Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010: Liikevaihto ja tilauskanta kasvussa

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.11.2010 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010: Liikevaihto ja tilauskanta kasvussa. - Tilauskanta syyskuun lopussa oli 1 230,0 milj. euroa (1 096,1). Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 12 prosenttia. - Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 7 prosenttia

LEMMINKÄINEN OYJ	OSAVUOSIKATSAUS		4.11.2010 KLO 9.00              


LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010:                 
Liikevaihto ja tilauskanta kasvussa.                      

- Tilauskanta syyskuun lopussa oli 1 230,0 milj. euroa (1 096,1). Kasvua viime 
vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 12 prosenttia.               
- Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 7  
prosenttia ja oli 610,4 milj. euroa (568,6). Tammi-syyskuussa liikevaihto oli  
1 373,6 milj. euroa (1 440,4).                         
- Heinä-syyskuun liikevoitto oli 32,9 milj. euroa (-9,8). Tammi-syyskuun    
liikevoitto oli 24,3 milj. euroa (11,2).                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,    |   610,4 |  568,6 | 1 373,6 | 1 440,4 |  1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta        |   198,4 |  174,4 |  416,5 |  392,5 |   527,6 |
| kansainvälistä   |      |     |     |     |      |
| liiketoimintaa   |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   32,9 |   -9,8 |   24,3 |   11,2 |   23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    |    5,4 |   -1,7 |   1,8 |   0,8 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja |   26,4 |  -16,1 |   7,4 |  -14,2 |   -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  |   19,7 |  -24,2 |   3,1 |  -24,5 |   -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   |   1,08 |  -1,41 |   0,15 |  -1,49 |   -1,54 |
| tulos        |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   14,7 |   67,1 |  -82,2 |   -3,5 |   64,2 |
| rahavirta      |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa*)       | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |  1 230,0 |  1 096,1 |  1 064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - josta myymätön osuus        |   102,2 |   130,1 |   103,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - josta kansainvälistä toimintaa   |   252,3 |   296,6 |   224,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   30,8 |    24,4 |    31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %        |   119,7 |   132,1 |   110,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |   52,1 |   121,1 |    74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            |   453,1 |   508,6 |   399,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              

Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki on tyytyväinen yrityksen      
liikevaihdon ja tilauskannan kehitykseen: "Vuoden kolmas neljännes oli     
ensimmäistä kertaa rakentamisen laman jälkeen liikevaihdolla mitattuna parempi 
kuin vertailuneljännes. Myös tilauskantamme on kasvanut tasaisesti. Monilla   
rakentamisen alueilla finanssikriisin vaikutukset kuitenkin konkretisoituivat  
vasta tänä vuonna. Toipuminen on ollut hidasta, mikä näkyy tuloksessamme."   

Lemminkäisen asuntoaloitukset ovat jo nousseet lähelle tavoitetasoa. Myös    
kotimaan infratoiminta on osoittanut kilpailukykynsä, vaikka markkina on    
supistunut ja kilpailutilanne on kireä. "Baltian tappiollinen liiketoiminta söi 
infrarakentamisessa kotimaan kohtuullisen tuloksen. Myös muiden toimialojemme  
markkinoilla on paljon kapasiteettia, mikä kiristää kilpailua. Tulosta painaa  
myös kustannustason nousu."                           

Kohtamäki luonnehtii kuluvaa vuotta Lemminkäisellä strategisen muutoksen    
vuodeksi: "Julkaisimme lähes päivälleen vuosi sitten uuden strategiamme, jota  
olemme nyt määrätietoisesti toteuttaneet. Strategiassamme nostimme kasvualueiksi
mm. Venäjän asuntorakentamisen ja Pohjoismaiden infrarakentamisen. Molemmissa on
jo saatu aikaan näkyviä tuloksia."                       

"Olemme myös yksinkertaistaneet ja yhdenmukaistaneet sekä rakennettamme että  
toimintatapojamme. Lähdemme vuoteen 2011 kevyemmällä ja tehokkaammalla     
toimintamallilla."                               
Näkymät vuodelle 2010                              

Alhainen korkotaso ja parantunut kuluttajaluottamus pitävät kotimaan      
asuntorakentamisen kysynnän hyvänä. Muu talonrakentaminen pysyy edelleen    
alhaisella tasolla. Korjausrakentamisen kysynnän arvioidaan kasvavan vakaasti. 

Venäjällä asuntorakentamisen volyymin kasvu pysyy vakaana vuoden 2010 aikana.  

Pohjoismaissa ja Baltiassa päällystyksen kokonaismäärät vähentyvät vuoden 2009 
tasosta. Suuret liikennehankkeet ja piristynyt kaivostoiminta pitävät yllä   
infrarakentamisen kysyntää.                           

Talotekniikan ja rakennustuotteiden kysyntä seuraa talonrakentamisen      
suhdanteita, ja niiden kysynnän arvioidaan vähitellen lisääntyvän        
talonrakentamisen piristymisen myötä.                      

Lemminkäinen toistaa 15.10.2010 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2010   
tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen, mutta jäävän vuoden 2009 
tasosta. Vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon KHO:n määräämää     
seuraamusmaksua. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla.

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvaa ja tulos ennen 
veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010.                  


Tiedotustilaisuus                                

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään    
torstaina 4. marraskuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa   
Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo 
Kohtamäki. Tiedotustilaisuuden jälkeen osavuosikatsausta koskeva        
esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla  
osoitteessa www.lemminkainen.fi.                        


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


LISÄTIETOJA:                                  
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263                
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515           
Merja Paulamäki, sijoittajasuhteet, puh. 02071 53367              

LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010                        
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010                        


TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaan toiminta                                

Asuntorakentaminen pysyi vilkkaana, mutta muu talonrakentaminen säilyi     
alhaisella tasolla. Asuntojen kysyntää lisäsivät alhainen korkotaso ja     
muuttoliike. Liike- ja toimistorakennusten aloitusten määrä pysyi alhaisena.  
Erityisesti toimistotilaa oli vapaana runsaasti. Teollisuuden investoinnit   
Suomeen pysyivät edelleen alhaisella tasolla.                  

Infrarakentamisen kausi käynnistyi poikkeuksellisen myöhään pitkään jatkuneen  
talven vuoksi, mutta alkukausi oli vilkas Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.   
Infrarakentamisen hankkeita oli liikkeellä kohtuullisesti, mutta kokonaismäärät 
jäivät edellisvuoden tasosta. Syitä tähän olivat valtion pienentyneet määrärahat
perustienpitoon sekä kuntien heikko taloudellinen tilanne, joka vähensi     
investointeja ja katujen kunnossapitomääriä. Käynnistyneet           
liikennetunnelihankkeet pääkaupunkiseudulla ja vilkastunut kaivostoiminta    
työllistivät kuitenkin kalliorakentajia.                    

Taantuman vaikutus ja viime vuoden alhaiset aloitusmäärät talonrakentamisessa  
näkyivät edelleen talotekniikan kysynnässä, sillä talotekniset työt ajoittuvat 
rakentamisen loppuvaiheeseen. Talotekniikassa kilpailutilanne jatkui kireänä.  

Rakennustuotteissa etenkin betonielementtien kysyntä vilkastui         
asuntorakentamisen piristymisen myötä. Myös ympäristötuotteiden kysyntä oli   
hyvä. Katto- ja ympäristöurakoinnissa kilpailutilanne oli kireä.        

Kansainvälinen toiminta                             

Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä oli kohtuullista mutta      
edellisvuotta heikompaa, ja kilpailutilanne alalla kiristyi. Ruotsissa     
infrarakentajia työllistivät etenkin Tukholman alueen merkittävät        
tunnelihankkeet.                                

Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne jatkui vaikeana ja kilpailu oli   
kovaa.                                     

