen suhdanteisiin on reagoitu sopeuttamalla toimialojemme henkilöstön 
määrää vastaamaan nykytilanteen kysyntää. Vaikutus on ollut suurin       
Talonrakentamisen toimialalla, jonka henkilöstöä on nyt noin tuhat vähemmän kuin
vuosi sitten. Vuonna 2010 haemme toimintaamme lisää joustavuutta ja tehokkuutta 
muun muassa rakenneuudistuksen ja tukitoimintojen uudelleenorganisoinnin avulla 
kohti strategiamme mukaista yhtä yhtenäistä Lemminkäistä."           


Näkymät vuodelle 2010                              

Talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän kasvuun
ja rakentamisen odotetaan sen myötä hieman vilkastuvan. Asuntomyynti piristyi  
vuoden 2009 loppua kohden ja sen odotetaan säilyvän vakaana myös vuonna 2010.  
Toimitilarakentaminen jatkunee edellisvuosia hiljaisempana. Korjausrakentaminen 
jatkanee tasaista kasvuaan ja taloteknisten palveluiden kysynnän odotetaan myös 
hieman kohoavan. Venäjällä asuntokaupan piristyminen jatkuu ja rakentamisen   
volyymi kasvanee vuoden 2010 aikana.                      

Vaikka väylärakentamisen uusia suurhankkeita ei ole laskennassa vuodelle 2010, 
jo käynnistyneet hankkeet työllistävät infrarakentajia. Myös talonrakentamisen 
elpyminen työllistää infrarakentajia. Kotimaassa valtio supistaa edelleen    
panostuksiaan perustienpitoon ja kuntien kiristynyt taloustilanne saattaa myös 
vähentää infrarakentamisen määrää tulevana vuonna.               

Muiden Pohjoismaiden budjetoimat lisäpanostukset infrarakentamisen kehittämiseen
jatkuvat, mikä pitää maiden markkinat suotuisina myös lähivuosina. Baltian   
maissa tilanne jatkuu epävarmana.                        

Rakennustuotteiden kysyntä seuraa vahvasti talonrakentamisen suhdanteita ja   
kysynnän odotetaan lisääntyvän asuntorakentamisen piristymisen myötä vuonna   
2010.                                      

Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan  
vuoden 2009 tasolla. Tällöin vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon   
KHO:n määräämä seuraamusmaksua.                         


Tiedotustilaisuus                                

Lemminkäinen järjestää tilinpäätöstä koskevan suomenkielisen tiedotustilaisuuden
analyytikoille ja medialle 12. helmikuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorissa,
osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osallistujia pyydetään ystävällisesti 
ilmoittautumaan sijoittajasuhdepäällikkö Merja Paulamäelle puhelimitse 02071  
53367 tai sähköpostitse merja.paulamaki@lemminkainen.fi. Tiedotustilaisuuden  
jälkeen tilinpäätös ja tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja     
englanniksi tulevat nähtäville myös yhtiön verkkosivuille osoitteeseen     
www.lemminkainen.fi.                              


Yhtiökokous, osinko ja taloudellinen informaatio vuonna 2010          

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2010 klo 10 High Tech 
Center, HTC Helsingissä, Tammasaarenkatu 1-5, Helsinki. Lemminkäinen Oyj:n   
hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa vuodelta 2009 jaeta.     

Vuoden 2009 tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinnointi- ja     
ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) julkistetaan suomeksi ja 
englanniksi viikolla 12/2010. Vuoden 2010 osavuosikatsaukset julkistetaan 6.5., 
5.8. ja 4.11.2010. Lemminkäinen Oyj:n vuoden 2009 vuosikooste ja        
pörssitiedotteet kokonaisuudessaan ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla   
osoitteessa www.lemminkainen.fi.                        

Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009     
vahvistamaa IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset.    
Tulkinnassa ohjeistetaan, milloin kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat tuotot
kirjataan luovutuksen mukaan, ja milloin tuloutusperiaatteena voidaan käyttää  
osatuloutusta. Lemminkäinen-konsernissa tulkintaohjeen vaikutus kohdistuu    
erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutukseen, joka vuoden  
2010 alusta alkaen muuttuu osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi.       

Uusien laskentaperiaatteiden mukaiset tilikauden 2009 vertailuluvut julkistetaan
ennen vuoden 2010 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamista.         


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


LISÄTIETOJA:                                  
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263                
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515           
Merja Paulamäki, sijoittajasuhteet, puh. 02071 53367              

LIITTEET:                                    
Hallituksen toimintakertomus 2009                        
Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa                       

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009                        


TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaan toiminta                                

Rakentamisen kysyntä väheni vuoden 2009 aikana voimakkaasti ja supistuminen   
näkyi voimakkaimmin talonrakentamisen aloitusmäärissä erityisesti vuoden    
ensimmäisellä puoliskolla.                           

Asuntorakentamisen pääpaino siirtyi etenkin vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon  
aikana vuokra-asuntotuotantoon ja valtion tukemia vuokra-asuntoja aloitettiin  
Suomessa noin 14 000. Omaperusteisten asuntojen myynti piristyi selvästi    
edellisvuoden lopun tasosta ja omaperusteisen asuntotuotannon määrä lähti    
varovaiseen kasvuun vuoden loppua kohden. Asuntoja aloitettiin Suomessa vuoden 
2009 aikana yhteensä noin 24 000. Vuonna 2010 asuntoaloitusten määrän      
ennustetaan hieman kasvavan.                          

Toimitilarakentamisessa liike- ja logistiikkakohteiden kysyntä pysytteli    
kohtuullisella tasolla, mutta toimisto- ja teollisuusrakennusten rakentaminen  
väheni tuntuvasti vuoden 2009 aikana. Kotimaiset kiinteistösijoittajat jatkoivat
sijoittamista kiinteistökohteisiin eri puolella Suomea ja            
kiinteistösijoittamisen markkinat näyttävät elpymisen merkkejä. Myös      
julkisyhteisöjen rakennuttamistoiminta vaikutti positiivisesti         
toimitilarakentamisen markkinoihin.                       

Infrarakentamisen määrä väheni vuoden 2008 hyvästä tasosta, mutta se ei     
kuitenkaan pudonnut samalla tavoin kuin muun rakentamisen määrä. Merkittävin syy
infrarakentamisen pienenemiseen Suomessa oli useiden suurten infrahankkeiden  
valmistuminen vuoden 2008 lopussa ja vuoden 2009 alussa. Kunnallisten      
infratöiden volyymi pysyi kohtalaisella tasolla. Talonrakentamisen supistuminen 
näkyi erityisesti pohjatöiden sekä kiviaines- ja valmisbetonitoiminnan kysynnän 
vähentymisenä.                                 

Uudisrakentamisen hiljenemisen myötä talotekniikka-toimialan painopiste siirtyi 
korjausrakentamiseen osin valtion myöntämien tukien ansiosta.          
Korjausrakentamisen määrä kasvoi vuoden 2009 aikana hieman ja sen odotetaan   
jatkavan kasvuaan myös tulevina vuosina. Taloteknisen huollon ja kunnossapidon 
kysyntä pysyi vakaana.                             


Kansainvälinen toiminta                             

Skandinaviassa valtioiden suurhankkeisiin ja perustienpitoon suunnatut     
elvytystoimet pitivät infrarakentamisen markkinatilanteen hyvänä. Norjassa ja  
Tanskassa päällystystöiden kysyntä oli erityisen vilkasta. Ruotsissa      
rataverkoston kehittäminen jatkui, mikä tarjosi merkittäviä urakoita pohja- ja 
kalliorakentajille.                               

Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne jatkui erittäin haasteellisena.   
Baltian maiden inframarkkinoita ylläpitivät muutamat EU-rahoitteiset      
tiehankkeet.                                  

Venäjällä taloudellinen epävarmuus jatkui ja rakentamisen kysyntä väheni    
Venäjällä huomattavasti edellisvuodesta. Asuntomyynti piristyi kuitenkin    
selvästi myös Venäjällä vuoden loppua kohden ja sen odotetaan pysyvän vilkkaana 
myös vuoden 2010 aikana.                            


LIIKEVAIHTO, TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA VUONNA 2009              

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut, milj. euroa     |     2009 |     2008 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,           |    1 964,4 |   2 481,8 |  2 174,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta kansainvälistä       |     527,1 |    676,7 |   581,6 |
| liiketoimintaa          |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     23,3 |    123,2 |   127,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%          |      1,2 |     5,0 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |     -10,0 |     91,0 |   111,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos,        |     -23,7 |     63,5 |    80,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta emoyhtiön omistajien osuus |     -26,1 |     55,9 |    72,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        |     -1,53 |     3,28 |    4,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake           |     0,0*) |     0,90 |    1,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |      5,4 |     17,7 |    20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |     -7,4 |     19,2 |    27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     31,4 |     26,2 |    32,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %     |     108,6 |     98,4 |    87,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |     74,4 |    250,1 |    78,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |     399,1 |    586,5 |   357,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle                     

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 1 964,4 milj. euroa (2 481,8).      
Liikevaihdosta 73 % (73) tuli Suomesta, 17 % (13) muista Pohjoismaista, 3 % (4) 
Venäjältä, 4 % (5) Baltian maista ja 3 % (5) muista maista. Tilikauden     
liikevoitto oli 23,3 milj. euroa (123,2) ja liikevoittoprosentti 1,2 % (5,0).  

