Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010: Markkinoiden piristyminen näkyi parantuneena tilauskantana. Alkuvuosi tappiollinen.

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.5.2010 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010: Markkinoiden piristyminen näkyi parantuneena tilauskantana. Alkuvuosi tappiollinen. Yhteenveto tammi-maaliskuulta 2010 (vertailuluku 1-3/2009): - Liikevaihto laski 17 % ja oli 284,4 milj. euroa (343,5) - Kansain

LEMMINKÄINEN OYJ	OSAVUOSIKATSAUS		6.5.2010 KLO 9.00               


LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010:                 
Markkinoiden piristyminen näkyi parantuneena tilauskantana. Alkuvuosi      
tappiollinen.                                  


Yhteenveto tammi-maaliskuulta 2010 (vertailuluku 1-3/2009):           

- Liikevaihto laski 17 % ja oli 284,4 milj. euroa (343,5)            
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 23 % eli 64,0 milj.  
euroa (71,7)                                  
- Liikevoitto oli -28,5 milj. euroa (-6,9), liikevoittoprosentti oli -10,0 %  
(-2,0).                                     
- Tulos ennen veroja oli -33,9 milj. euroa (-16,7)               
- Osakekohtainen tulos oli -1,52 euroa (-0,81)                 
- Tilauskanta kasvoi hieman ja oli katsauskauden päättyessä 1 199,8 milj. euroa 
(1 141,7)                                    
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 23 % eli 272,6 milj.  
euroa (350,0)                                  
- Liiketoiminnan rahavirta oli -49,9 milj. euroa (-85,4)            
- Omavaraisuusaste oli 33,7 % (25,5) ja nettovelkaantumisaste 114,4 % (147,1)  


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut, milj. euroa*)    |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,           |    284,4 |    343,5 |   1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta kansainvälistä       |    64,0 |     71,7 |    527,6 |
| liiketoimintaa          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    -28,5 |     -6,9 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%           |    -10,0 |     -2,0 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |    -33,9 |    -16,7 |    -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    -26,4 |    -13,3 |    -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta            |   1 199,8 |   1 141,7 |    983,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta kansainvälistä       |    272,6 |    350,0 |    213,5 |
| liiketoimintaa          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |    33,7 |     25,5 |    31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %     |    114,4 |    147,1 |    110,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    38,3 |    154,5 |    74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |    387,3 |    605,1 |    399,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              

Lemminkäisen omaperustainen asuntotuotanto pysyi taantuman vuoksi hiljaisena  
kesään 2009 saakka. Näin ollen katsauskaudella valmistui ja tuloutusperiaatteen 
muutoksen vuoksi myös tuloutui omaperusteisia asuntokohteita huomattavasti   
edellisvuotta vähemmän. Asuntojen myynti jatkui vilkkaana sekä Suomessa että  
Venäjällä, ja omaperusteisia asuntoja aloitettiin katsauskauden aikana 145.   

Poikkeuksellisen ankarat talviolosuhteet estivät päällystystoiminnan Norjassa, 
Tanskassa ja Liettuassa, joissa toimintaa on normaaliolosuhteissa myös     
talvikuukausina. Infrarakentamisen tilauskanta kehittyi kuitenkin hyvin, ja   
katsauskauden lopussa se oli vertailukautta suurempi.              

Talotekniikassa kilpailu kiristyi, ja materiaalien hintatason nousu jatkui.   
Tilauskanta kasvoi kuitenkin kolmanneksen edellisvuoden vastaavasta       
ajankohdasta. Uudisrakentamisen piristymisen myötä talotekniikan kysynnän    
odotetaan lisääntyvän.                             

Rakennustuotteissa poikkeuksellisen pitkä ja runsasluminen talvi viivästytti  
katto- ja vedeneristystöiden aloituksia. Porras- ja julkisivuelementtien kysyntä
vilkastui katsauskaudella asuntorakentamisen piristymisen myötä.        

Lemminkäinen toteutti katsauskaudella suunnatun osakeannin institutionaalisille 
sijoittajille. Annilla kerätyt varat, yhteensä 39,5 milj. euroa, käytettiin   
katsauskauden aikana lyhytaikaisten lainojen lyhennykseen.           


Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:                         

”Lemminkäinen julkisti uuden strategiansa vuoden 2009 marraskuussa, ja sen   
mukaisia toimenpiteitä on nyt lähdetty toteuttamaan. Viime vuonna sopeutimme  
henkilöstömme määrää vastaamaan rakentamisen volyymeissa tapahtuneita muutoksia.
Tänä vuonna haemme kustannussäästöjä ja tehokkuutta kehittämällä        
toimintatapojamme. Yksinkertaistamme konsernirakennettamme ja jatkamme     
liiketoimintojemme kehittämistä kohti strategian mukaista yhtä yhtenäistä    
Lemminkäistä.                                  