Venäjällä asuntomyynti jatkui edellisvuotta vilkkaampana. Venäjän talouden   
arvioidaan elpyvän muun maailman tahdissa.                   
                                        

LIIKEVAIHTO                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| toimialoittain,   |      |     |     |     |      |
| milj. euroa     |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*) |   214,5 |  180,1 |  552,4 |  602,4 |   868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen** |   314,6 |  304,3 |  591,9 |  594,4 |   768,0 |
| )          |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |   55,1 |   52,6 |  165,1 |  168,6 |   233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**) |   50,5 |   48,8 |  115,5 |  115,3 |   154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja  |   -20,3 |   -5,9 |  -42,6 |  -25,0 |   -42,2 |
| konsernieliminoinni |      |     |     |     |      |
| t          |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä |   614,5 |  579,9 | 1 382,3 | 1 455,6 |  1 982,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat  |   -4,1 |  -11,3 |   -8,7 |  -15,2 |   -17,1 |
| erät        |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |   610,4 |  568,6 | 1 373,6 | 1 440,4 |  1 965,5 |
| (IFRS),       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta        |   198,4 |  174,4 |  416,5 |  392,5 |   527,6 |
| kansainvälistä   |      |     |     |     |      |
| liiketoimintaa   |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                

Lemminkäisen liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä kasvoi 7 prosenttia 
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 610,4 milj. euroa (568,6).    
Tammi-syyskuun liikevaihto laski hieman ja oli 1 373,6 milj. euroa (1 440,4).  
Talonrakentamisessa liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä    
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta koko katsauskauden liikevaihto oli
noin 8 prosenttia vertailujaksoa pienempi. Infrarakentamisen tammi-kesäkuun   
liikevaihto jäi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kolmannen neljänneksen 
jälkeen ero edellisvuoden liikevaihtoon saatiin kiinni.             

Liikevaihdosta 70 % (73) tuli Suomesta, 19 % (17) muista Pohjoismaista, 5 % (3) 
Venäjältä ja 6 % (7) muista maista.                       


LIIKEVOITTO                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| toimialoittain,   |      |     |     |     |      |
| milj. euroa     |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*) |    2,7 |   1,2 |   10,6 |   21,7 |   36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen** |   28,0 |   33,3 |   17,2 |   27,8 |   22,0 |
| )          |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |    1,7 |   3,8 |   3,2 |   9,0 |   12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**) |    3,2 |   6,1 |   2,9 |   8,6 |   10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot   |   -3,9 |  -56,0 |  -11,0 |  -58,3 |   -61,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä |   31,8 |  -11,5 |   23,0 |   8,9 |   19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat  |    1,1 |   1,8 |   1,3 |   2,3 |    3,8 |
| erät        |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |   32,9 |   -9,8 |   24,3 |   11,2 |   23,2 |
| (IFRS)       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%    | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| toimialoittain   |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*) |    0,4 |   0,7 |   1,9 |   3,6 |    4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen** |    6,8 |   10,9 |   2,9 |   4,7 |    2,9 |
| )          |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |    0,5 |   7,3 |   1,9 |   5,3 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**) |    3,0 |   12,5 |   2,5 |   7,5 |    6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |    5,4 |   -1,7 |   1,8 |   0,8 |    1,2 |
| (IFRS)       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                

Lemminkäisen liikevoitto heinä-syyskuussa kasvoi viime vuoden vastaavasta    
ajankohdasta ja oli 32,9 milj. euroa                      
(-9,8). Tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi 24,3 milj. euroon (11,2).       
Tammi-syyskuun liikevoittoprosentti oli 1,8 %                  
(0,8). Vuoden 2009 vertailuajanjakson liikevoittoon sisältyy 54 milj. euron   
osuus KHO:n määräämästä seuraamusmaksusta.                   

Asuntokauppa oli katsauskaudella vilkasta, mutta kustannustason nousu ja    
liiketilojen ennakoitua vähäisempi käyttäjäkysyntä heikensivät kuitenkin    
talonrakentamisen kannattavuutta katsauskaudella. Vaikka pitkään jatkunut talvi 
lisäsi kustannuksia etenkin infrarakentamisen toimialalla, kotimaan       
infrarakentamisen tulos oli kohtuullinen. Baltian infrarakentamisen       
kokonaisvolyymit putosivat katsauskaudella, ja ankara kilpailu heikensi     
toiminnan kannattavuutta. Talotekniikan ja rakennustuotteiden kiristynyt    
kilpailutilanne heikensi katteita. Lisäksi etenkin talonrakentamisen ja     
talotekniikan kannattavuutta heikensivät katsauskaudelle ajoittuneet      
rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimenpiteistä johtuneet kertaluontoiset  
erät.                                      


TILAUSKANTA                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta toimialoittain, milj. |  30.9.2010 |  30.9.2009 | 31.12.2009 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*)        |    677,4 |    582,8 |    601,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -josta myymätön osuus      |    102,2 |    130,1 |    103,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen**)       |    395,9 |    382,1 |    319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    118,1 |     90,3 |    106,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**)        |    38,7 |     40,9 |    36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         |   1 230,0 |   1 096,1 |   1 064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta kansainvälistä toimintaa |    252,3 |    296,6 |    224,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          

Lemminkäisen tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 12    
prosenttia ja oli katsauskauden päättyessä 1 230,0 milj. euroa (1 096,1). Kasvu 
oli suurinta talotekniikan ja talonrakentamisen toimialoilla: talotekniikan   
tilauskanta oli 31 % ja talonrakentamisen 16 % edellisvuoden vastaavaa     
ajankohtaa suuremmat. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 21 
% (27).                                     

Tilauskanta sisältää myös tulouttamattoman osuuden valmiista asuntokannasta.  

Katsauskauden merkittävimpiä uusia tilauksia olivat maanrakennus- ja      
betonirakennusurakat Kevitsan nikkeli- ja kuparikastekaivoksessa Sodankylässä. 
Urakoiden asiakas on kanadalaisen kaivosyhtiö First Quantum Minerals Ltd:n   
tytäryhtiö Kevitsa Mining Ab. Rakennustöiden yhteisarvo on noin 25 miljoonaa  
euroa, ja töiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2011.             

Heinäkuussa 2010 Lemminkäinen allekirjoitti jatkosopimuksen Helsingin      
keskustassa sijaitsevan kauppakeskus Kluuvin täydellisestä uudistamisesta.   
Projektinjohtourakan arvo on noin 17 miljoonaa euroa, ja se valmistuu syksyyn  
2011 mennessä.                                 

Ruotsissa Lemminkäinen rakentaa kaapelitunnelin Tukholman pohjoiselle Mörbyn  
esikaupunkialueelle. Urakan arvo on noin 10 milj. euroa, ja se valmistuu kesällä
2013. Lemminkäinen voitti myös Tukholman Päärautatieaseman, Centralstationin,  
perustusten vahvistamisurakan, jonka arvo on noin 10 milj. euroa. Lemminkäisen 
osuus urakkakokonaisuudesta valmistuu kesällä 2012.               

Lemminkäinen ja Naumanen Oy allekirjoittivat katsauskaudella osakekauppaa    
koskevan sopimuksen Kuopiossa sijaitsevan Kauppapaikka Hermanin ensimmäisestä  
vaiheesta. Sopimus kattaa noin puolet Kiinteistö Oy Kuopion Leväsentie 2    
-nimisen yhtiön omistamasta kauppakiinteistöstä, jonka arvo on noin 60 miljoonaa
euroa. Lemminkäisen rakentama kauppakeskus valmistuu keväällä 2012.       


TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS                           

Yksi Lemminkäisen taloudellisista tavoitteista on taseen vahvistaminen.     
12.11.2009 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana Lemminkäinen  
Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä osakeannista. Yhtiö tarjosi
hallituksen hyväksymien yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien     
merkittäväksi 1 700 000 yhtiön uutta osaketta. Instituutioannilla kerättiin   
yhteensä 39,5 milj. euroa, ja se kirjattiin yhtiön sijoitetun vapaan oman    
pääoman rahastoon. Annista saadut varat käytettiin lyhytaikaisten lainojen   
lyhennykseen.                                  

Lisäksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista, jossa   
Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n ja      
Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille tarjottiin merkittäväksi  
osakevastiketta vastaan yhteensä 923 514 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden   
merkintähinta oli 23,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 21,5 milj. euroa.    

Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 1 205,7 milj. euroa (1 331,5). Sijoitetun    
pääoman tuotto oli 5,1 % (3,1) ja omavaraisuusaste 30,8 % (24,4).        
Nettovelkaantumisaste oli 119,7 % (132,1).                   

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli -82,2 
milj. euroa (-3,5), investointien rahavirta -19,4 milj. euroa (-15,2) ja    
rahoituksen rahavirta 81,2 milj. euroa (-108,4). Katsauskauden rahavirtaan   
sisältyy vuodelta 2009 maksettuja osinkoja 2,1 milj. euroa (18,0). Vuonna 2010 
maksetut osingot sisältävät vain tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille maksettuja
osinkoja. Heinä-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 14,7 milj. euroa (67,1),
investointien rahavirta -4,8 milj. euroa (1,1) ja rahoituksen rahavirta 3,9   
milj. euroa (-58,1).                              

Käyttöpääoma pieneni edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 8 % ja oli     
katsauskaudella 836,0 milj. euroa (909,1). Nettokäyttöpääoma kasvoi 10 % ja oli 
444,1 milj. euroa (404,0).                           

Likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 52,1 milj. euroa (121,1).    

Korollisen velan määrä katsauskauden lopussa oli 453,1 milj. euroa (508,6),   
josta lyhytaikaista korollista velkaa oli 230,9 milj. euroa (450,2) ja     
pitkäaikaista korollista velkaa 222,2 milj. euroa (58,4). Korollinen nettovelka 
oli 401,0 milj. euroa (387,5). Nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 16,9  
milj. euroa (25,4), mikä oli 1,2 % (1,8) liikevaihdosta.            

Katsauskauden aikana Lemminkäinen laski liikkeeseen 60 milj. euron, neljän   
vuoden kotimaisen joukkovelkakirjalainan, jonka kuponkikorko on 4,50 prosenttia.
Joukkovelkakirjalaina listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja otettiin julkisen
kaupankäynnin kohteeksi katsauskauden jälkeen. Lainalla jälleenrahoitettiin   
tammikuussa 2011 erääntyvä 60 miljoonan euron syndikoitu laina. Samalla     
Lemminkäinen laajensi rahoituspohjaansa ja pidensi velkasalkkunsa        
maturiteettijakaumaa.                              

Lemminkäisen korollisesta velasta oli 16 % (42) lainoja rahoituslaitoksilta, 27 
% (10) yritystodistuksia, 7 % (16) omaperusteiseen asunto- ja          
toimitilatuotantoon liittyviä projektilainoja, 21 % (18) TyEL-lainoja, 12 % (11)
rahoitusleasingvelkoja, 13 % (0) joukkovelkakirjalainoja ja 4 % (3) muita    
velkoja. Katsauskauden lopussa rahoituslimiittejä oli käyttämättä 150 milj.   
euroa.                                     


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)       |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  214,5 |   180,1 |  552,4 |  602,4 |   868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto**)   |   2,7 |    1,2 |   10,6 |   21,7 |   36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- %   |   0,4 |    0,7 |   1,9 |   3,6 |    4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden |     |      |  677,4 |  582,8 |   601,7 |
| lopussa       |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön  |     |      |  102,2 |  130,1 |   103,2 |
| osuus        |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimialakohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.    

Talonrakentamisen liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä kasvoi 19 %   
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 214,5 milj. euroa (180,1).    
Tammi-syyskuussa liikevaihto oli 552,4 milj. euroa (602,4) eli 8 prosenttia   
pienempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdosta 75 % (82) tuli Suomesta, 11 % (6)
muista Pohjoismaista, 7 % (4) Venäjältä ja 7 % (8) muista maista.        
Talonrakentamisen liikevoitto oli katsauskaudella 10,6 milj. euroa (21,7).   

Asuntokauppa oli katsauskaudella vilkasta ja vuoden 2009 loppupuolella     
aloitettuja asuntokohteita alkoi tuloutua vuoden kolmannella neljänneksellä.  
Kustannustason nousu ja liiketilojen ennakoitua vähäisempi käyttäjäkysyntä   
heikensivät talonrakentamisen kannattavuutta katsauskaudella. Toimialan     
kannattavuutta parannetaan tehostamalla omaperusteisen kiinteistö- ja      
asuntotuotannon prosessiohjausta sekä yksinkertaistamalla yhtiörakenteita.   

Talonrakentamisen tilauskanta kehittyi katsauskaudella hyvin ja oli       
katsauskauden lopussa 677,4 milj. euroa (582,8) eli 16 prosenttia korkeampi kuin
edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kansainvälinen tilauskanta pysyi     
vertailuajankohdan tasolla ja oli katsauskauden lopussa 111,9 milj. euroa    
(119,5).                                    


Kotimaan toiminta                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen omaperusteinen    |  1-9/2010 |   1-9/2009 |  1-12/2009 |
| asuntotuotanto, kotimaa      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         |     675 |     195 |     351 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          |     601 |     546 |     771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           |     152 |     519 |     533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    |     928 |     263 |     405 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - joista myymättömiä      |     382 |     148 |     193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myynnissä olevat kauden  |     148 |     377 |     263 |
| lopussa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Kaikkiaan Lemminkäinen aloitti katsauskaudella 1 315 (880) asunnon rakentamisen 
Suomessa. Omaperusteisen asuntotuotannon lisäksi Lemminkäinen aloitti urakoituja
asuntoja katsauskauden aikana 640 (685).                    

Lemminkäisen omistuksessa oli tilikauden päättyessä käyttämätöntä        
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 866 000 k-m² (890 000), josta       
asuntorakennusoikeuden osuus oli 384 000 k-m² (395 000). Lisäksi sitovia tai  
ehdollisia yhteistyö- ja kaavoitussopimuksia oli 782 000 k-m² (765 000) vastaava
määrä, josta asuntorakennusoikeuden osuus oli 281 000 k-m² (358 000). Tonttien 
tasearvo oli 94,2 milj. euroa (92,0).                      

Vaikka kiinteistösijoittamisen kysyntä piristyi katsauskaudella, toimitilojen  
käyttäjäkysyntä oli vähäistä. Tästä johtuen toimitilarakentaminen jatkui    
katsauskaudella hiljaisena. Liike- ja logistiikkakohteiden kysyntä oli     
katsauskaudella kohtuullista.                          

Kuntien kiinnostus elinkaarihankkeita kohtaan lisääntyi selvästi        
katsauskaudella, mutta päätöksiä uusista hankkeista ei tehty.          
Korjausrakentamisen markkinatilanne säilyi katsauskaudella vakaana, ja sen osuus
Lemminkäisen talonrakentamisen liikevaihdosta kasvoi katsauskauden aikana noin 
19 prosenttiin (17).                              

Kansainvälinen toiminta                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen omaperusteinen    |  1-9/2010 |   1-9/2009 |  1-12/2009 |
| asuntotuotanto, Venäjä      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         |     184 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          |     202 |      81 |     133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           |     498 |      0 |     104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    |     184 |     323 |     479 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - joista myymättömiä      |     184 |     181 |     367 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myynnissä olevat kauden  |     196 |      0 |     22 |
| lopussa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Pietarissa, Venäjällä valmistui vuoden kolmannella neljänneksellä        
omaperusteinen, 498 asunnon kohde. Katsauskauden loppuun mennessä asunnoista  
noin 300 oli myyty, ja myynnin odotetaan myös jatkuvan vilkkaana.        