Yleisen taloudellisen tilanteen vaikutuksesta Lemminkäisen kaikkien toimialojen 
liikevaihdot pienenivät edellisvuodesta. Voimakkaimmin kehitys näkyi      
talonrakentamisessa, jossa alkuvuosi oli hiljainen. Asuntotuotannon piristyminen
vuoden loppua kohden Suomessa ja Venäjällä paransi kuitenkin tilannetta. Myös  
päällystystoiminnan vilkas kysyntä Norjassa ja Tanskassa sekä hyvä menestyminen 
kotimaan markkinoilla vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon. Lemminkäisen  
tilauskanta tilikauden lopussa oli noin 10 % edellisvuotta pienempi.      

Tilikauden tulos oli -23,7 milj. euroa (63,5). Vuoden 2009 tulosta heikensi   
yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtunut volyymien pienentyminen. Etenkin 
talonrakentamisen liikevaihto laski merkittävästi edellisvuodesta.       
Talonrakentamisen tuloskehitykseen vaikutti myös asuntomyynnin vähentyminen   
Suomessa ja Venäjällä etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Konsernin    
tulosta heikensi myös KHO:n määräämä seuraamusmaksu 68,0 milj. euroa, josta   
kirjattiin 54 milj. euroa vuoden kolmannelle vuosineljännekselle. Ilman     
seuraamusmaksua yhtiön tulos ennen veroja olisi ollut 44,0 milj. euroa (91,0). 
Rahoituskustannukset pysyttelivät lähes edellisvuoden tasolla ja olivat 33,4  
milj. euroa (32,1).                               

Vuoden 2008 lopussa alkaneet henkilöstön sopeuttamistoimet jatkuivat ja     
tilikauden lopussa henkilöstön määrä oli noin 1 200 pienempi edellisen vuoden  
loppuun verrattuna. Sopeuttamistoimet jatkuvat, minkä lisäksi toimintaa pyritään
tehostamaan muun muassa yksinkertaistamalla konsernin rakennetta ja       
organisoimalla tukitoiminnat uudelleen.                     

Lemminkäisen omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli selvästi edellisvuotta   
korkeammalla tasolla ja se oli 31,4 % (26,2). Liiketoiminnan rahavirta parani  
edellisvuodesta ja oli 64,2 milj. euroa (24,6).                 

Yhtiön rahavarat tilikauden päättyessä olivat 74,4 milj. euroa (250,1).     
Lemminkäisen sopimista rahoitusjärjestelyistä on tilikauden päättyessä     
käyttämättä 150 milj. euron rahoituslimiitti. Tämän lisäksi yhtiöllä on     
nostamatta myönnettyjä TyEL-lainoja noin 23 milj. euroa.            

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto toimialoittain, milj. |    2009 |   2008**) |    2007 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    867,7 |   1 207,5 |  1 042,9*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |    789,6 |    920,3 |   820,3*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    233,8 |    269,9 |    230,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |    132,7 |    156,0 |    133,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja         |    -42,2 |    -52,2 |    -53,0 |
| konsernieliminoinnit       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä        |   1 981,5 |   2 501,5 |   2 174,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät       |    -17,1 |    -19,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä (IFRS),     |   1 964,4 |   2 481,8 |   2 174,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta kansainvälistä       |    527,1 |    676,7 |    581,6 |
| liiketoimintaa          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto toimialoittain, milj. |    2009 |   2008**) |    2007 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    36,6 |     69,7 |   71,7*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |    25,9 |     26,2 |   39,3*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    12,2 |     16,3 |    11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |     6,5 |     10,5 |    11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot          |  -61,7***) |     -3,3 |    -6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä        |    19,5 |    119,4 |    127,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät       |     3,8 |     3,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä (IFRS)     |    23,3 |    123,2 |    127,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% toimialoittain   |    2009 |   2008**) |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |     4,2 |     5,8 |    6,9*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |     3,3 |     2,8 |    4,8*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |     5,2 |     6,1 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |     4,9 |     6,7 |     8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä (IFRS)     |     1,2 |     5,0 |     5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Pro forma                                  
**)Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön 1.1.2009,
mutta myös vertailutiedot 1.1.2008 alkaen laskettiin saman standardin määräysten
mukaisesti                                   
***)Sisältää tilikaudelle kirjatun 54 milj. osuuden KHO:n määräämästä      
seuraamusmaksusta                                


TILAUSKANTA                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta toimialoittain,   |     2009 |     2008 |    2007 |
| milj. euroa           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        |    495,6 |    576,3 |    938,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        |    322,7 |    365,4 |    326,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |    106,8 |     97,7 |    111,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |     33,3 |     25,2 |    37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,        |    958,4 |   1 064,5 |   1 414,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta kansainvälistä       |    206,8 |    263,1 |    284,0 |
| tilauskantaa           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Lemminkäisen tilauskanta heikkeni kymmenyksen edellisvuodesta. Tilauskannasta 78
% (75) tuli Suomesta, 11 % (16) muista Pohjoismaista, 2 % (2) Venäjältä, 5 % (5)
Baltian maista ja 4 % (2) muista maista                     

Tilikaudella saadut merkittävät tilaukset:                   
Tammikuussa Lemminkäinen sopi Moldovan tiehallinnon kanssa maantien       
perusparannusurakasta, jonka arvo on 13,5 milj. euroa.             

Viron tiehallinnon kanssa tehtiin helmikuussa sopimus Itä-Virumaalla tehtävästä 
perusparannusurakasta. Lemminkäinen on johtavana osakkaana työyhteenliittymässä 
ja sen osuus urakan töistä on noin kolmannes. Urakan kokonaisarvo on noin 31  
milj. euroa.                                  

Maaliskuussa aloitettiin Vantaalla uuden liiketalon, Tammiston Tähden,     
rakennustyöt. Hanke on laajuudeltaan noin 4 900 m² ja se valmistuu maaliskuussa 
2010. Liiketalo myytiin joulukuussa Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle.  

Huhtikuussa tehtiin Liettuan tiehallinnon kanssa sopimus työyhteenliittymänä  
toteutettavasta Vilnan ja Klaipedan välisen moottoritien perusparannusurakasta. 
Sopimuksen kokonaisarvo on noin 17 milj. euroa. Lemminkäisen osuus urakan töistä
on runsas kolmannes.                              

Kesällä tehtiin sopimus Cargotecin uuden kokoonpanotehtaan           
projektinjohtourakasta Puolaan. Hankkeen kokonaisarvo Lemminkäiselle on noin 22 
milj. euroa. Työt valmistuvat kesällä 2010.                   

Kesällä käynnistyivät Helsingin Keskuskadun muutostyöt kävelykaduksi.      
Rakennettava pinta-ala on yhteensä noin 10 000 m² ja työt ajoittuvat vuosille  
2009-2013. Urakan arvo on yhteensä noin 6,8 milj. euroa.            

Lemminkäinen sopi kesällä Pauligin kanssa vanhan paahtimoalueen vaiheittaisesta 
ostamisesta Helsingin Vuosaaressa, johon on kaavoitettu noin 2 000 asukkaan   
asuinalue. Alueen suunnittelutyö on käynnistynyt ja rakentamisen arvioidaan   
alkavan vuonna 2010.                              

Kesäkuussa Lemminkäinen solmi urakkasopimuksen IKEA Tampere -tavaratalon    
rakentamisesta Tampereelle. Projektinjohtourakkana toteutettava hanke valmistuu 
kesällä 2010. Urakan arvo on noin 18 milj. euroa.                

Lemminkäinen voitti kesällä useiden erilaisten toimitilojen rakennustöitä eri  
puolilla Suomea. Toimitilojen kokonaisarvo on noin 40 milj. euroa. Näiden    
lisäksi Imatralla aloitettiin elokuussa liikekeskuksen rakennustyöt. Rakennuksen
pinta-ala on 6 000 m².                             

Pietarsaaressa aloitettiin heinäkuussa Åbo Akademin kampusalueen ensimmäisen  
osan rakentaminen. Rakennettava ala on lähes 10 000 m² ja sen on määrä valmistua
marraskuuhun 2010 mennessä.                           

Kesällä Lemminkäinen voitti Tampereelle rakennettavan P-Hämppi         
-pysäköintilaitoksen louhinta- ja lujitusurakan. Urakan arvo on noin 27 milj.  
euroa ja se valmistuu keväällä 2011.                      

Lemminkäinen voitti elokuussa merkittävän pohjarakennusurakan Ruotsissa.    
Kyseessä on 1950-luvulla rakennettujen Storfinneforsin ja Ramselen       
teräsbetonipatojen stabiliteetin parantaminen turvallisuussyistä. Urakan arvo on
noin 10 milj. euroa.                              

Syksyllä aloitettiin Helsingin Jätkäsaaren asuinalueen kehittäminen       
arkkitehtikilpailulla. Lemminkäinen rakentaa noin 400 asuntoa Saukonpaaden   
alueelle. Rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2010.                

Syyskuussa solmittiin Oy Teboil Ab:n kanssa jatkosopimus taloteknisten huolto- 
ja kunnossapitopalvelujen toimittamisesta Teboilin huoltoasemille 450      
jakelupisteeseen.                                