Taloudellisen aseman parantamisen lisäksi haemme tällä strategiakaudella    
kannattavaa kasvua, erityisesti korjausrakentamisesta, talotekniikasta, Venäjän 
asuntorakentamisesta ja Pohjoismaiden infrarakentamisesta. Katsauskaudella   
toteutettu suunnattu osakeanti antoi meille liikkumavaraa, jonka avulla pystymme
toteuttamaan seuraavia strategiamme mukaisia hankkeita.             

Ostimme huhtikuussa Pietarista tontin, jolle aloitamme 540 asunnon kerrostalon 
rakentamisen. Näin pyrimme hyödyntämään Venäjän kasvavia asuntomarkkinoita.   
Norjassa tekemillämme yrityskaupoilla vahvistamme asemaamme maan        
inframarkkinoilla. Korjausrakentamisen palvelutarjontaamme täydensimme     
rakenteita säästävällä vesijohtojen pinnoitusmenetelmällä.           

Vuoden ensimmäinen neljännes on perinteisesti toimintamme kausivaihteluista   
johtuen tappiollinen ja katsauskaudelle osunut ankara talvi vahvisti      
kausivaihtelun vaikutusta. Myös vuoden 2008 loppupuolella alkanut        
asuntotuotannon hiljentyminen vaikutti edelleen toimintamme tuloksiin, sillä  
katsauskaudella valmistui ja sen myötä tuloutui huomattavasti vertailukautta  
vähemmän omaperusteisia asuntoja. Vuoden 2009 loppupuolelta lähtien       
asuntomarkkinat ovat kuitenkin piristyneet, ja silloin käynnistämämme      
asuntotuotanto näkyy liikevaihdossamme vuoden 2010 loppua kohden. Tänä vuonna  
olemme aloittaneet 145 omaperusteisen asunnon rakentamisen Suomessa.      

Edellisen vuoden vaikean markkinatilanteen jälkeen tilauskantamme kehittyi   
katsauskaudella hyvin ja kasvoi vuodenvaihteen tilanteesta. Vaikka vuoden 2010 
arvioidaan olevan rakentamiselle edelleen haastava, yleiset suhdannenäkymät   
osoittavat suuntaa paremmasta.”                         


Näkymät vuodelle 2010                              

Talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän kasvuun
vuonna 2010, mutta rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan silti laskevan.    
Rakentamisen aloitusmäärät lisääntyvät vuodesta 2009, ja etenkin asuntotuotannon
arvioidaan kasvavan piristyneen asuntomyynnin myötä. Toimitilarakentaminen   
jatkunee edellisvuosia hiljaisempana. Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan  
tasaista kasvuaan ja taloteknisten palveluiden kysynnän arvioidaan pysyvän   
vakaana. Venäjällä asuntokaupan piristyminen jatkui alkuvuonna, ja rakentamisen 
volyymin ennustetaan kasvavan vuoden 2010 aikana.                

Uusien väylärakentamisen suurhankkeiden painopiste ajoittuu vuosille 2011 ja  
2012, mutta jo käynnistyneet hankkeet työllistävät infrarakentajia. Myös    
talonrakentamisen elpyminen parantaa infrarakentajien työtilannetta. Kotimaassa 
valtio supistaa edelleen panostuksiaan perustienpitoon ja kuntien kiristyneen  
taloustilanteen arvioidaan mahdollisesti vähentävän infrarakentamisen määrää  
kuluvana vuonna.                                

Muut Pohjoismaat ovat budjetoineet lisärahaa infrarakentamisen kehittämiseen,  
minkä arvioidaan pitävän näiden maiden markkinat suotuisina myös lähivuosina.  
Baltian maissa tilanne jatkuu haastavana.                    

Rakennustuotteiden kysyntä seuraa talonrakentamisen suhdanteita, ja kysynnän  
arvioidaan lisääntyvän asuntorakentamisen piristymisen myötä vuonna 2010.    

Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan  
vuoden 2009 tasolla. Tällöin vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon   
KHO:n määräämä seuraamusmaksua.                         


Tiedotustilaisuus                                

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään    
torstaina 6. toukokuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa   
Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo 
Kohtamäki. Tiedotustilaisuuden jälkeen osavuosikatsausta koskeva        
esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa myös yhtiön       
verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.                 
LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


LISÄTIETOJA:                                  
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263                
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515           
Merja Paulamäki, sijoittajasuhteet, puh. 02071 53367              

LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010                        
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010                        


TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaan toiminta                                

Rakentamisen näkymät lähivuosille ovat melko myönteiset. Vuoden 2010 aikana   
rakentamisen arvioidaan supistuvan noin kaksi prosenttia edellisvuodesta, mutta 
jo vuonna 2011 sen arvioidaan lähtevän kasvuun. Vähentymistä tapahtuu lähinnä  
toimitila- ja infrarakentamisessa, kun taas talonrakentamisen aloitusmäärien  
arvioidaan kasvavan 7 prosenttia vuodesta 2009.                 