Lemminkäinen rakentaa Pietarin pohjoisosassa noin 180 asunnon ja 600 m²:n    
liiketilan kohdetta, jonka arvioidaan valmistuvan syksyllä 2011. Lisäksi    
Lemminkäinen on ostanut Pietarista tontin Vasilin saarelta, läheltä kaupungin  
keskustaa. Noin 540 asunnon kohteen rakennustöiden arvioidaan alkavan vuoden  
2011 aikana ja valmistuvan syksyllä 2013.                    

Lemminkäisen Venäjälle sitoutuneen vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden lopussa
oli 47,9 milj. euroa (33,0).                          

Talonrakentamisen muita keskeisimpiä toimintamaita ovat Ruotsi, Kiina, Intia ja 
Puola.                                     


INFRARAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   314,6 |  304,3 |  591,9 |  594,4 |   768,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto**)   |   28,0 |   33,3 |   17,2 |   27,8 |   22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- %   |    6,8 |   10,9 |   2,9 |   4,7 |    2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden |      |     |  395,9 |  382,1 |   319,2 |
| lopussa       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimialakohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.    

Infrarakentamisen liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi hieman          
vertailuajanjaksosta ja oli 314,6 milj. euroa (304,3). Tammi-syyskuussa     
liikevaihto oli edellisvuoden tasolla eli 591,9 milj. euroa (594,4).      
Liikevaihdosta 54 % (53) tuli Suomesta, 33 % (34) muista Pohjoismaista, 9 % (10)
Baltian maista ja 4 % (3) muista maista. Infrarakentamisen liikevoitto oli   
katsauskaudella 17,2 milj. euroa (27,8). Pitkä talvi viivästytti        
infrarakentamisen kauden alkua koko toiminta-alueella. Erityisesti tämä vaikutti
Norjan, Tanskan ja Baltian maiden toimintaan. Kotimaassa Lemminkäisellä oli hyvä
tuotantokausi. Baltian maissa markkinan kokonaisvolyymi putosi edellisvuoden  
vastaavasta ajankohdasta, ja kiristynyt kilpailu heikensi infrarakentamisen   
kannattavuutta. Toimialan toimintoja tehostetaan ja kustannustasoa kevennetään 
erityisesti Baltiassa.                             

Tilauskanta pysyi vertailuajankohdan tasolla ja oli katsauskauden lopussa 395,9 
milj. euroa (382,1).                              

Kotimaan toiminta                                

Kiristyneestä kuntataloudesta ja valtion perustienpidon supistuksista huolimatta
Lemminkäisen päällystystöiden kausi kotimaassa oli tyydyttävä.         

Kalliorakentamisessa Lemminkäisen katsauskausi oli vilkas suurten        
tunnelihankkeiden ja kaivostoiminnan piristymisen myötä. Lemminkäisen      
pohjarakentamisen kysyntä jatkui katsauskaudella hyvänä muun muassa       
talonrakentamisen elpymisen johdosta. Väylärakentamisen kysyntä pysyi      
katsauskaudella kohtuullisena, mutta kilpailutilanne oli kireä.         

Lemminkäisen kiviainestoiminnassa talvi oli hiljainen, mutta talonrakentamisen 
piristyminen kasvatti kiviaineksen kysyntää katsauskauden loppua kohden     
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa paremmalle tasolle.             

Kansainvälinen toiminta                             

Kova talvi katkaisi poikkeuksellisesti päällystystyöt Norjassa ja Tanskassa.  
Pitkään jatkunut talvi viivästytti työkauden aloitusta, mutta katsauskauden   
loppua kohden etenkin Tanskassa päällystyskausi oli hyvä. Kilpailutilanne jatkui
maissa kireänä.                                 

Norjassa Lemminkäinen osti katsauskaudella 75 %:n osake-enemmistön norjalaisesta
kylmäjyrsintää harjoittavasta Asfalt Remix AS:stä, jonka liikevaihto vuonna 2009
oli noin 8 milj. euroa. Lemminkäinen osti katsauskaudella myös 90,1 %:n     
osake-enemmistön norjalaisesta, tunnelilouhintaa harjoittavasta Risa Rock    
AS:stä, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli noin 16 miljoonaa euroa.       

Ruotsissa Lemminkäistä työllistivät etenkin tunneli- ja pohjarakennustyöt sekä 
Kiirunan kaivoksen louhinta.                          

Kova talvi katkaisi poikkeuksellisesti päällystyskauden myös Baltiassa.     
Infrarakentamisen kokonaisvolyymit putosivat katsauskaudella kaikissa Baltian  
maissa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Lisäksi ankara kilpailu heikensi 
kannattavuutta, ja Lemminkäisen toiminta Baltiassa oli katsauskaudella     
tappiollista.                                  


TALOTEKNIIKKA                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   55,1 |   52,6 |  165,1 |  168,6 |   233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*)    |    1,7 |   3,8 |   3,2 |   9,0 |   12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- %   |    0,5 |   7,3 |   1,9 |   5,3 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden |      |     |  118,1 |   90,3 |   106,8 |
| lopussa       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle toimitettavassa
segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi toimialakohtaiset     
vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.             

Talotekniikan liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 5 % edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdasta ja oli 55,1 milj. euroa (52,6). Tammi-syyskuun liikevaihto pysyi  
vertailuajankohdan tasolla ja oli 165,1 milj. euroa (168,6). Liikevoitto oli 3,2
milj. euroa (9,0). Alan kiristyneestä kilpailusta huolimatta Lemminkäinen    
säilytti markkinaosuutensa katsauskaudella. Katsauskauden kannattavuutta    
heikensivät kilpailutilanteen kiristyminen ja rakennejärjestelyistä ja     
sopeuttamistoimenpiteistä johtuneet kertaluontoiset erät.            

Uudiskohteissa talotekniset työt ajoittuvat rakentamisen loppuvaiheeseen ja   
asuntorakentamisen piristyminen näkyy alan työtilanteessa viiveellä.      
Lemminkäisen talotekniikka-toimialan painopiste on siirtynyt enenevässä määrin 
korjausrakentamiseen sekä huolto- ja ylläpitotehtäviin, jotka muodostavat    
nykyisin jo puolet toimialan liikevaihdosta. Taloteknisten teollisuuspalveluiden
kysyntä jatkui katsauskaudella vähäisenä.                    

Tilauskanta katsauskauden lopussa kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 
31 prosenttia ja oli 118,1 milj. euroa (90,3).                 


RAKENNUSTUOTTEET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   50,5 |   48,8 |  115,5 |  115,3 |   154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto**)   |    3,2 |   6,1 |   2,9 |   8,6 |   10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- %   |    3,0 |   12,5 |   2,5 |   7,5 |    6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden |      |     |   38,7 |   40,9 |   36,8 |
| lopussa       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimialakohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.    

Rakennustuotteiden liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi hieman edellisvuoden   
vastaavasta ajankohdasta ja oli 50,5 milj. euroa (48,8). Tammi-syyskuussa    
liikevaihto oli 115,5 milj. euroa (115,3) ja liikevoitto 2,9 milj. euroa (8,6). 

Rakennustuotteiden urakoinnin ja tuotemyynnin kausi käynnistyi myöhään pitkään 
kestäneen talven vuoksi. Pihakivien ja kattotuotteiden myynti vilkastui     
katsauskauden loppua kohden hieman edellisvuotta paremmalle tasolle.      
Asuntorakentamisen piristymisen johdosta porras- ja julkisivuelementtien kysyntä
oli katsauskaudella vilkasta. Toimialan kannattavuutta heikensivät katto- ja  
ympäristöurakoinnin kiristynyt kilpailutilanne ja raaka-ainehintojen nousu.   

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 38,7 milj. euroa (40,9).         