Seinäjoella käynnistettiin syyskuussa Maaseutuviraston toimitilojen       
rakennustyöt, jotka valmistuvat vuoden 2011 alussa. Toimitilojen laajuus on noin
6 400 m², ja ne myytiin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle.        

Lemminkäinen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen jatkoivat lokakuussa  
laajaa ja pitkäaikaista kiinteistöpalvelujen kumppanuussopimusta. Sopimukseen  
kuuluu toimisto- ja liikekiinteistöjen tekniset huoltopalvelut sekä päivittäinen
kiinteistönhoito. Kohteita on kaikkiaan 21 ja niiden laajuus on noin 350 000 m².

Lokakuussa käynnistettiin 189 asunnon linjasaneeraustyöt Helsingin Vuosaaressa. 
Urakassa uusitaan kylpyhuoneet vesi- ja viemärijohtoineen. Urakan myötä     
Lemminkäisellä oli vanhassa Vuosaaressa käynnissä yhteensä 840 asunnon     
linjasaneeraukset.                               

Länsimetron rakentaminen käynnistyi marraskuussa Helsingissä. Aloitusurakkana  
Lemminkäinen louhii rata- ja ajotunneleita Ruoholahdessa. Urakan arvo on noin 
10 milj. euroa ja se valmistuu toukokuussa 2011.                

Kuopiossa aloitettiin merkittävän elinkaarihankkeen rakennustyöt joulukuussa.  
Hankekokonaisuuteen kuuluvat neljän koulun ja yhden päiväkodin uudisrakennus- ja
peruskorjaustyöt. Rakennusten hoito ja ylläpito ovat Lemminkäisen vastuulla 25 
vuoden ajan. Hankkeen kokonaisarvo on 93,5 milj. euroa.             

Joulukuussa Lemminkäinen valittiin tekemään Helsingin Töölönlahden       
pysäköintilaitoksen ja väestönsuojan rakennustyöt. Kesällä 2012 valmistuvan   
urakan arvo on noin 35 milj. euroa.                       

Vantaalla käynnistyi Kehäradan itäisen suuaukon rakentaminen joulukuussa.    
Keväällä 2012 valmistuvan urakan arvo on noin 14 milj. euroa.          

Lemminkäinen voitti Liettuassa kaksi tienrakennusurakkaa, joiden työt alkavat  
keväällä 2010. Urakat toteutetaan osittain EU-rahoitteisesti ja niiden     
yhteisarvo on noin 12,3 milj. euroa.                      

Tilikauden jälkeen saadut merkittävät tilaukset:                

Lemminkäinen uudistaa Helsingin Olympiastadionin kentän. Työt valmistuvat    
heinäkuun 2010 lopussa ja hankkeen arvo on noin 4 milj. euroa.         


TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS                           

Taseen loppusumma 31.12.2009 oli 1 033,7 milj. euroa (1 413,3). Sijoitetun   
pääoman tuotto oli 5,4 % (17,7) ja omavaraisuusaste 31,4 % (26,2).       
Nettovelkaantumisaste oli 108,6 % (98,4).                    

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli 64,2 milj. euroa    
(24,6), investointien rahavirta -18,5 milj. euroa (-27,9) ja rahoituksen    
rahavirta -220,2 milj. euroa (177,3). Tilikauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 
2008 maksettuja osinkoja 18,0 milj. euroa (32,6).                

Käyttöpääoma pieneni 24 % ja oli tilikaudella 660,6 milj. euroa (874,6) ja   
nettokäyttöpääoma pieneni 15 % ja oli 348,9 milj. euroa (411,9).        

Likvidit varat tilikauden päättyessä olivat 74,4 milj. euroa (250,1).      

Korollisen velan määrä katsauskauden lopussa oli 399,1 milj. euroa (586,5),   
josta lyhytaikaista korollista velkaa oli 108,4 milj. euroa ja pitkäaikaista  
korollista velkaa 290,7 milj. euroa. Korollinen nettovelka oli 324,7 milj. euroa
(336,4). Nettorahoituskulut olivat 33,4 milj. euroa (32,1), mikä oli 1,7 % (1,3)
liikevaihdosta.                                 

Lemminkäisen korollisesta velasta oli 49 % lainoja rahoituslaitoksilta, 1 %   
yritystodistuksia, 11 % omaperusteiseen asunto- ja toimitilatuotantoon liittyviä
projektilainoja, 22 % TyEL-lainoja, 14 % rahoitusleasingvelkoja ja 3 % muita  
velkoja.                                    

KHO:n määräämästä 68 milj. euron seuraamusmaksusta kirjattiin vuoden kolmannella
neljänneksellä 54 milj. euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. Lainaehtoihin   
sisällytetty kovenantti rikkoontui kirjauksen johdosta, ja Lemminkäinen     
neuvotteli sitä rahoittavan pankkiryhmittymän kanssa jatkosopimuksen, jonka   
mukaan rahoitusjärjestelyt jatkuvat alkuperäisen maturiteetin mukaisesti ja   
lähes entisin ehdoin.                              

Lemminkäisen sopimista rahoitusjärjestelyistä on tilikauden päättyessä     
käyttämättä 150 milj. euron rahoituslimiitti. Tämän lisäksi yhtiöllä on     
nostamatta TyEL-lainakiintiötä noin 23 milj. euroa.               


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa     |    2009 |    2008**) |   2007*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |    867,7 |    1 207,5 |  1 042,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |    36,6 |      69,7 |    71,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,- %         |     4,2 |      5,8 |    6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |    24,7 |      56,7 |    64,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    495,6 |     576,3 |   938,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    2 356 |     3 159 |   3 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) pro forma                                  
**) Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön     
1.1.2009, mutta myös vertailutiedot 1.1.2008 alkaen laskettiin saman standardin 
määräysten mukaisesti                              

Talonrakentamisen liikevaihto pieneni 28 % ja oli 867,7 milj. euroa (1 207,5). 
Liikevaihdosta 82 % tuli Suomesta, 7 % muista Pohjoismaista, 5 % Venäjältä ja 6 
% muista maista.                                

Talonrakentamisen liikevoitto pieneni 47 % ja oli 36,6 milj. euroa (69,7).   
Talonrakentamisen tulos oli markkinatilanteeseen nähden tyydyttävä. Asuntokaupan
piristyminen ja vuoden viimeiselle vuosineljännekselle ajoittuneet useat    
liikekiinteistökaupat paransivat toimialan tulosta vuoden lopussa.       

Toimialan tilauskanta laski 14 % ja oli 495,6 milj. euroa (576,3).       
Kansainvälisen tilauskannan osuus oli 82,3 milj. euroa (89,4).         

Kotimaan toiminta:                               

Asuntojen myynti oli odotuksia vilkkaampaa ja omaperusteisia asuntoja myytiin  
tilikaudella 771 (634). Omaperusteisia asuntoja valmistui tilikaudella 533 (1  
030). Piristyneen asuntokaupan johdosta omaperusteinen asuntotuotanto      
käynnistettiin vuoden kolmannella neljänneksellä ja koko tilikauden aikana uusia
asuntoja aloitettiin yhteensä 351 (504). Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 
405 (587) asuntoa, joista 193 oli myymättömiä. Valmiita myymättömiä oli 263   
(496). Myös urakoitujen asuntoaloitusten määrä on ollut selvässä kasvussa ja  
vuonna 2009 aloitettiin 1 090 (397) uuden vuokra-asunnon rakentaminen. Kaikkiaan
Lemminkäinen aloitti vuoden 2009 aikana 1 444 (901) asunnon rakentamisen    
Suomessa.                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen vapaarahoitteinen |     2009 |     2008 |    2007 |
| asuntotuotanto, kotimaa     |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset        |     351 |      504 |     852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot         |     771 |      634 |     883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät       |     263 |      496 |     283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet          |     533 |     1 030 |    1 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa   |     405 |      587 |    1 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista myymättömiä       |     193 |      380 |     733 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lemminkäisen omistuksessa oli tilikauden päättyessä käyttämätöntä        
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 877 000 k-m², josta asuntorakennusoikeuden 
osuus oli noin 388 000 k-m². Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja    
kaavoitussopimuksia oli noin 818 000 k-m² vastaava määrä, josta         
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 332 000 k-m². Tonttien tasearvo oli 94,7 
milj. euroa (74,8).                               

Toimitilarakentaminen hiljeni selvästi edellisvuodesta ja etenkin        
toimistorakentamisen kysyntä oli tilikaudella vähäistä. Liike- ja        
logistiikkakohteiden kysyntä pysytteli kohtuullisella tasolla.         
Kiinteistösijoittamisen markkinat näyttivät elpymisen merkkejä vuoden loppua  
kohden, mutta rakentajien kynnys aloittaa kohde pysyi edelleen korkealla.    

Korjausrakentamisessa markkinatilanne säilyi vakaana ja näkymät ovat suotuisat 
myös lähitulevaisuudessa. Valtion korjausrakentamiseen suunnatut elvytystoimet 
ovat jonkin verran lisänneet korjaustöiden kysyntää. Korjausrakentamisen osuus 
Lemminkäisen talonrakentamisesta tilikauden aikana oli noin 17 % ja osuuden   
odotetaan kasvavan.                               