Asuntojen myynti on piristynyt selvästi edellisvuodesta ja asuntotuotannon   
arvioidaan kasvavan selvästi tänä vuonna. Etenkin vapaarahoitteisen       
asuntotuotannon määrä on kasvussa. Vuoden 2010 aikana Suomessa arvioidaan    
käynnistettävän 27 500 uuden asunnon rakentaminen, mikä on noin viidenneksen  
enemmän kuin vuonna 2009.                            

Kiinteistömarkkinoiden hiljentymisestä huolimatta liike- ja toimistorakennusten 
aloitusten odotetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Toimitilahankkeita on vireillä
paljon, mutta niiden aloituksia on siirretty. Julkisten palvelurakennusten   
aloitusmäärien arvioidaan myös pysyvän vuoden 2009 tasolla, mutta        
teollisuusrakentamisen arvioidaan vähenevän. Logistiikkakeskusten rakentaminen 
on pysynyt vilkkaana.                              

Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan noin kaksi prosenttia vuodessa seuraavan 
kahden vuoden aikana. Korjausrakentamisen kysyntää lisäävät etenkin       
rakennuskannan kasvu, sen vanheneminen ja teknisen laadun nostaminen      
nykytasolle.                                  

Infrarakentamisen määrän arvioidaan supistuvan kaksi prosenttia vuoden 2010   
aikana. Uusien väylähankkeiden painopiste on tulevina vuosina, ja niiden    
ansiosta infrarakentamisen laskun odotetaan pysähtyvän vuonna 2011.       

Uudisrakentamisen hiljenemisen myötä talotekniikan painopiste on siirtynyt   
korjausrakentamiseen, ja sen kysynnän uskotaan jatkavan kasvuaan myös tulevina 
vuosina. Asuntorakentamisen piristyessä myös talotekniikan kysynnän odotetaan  
kasvavan.                                    

Kansainvälinen toiminta                             

Pohjoismaissa hallitusten elvytystoimet ovat pitäneet infrarakentamisen     
markkinatilanteen hyvänä. Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä oli  
vilkasta, mutta kilpailutilanne alalla kiristyi. Ruotsissa infrarakentajia   
työllistävät etenkin Tukholman alueen merkittävät tunnelihankkeet.       

Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne jatkuu haasteellisena. Vaikeasta  
taloustilanteesta huolimatta Baltian infrarakentaminen osoittaa kuitenkin lieviä
elpymisen merkkejä.                               

Venäjällä asuntomyynti piristyi selvästi vuoden 2009 loppua kohden ja jatkui  
myös katsauskaudella edellisvuotta vilkkaampana. Venäjän talouden arvioidaan  
elpyvän muun maailman tahdissa. Kuluvan vuoden kasvuennuste on noin 6      
prosenttia, ja talouden kasvun arvioidaan jatkuvan myös vuosina 2011 ja 2012.  


LIIKEVAIHTO                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto toimialoittain, milj. |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*)        |    168,7 |    205,3 |    868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen**)       |    51,3 |     68,0 |    768,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    54,2 |     55,3 |    233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**)        |    20,3 |     22,6 |    154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja         |    -9,4 |     -7,1 |    -42,2 |
| konsernieliminoinnit       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä        |    285,2 |    344,1 |   1 982,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät       |    -0,8 |     -0,6 |    -17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä (IFRS),     |    284,4 |    343,5 |   1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta kansainvälistä       |    64,0 |     71,7 |    527,6 |
| liiketoimintaa          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                

Lemminkäisen liikevaihto tammi-maaliskuulta laski 17 % edellisvuoden vastaavaan 
kauteen verrattuna ja oli 284,4 milj. euroa (343,5). Liikevaihto laski     
Lemminkäisen kaikilla toimialoilla, eniten talonrakentamisessa ja        
infrarakentamisessa. Liikevaihdosta 77 % (79) tuli Suomesta, 15 % (10) muista  
Pohjoismaista, 1 % (5) Venäjältä ja 7 % (6) muista maista.           


LIIKEVOITTO                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto toimialoittain, milj. |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*)        |     1,2 |     11,4 |    36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen**)       |    -24,3 |    -18,2 |    22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |     1,1 |     2,5 |    12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**)        |    -3,7 |     -2,1 |    10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot          |    -3,4 |     -0,2 |    -61,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä        |    -29,1 |     -6,5 |    19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät       |     0,6 |     -0,4 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä (IFRS)     |    -28,5 |     -6,9 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% toimialoittain   |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*)        |     0,7 |     5,6 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen**)       |    -47,3 |    -26,8 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |     2,0 |     4,6 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**)        |    -18,1 |     -9,2 |     6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä (IFRS)     |    -10,0 |     -2,0 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                

Lemminkäisen liiketoiminta tammi-maaliskuussa oli selvästi tappiollista, ja   
liikevoitto oli -28,5 milj. euroa (-6,9). Kausivaihteluista johtuen Lemminkäisen
ensimmäisen neljänneksen tappiollinen tulos on tyypillistä.           