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 24,20 euroa (13,05) 
ja katsauskauden lopussa 24,70 euroa (26,50). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 485,2 milj. euroa (451,1). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 3 166 561 kappaletta (1 237 703). Vaihdon arvo oli
78,4 milj. euroa (24,1). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 5 069        
osakkeenomistajaa (4 824).                           

Lemminkäinen Oyj:n 12.11.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti    
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua  
vastaan tai maksutta. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään   
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.                     

Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä osakeannista. 
Yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen   
hyväksymien yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi    
1 700 000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti   
osakeannista, jossa Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Lemminkäinen Talotekniikka
Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille tarjottiin     
merkittäväksi osakevastiketta vastaan yhteensä 923 514 yhtiön uutta osaketta.  
Osakkeiden merkintähinta oli 23,25 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet merkittiin 
kaupparekisteriin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
23.3.2010.                                   

Osakeantien jälkeen hallituksella on edelleen valtuutus antaa 1 576 486 osaketta
ja/tai osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Valtuutus on voimassa viisi 
(5) vuotta sen antamisesta. Lisäksi ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle  
12.11.2009 antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on      
kokonaisuudessaan käyttämättä, ja se on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja  
osakkeiden lukumäärä on osakeannin jälkeen 19 644 764 kappaletta.        


INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 44,5 milj. euroa (32,4). Investoinnit  
olivat lähinnä infrarakentamisen korvausinvestointeja. Lisäksi katsauskauden  
investointeihin sisältyvät katsauskaudella tehdyt kaksi yritysostoa Norjassa.  


HENKILÖSTÖ                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |  1-9/2010 |   1-9/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    5 423 |    5 645 |    5 559 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    2 916 |    3 116 |    3 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä        |    8 339 |    8 761 |    8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta ulkomailla työskenteleviä  |    2 398 |    2 685 |    2 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa |    8 920 |    9 010 |    7 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö toimialoittain,    |  1-9/2010 |   1-9/2009 |  1-12/2009 |
| keskimäärin            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    2 246 |    2 414 |    2 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen*)        |    3 212 |    3 453 |    3 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    1 893 |    1 958 |    1 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet*)        |     842 |     822 |     820 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö             |     146 |     114 |     114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    8 339 |    8 761 |    8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          
Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 8 339   
henkilöä (8 761) eli noin 5 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona       
edellisvuonna. Henkilöstöstä 71 % (69) työskenteli Suomessa, 12 % (13) muissa  
Pohjoismaissa, 10 % (11) Baltian maissa ja 7 % (7) muissa maissa.        

Henkilöstön määrää on sopeutettu vastaamaan markkinatilanteen muutoksia.    


MUUTOKSIA ORGANISAATIORAKENTEESSA                        

Yhtenä Lemminkäisen strategian tavoitteena on muutos kohti yhtä yhtenäistä   
Lemminkäistä. Tähän pyritään muun muassa yksinkertaistamalla          
organisaatiorakennetta, ja vuoden 2010 aikana konsernissa fuusioidaan noin 20  
kotimaan yhtiötä. Muutokset ovat suurimpia talonrakentamisen ja talotekniikan  
toimialoilla. Vuoden 2011 alkupuolella talonrakentamisen rakennetta selkeytetään
edelleen fuusioimalla kotimaan tytäryhtiöt toimialan emoyhtiöön, Lemminkäinen  
Talo Oy:hyn.                                  

Myös tukitoimintoja - henkilöstötoimea, taloushallintoa, tietohallintoa,    
lakiasioita sekä viestintää ja markkinointia - kehitetään ja keskitetään.    
Tavoitteena on tarjota liiketoiminnan tavoitteita parhaalla mahdollisella    
tavalla tukevia yhteisiä palveluita. Samalla haetaan kilpailuetua ja tukea   
kasvulle kustannustehokkaiden, laadukkaiden ja ammattimaisesti tuotettujen   
palveluiden kautta.                               


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 16.4.2010 pidetty yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 
vuodelta 2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle       
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että   
tilikaudelta ei jaeta osinkoa.                         

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Mikael 
Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Teppo Taberman. Yhtiön   
tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa    
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.          

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 16.4.2010. Lemminkäinen
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Berndt Brunow ja varapuheenjohtajana  
Juhani Mäkinen.                                 


OIKEUDENKÄYNNIT                                 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 kotimaisille asfalttialan   
yrityksille kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun.        

Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 25 kunnan ja Suomen valtion
(Liikennevirasto) Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostamat 
vahingonkorvauskanteet. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on    
aiheutettu niille vahinkoa. Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten  
pääomamäärä on tällä hetkellä yhteensä noin 73 milj. euroa. Kanteissa esitetyt 
vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia.       

KHO:n vuonna 2009 antama päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen tai 
jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden     
tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin 
kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa vaatimustensa tueksi. Päätös ei koske   
myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua, eikä KHO ole tutkinut väitettä,  
jonka mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta poikkeavaa ns. ylihintaa. 

Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina.  

Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa. 
Asian käsittely jatkuu vuoden 2011 aikana.                   

Käräjäoikeudessa vireillä olevista kuntien ja Liikenneviraston kanteista ja   
niiden sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia.          

Lemminkäinen tiedottaa asiasta myös jatkossa osavuosikatsausten yhteydessä tai 
tarvittaessa erikseen.                             


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen toimintaympäristössä sen    
keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien muutosten ennakointia. Tästä  
johtuen yhtiössä toteutettiin vuoden 2008 lopussa ja 2009 aikana        
sopeuttamistoimia.                               

Vaikka asuntomyynti on kehittynyt myönteisesti, yleinen taloustilanne on    
edelleen epävakaa. Tämän vuoksi uusia asuntokohteita on aloitettu vain, jos   
kohteilla on riittävän korkea varausaste.                    

Yksittäisen riskin muodostavat edellä mainitut eräiden kuntien ja Tiehallinnon 
käräjäoikeuteen jättämät haastehakemukset.                   

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa        
infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta   
liiketoiminnasta on noin kolmannes.                       

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
verkkosivuilla.                                 


NÄKYMÄT VUODELLE 2010                              

Alhainen korkotaso ja parantunut kuluttajaluottamus pitävät kotimaan      
asuntorakentamisen kysynnän hyvänä. Muu talonrakentaminen pysyy edelleen    
alhaisella tasolla. Korjausrakentamisen kysynnän arvioidaan kasvavan vakaasti. 

Venäjällä asuntorakentamisen volyymin kasvu pysyy vakaana vuoden 2010 aikana.  

Pohjoismaissa ja Baltiassa päällystyksen kokonaismäärät vähentyvät vuoden 2009 
tasosta. Suuret liikennehankkeet ja piristynyt kaivostoiminta pitävät yllä   
infrarakentamisen kysyntää.                           

Talotekniikan ja rakennustuotteiden kysyntä seuraa talonrakentamisen      
suhdanteita, ja niiden kysynnän arvioidaan vähitellen lisääntyvän        
talonrakentamisen piristymisen myötä.                      

Lemminkäinen toistaa 15.10.2010 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2010   
tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen, mutta jäävän vuoden 2009 
tasosta. Vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon KHO:n määräämää     
seuraamusmaksua. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla.

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvaa ja tulos ennen 
veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010.                  


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen osti Suonenjoen Sementtituote Oy:n koko   
osakekannan. Yrityskaupalla Lemminkäinen vahvistaa betonielementtien      
tuotantoresurssejaan. Ostetun yrityksen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 1,5 
milj. euroa vuonna 2010. Alustavien suunnitelmien mukaan yritys sulautetaan   
Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:hyn vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Liiketoiminnan sisäisissä tukipalveluissaan Lemminkäinen siirtyy strategiansa  
mukaisesti keskitetympään toimintamalliin. Osana toimintamallin muutosta    
Lemminkäinen aloitti lokakuun alussa, katsauskauden jälkeen           
yhteistoimintaneuvottelut arviolta 100 henkilön vähentämisestä. Mahdolliset   
henkilöstövähennykset toteutuvat vuoden 2011 aikana.              