Kansainvälinen toiminta:                            

Talonrakentamisessa kansainvälisen toiminnan osuus vuonna 2009 oli noin 18 %  
(20), josta Venäjän osuus oli lähes kolmannes. Kansainvälisen rahoituskriisin  
seurauksena rakentamisen kysyntä väheni Venäjällä huomattavasti edellisvuodesta,
mutta asuntomyynti vilkastui vuoden loppua kohden ja asuntoja myytiin tilikauden
aikana selvästi edellisvuotta enemmän. Maan taloudellinen epävarmuus jatkuu,  
mutta asuntomyynnin odotetaan pysyvän vakaana myös vuoden 2010 aikana.     

Omaperusteisia asuntoja myytiin Venäjällä tilikauden aikana 133 (61). Tilikauden
aikana käynnistettiin uudelleen Pietarissa vuonna 2008 keskeytettyjen 264    
asunnon rakentaminen. Tilikauden lopussa rakenteilla oli 479 (306) asuntoa,   
joista 367 oli myymättä. Valmiita myymättömiä asuntoja oli tilikauden lopussa  
22.                                       

Lemminkäisen Venäjälle sitoutuneen vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden lopussa
oli 36,5 milj. euroa.                              

Ruotsissa ei ollut tilikauden lopussa rakenteilla omaperusteisia asuntoja.   
Valmiita myymättömiä asuntoja oli 11. Myytyjen asuntojen määrä tilikaudella oli 
27.                                       

Kansainvälisessä talonrakennustoiminnassa kasvua haetaan jatkossa Venäjän    
asuntorakentamisesta perinteistä urakointia unohtamatta. Muu kansainvälinen   
toiminta painottuu lähinnä teollisuusrakentamiseen mm. Kiinassa, Intiassa ja  
Puolassa.                                    

Televerkkorakentamisen toiminnan volyymi laski selvästi edellisvuodesta.    


INFRARAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa      |     2009 |   2008**) |   2007*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    789,6 |    920,3 |    820,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |     25,9 |    26,2 |    39,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,- %          |     3,3 |     2,8 |     4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |     16,0 |    16,8 |    36,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    322,7 |    365,4 |    326,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    3 453 |    3 658 |    3 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)pro forma                                   
**) Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön     
1.1.2009, mutta myös vertailutiedot 1.1.2008 alkaen laskettiin saman standardin 
määräysten mukaisesti                              

Infrarakentamisen liikevaihto pieneni 14 % ja oli 789,6 milj. euroa (920,3).  
Liikevaihdosta 54 % tuli Suomesta, 34 % muista Pohjoismaista, 10 % Baltian   
maista ja 2 % Venäjältä. Toiminnan volyymi pysyi Pohjoismaissa vuoden 2008   
tasolla, mutta etenkin Baltian sekä kiviaines- ja valmisbetonitoiminnan volyymit
laskivat edellisvuodesta rakentamisen vähentymisen vaikutuksesta. Liikevaihdon 
laskuun vaikutti myös poikkeuksellisen aikaisin alkanut talvi, joka lyhensi   
infrarakentamisen kautta.                            

Toimialan liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 25,9 milj. euroa  
(26,2) Liikevoittoprosentti kasvoi hieman kotimaan päällystystoiminnan sekä   
Norjan ja Tanskan hyvien päällystyskausien ansiosta. Tulosta heikensi      
erityisesti Baltian maiden huono markkinatilanne.                

Infrarakentamisen tilauskanta väheni noin 12 % edellisvuodesta.         

Kotimaan toiminta:                               

Lemminkäisen päällystystoiminta oli vilkasta koko vuoden ja kuntatalouden    
kiristymisen vaikutus oli ennakkoarvioita pienempi. Päällystystoiminnan     
kokonaismarkkinat supistuivat Suomessa ja asfalttimassoja valmistettiin     
kaikkiaan noin 5,6 milj. tonnia eli 10 % edellisvuotta vähemmän.        
Kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta Lemminkäinen säilytti asemansa alan 
merkittävimpänä toimijana.                           

Väylärakentamisen kilpailutilanne on kireä ja uusia kohteita ei juurikaan ole  
laskennassa vuonna 2010.                            

Kallio- ja pohjarakentamisen markkinatilanne parani. Lemminkäinen voitti    
tilikaudella muun muassa Länsimetron ensimmäisen osuuden ja kahden       
kalliopysäköintilaitoksen urakat.                        

Talonrakentamisen hiljeneminen vähensi kiviaines- ja valmisbetonitoiminnan   
kysyntää. Louhinta- ja murskausurakoinnin kysyntä pysytteli markkinatilanteeseen
nähden kohtuullisena.                              

Kansainvälinen toiminta:                            

Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä oli tilikaudella vilkasta ja   
maiden hallitusten elvytystoimet pitänevät kysynnän hyvänä myös vuonna 2010.  

Ruotsissa Lemminkäinen jatkoi ratatunneliurakoitaan, joista viimeisten on määrä 
valmistua vuoden 2010 aikana. Infrarakentamisen markkinatilanne on pysynyt   
Ruotsissa hyvänä ja Lemminkäinen voitti tilikauden aikana muun muassa kahden  
teräsbetonipadon vahvistamiseen liittyvät urakat. Tunnelirakentamisen painopiste
on siirtymässä Tukholman alueelle, jossa on alkanut merkittäviä infrahankkeita. 

Baltian maiden taloustilanne jatkui heikkona ja Lemminkäinen sopeutti      
toimintaansa vastaamaan markkinatilannetta. Työkanta pysyi tyydyttävällä tasolla
Virossa ja Liettuassa, mutta Latvian tilanne oli vaikea. Baltian maiden     
inframarkkinoita ylläpitivät muutamat EU-rahoitteiset tiehankkeet.       


TALOTEKNIIKKA                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa     |     2009 |   2008*) |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |     233,8 |    269,9 |    230,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     12,2 |    16,3 |    11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,- %         |      5,2 |     6,1 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |     12,8 |    18,5 |    13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |     106,8 |    97,7 |    111,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     1 941 |    2 013 |    1 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön 1.1.2009,
mutta myös vertailutiedot 1.1.2008 alkaen laskettiin saman standardin määräysten
mukaisesti                                   

Talotekniikan liikevaihto laski 13 % ja oli 233,8 milj. euroa (269,5).     
Liikevoitto laski neljänneksen ja oli 12,2 milj. euroa (16,3). Talotekniikan  
tuloskehitys oli vaikeaan markkinatilanteeseen nähden hyvä.           

Kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta tilauskanta pysyi tilikauden ajan 
edellisvuoden tasolla ja vuoden loppua kohden se lähti jopa nousuun. Toimialan 
tilauskanta tilikauden lopussa oli 106,8 milj. euroa (97,7).          

Alan merkittäviksi kilpailutekijöiksi ovat muodostuneet energiatehokkuuden   
parantaminen ja erikoisosaaminen, kuten kylmälaitteiden huolto- ja       
asennustoiminta. Materiaalien hintatason kehitys oli maltillista syksyyn asti, 
jolloin raaka-aineiden, kuten kuparin, hinnat lähtivät voimakkaaseen kasvuun.  

Uudisrakentamisen vähentymisen myötä talotekniikan painopiste siirtyi      
korjausrakentamiseen sekä huolto- ja ylläpitotehtäviin. Asuintalojen      
linjasaneeraukset lisääntyivät vuoden aikana hallituksen elvytystoimien turvin 
ja kehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena myös jatkossa. Talotekniikan 
teollisuuspalveluiden kysyntä väheni tilikauden aikana teollisuuden vähentäessä 
investointejaan ja kunnossapitotoimintojaan. Taloteknisen huollon, kunnossapidon
ja korjaustoiminnan osuus Talotekniikan liikevaihdosta on jo yli puolet ja   
niiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä myös tulevina vuosina.         

Vaikeutuneesta taloustilanteesta huolimatta huoltotoiminta Venäjällä lisääntyi 
tilikauden aikana ja Lemminkäinen teki Pietarin alueella merkittäviä      
taloteknisiä urakoita.                             


RAKENNUSTUOTTEET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa     |    2009 |    2008*) |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |    132,7 |    156,0 |     133,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     6,5 |     10,5 |     11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,- %         |     4,9 |     6,7 |      8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja       |     5,8 |     9,9 |     10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa   |    33,3 |     25,2 |     37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |     762 |     839 |      749 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön 1.1.2009,
mutta myös vertailutiedot 1.1.2008 alkaen laskettiin saman standardin määräysten
mukaisesti                                   

Rakennustuotteiden liikevaihto pieneni 15 % ja oli 132,7 milj. euroa (156,0).  
Liikevoitto heikkeni noin 38 % ja oli 6,5 milj. euroa (10,5).          

Tilauskanta kasvoi kolmanneksen ja oli tilikauden lopussa 33,3 milj. euroa   
(25,2).                                     

Katto- ja vedeneristysurakoinnin osalta vuosi oli kohtuullisen vilkas ja    
kilpailun koventumisesta huolimatta Lemminkäisen markkinaosuus kasvoi.     
Rakentamisen painopisteen siirtyminen korjausrakentamiseen lisäsi esimerkiksi  
taloyhtiöiden piha- ja kattokorjaustöiden määrää. Katto- ja           
vedeneristystuotteiden myynti väheni tilikauden aikana ja vientitoiminta    
supistui. Raaka-aineiden hintakehitys oli maltillista ja hinnat pysyttelivät  
tasaisina tilikauden ajan.                           