TILAUSKANTA                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta toimialoittain, milj. |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*)        |    534,9 |    540,8 |    520,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen**)       |    515,1 |    474,8 |    319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    114,1 |     85,8 |    106,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**)        |    35,7 |     40,3 |    36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         |   1 199,8 |   1 141,7 |    983,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta kansainvälistä       |    272,6 |    350,0 |    213,5 |
| liiketoimintaa          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          

Lemminkäisen tilauskanta kasvoi hieman edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja
oli katsauskauden päättyessä 1 199,8 milj. euroa (1 141,7). Kansainvälisen   
liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 23 % (31).               


TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS                           

Yksi Lemminkäisen strategian taloudellisista päätavoitteista on taloudellisen  
aseman vahvistaminen. 12.11.2009 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen    
valtuuttamana Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä 
osakeannista. Yhtiö tarjosi hallituksen hyväksymien yksityisten ja       
institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi 1 700 000 yhtiön uutta osaketta. 
Lisäksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista, jossa   
Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Tekmanni Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n    
vähemmistöosakkeenomistajille tarjottiin merkittäväksi osakevastiketta vastaan 
yhteensä 923 514 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 23,25 euroa
osakkeelta.                                   

Instituutioannilla kerättiin yhteensä 39,5 milj. euroa, ja se kirjattiin yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Annista saadut varat käytettiin    
katsauskaudella lyhytaikaisten lainojen lyhennykseen.              

Taseen loppusumma 31.3.2010 oli 1 017,0 milj. euroa (1 318,8). Sijoitetun    
pääoman tuotto oli -3,1 % (0,4) ja omavaraisuusaste 33,7 % (25,5).       
Nettovelkaantumisaste oli 114,4 % (147,1).                   

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli -49,9 milj. euroa   
(-85,4), investointien rahavirta -7,6 milj. euroa (-11,1) ja rahoituksen    
rahavirta 23,8 milj. euroa (3,1). Katsauskauden rahavirtaan sisältyy vuodelta  
2009 maksettuja osinkoja 1,9 milj. euroa (13,9). Vuoden 2009 osingot sisältävät 
vain tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille maksettuja osinkoja.         

Käyttöpääoma pieneni 22 % ja oli tilikaudella 668,3 milj. euroa (857,3), ja   
nettokäyttöpääoma pieneni 23 % ja oli 363,7 milj. euroa (472,8).        

Likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 38,3 milj. euroa (154,5).    

Korollisen velan määrä katsauskauden lopussa oli 387,3 milj. euroa (605,1),   
josta lyhytaikaista korollista velkaa oli 206,4 milj. euroa ja pitkäaikaista  
korollista velkaa 180,9 milj. euroa. Korollinen nettovelka oli 349,0 milj. euroa
(450,6). Nettorahoituskulut olivat 5,5 milj. euroa (9,8), mikä oli 1,9 % (2,9) 
liikevaihdosta.                                 

Lemminkäisen korollisesta velasta oli 35 % (59) lainoja rahoituslaitoksilta, 11 
% (12) yritystodistuksia, 9 % (17) omaperusteiseen asunto- ja          
toimitilatuotantoon liittyviä projektilainoja, 27 % (0) TyEL-lainoja, 14 % (9) 
rahoitusleasingvelkoja ja 4 % (2) muita velkoja.                

Katsauskauden aikana nostettiin viimeinen erä TyEL-lainoista. Katsauskauden   
lopussa Lemminkäisellä on käyttämättömiä rahoituslimiittejä 150 milj. euroa.  


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa*)     |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    168,7 |    205,3 |    868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto**)          |     1,2 |     11,4 |    36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,- %          |     0,7 |     5,6 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    534,9 |    540,8 |    520,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimialakohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.    

Vuoden 2010 alusta lähtien Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan IFRIC 15   
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset, jonka vaikutus kohdistuu  
erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutukseen, joka muuttui  
osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi. IFRIC 15 -tulkintaohje vaikuttaa myös 
omaperusteisten toimitilahankkeiden tuloutukseen, joka arvioidaan        
hankekohtaisesti. Tuloutusperiaatteiden muutosten myötä talonrakentamisen    
liikevaihto ja tuloskehitys tulevat vaihtelemaan aikaisempaa enemmän eri    
katsauskausien välillä riippuen hankkeiden valmistumisajankohdasta.       

Talonrakentamisen liikevaihto oli 168,7 milj. euroa (205,3). Liikevaihdosta 76 %
(80) tuli Suomesta, 13 % (4) muista Pohjoismaista, 2 % (7) Venäjältä ja 9 % (9) 
muista maista. Talonrakentamisen liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (11,4). Kesään 
2009 asti jatkuneen omaperusteisen asuntotuotannon hiljentymisen vuoksi     
katsauskaudella valmistui ja tuloutusperiaatteen muutoksen vuoksi myös tuloutui 
omaperusteisia asuntokohteita huomattavasti vertailukautta vähemmän. Myös    
rakennusvolyymien lasku pienensi katsauskauden liikevaihtoa ja liikevoittoa.  
Lisäksi katsauskaudelle kirjattiin rakennejärjestelyistä ja           
sopeuttamistoimenpiteistä johtuneita kertaluontoisia eriä.           