Helsingissä 4. päivänä marraskuuta 2010                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämän osavuosikatsaustiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja        
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2009      
tilinpäätöksessä alempana mainituin muutoksin. Koska taulukko-osa on esitetty  
suppeana, ei katsauksen laadinnassa ole noudatettu kaikkia IAS 34        
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Kiinteistöjen rakentamissopimuksia koskeva IFRIC 15 -tulkinta otettiin käyttöön 
vuoden 2010 alusta. Myös vertailutiedot 1.1.2009 alkaen laskettiin uuden    
tulkinnan määräysten mukaisesti. IFRIC 15 -tulkinta vaikutti Lemminkäisen    
konsernilukujen lisäksi Talonrakentamisen toimialakohtaisiin lukuihin. Lisäksi 
aiemmin Lemminkäisen Infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy  
siirtyi vuoden 2010 alusta Rakennustuotteet toimialaan. Tässä tiedotteessa   
annetut konserni- ja toimialakohtaiset vertailutiedot ovat pro forma -lukuja.  

Vuoden 2010 alusta käyttöönotetut standardit ja tulkinnat            

- IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta selventää käsitelläänkö
kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 
18 Tuotot -standardin mukaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja voidaan
osatulouttaa. Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutus kohdistuu    
erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutuskäytäntöön, joka   
muuttui 1.1.2010 osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi.            

- IFRIC 12, Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä,  
joissa yksityinen taho osallistuu julkisten palveluiden kehittämiseen,     
rahoittamiseen, toteuttamiseen tai infrastruktuurin ylläpitoon.         

- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi   
edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien  
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki  
hankintaan liittyvät välittömät kustannukset tulee kirjata kuluksi       
syntyhetkellä. Ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettava käypään arvoon, vaikka
sen toteutumisen ei hankinta-ajankohtana oletettaisi olevan todennäköistä.   
Hankintahetken jälkeen tapahtuneet muutokset ehdollisessa kauppahintavelassa  
kirjataan tulosvaikutteisesti, eikä liikearvoon kuten ennen uudistuksen     
voimaantuloa. Vaiheittaisessa hankinnassa aikaisemmin hankitut omistusosuudet  
arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Liikearvo voidaan laskea    
perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää      
määräysvallattomille omistajille kohdistetun liikearvon.            

- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu  
standardi edellyttää kaikkien määräysvallattomiin omistajiin liittyvien     
transaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos hankinnalla tai luovutuksella ei 
ole vaikutusta määräysvaltaan. Näin ollen määräysvallattomiin omistajiin    
liittyvät transaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen   
voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn
myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus   
hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio   
kirjataan tulosvaikutteisesti.                         

- IAS 17 (uudistettu), Vuokrasopimukset. Uudistettu standardi edellyttää    
maa-alueiden luokittelua rahoitusleasing- tai muuksi vuokrasopimukseksi     
noudattaen yleistä IAS 17 -standardin luokittelukriteeriä. Muutoksella ei ole  
olennaista vaikutusta katsauskauden tietoihin.                 

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin osavuosikatsaukseen: IAS 1     
(uudistettu), IAS 18 (uudistettu), IAS 38 (uudistettu), IAS 39 (uudistettu),  
IFRS 2 (uudistettu), IFRS 5 (uudistettu), IFRS 8 (uudistettu), IFRIC 9, IFRIC  
16, IFRIC 17 ja IFRIC 18.                            

IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa   

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat    
voimaan vuonna 2011 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä
ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina.        

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätöksiin: IAS 24      
(uudistettu), IFRIC 14, IFRIC 19.                        TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernin laaja tuloslaskelma                        
3) Konsernitase                                 
4) Konsernin rahavirtalaskelma                         
5) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
6) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
7) Segmentti-informaatio                            
8) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                 
9) Osakekohtaiset tunnusluvut                          
10) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
11) Oikeudenkäynnit                               


1) KONSERNIN TULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           | 610,4 | 568,6 |   1 |   1 |   1 |
|                 |    |    | 373,6 | 440,4 | 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja  | -565, | -567,0 |   -1 |   -1 |   -1 |
| kulut              |   7 |    | 322,6 | 403,7 | 909,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             | 13,6 |  12,5 |  27,9 |  26,7 |  34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     |  1,7 |  1,1 |  1,2 |  1,1 |  1,5 |
| tuloksista            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           | 32,9 |  -9,8 |  24,3 |  11,2 |  23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |  8,6 |  10,5 |  30,7 |  41,0 |  54,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot          |  2,1 |  4,1 |  13,8 |  15,6 |  20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        | 26,4 | -16,1 |  7,4 | -14,2 | -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            | -6,7 |  -8,1 |  -4,3 | -10,3 | -13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         | 19,7 | -24,2 |  3,1 | -24,5 | -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      | 20,1 | -24,0 |  2,9 | -25,5 | -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille | -0,4 |  -0,3 |  0,2 |  1,0 |  2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta    |    |    |    |
| laskettu osakekohtainen tulos           |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja   | 1,08 | -1,41 |  0,15 | -1,49 | -1,54 |
| laimentamaton, euroa       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


2) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         | 19,7 | -24,2 |  3,1 | -24,5 | -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            | -1,5 |  1,6 |  2,3 |  2,1 |  3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen suojaus |    |  0,1 |    |  -0,4 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus        |  0,3 |  -0,1 |  0,2 |  -0,5 |  -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos       | -0,1 |    |  0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät    | -1,3 |  1,7 |  2,6 |  1,2 |  2,8 |
| yhteensä             |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos      | 18,3 | -22,5 |  5,6 | -23,3 | -21,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen    |    |    |    |    |    |
| jakautuminen           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      | 18,7 | -22,2 |  5,5 | -24,3 | -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille | -0,4 |  -0,3 |  0,2 |  1,0 |  2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


3) KONSERNITASE                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                 | 9/2010 | 9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet            |  182,3 |  185,4 |   184,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot                  |  83,9 |  77,7 |   78,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |  10,0 |   2,4 |    2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                 |  14,2 |  12,7 |   12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen         |  20,1 |  16,5 |   14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset         |   7,2 |   6,8 |    7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  317,6 |  301,4 |   300,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |  386,3 |  429,1 |   374,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |  449,7 |  479,9 |   305,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |  52,1 |  121,1 |   74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  888,0 | 1 030,2 |   754,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                | 1 205,7 | 1 331,5 |  1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |  34,0 |  34,0 |   34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto               |   5,8 |   5,8 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto                |  -1,8 |  -2,2 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto              |   0,0 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    |  63,1 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                  |   0,6 |  -3,0 |   -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto        |  225,6 |  261,6 |   261,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |   2,9 |  -25,5 |   -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |  330,3 |  270,7 |   271,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien osuus     |   4,6 |  22,7 |   23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |  334,9 |  293,4 |   294,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |  19,6 |  19,4 |   19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet               |   0,5 |   0,3 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |   1,7 |   2,4 |    1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                |  222,2 |  58,4 |   290,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                  |   3,9 |   2,4 |    2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  248,0 |  82,9 |   314,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |  384,5 |  497,9 |   328,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |   7,3 |   7,2 |    8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                |  230,9 |  450,2 |   108,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  622,7 |  955,1 |   445,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä         | 1 205,7 | 1 331,5 |  1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


4) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |   7,4 |  -14,2 |  -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |   27,9 |   26,7 |   34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                |   9,1 |   24,3 |   33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   |   44,4 |   36,8 |   58,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |  -92,0 |   2,2 |   52,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät                |  -21,9 |  -23,3 |  -30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot          |  -12,7 |  -19,2 |  -16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |  -82,2 |   -3,5 |   64,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat      |   11,8 |   8,1 |   11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat    |  -31,2 |  -23,3 |  -30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti            |   39,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos       |   0,3 |   -0,5 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot               |  244,6 |  458,7 |  562,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut           |  -201,1 |  -548,6 |  -764,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              |   -2,1 |  -18,0 |  -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |   81,2 |  -108,4 |  -220,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |  -20,4 |  -127,0 |  -174,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa           |   74,4 |  250,1 |  250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero            |   -1,9 |   -1,9 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |   52,1 |  121,1 |   74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


5) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Suojausrahasto                               
D = Arvonmuutosrahasto                             
E = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto                      
F = Muuntoerot                                 
G = Kertyneet voittovarat                            
H = Määräysvallattomien omistajien osuus                    
I = Oma pääoma yhteensä                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |  A |  B |  C |  D |   E |   F |   G |   H |   I |
| euroa  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| pääoma  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009 | 34,0 | 5,8 | -1,7 |   |    | -4,7 | 276,9 | 27,3 | 337,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |   |   |    |    | -25,5 |  1,0 | -24,5 |
| en tulos |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoer |   |   |   |   |    |  2,1 |    |    |  2,1 |
| ot    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen      |   |   |    |    |    |    |    |
| tytäryhtiöön tehdyn  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| nettosijoitukse |   |   |   |    | -0,4 |    |    | -0,4 |
| n suojaus    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran   |   | -0,5 |   |    |    |    |    | -0,5 |
| suojaus     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| en    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja tulos   |   | -0,5 |   |    |  1,7 | -25,5 |  1,0 | -23,3 |
| yhteensä    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |   |   |   |   |    |    | -15,3 | -2,0 | -17,3 |
| ako   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien  |   |   |    |    |    |    |    |
| omistajien       |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen   |   |   |   |    |    |    | -3,6 | -3,6 |
| muutos     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| omistajien   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa  |   |   |   |   |    |    | -15,3 | -5,6 | -20,9 |
| yhteensä |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| pääoma  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.200 | 34,0 | 5,8 | -2,2 |   |    | -3,0 | 236,1 | 22,7 | 293,4 |
| 9    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |  A |  B |  C |  D |   E |   F |   G |   H |   I |
| euroa  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| pääoma  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009 | 34,0 | 5,8 | -1,7 |   |    | -4,7 | 276,9 | 27,3 | 337,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |   |   |    |    | -26,2 |  2,4 | -23,8 |
| en tulos |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoer |   |   |   |   |    |  3,4 |    |    |  3,4 |
| ot    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen      |   |   |    |    |    |    |    |
| tytäryhtiöön tehdyn  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| nettosijoitukse |   |   |   |    | -0,4 |    |    | -0,4 |
| n suojaus    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran   |   | -0,2 |   |    |    |    |    | -0,2 |
| suojaus     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| en    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja tulos   |   | -0,2 |   |    |  3,0 | -26,2 |  2,4 | -21,0 |
| yhteensä    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |   |   |   |   |    |    | -15,3 | -2,0 | -17,3 |
| ako   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien  |   |   |    |    |    |    |    |
| omistajien       |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen   |   |   |   |    |    |    | -4,5 | -4,5 |
| muutos     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| omistajien   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa  |   |   |   |   |    |    | -15,3 | -6,5 | -21,8 |
| yhteensä |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| pääoma  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.20 | 34,0 | 5,8 | -2,0 |   |    | -1,7 | 235,4 | 23,2 | 294,8 |
| 09    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   |  A |  B |  C |  D |  E |  F |   G |   H |   I |
| euroa   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010  | 34,0 | 5,8 | -2,0 |   |   | -1,7 | 235,4 | 23,2 | 294,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |  2,9 |  0,2 |  3,1 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |   |   | 2,3 |    |    |  2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran    |   | 0,2 |   |   |   |    |    |  0,2 |
| suojaus      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon   |   |   | 0,0 |   |   |    |    |  0,0 |
| muutos      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja tulos    |   | 0,2 | 0,0 |   | 2,3 |  2,9 |  0,2 |  5,6 |
| yhteensä     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksulline |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeanti     |   |   |   | 39,5 |   |    |    | 39,5 |
| sijoittajille   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksulline |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeanti        |   |   | 24,3 |   |    |    | 24,3 |
| määräysvallattomille   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantie |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| transaktio |   |   |   |   | -0,7 |   |    |    | -0,7 |
| kulut   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojärje |   |   |   |   |   |    |    |    |
| stelmän      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjaukset |   |   |   |   |   |   |  0,1 |    |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat kirjaukset,       |   |   |   | -10,0 |    | -10,0 |
| määräysvallattomien hankinta  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan    |   |   |   |   |   |  0,1 |    |  0,1 |
| peruutus     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |   |   |   |    | -1,9 | -1,9 |
| o     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien   |   |   |   |   |    |    |    |
| omistajien        |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen muutos |   |   |   |   |   |    | -16,9 | -16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| omistajien    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa   |   |   |   |   | 63,1 |   | -9,8 | -18,8 | 34,5 |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | 34,0 | 5,8 | -1,8 | 0,0 | 63,1 | 0,6 | 228,5 |  4,6 | 334,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


6) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2010 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           | 610,4 | 478,8 | 284,4 | 525,1 | 568,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja  | -565, | -449,0 | -308,0 | -505,9 | -567,0 |
| kulut              |   7 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             | 13,6 |  9,6 |  4,7 |  7,6 |  12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     |  1,7 |  -0,2 |  -0,2 |  0,4 |  1,1 |
| tuloksista            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           | 32,9 |  20,0 | -28,5 |  12,0 |  -9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |  8,6 |  10,0 |  12,1 |  13,1 |  10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot          |  2,1 |  5,0 |  6,7 |  5,2 |  4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        | 26,4 |  15,0 | -33,9 |  4,0 | -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            | -6,7 |  -5,2 |  7,6 |  -3,3 |  -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         | 19,7 |  9,8 | -26,4 |  0,7 | -24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      | 20,1 |  9,5 | -26,7 |  -0,7 | -24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille | -0,4 |  0,3 |  0,3 |  1,4 |  -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta    |    |    |    |
| laskettu osakekohtainen tulos           |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja   | 1,08 |  0,60 | -1,52 | -0,04 | -1,41 |
| laimentamaton, euroa       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


7) SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

IFRS 8 Toimintasegmentit -standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot
perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan segmenttiraportointiin.      
Lemminkäinen-konsernissa standardin mukaisella johdolla tarkoitetaan      
Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä.
Johdolle toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot,
liikevoitto sekä varoina käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset.   

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia ovat muun muassa rahoitusleasingillä  
hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot sekä        
takuuvaraukset. Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon         
segmenttiraportoinnissa tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa      
IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään    
segmenttiraportoinnissa omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä-menetelmällä.   
IFRS-tilinpäätöksessä osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä.  
Segmenttiraportoinnissa segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille 
sen vähäisyyden vuoksi eikä sitä raportoida johdolle.              

Kiinteistöjen rakentamissopimuksia koskeva IFRIC 15 -tulkinta otettiin käyttöön 
vuoden 2010 alusta. Myös vertailutiedot 1.1.2009 alkaen laskettiin uuden    
tulkinnan määräysten mukaisesti. IFRIC 15 -tulkinta vaikutti Lemminkäisen    
konsernilukujen lisäksi Talonrakentamisen toimialakohtaisiin lukuihin. Lisäksi 
aiemmin Lemminkäisen Infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy  
siirtyi vuoden 2010 alusta Rakennustuotteet toimialaan. Tässä tiedotteessa   
annetut toimialakohtaiset vertailutiedot ovat pro forma -lukuja.        