Asunto- ja toimitilarakentamisen hidastuminen vähensi porras- ja        
seinäelementtien kysyntää alkuvuonna, mutta rakentamisen piristyminen näkyi   
vahvasti betonielementtien kysynnän kasvuna vuoden loppua kohden. Urheilu- ja  
ympäristörakentamisen markkinatilanne oli hyvä.                 


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi tilikauden alussa oli 13,05 euroa (31,50) ja 
tilikauden lopussa 24,20 euroa (13,05). Osakekannan markkina-arvo tilikauden  
lopussa oli 411,9 milj. euroa (222,1). Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 
yhteensä 1 918 039 kappaletta (3 185 174). Vaihdon arvo oli 41,0 milj. euroa  
(87,3). Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 5 017 osakkeenomistajaa (4 511).    

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja  
osakkeiden lukumäärä on 17 021 250 kappaletta.                 

Lemminkäinen Oyj:n 12.11.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti    
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua  
vastaan tai maksutta. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään   
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.                     

INVESTOINNIT                                  

Tilikauden investoinnit olivat 41,5 milj. euroa (60,2). Merkittävin yksittäinen 
investointi tilikaudella oli Sammonmäessä käynnistetty uusi asfalttitehdas. Muut
investoinnit olivat lähinnä päällystys- ja kiviainestoiminnan          
korvausinvestointeja.                              


HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 8 626 henkilöä
(9 776). Henkilöstöstä 70 % (71) työskenteli Suomessa, 12 % (11) muissa     
Pohjoismaissa, 11 % (11) Baltian maissa ja 7 % (7) muissa maissa.        

Lemminkäinen ryhtyi vuoden 2008 loppupuoliskolla toimenpiteisiin henkilöstön  
määrän sopeuttamiseksi vallitsevaa markkinatilannetta vastaavaksi.       
Vähennystoimenpiteet ovat tähän mennessä koskeneet noin 1 500 henkilöä.     
Toimialoista eniten henkilöstövähennyksiä on toteutettu talonrakentamisessa ja 
rakennustuotteissa. Sopeuttamistoimet ovat jatkuneet tilikauden jälkeen.    

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    2009 |    2008 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    5 559 |    6 490 |    6 084 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    3 067 |    3 286 |    3 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä        |    8 626 |    9 776 |    9 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta ulkomailla työskenteleviä  |    2 607 |    2 836 |    2 565 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa |    7 759 |    8 910 |    8 718 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden palkat ja palkkiot, |    329,3 |    358,1 |    327,2 |
| milj. euroa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö toimialoittain,    |    2009 |    2008 |     2007 |
| keskimäärin            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    2 356 |    3 159 |    3 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |    3 453 |    3 658 |    3 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    1 941 |    2 013 |    1 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |     762 |     839 |     749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö             |     114 |     107 |     114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    8 626 |    9 776 |    9 201 |
--------------------------------------------------------------------------------


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009 JA HALLINTO                    

Lemminkäinen Oyj:n 17.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön  
tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 15 319 125 euroa.  
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 20.3.2009 ja osingon maksupäivä 27.3.2009.   

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Kristina Pentti-von  
Walzel, Teppo Taberman ja Juhani Mäkinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi     
valittiin DI Mikael Mäkinen ja KTM Heikki Räty. Yhtiön tilintarkastajaksi    
valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena     
tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.                   

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 17.3.2009. Lemminkäinen
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Berndt Brunow ja varapuheenjohtajana  
Juhani Mäkinen.                                 


YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2009                          

Lemminkäinen Oyj:n 12.11.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti    
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua  
vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten  
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 4 200 000 osaketta. 
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 25 % yhtiön kaikista nykyisistä     
osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa 
mahdollisesti olevia omia osakkeita.                      

Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 700 000 oman  
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla   
pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa  
noin 10 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.                


HALLITUKSEN VALIOKUNNAT                             

Hallitus valitsee keskuudestaan nimitysvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan sekä  
palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla sille 
kuuluvia asioita. Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua         
palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.           

Lemminkäinen Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 17.3.2009 päätettiin  
tarkastusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan      
kokoonpanoista. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki  
Rädyn ja jäseniksi Juhani Mäkisen ja Kristina Pentti-von Walzelin.       
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Berndt Brunow ja jäseniksi    
Kristina Pentti-von Walzel ja Teppo Taberman. Palkitsemisvaliokunnan      
puheenjohtajaksi valittiin Teppo Taberman ja jäseniksi Berndt Brunow ja Mikael 
Mäkinen.                                    

MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA                            

KTM Tiina Mellas (ent. Kihlakaski) nimitettiin Lemminkäinen Oyj:n        
henkilöstöjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 7.1.2009 alkaen.    

KTM Robert Öhman nimitettiin Lemminkäinen Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 9.5.2009 alkaen.                

Talotekniikan toimialajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 
1.1.2010 alkaen KTM Marcus Karsten, joka toimi aiemmin talotekniikkatoimialaan 
kuuluvan Tekmanni Service Oy:n toimitusjohtajana.                

DI Jukka Terhonen nimitettiin Lemminkäisen talonrakentamisen toimialajohtajaksi 
ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 10.12.2009 alkaen.              


OIKEUDENKÄYNNIT                                 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi 29.9.2009 kotimaisille asfalttialan    
yrityksille 82,55 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 68 milj.  
euroa. Päätöksellä ratkaistiin lopullisesti kilpailuviraston vuonna 2004 tekemä 
vaatimus seuraamusmaksun määräämiseksi seitsemälle asfalttialalla vuosina    
1994-2002 toimineelle yhtiölle koskien kilpailunrajoituslain rikkomuksia.    
Kilpailuvirasto esitti tuolloin alan yhtiöille ja Asfalttiliitolle yhteensä 97 
milj. euron seuraamusmaksua, josta Lemminkäiselle esitettiin 68 milj. euroa.  
Markkinaoikeus hylkäsi kilpailuviraston esityksen pääosin ja määräsi joulukuussa
2007 asfalttiyhtiöille 19,4 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 14
milj. euroa. KHO hyväksyi kilpailuviraston esittämän seuraamusmaksun      
kokonaisuudessaan.                               

KHO:n määräämän 68 miljoonan euron seuraamusmaksun ja markkinaoikeuden määräämän
14 milj. euron seuraamusmaksun erotus (54 miljoonaa euroa) kirjattiin kuluksi  
Lemminkäisen vuoden 2009 kolmannelle kvartaalille. Yhtiö kirjasi vastaavasti  
markkinaoikeuden päätöksen mukaisen 14 milj. euron seuraamusmaksun vuoden 2007 
neljännen kvartaalin tulokseen.                         

Tähän mennessä 21 kuntaa ja Tiehallinto ovat nostaneet Lemminkäistä ja eräitä  
muita asfalttialan yhtiöitä vastaan vahingonkorvauskanteen Helsingin      
käräjäoikeudessa. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on aiheutettu 
niille vahinkoa. Tiehallinto on vaatinut valtion töihin liittyen Lemminkäiseltä 
enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden asfalttiyhtiöiden   
kanssa enintään 5,6 milj. euroa. Haastehakemuksissa esitetyt vaatimukset ovat  
määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia. Kantajat ovat varanneet   
oikeuden täsmentää vaatimuksiaan, mutta suurin osa kantajista ei ole vielä   
toimittanut täsmennettyjä kannekirjelmiään käräjäoikeuteen.           

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen 
tai jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden   
tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin 
kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa korvausvaatimustensa tueksi. Päätös ei  
koske myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua.               

Lemminkäinen perehtyy vahingonkorvausvaatimuksiin ja arvioi kutakin vaatimusta 
erikseen. Lähtökohtaisesti yhtiö pitää vaatimuksia perusteettomina.       

Siltä osin kuin kantajat lopulta päättävät täsmennetyissä kannekirjelmissään  
jatkaa Lemminkäistä vastaan nostettujen kanteiden ajamista, ne käsitellään   
käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa.           

Käräjäoikeuteen jätetyistä kuntien ja Tiehallinnon haastehakemuksista ja niiden 
sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia. On todennäköistä, että  
käräjäoikeuden käsittely jatkuu vuoden 2011 puolelle.              


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen toimintaympäristössä sen    
keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien muutosten ennakointia. Tästä  
johtuen yhtiössä on ryhdytty tarvittaviin sopeuttamistoimiin.          

Vaikka asuntomyynti on kehittynyt myönteisesti, on yleinen taloustilanne    
edelleen epävakaa. Tämän vuoksi uusia asuntokohteita on aloitettu vain, jos   
kohteilla on riittävän korkea varausaste.                    

Yksittäisen riskin muodostavat edellä mainitut eräiden kuntien ja Tiehallinnon 
käräjäoikeuteen jättämät haastehakemukset.                   

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa        
infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta   
liiketoiminnasta on noin kolmannes.                       

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
verkkosivuilla.                                 