Uudesta tuloutusperiaatteesta johtuen kuluvan vuoden liikevaihto ja liikevoitto 
painottuvat vuoden loppuun, jolloin vuoden 2009 loppupuolella aloitetut     
omaperusteiset asuntokohteet valmistuvat.                    

Toimialan tilauskanta pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli  
534,9 milj. euroa (540,8). Kansainvälisen tilauskannan osuus oli 81,3 milj.   
euroa (112,3).                                 

Kotimaan toiminta:                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen omaperusteinen    |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
| asuntotuotanto, kotimaa      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         |     145 |      0 |     351 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          |     169 |     123 |     771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           |     54 |     230 |     533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    |     496 |     357 |     405 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista myymättömiä        |     205 |     193 |     193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myynnissä olevat     |     227 |     560 |     263 |
--------------------------------------------------------------------------------

Urakoituja asuntoja aloitettiin katsauskauden aikana 135. Kaikkiaan Lemminkäinen
aloitti katsauskaudella 280 asunnon rakentamisen Suomessa.           

Lemminkäisen omistuksessa oli tilikauden päättyessä käyttämätöntä        
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 882 000 k-m², josta asuntorakennusoikeuden 
osuus oli noin 379 000 k-m². Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja    
kaavoitussopimuksia oli noin 801 000 k-m² vastaava määrä, josta         
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 318 000 k-m². Tonttien tasearvo oli 90,5 
milj. euroa (87,0).                               

Toimitilarakentaminen jatkui katsauskaudella hiljaisena, ja etenkin       
toimistorakentamisen kysyntä pysyi vähäisenä. Liike- ja logistiikkakohteiden  
kysyntä oli kohtuullista. Lemminkäinen rakentaa Sipooseen Inex Partners Oy:n  
logistiikkakeskuksen, jonka projektinjohtourakoinnista, pohjatöihin kuuluvasta 
louhinta- ja murskausurakasta ja sähkötöistä Lemminkäinen vastaa. Töiden    
yhteisarvo on noin 26 milj. euroa, ja ne valmistuvat maaliskuussa 2012.     
Lemminkäinen sopi katsauskaudella myös Etola-yhtiöihin kuuluvan Etra Oy:n kanssa
Hämeenlinnaan rakennettavasta logistiikkakeskuksesta, jonka laajuus on 20 000  
m². Keskus valmistuu huhtikuussa 2011.                     

Julkisyhteisöjen rakennuttamistoiminta jatkui katsauskaudella kohtuullisena.  
Lemminkäinen rakentaa Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston   
ympäristötieteiden laitoksen käyttöön Ympäristötalon, jonka rakennustyöt    
valmistuvat kesällä 2011. Urakka edustaa kehittynyttä, ympäristöystävällistä  
rakennustapaa, ja sen arvo on noin 10,5 miljoonaa euroa.            

Korjausrakentamisen markkinatilanne säilyi katsauskaudella vakaana.       
Korjausrakentamisen osuus Lemminkäisen talonrakentamisesta oli katsauskauden  
aikana noin 22 % (15).                             

Kansainvälinen toiminta:                            

Asuntomyynti Venäjällä jatkui edellisvuotta vilkkaampana. Tammi-maaliskuussa  
Venäjällä omaperusteisia asuntoja myytiin 54 (22). Katsauskauden lopussa    
rakenteilla oli 498 (313) asuntoa, joista 339 oli myymättä. Valmiita, myynnissä 
olevia asuntoja oli katsauskauden lopussa 5 (0). Lemminkäisen Venäjälle     
sitoutuneen vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden lopussa oli 47,9 milj. euroa 
(34,0).                                     

Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen osti Pietarista tontin, jolle se aloittaa  
uuden asuinkerrostalon rakentamisen. Noin 540 asunnon kohteen arvioidaan    
valmistuvan syksyllä 2013.                           

Ruotsissa valmiita myynnissä olevia asuntoja oli 11 (2).            

Muu Lemminkäisen kansainvälinen toiminta painottui lähinnä           
teollisuusrakentamiseen mm. Kiinassa, Intiassa ja Puolassa.           


INFRARAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa *)    |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    51,3 |     68,0 |    768,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto **)          |    -24,3 |    -18,2 |    22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,- %          |    -47,3 |    -26,8 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    515,1 |    474,8 |    319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimialakohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.    

Infrarakentamisen liikevaihto oli 51,3 milj. euroa (68,0). Liikevaihdosta 56 % 
(58) tuli Suomesta, 41 % (36) muista Pohjoismaista ja 3 % (6) Baltian maista.  
Infrarakentamisen liikevoitto oli -24,3 milj. euroa (-18,2). Toimialan vuoden  
ensimmäisen neljänneksen tappiollinen tulos on kausivaihteluista johtuen    
tavanomaista. Poikkeuksellisen ankarat talviolosuhteet estivät         
päällystystoiminnan Norjassa, Tanskassa ja Liettuassa, joissa toimintaa on   
normaaliolosuhteissa myös talvikuukausina. Tämä heikensi katsauskauden     
liikevaihtoa ja liikevoittoa. Kotimaassa uudet kalliorakentamisen kohteet eivät 
vielä täysin käynnistyneet katsauskauden aikana.                