TALO = Talonrakentaminen                            
INFRA = Infrarakentaminen                            
TATE = Talotekniikka                              
RATU = Rakennustuotteet                             
MUUT = Muut toiminnot                              
ELIM = Konsernieliminointi                           
SEGM = Segmentit yhteensä                            
TÄSM = Täsmäytyserät                              
YHT = Konserni yhteensä, IFRS                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/201 | TAL | INFR | TATE | RATU | MUUT | ELIM | SEGM | TÄSM |  YHT |
| 0    |  O |  A |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikeva | 552 | 591, | 165,1 | 115,5 |  8,5 | -51,1 |   1 | -8,7 |   1 |
| ihto  | ,4 |  9 |    |    |    |    | 382,3 |    | 373,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 1,8 | 23,8 |  0,7 |  2,5 |  0,8 |    | 29,5 | -1,6 | 27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevo | 10, | 17,2 |  3,2 |  2,9 | -11,0 |    | 23,0 |  1,3 | 24,3 |
| itto  |  6 |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-13,0 milj. euroa ja käsittelyerosta liikevaihtoon ja muihin tuottoihin tehtyjen
kirjausten välillä.                               

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 3,8 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,8 milj. euroa, osakkuusyritysten     
pääomaosuuskäsittelystä -0,2 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä -4,1  
milj. euroa.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/200 | TAL | INFR | TATE | RATU | MUUT | ELIM | SEGM | TÄSM |  YHT |
| 9    |  O |  A |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikeva | 602 | 594, | 168,6 | 115,3 |  8,3 | -33,3 |   1 | -15,2 |   1 |
| ihto  | ,4 |  4 |    |    |    |    | 455,6 |    | 440,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 2,1 | 23,1 |  0,6 |  2,6 |  0,6 |    | 29,0 | -2,3 | 26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevo | 21, | 27,8 |  9,0 |  8,6 | -58,3 |    |  8,9 |  2,3 | 11,2 |
| itto  |  7 |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-12,9 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista  
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 1,3 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,4 milj. euroa, osakkuusyritysten     
pääomaosuuskäsittelystä 0,0 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä -0,4  
milj. euroa.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                 |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen              |  552,4 |  602,4 |  868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen              |  591,9 |  594,4 |  768,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka                |  165,1 |  168,6 |  233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet              |  115,5 |  115,3 |  154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot               |   8,5 |   8,3 |   10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi             |  -51,1 |  -33,3 |  -52,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä             | 1 382,3 | 1 455,6 | 1 982,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät                |   -8,7 |  -15,2 |  -17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS           | 1 373,6 | 1 440,4 | 1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                 |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen              |   10,6 |   21,7 |   36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen              |   17,2 |   27,8 |   22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka                |   3,2 |   9,0 |   12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet              |   2,9 |   8,6 |   10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot               |  -11,0 |  -58,3 |  -61,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä             |   23,0 |   8,9 |   19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät                |   1,3 |   2,3 |   3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS           |   24,3 |   11,2 |   23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           | 7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2010 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        | 214,5 | 169,2 | 168,7 | 266,3 | 180,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        | 314,6 | 226,0 |  51,3 | 173,6 | 304,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          | 55,1 |  55,8 |  54,2 |  65,2 |  52,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         | 50,5 |  44,7 |  20,3 |  38,9 |  48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot          |  2,8 |  2,9 |  2,8 |  2,1 |  2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi       | -23,1 | -15,8 | -12,2 | -19,2 |  -8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä        | 614,5 | 482,6 | 285,2 | 526,9 | 579,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät          | -4,1 |  -3,8 |  -0,8 |  -1,8 | -11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS     | 610,4 | 478,8 | 284,4 | 525,1 | 568,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           | 7-9/ |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2010 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        |  2,7 |  6,7 |  1,2 |  14,7 |  1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        | 28,0 |  13,5 | -24,3 |  -5,8 |  33,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |  1,7 |  0,4 |  1,1 |  3,2 |  3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |  3,2 |  3,4 |  -3,7 |  1,8 |  6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot          | -3,9 |  -3,7 |  -3,4 |  -3,4 | -56,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä        | 31,8 |  20,3 | -29,1 |  10,5 | -11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät          |  1,1 |  -0,3 |  0,6 |  1,5 |  1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS     | 32,9 |  20,0 | -28,5 |  12,0 |  -9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                 | 9/2010 |  9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen              |  428,6 |  420,6 |   357,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen              |  353,3 |  357,5 |   253,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka                |  31,2 |   30,1 |   30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet              |  65,9 |   61,5 |   55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot               |  44,3 |   45,4 |   43,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä             |  923,2 |  915,2 |   741,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat varat     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit yhteensä      |  282,5 |  416,3 |   313,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS           | 1 205,7 | 1 331,5 |  1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


8) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 9/2010 | 9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %            |   1,0 |  -7,8 |   -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |   5,1 |   3,1 |    5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%                |   1,8 |   0,8 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %             |  30,8 |  24,4 |   31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %                  |  119,7 |  132,1 |   110,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa      |  401,0 |  387,5 |   324,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa (sis.    |  44,5 |  32,4 |   41,5 |
| leasingostot)                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa           | 1 230,0 | 1 096,1 |  1064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan  |  252,3 |  296,6 |   224,4 |
| osuus, milj. euroa              |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin            |  8 339 |  8 761 |   8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa          |  8 920 |  9 010 |   7 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa           | 1 373,6 | 1 440,4 |  1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan  |  416,5 |  392,5 |   527,6 |
| osuus, milj. euroa              |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta               |  30,3 |  27,2 |   26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


9) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 9/2010 | 9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa              |  0,15 |  -1,49 |   -1,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa           |  16,81 |  15,90 |   15,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa    |  485,2 |  451,1 |   411,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa         |  24,70 |  26,50 |   24,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1000 kpl          |  3 167 |  1 238 |   1 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl        | 19 645 | 17 021 |  17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen     | 19 645 | 17 021 |  17 021 |
| lukumäärä, 1000 kpl             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


10) KONSERNIN ANTAMAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET               

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                 | 9/2010 |  9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista        |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset       |  80,0 |   80,0 |   80,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset         | 1 218,8 | 1 218,8 |  1 221,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit            |   0,3 |   0,4 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                 |   0,1 |   0,1 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 1 299,2 | 1 299,3 |  1 302,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                  |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta               |   9,8 |   37,9 |   34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta               |   0,1 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat  |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa   |  16,7 |   12,2 |   11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden   |  30,5 |   25,1 |   24,9 |
| kuluessa                  |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa         |  18,5 |   20,8 |   20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  65,7 |   58,0 |   56,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset        |   4,6 |   8,1 |   11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit              |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |  54,6 |   40,6 |   36,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   1,6 |   -0,8 |   -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, ostetut           |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |   0,0 |   2,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   0,0 |   0,2 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, asetetut          |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |   0,0 |   2,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |   0,0 |   0,8 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut           |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |   0,0 |   0,8 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |  53,8 |   65,3 |   59,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |  -2,4 |   -3,8 |   -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.                   


11) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 kotimaisille asfalttialan   
yrityksille kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun.        

Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 25 kunnan ja Suomen valtion
(Liikennevirasto) Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostamat 
vahingonkorvauskanteet. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on    
aiheutettu niille vahinkoa. Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten  
pääomamäärä on tällä hetkellä yhteensä noin 73 milj. euroa. Kanteissa esitetyt 
vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia.       

KHO:n vuonna 2009 antama päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen tai 
jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden     
tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin 
kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa vaatimustensa tueksi. Päätös ei koske   
myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua, eikä KHO ole tutkinut väitettä,  
jonka mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta poikkeavaa ns. ylihintaa. 

Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina.  

Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa. 
Asian käsittely jatkuu vuoden 2011 aikana.                   

Käräjäoikeudessa vireillä olevista kuntien ja Liikenneviraston kanteista ja   
niiden sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia.          

Lemminkäinen tiedottaa asiasta myös jatkossa osavuosikatsausten yhteydessä tai 
tarvittaessa erikseen.