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Lemminkäisen tutkimus- ja kehitystoiminta suuntautuu yhtiön toimintaedellytysten
kehittämiseen sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja niiden laadun   
varmistamiseen. Turvallisuusasioiden ja ympäristövaikutusten huomioon ottaminen 
ovat Lemminkäisen kehitystyön tärkeät perusteet. Tuotteita ja palveluja     
kehitetään pitkäjänteisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.          

Konsernin yksiköt ja tytäryhtiöt vastaavat omasta tutkimus- ja         
kehitystoiminnastaan. Lemminkäisen Keskuslaboratorio tekee keskitetysti     
konsernin tutkimus- ja kehitystyötä. Vuonna 2009 konsernin tutkimus- ja     
kehitysmenot olivat noin 0,7 % liikevaihdosta.                 


YMPÄRISTÖ                                    

Konserni kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan elinkaari- ja    
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Ympäristöasioiden hoitoa ja konsernin   
toiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan sisäisin seuranta- ja        
tarkkailuohjelmin. Lemminkäisen ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön  
vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla.                      

                                        
NÄKYMÄT VUODELLE 2010                              

Talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän kasvuun
ja rakentamisen odotetaan sen myötä hieman vilkastuvan. Asuntomyynti piristyi  
vuoden 2009 loppua kohden ja sen odotetaan säilyvän vakaana myös vuonna 2010.  
Toimitilarakentaminen jatkunee edellisvuosia hiljaisempana. Korjausrakentaminen 
jatkanee tasaista kasvuaan ja taloteknisten palveluiden kysynnän odotetaan myös 
hieman kohoavan. Venäjällä asuntokaupan piristyminen jatkuu ja rakentamisen   
volyymi kasvanee vuoden 2010 aikana.                      

Vaikka väylärakentamisen uusia suurhankkeita ei ole laskennassa vuodelle 2010, 
jo käynnistyneet hankkeet työllistävät infrarakentajia. Myös talonrakentamisen 
elpyminen työllistää infrarakentajia. Kotimaassa valtio supistaa edelleen    
panostuksiaan perustienpitoon ja kuntien kiristynyt taloustilanne saattaa myös 
vähentää infrarakentamisen määrää tulevana vuonna.               

Muiden Pohjoismaiden budjetoimat lisäpanostukset infrarakentamisen kehittämiseen
jatkuvat, mikä pitää maiden markkinat suotuisina myös lähivuosina. Baltian   
maissa tilanne jatkuu epävarmana.                        

Rakennustuotteiden kysyntä seuraa vahvasti talonrakentamisen suhdanteita ja   
kysynnän odotetaan lisääntyvän asuntorakentamisen piristymisen myötä vuonna   
2010.                                      

Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan  
vuoden 2009 tasolla. Tällöin vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon   
KHO:n määräämä seuraamusmaksua.                         


HALLITUKSEN EHDOTUS EMOYHTIÖN VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ              

Konsernitaseen 31.12.2009 mukaan konsernin voitonjakokelpoinen oma pääoma on  
217 772 976,72 euroa. Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:n voitonjakokelpoinen oma pääoma
on 75 123 976,38 euroa, josta voittovarat edellisiltä tilikausilta ovat 72 636 
193,59 euroa ja tilikauden voitto 2 487 782,79 euroa.              

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei yhtiö jakaisi   
osinkoa 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta, jolloin voittovaroihin jää    
75 123 976,38 euroa.                              


TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                         

Lemminkäisen johtoryhmän jäsenten vastuualueet tarkistettiin 14.1.2010.     
Johtoryhmässä tehtiin vastuualuejaon muutoksia, joilla halutaan tiivistää    
keskeisten toimintojen johtamista ja tehostaa uuden strategian käytäntöön    
vientiä.                                    

Tilikauden jälkeen saadut merkittävät tilaukset:                

Lemminkäinen uudistaa Helsingin Olympiastadionin kentän. Työt valmistuvat    
heinäkuun 2010 lopussa ja hankkeen arvo on noin 4 milj. euroa.         


Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2010                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA                       

LAADINTAPERIAATTEET                               


Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja       
laadintaperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 
mukainen. Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu vuositilinpäätöksen  
2009 laadintaperiaatteita.                           

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.            

Toimintasegmenttiraportointia säätelevä standardi otettiin käyttöön 1.1.2009,  
mutta myös vertailutiedot 1.1.2008 alkaen laskettiin saman standardin määräysten
mukaisesti. Lisäksi Talonrakentamisen ja Infrarakentamisen vuoden 2007 luvut  
ovat pro forma -lukuja.                             


Vuoden 2009 alusta käyttöönotetut standardit ja tulkinnat            

- IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen     
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida 
ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla 
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin  
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin     
liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.          

- IFRS 8 Toimintasegmentit. Standardi edellyttää, että esitettävät       
segmenttitiedot perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan          
segmenttiraportointiin. Lemminkäinen raportoi osavuosikatsaukset tilikauden 2009
alusta IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Standardin       
käyttöönotolla ei ole vaikutusta Lemminkäinen-konsernin toimintasegmenttien   
lukumäärään tai niiden rakenteeseen, mutta se muuttaa segmenttitietoja.     
Standardilla ei ole vaikutusta maantieteellisiin segmenttitietoihin.      

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia eriä ovat muun muassa         
rahoitusleasingillä hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot
sekä takuuvaraukset ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot.    
Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa     
tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen        
laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään segmenttiraportoinnissa  
omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä -menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä   
osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa 
segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi  
eikä sitä raportoida johdolle. Segmenttiraportoinnin vertailutiedot vuodelta  
2009 on julkaistu erillisessä tiedotteessa 5.5.2009.              

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot. Standardin muutos edellyttää ehdot 
täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi 
hyödykkeen hankintamenoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään.
Konserni aktivoi 1.1.2009 alkaen vieraan pääoman menot ehdot täyttävissä    
hankkeissa ja osatuloutusprojekteissa.                     

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätökseen: IAS 32 (muutos), 
IFRS 2, IFRS 7(muutos), IFRIC 11, IFRIC 13, IFRIC 14 ja IFRIC 16.        


IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa   

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat    
voimaan vuonna 2010 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä
ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina.        

- IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta selventää käsitelläänkö
kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 
18 Tuotot -standardin mukaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja voidaan
osatulouttaa. Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutus kohdistuu    
erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutuskäytäntöön, joka   
muuttuu 2010 lähtien osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi. EU:n komissio on 
vahvistanut ohjeistuksen heinäkuussa 2009. Tulkintaohje astuu voimaan 1.1.2010 
alkavalta tilikaudelta. Tämän tulkinnan käyttöönotto pienentää yhtiön arvion  
mukaan avaavan taseen 1.1.2009 omaa pääomaa noin 5 miljoonalla eurolla.     

- IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Palvelusopimukset julkisen sektorin 
kanssa. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu 
julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai     
infrastruktuurin ylläpitoon.                          

- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi   
edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien  
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki  
yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon      
hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan    
jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen 
emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle 
kohdistetun liikearvon. Kaikki transaktiomenot kirjataan kuluksi.        

- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun  
standardin mukaan määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden      
liiketoimien vaikutukset on kirjattava omaan pääomaan, jos määräysvalta ei   
muutu, eikä näistä liiketoimista synny enää liikearvoa tai voittoja ja     
tappioita. Standardissa ohjeistetaan myös kirjanpitokäsittelyä tilanteessa,   
jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen jäljelle jäävä omistusosuus     
arvostetaan käypään arvoon, ja voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. 
	                                        
Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätöksiin: IAS 39 (muutos), 
IFRS 5 (muutos), IFRIC 17 ja IFRIC 18.                     


TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    
					                                      
1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernin laaja tuloslaskelma                        
3) Konsernitase                                 
4) Konsernin rahavirtalaskelma                         
5) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
6) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
7) Segmentti-informaatio                            
8) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                 
9) Osakekohtaiset tunnusluvut                          
10) Aineelliset hyödykkeet                           
11) Ostetut ja myydyt liiketoiminnot                      
12) Lähipiiritapahtumat                             
13) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
14) Oikeudenkäynnit                               

1) KONSERNIN TULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 10-12/ | 10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa            |  2009 |  2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            | 519,6 |  742,5 |  1 964,4 |  2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja   | -500,1 | -697,7 | -1 908,4 | -2 325,0 |
| kulut               |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot              |  7,6 |   7,2 |   34,3 |   34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden      |  0,4 |  -0,1 |    1,5 |    1,2 |
| tuloksista            |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |  12,3 |  37,5 |   23,3 |   123,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut           |  13,1 |  27,9 |   54,1 |   50,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot          |  5,2 |  13,4 |   20,7 |   18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |  4,3 |  23,0 |   -10,0 |   91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |  -3,5 |  -10,3 |   -13,7 |   -27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |  0,9 |  12,7 |   -23,7 |   63,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |  -0,3 |   9,3 |   -26,1 |   55,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle           |  1,1 |   3,4 |    2,4 |    7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu       |      |
| osakekohtainen tulos                       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja    |    |     |      |      |
| laimentamaton,          |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa               | -0,02 |  0,55 |   -1,53 |   3,28 |
--------------------------------------------------------------------------------

2) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 10-12/ | 10-12/ |   1-12/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa            |  2009 |  2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |   0,9 |  12,7 |   -23,7 |   63,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |   1,3 |  -4,9 |    3,3 |   -6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen suojaus  |     |   0,9 |   -0,4 |   1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus        |   0,3 |  -2,1 |   -0,2 |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät     |   1,5 |  -6,1 |    2,7 |   -6,7 |
| yhteensä             |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos      |   2,4 |   6,6 |   -21,0 |   56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen    |     |     |      |     |
| jakautuminen           |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |   1,3 |   3,2 |   -23,3 |   49,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle           |   1,1 |   3,4 |    2,4 |   7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

3) KONSERNITASE                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                   |  12/2009 |    12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat               |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet             |   184,6 |     187,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot                   |    78,3 |     74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet           |    2,7 |      2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                   |    12,8 |     10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen           |    12,8 |      7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset           |    7,5 |      6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |   298,7 |     288,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat               |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                 |   355,4 |     398,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset         |   305,1 |     476,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                    |    74,4 |     250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |   735,0 |    1 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                 |  1 033,7 |    1 413,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat               |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                   |    34,0 |     34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                |    5,8 |      5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto                 |    -2,0 |     -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                   |    -1,7 |     -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto          |   265,4 |     224,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                |   -26,1 |     55,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta       |   275,4 |     314,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                 |    23,7 |     27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä               |   299,0 |     341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat               |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat            |    19,0 |     18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                |    0,7 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                    |    1,8 |      2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                  |   290,7 |     118,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                   |    2,4 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |   314,6 |     141,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat               |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat             |   303,4 |     455,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                    |    8,3 |      7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                  |   108,4 |     467,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |   420,0 |     930,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä          |  1 033,7 |    1 413,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

4) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |   1-12/ |     1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                   |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja               |   -10,0 |     91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                     |    34,3 |     34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                  |    33,9 |     26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     |    58,1 |     152,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |    52,3 |     -45,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät                  |   -30,2 |     -31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot            |   -16,0 |     -51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |    64,2 |     24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat        |    11,9 |     15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat      |   -30,5 |     -43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos         |    0,0 |     -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                 |   562,3 |    1 740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut             |   -764,6 |   -1 528,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                |   -18,0 |     -32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta              |   -220,2 |     177,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |   -174,6 |     174,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa             |   250,1 |     78,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero              |    -1,1 |     -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |    74,4 |     250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

5) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Muuntoerot                                 
D = Suojausrahasto                               
E = Kertyneet voittovarat                            
F = Vähemmistöosuus                               
G = Oma pääoma yhteensä                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   A |   B |   C |   D |   E |   F |   G |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008    |  34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,2 | 255,4 |  23,7 | 319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan  |    |    |    |    |  0,0 |    |  0,0 |
| peruutus    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |    | -30,6 |  -2,9 | -33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen   |    |    |    |    |    |  -0,6 |  -0,6 |
| muutos     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja tulos  |    |    |  -4,8 | -1,9 |  55,9 |  7,6 |  56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008   |  34,0 |  5,8 |  -4,7 | -1,7 | 280,7 |  27,8 | 341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009    | 34,0  | 5,8  | -4,7  | -1,7 | 280,7 | 27,8  | 341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |    | -15,3 | -2,0  | -17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen   |    |    |    |    |    | -4,5  | -4,5  |
| muutos     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja tulos  |    |    | 3,0  | -0,2 | -26,1 | 2,4  | -21,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009   | 34,0  | 5,8  | -1,7  | -2,0 | 239,3 | 23,7  | 299,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

6) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           | 519,6 | 563,2 | 544,6 | 336,9 | 742,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja  | -500,1 | -562,3 | -505,3 | -340,6 | -697,7 |
| kulut              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |  7,6 |  12,5 |  9,5 |  4,7 |  7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     |  0,4 |  1,1 |  0,3 |  -0,2 |  -0,1 |
| tuloksista           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |  12,3 | -10,5 |  30,1 |  -8,6 |  37,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |  13,1 |  10,5 |  10,4 |  20,1 |  27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot         |  5,2 |  4,1 |  1,2 |  10,3 |  13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja       |  4,3 | -16,8 |  20,9 | -18,4 |  23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            |  -3,5 |  -7,9 |  -6,2 |  3,9 | -10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |  0,9 | -24,7 |  14,7 | -14,6 |  12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen       |    |    |    |    |    |
| jakautuminen          |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |  -0,3 | -24,5 |  13,7 | -15,0 |  9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle          |  1,1 |  -0,2 |  1,0 |  0,4 |  3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu    |    |    |
| osakekohtainen tulos                    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa      | -0,02 | -1,44 |  0,80 | -0,88 |  0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------

7) SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

IFRS 8 Toimintasegmentit -standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot
perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan segmenttiraportointiin.      
Lemminkäinen-konsernissa standardin mukaisella johdolla tarkoitetaan      
Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä.
Johdolle toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot,
liikevoitto, rahoituserät ja tulos ennen veroja sekä varoina käyttöomaisuus,  
vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset.                       

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia ovat muun muassa rahoitusleasingillä  
hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot sekä takuuvaraukset
ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot. Rahoitusleasingjärjestelyt 
on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa tavallisina vuokrasopimuksina, mikä 
poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset      
yhdistellään segmenttiraportoinnissa omistusosuuden suhteessa          
rivi-riviltä-menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä osakkuusyritykset yhdistellään 
pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa segmenttien välistä myyntiä ei 
kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi eikä sitä raportoida johdolle.  

TALO = Talonrakentaminen                            
INFRA = Infrarakentaminen                            
TATE = Talotekniikka                              
RAKTU = Rakennustuotteet                            
MUUT = Muut toiminnot                              
ELIM = Konsernieliminointi                           
SEGM = Segmentit yhteensä                            
TÄSM = Täsmäytyserät                              
YHT = Konserni yhteensä, IFRS                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| euroa |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2 | TALO | INFR | TATE | RAKT | MUUT | ELIM |  SEGM | TÄSM |  YHT |
| 009  |   |  A |   |  U |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike- |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihto | 867, | 789, | 233, | 132, | 10,3 | -52,5 |   1 | -17,1 |   1 |
|    |  7 |  6 |  8 |  7 |    |    | 981,5 |    | 964,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poisto | 2,6 | 31,5 | 0,8 | 2,4 |  0,8 |    |  38,1 | -3,9 |  34,3 |
| t   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike- |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto | 36,6 | 25,9 | 12,2 | 6,5 | -61,7 |    |  19,5 |  3,8 |  23,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoit |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| us-  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| erät  | -11, | -9,9 | 0,6 | -0,7 | -9,3 |    | -31,2 | -2,1 | -33,4 |
|    |  9 |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja | 24,7 | 16,0 | 12,8 | 5,8 | -71,0 |    | -11,7 |  1,6 | -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-18,0 milj. euroa ja käsittelyerosta liikevaihtoon ja muihin tuottoihin tehtyjen
kirjausten välillä.                               

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 1,3 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 3,4 milj. euroa, osakkuusyritysten     
pääomaosuuskäsittelystä -0,2 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä -0,7  
milj. euroa.                                  

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -1,7 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
| euroa |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2 | TALO | INFR | TATE | RAKT | MUUT | ELIM |  SEGM | TÄSM |  YHT |
| 008  |    |  A |    |  U |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike- |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihto |   1 | 920, | 269,9 | 156, | 13,5 | -65, |   2 | -19, |   2 |
|    | 207,5 |  3 |    |  0 |    |  7 | 501,5 |  7 | 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poisto |  2,9 | 30,7 |  0,8 | 2,6 |  0,9 |   |  37,9 | -3,0 |  34,9 |
| t   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike- |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto | 69,7 | 26,2 | 16,3 | 10,5 | -3,3 |   | 119,4 | 3,8 | 123,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoit |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
| us-  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| erät  | -13,0 | -9,4 |  2,2 | -0,5 | -7,0 |   | -27,8 | -4,4 | -32,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ennen |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja | 56,7 | 16,8 | 18,5 | 9,9 | -10,3 |   |  91,6 | -0,6 |  91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-17,5 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista  
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 1,1 milj. euroa,    
johdannaisten myyntivoitosta 0,8 milj. euroa, rahoitusleasingin         
IFRS-käsittelystä 3,3 milj. euroa, osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä  
-0,2 milj. euroa sekä muista tilinpäätösvienneistä -1,2 milj. euroa.      