Infrarakentamisen tilauskanta kehittyi katsauskaudella hyvin, ja katsauskauden 
lopussa se on 8 % vertailukautta suurempi. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli
515,1 milj. euroa (474,8).                           

Kotimaan toiminta:                               

Poikkeuksellinen talvi lisäsi infrarakentamisen kunnossapitotöiden tarvetta,  
eikä kuntatalouden ennakoitu kiristyminen ole toistaiseksi vaikuttanut     
merkittävästi päällystystöiden kysyntään.                    

Kalliorakentamisen työtilanne parani katsauskaudella käynnistyneiden urakoiden 
myötä. Väylärakentamisen kysyntä vilkastui, ja Lemminkäinen voitti       
katsauskaudella useita tie- ja rataurakoita.                  

Talvikaudella kiviainestoiminnan kysyntä oli heikkoa, mutta katsauskauden    
lopussa kiviainestoiminnan tilauskanta oli hyvä. Tähän vaikutti         
talonrakentamisen piristyminen.                         

Kansainvälinen toiminta:                            

Katsauskauden poikkeuksellinen talvi esti lähes kaiken päällystystoiminnan   
Norjassa ja Tanskassa. Kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta maiden    
tilauskannat katsauskauden lopussa olivat edellisvuoden vastaavan ajankohdan  
tasolla.                                    

Ruotsissa Lemminkäisen infrarakentamisen painopiste oli katsauskaudella     
pohjanvahvistus- ja kalliorakennustöissä. Lemminkäinen voitti katsauskaudella  
louhintaurakan LKAB:n Kiirunan rautamalmikaivoksesta. Urakan arvo on noin 5   
milj. euroa, ja sen myötä Lemminkäinen laajensi toimintaansa Ruotsin      
kaivoslouhintamarkkinoille.                           

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Baltian infrarakentaminen osoitti lieviä 
elpymisen merkkejä ja infratöiden kysyntä oli kohtuullisella tasolla. Maiden  
tilauskannat kehittyivät katsauskaudella suotuisasti.              

Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen osti 75 %:n osake-enemmistön norjalaisesta  
kylmäjyrsintää harjoittavasta Asfalt Remix AS:stä. Ostetun yhtiön liikevaihto  
vuonna 2009 oli noin 8 milj. euroa, ja sen palveluksessa on noin 25 henkilöä.  
Kaupalla laajennetaan Lemminkäisen päällystystoiminnan tarjontaa Norjan     
inframarkkinoilla.                               

Lemminkäinen osti katsauskauden jälkeen myös 90,1 %:n osake-enemmistön     
norjalaisesta Risa Rock AS:stä, joka on tunnelilouhintaa harjoittava yritys.  
Risa Rock AS:n liikevaihto vuonna 2009 oli 16 miljoonaa euroa, ja sen      
palveluksessa on 20 henkilöä. Kaupalla Lemminkäinen laajensi Norjan       
infrarakentamisen palvelutarjontaa kalliorakentamisen markkinoille.       


TALOTEKNIIKKA                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa      |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    54,2 |     55,3 |    233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*)           |     1,1 |     2,5 |    12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,- %          |     2,0 |     4,6 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    114,1 |     85,8 |    106,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle toimitettavassa
segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi toimialakohtaiset     
vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.             

Talotekniikan liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 54,2 milj. euroa 
(55,3). Liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (2,5). Kilpailutilanteen kiristyminen ja
materiaalien hintatason nousu heikensivät katsauskauden tulosta.        

Tilauskanta kasvoi kolmanneksen edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli  
114,1 milj. euroa (85,8).                            

Talotekniikan painopiste on siirtynyt korjausrakentamiseen sekä huolto- ja   
ylläpitotehtäviin. Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen tiedotti laajentavansa  
putkiremonttimenetelmiensä valikoimaa aloittamalla vesijohtojen kunnostuksen  
rakenteita säästävällä pinnoitusmenetelmällä. Pinnoitusmenetelmäksi valittiin  
sveitsiläisen LSE-System AG:n teknologia, joka on ollut käytössä vuodesta 1987 
lähtien.                                    

Talotekniikan teollisuuspalveluiden kysyntä oli katsauskaudella vähäistä    
teollisuuden leikattua investointejaan ja kunnossapitotoimintaansa.       


RAKENNUSTUOTTEET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa*)     |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    20,3 |     22,6 |    154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto**)          |    -3,7 |     -2,1 |    10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,- %          |    -18,1 |     -9,2 |     6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    35,7 |     40,3 |    36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimialakohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.    

Rakennustuotteiden liikevaihto oli 20,3 milj. euroa (22,6) ja liikevoitto -3,7 
milj. euroa (-2,1). Kausivaihteluista johtuen rakennustuotteiden tappiollinen  
tulos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on tyypillistä. Poikkeuksellisen   
runsasluminen talvi, kilpailutilanteen kiristyminen ja raaka-aineiden      
hinnannousu heikensivät tuloskehitystä vertailukaudesta.            

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 35,7 milj. euroa (40,3).         

Asuntorakentamisen piristymisen myötä porras- ja julkisivuelementtien kysyntä  
vilkastui katsauskaudella.                           


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 24,20 euroa (13,05) 
ja katsauskauden lopussa 28,12 euroa (15,80). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 552,4 milj. euroa (268,9). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 1 769 613 kappaletta (433 063). Vaihdon arvo oli 
43,1 milj. euroa (6,6). Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 5 156 osakkeenomistajaa 
(4 667).                                    

Lemminkäinen Oyj:n 12.11.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti    
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua  
vastaan tai maksutta. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään   
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.                     

Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä osakeannista. 
Yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen   
hyväksymien yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi 1 700 
000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti      
osakeannista, jossa Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Tekmanni Oy:n ja     
Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille tarjottiin merkittäväksi  
osakevastiketta vastaan yhteensä 923 514 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden   
merkintähinta oli 23,25 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet merkittiin       
kaupparekisteriin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
23.3.2010.                                   

Osakeantien jälkeen hallituksella on edelleen valtuutus antaa 1 576 486 osaketta
ja/tai osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Valtuutus on voimassa viisi 
(5) vuotta sen antamisesta. Lisäksi ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle  
12.11.2009 antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on      
kokonaisuudessaan käyttämättä, ja se on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja  
osakkeiden lukumäärä on osakeannin jälkeen 19 644 764 kappaletta.        


INVESTOINNIT                                  

Tilikauden investoinnit olivat 7,5 milj. euroa (10,3). Investoinnit olivat   
lähinnä infrarakentamisen korvausinvestointeja.                 


HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 7 339   
henkilöä (8 098) eli noin 9 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona       
edellisvuonna. Henkilöstöstä 72 % (69) työskenteli Suomessa, 11 % (11) muissa  
Pohjoismaissa, 11 % (12) Baltian maissa ja 6 % (8) muissa maissa.        

Henkilöstön määrää sopeutettiin vuoden 2009 aikana vastaamaan markkinatilanteen 
muutoksia. Toimialoista eniten henkilöstövähennyksiä toteutettiin        
talonrakentamisessa ja rakennustuotteissa.                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    4 466 |    4 918 |    5 559 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    2 873 |    3 180 |    3 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä        |    7 339 |    8 098 |    8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta ulkomailla työskenteleviä  |    2 094 |    2 517 |    2 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa |    7 398 |    7 998 |    7 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö toimialoittain,    |  1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-12/2009 |
| keskimäärin            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    2 147 |    2 526 |    2 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen*)        |    2 498 |    2 815 |    3 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    1 865 |    1 940 |    1 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet*)        |     714 |     707 |     820 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö             |     115 |     110 |     114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    7 339 |    8 098 |    8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          


MUUTOKSIA ORGANISAATIORAKENTEESSA                        

Strategian tavoitteena on muutos kohti yhtä yhtenäistä Lemminkäistä. Tähän   
pyritään muun muassa yksinkertaistamalla organisaatiorakennetta, ja vuoden 2010 
aikana konsernissa fuusioidaan noin 20 kotimaan yhtiötä. Muutokset ovat     
suurimpia talonrakentamisen ja talotekniikan toimialoilla.           


OIKEUDENKÄYNNIT                                 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 kotimaisille asfalttialan   
yrityksille kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun.        

Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 22 kunnan ja Tiehallinnon 
Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostamat          
vahingonkorvauskanteet. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on    
aiheutettu niille vahinkoa. Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten  
pääomamäärä on yhteensä noin 67 milj. euroa. Kanteissa esitetyt vaatimukset ovat
määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia.               

KHO:n päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen tai jotkin muut    
asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden tilaajille vahinkoa.
Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin kantajat ovat    
ilmoittaneet vetoavansa vaatimustensa tueksi. Päätös ei koske myöskään     
yksittäisten urakoiden hinnoittelua, eikä KHO ole tutkinut väitettä, jonka   
mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta poikkeavaa ns. ylihintaa.    

Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina.  

Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa. 
On todennäköistä, että asian käsittely jatkuu vuoden 2011 puolelle.       

Käräjäoikeudessa vireillä olevista kuntien ja Tiehallinnon kanteista ja niiden 
sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia.             
YMPÄRISTÖ                                    

Konserni kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan elinkaari- ja    
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Ympäristöasioiden hoitoa ja konsernin   
toiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan sisäisin seuranta- ja        
tarkkailuohjelmin. Lemminkäisen ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön  
vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla.                      


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen toimintaympäristössä sen    
keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien muutosten ennakointia. Tästä  
johtuen yhtiössä toteutettiin vuoden 2008 lopussa ja 2009 aikana        
sopeuttamistoimia.                               