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -1,5 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO            |  10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa            |   2009 |  2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |  260,8 |  426,9 |  867,7 | 1 207,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |  178,8 |  222,3 |  789,6 |  920,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |   65,2 |  76,5 |  233,8 |  269,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |   33,6 |  34,2 |  132,7 |  156,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot          |   2,1 |   3,7 |   10,3 |   13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi        |  -19,2 |  -17,2 |  -52,5 |  -65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä        |  521,4 |  746,3 | 1 981,5 | 2 501,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät           |   -1,8 |  -3,8 |  -17,1 |  -19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS      |  519,6 |  742,5 | 1 964,4 | 2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO            |  10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa            |   2009 |  2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |   15,0 |  35,5 |   36,6 |   69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |   -5,1 |  -4,8 |   25,9 |   26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |   3,2 |   3,7 |   12,2 |   16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |   1,0 |   1,2 |   6,5 |   10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot          |   -3,4 |  -0,1 |  -61,7 |   -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä        |   10,8 |  35,6 |   19,5 |  119,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät           |   1,5 |   1,9 |   3,8 |   3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS      |   12,3 |  37,5 |   23,3 |  123,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           | 10-12 | 7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      |   / |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2009 | 2009 |  2009 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        | 260,8 | 174,7 |  233,4 | 198,7 |  426,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        | 178,8 | 310,5 |  228,3 |  71,9 |  222,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          | 65,2 | 52,6 |  60,6 |  55,3 |  76,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        | 33,6 | 42,6 |  37,8 |  18,6 |  34,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot         |  2,1 |  2,9 |   2,9 |  2,5 |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi       | -19,2 | -8,8 |  -14,9 |  -9,6 |  -17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä       | 521,4 | 574,5 |  548,0 | 337,5 |  746,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät          | -1,8 | -11,3 |  -3,4 |  -0,6 |  -3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS     | 519,6 | 563,2 |  544,6 | 336,9 |  742,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           | 10-12 | 7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      |   / |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2009 | 2009 |  2009 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        | 15,0 |  0,5 |  11,4 |  9,7 |  35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        | -5,1 | 34,6 |  14,1 | -17,8 |  -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |  3,2 |  3,8 |   2,6 |  2,5 |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        |  1,0 |  4,7 |   3,2 |  -2,5 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot         | -3,4 | -56,0 |  -2,1 |  -0,2 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä       | 10,8 | -12,2 |  29,2 |  -8,3 |  35,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät          |  1,5 |  1,7 |   0,9 |  -0,4 |   1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS     | 12,3 | -10,5 |  30,1 |  -8,6 |  37,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                   |   12/2009 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen                |    338,5 |    467,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen                |    263,1 |    294,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka                  |     30,5 |    33,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet                |     46,1 |    46,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot                 |     43,6 |    41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä               |    721,7 |    882,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat varat       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit yhteensä        |    312,0 |    531,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS             |   1 033,7 |   1 413,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

8) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                          |   12/2009 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %             |     -7,4 |    19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %          |     5,4 |    17,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%                  |     1,2 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %               |     31,4 |    26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %                   |    108,6 |    98,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa       |    324,7 |    336,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)            |     41,5 |    60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa            |    958,4 |   1 064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa          |    206,8 |    263,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin             |    8 626 |    9 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa            |    7 759 |    8 910 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa             |   1 964,4 |   2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa          |    527,1 |    676,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta                |     26,8 |    27,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

9) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                          |   12/2009 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa               |    -1,53 |    3,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa             |    16,18 |    18,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa               |    0,00*) |    0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %                 |     0,0 |    27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo,           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   |    411,9 |    222,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa          |    24,20 |    13,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1000 kpl            |    1 918 |    3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl         |    17 021 |   17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle                     

10) AINEELLISET HYÖDYKKEET                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                   |   12/2009 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno tilikauden alussa         |    444,8 |    411,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero                    |     5,1 |    -6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                    |     35,5 |    56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset hankituista liiketoiminnoista     |     3,9 |     2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                   |    -30,8 |    -18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien välillä              |     -0,1 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot                |    -273,7 |   -257,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa        |    184,6 |    187,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

11) HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT                      

HANKITUT LIIKETOIMINNOT                             

Kuvaus hankituista yrityksistä, liiketoiminnoista ja ostetuista         
omistusosuuksista                                

1.1.2009 ostettiin ympäristörakentamiseen erikoistuneen EH-Tekno Oy:n      
liiketoiminta. Yhtiön toimialueena ovat metalli- ja teräsrakennustyöt sekä   
urheilu- ja ulkoilualueiden suunnittelu, rakentaminen ja urakointi.       

1.9.2009 hankittiin Lødingen Stenindustri AS:n koko osakekanta. Yhtiön     
toimialana on kiven louhinta ja murskaus.                    

16.10.2009 hankittiin OÜ Magistraalen koko osakekanta. Yhtiön toimialana on   
asfalttimassojen valmistus, teiden rakentaminen, korjaus ja huolto sekä     
tiemerkinnät.                                  

Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot               

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Kirjanpitoarvot |   Kirjanpitoarvot |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      ennen |    yhdistämisen |
|                   |  yhdistämistä |       jälkeen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa             |   31.12.2009 |     31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat      |       1,4 |         2,7 |
| hyödykkeet              |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           |       0,5 |         0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset        |       0,3 |         0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |       0,3 |         0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |       2,5 |         3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |         |         0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           |       0,5 |         0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |       0,7 |         0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            |       1,2 |         1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat              |       1,3 |         2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno yhteensä        |       3,2 |         3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot yhteensä         |         |         0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana maksettu kauppahinta     |         |         3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat    |         |        -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus          |         |         2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Ostettujen yhtiöiden koko vuoden liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,3 milj.   
euroa. Näiden hankintojen vaikutus konsernin katsauskauden liiketulokseen on  
noin -0,3 milj. euroa.                             

MYYDYT LIIKETOIMINNOT                              

Konsernilla ei ole IFRS 5 -standardin tarkoittamia myytäviksi luokiteltavia   
liiketoiminta-alueita katsauskauden päättyessä. Vuoden 2009 aikana konsernissa 
ei ole myyty liiketoimintoja.                          

12) LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                  |   12/2009 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden myynti        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksille              |     0,5 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden osto         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksiltä              |     6,4 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksiltä              |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksille              |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

13) KONSERNIN ANTAMAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET               

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                  |   12/2009 |    12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset         |    80,0 |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset           |   1 221,3 |     40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit              |     0,6 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                  |     0,1 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |   1 302,0 |     42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta           |     0,0 |     49,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta                |    34,7 |     19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten       |       |        |
| vähimmäisvuokrat                |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä                |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhyemmän ajan kuluessa            |    11,1 |      9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| viiden vuoden kuluessa             |    24,9 |     26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa           |    20,7 |     18,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |    56,7 |     55,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset         |    11,1 |     13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset              |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit               |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                  |    36,6 |     81,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                   |    -1,7 |      5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                  |     0,0 |      1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                   |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                  |     0,0 |      1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                   |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                  |    59,6 |     71,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                   |    -3,2 |     -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.                   

14) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi 29.9.2009 kotimaisille asfalttialan    
yrityksille 82,55 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 68 milj.  
euroa. Päätöksellä ratkaistiin lopullisesti kilpailuviraston vuonna 2004 tekemä 
vaatimus seuraamusmaksun määräämiseksi seitsemälle asfalttialalla vuosina    
1994-2002 toimineelle yhtiölle koskien kilpailunrajoituslain rikkomuksia.    
Kilpailuvirasto esitti tuolloin alan yhtiöille ja Asfalttiliitolle yhteensä 97 
milj. euron seuraamusmaksua, josta Lemminkäiselle esitettiin 68 milj. euroa.  
Markkinaoikeus hylkäsi kilpailuviraston esityksen pääosin ja määräsi joulukuussa
2007 asfalttiyhtiöille 19,4 milj. euron seuraamusmaksun, josta Lemminkäiselle 14
milj. euroa. KHO hyväksyi kilpailuviraston esittämän seuraamusmaksun      
kokonaisuudessaan.                               

KHO:n määräämän 68 miljoonan euron seuraamusmaksun ja markkinaoikeuden määräämän
14 milj. euron seuraamusmaksun erotus (54 miljoonaa euroa) kirjattiin kuluksi  
Lemminkäisen vuoden 2009 kolmannelle kvartaalille. Yhtiö kirjasi vastaavasti  
markkinaoikeuden päätöksen mukaisen 14 milj. euron seuraamusmaksun vuoden 2007 
neljännen kvartaalin tulokseen.                         

Tähän mennessä 21 kuntaa ja Tiehallinto ovat nostaneet Lemminkäistä ja eräitä  
muita asfalttialan yhtiöitä vastaan vahingonkorvauskanteen Helsingin      
käräjäoikeudessa. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on aiheutettu 
niille vahinkoa. Tiehallinto on vaatinut valtion töihin liittyen Lemminkäiseltä 
enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden asfalttiyhtiöiden   
kanssa enintään 5,6 milj. euroa. Haastehakemuksissa esitetyt vaatimukset ovat  
määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia. Kantajat ovat varanneet   
oikeuden täsmentää vaatimuksiaan, mutta suurin osa kantajista ei ole vielä   
toimittanut täsmennettyjä kannekirjelmiään käräjäoikeuteen.           

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen 
tai jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden   
tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin 
kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa korvausvaatimustensa tueksi. Päätös ei  
koske myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua.               

Lemminkäinen perehtyy vahingonkorvausvaatimuksiin ja arvioi kutakin vaatimusta 
erikseen. Lähtökohtaisesti yhtiö pitää vaatimuksia perusteettomina.       

Siltä osin kuin kantajat lopulta päättävät täsmennetyissä kannekirjelmissään  
jatkaa Lemminkäistä vastaan nostettujen kanteiden ajamista, ne käsitellään   
käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa.           

Käräjäoikeuteen jätetyistä kuntien ja Tiehallinnon haastehakemuksista ja niiden 
sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia. On todennäköistä, että  
käräjäoikeuden käsittely jatkuu vuoden 2011 puolelle.