Vaikka asuntomyynti on kehittynyt myönteisesti, yleinen taloustilanne on    
edelleen epävakaa. Tämän vuoksi uusia asuntokohteita on aloitettu vain, jos   
kohteilla on riittävän korkea varausaste.                    

Yksittäisen riskin muodostavat edellä mainitut eräiden kuntien ja Tiehallinnon 
käräjäoikeuteen jättämät haastehakemukset.                   

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa        
infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta   
liiketoiminnasta on noin kolmannes.                       

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
verkkosivuilla.                                 


NÄKYMÄT VUODELLE 2010                              

Talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän kasvuun
vuonna 2010, mutta rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan silti laskevan.    
Rakentamisen aloitusmäärät lisääntyvät vuodesta 2009, ja etenkin asuntotuotannon
arvioidaan kasvavan piristyneen asuntomyynnin myötä. Toimitilarakentaminen   
jatkunee edellisvuosia hiljaisempana. Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan  
tasaista kasvuaan ja taloteknisten palveluiden kysynnän arvioidaan pysyvän   
vakaana. Venäjällä asuntokaupan piristyminen jatkui alkuvuonna, ja rakentamisen 
volyymin ennustetaan kasvavan vuoden 2010 aikana.                

Uusien väylärakentamisen suurhankkeiden painopiste ajoittuu vuosille 2011 ja  
2012, mutta jo käynnistyneet hankkeet työllistävät infrarakentajia. Myös    
talonrakentamisen elpyminen parantaa infrarakentajien työtilannetta. Kotimaassa 
valtio supistaa edelleen panostuksiaan perustienpitoon ja kuntien kiristyneen  
taloustilanteen arvioidaan mahdollisesti vähentävän infrarakentamisen määrää  
kuluvana vuonna.                                

Muut Pohjoismaat ovat budjetoineet lisärahaa infrarakentamisen kehittämiseen,  
minkä arvioidaan pitävän näiden maiden markkinat suotuisina myös lähivuosina.  
Baltian maissa tilanne jatkuu haastavana.                    

Rakennustuotteiden kysyntä seuraa talonrakentamisen suhdanteita, ja kysynnän  
arvioidaan lisääntyvän asuntorakentamisen piristymisen myötä vuonna 2010.    

Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan  
vuoden 2009 tasolla. Tällöin vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon   
KHO:n määräämä seuraamusmaksua.                         


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Yhtiökokouksen päätökset ja hallinto                      

Lemminkäinen Oyj:n 16.4.2010 pidetty yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 
vuodelta 2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle       
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että   
tilikaudelta ei jaeta osinkoa.                         

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Mikael 
Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Teppo Taberman. Yhtiön   
tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa    
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.          

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 16.4.2010. Lemminkäinen
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Berndt Brunow ja varapuheenjohtajana  
Juhani Mäkinen.                                 

Muut tapahtumat                                 

Lemminkäinen osti Pietarista tontin, jolle se aloittaa uuden asuinkerrostalon  
rakentamisen. Noin 540 asunnon kohteen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2013.  

Lemminkäinen osti 75 %:n osake-enemmistön norjalaisesta kylmäjyrsintää     
harjoittavasta Asfalt Remix AS:stä. Ostetun yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 
noin 8 milj. euroa, ja sen palveluksessa on noin 25 henkilöä. Kaupalla     
laajennetaan Lemminkäisen päällystystoiminnan tarjontaa Norjan         
inframarkkinoilla.                               

Lemminkäinen osti 90,1 %:n osake-enemmistön norjalaisesta Risa Rock AS:stä, joka
on tunnelilouhintaa harjoittava yritys. Risa Rock AS:n liikevaihto vuonna 2009 
oli 16 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 20 henkilöä. Kaupalla      
Lemminkäinen laajensi Norjan infrarakentamisen palvelutarjontaa         
kalliorakentamisen markkinoille.                        

Lemminkäinen tiedotti laajentavansa putkiremonttimenetelmiensä valikoimaa    
aloittamalla vesijohtojen kunnostuksen rakenteita säästävällä          
pinnoitusmenetelmällä. Pinnoitusmenetelmäksi valittiin sveitsiläisen LSE-System 
AG:n teknologia, joka on ollut käytössä vuodesta 1987 lähtien.         
Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 2010                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämän osavuosikatsaustiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja        
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2009      
tilinpäätöksessä alempana mainituin muutoksin. Koska taulukko-osa on esitetty  
suppeana, ei katsauksen laadinnassa ole noudatettu kaikkia IAS 34        
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Kiinteistöjen rakentamissopimuksia koskeva IFRIC 15 -tulkinta otettiin käyttöön 
vuoden 2010 alusta. Myös vertailutiedot 1.1.2009 alkaen laskettiin uuden    
tulkinnan määräysten mukaisesti. IFRIC 15 -tulkinta vaikutti Lemminkäisen    
konsernilukujen lisäksi Talonrakentamisen toimialakohtaisiin lukuihin. Lisäksi 
aiemmin Lemminkäisen Infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy  
siirtyi vuoden 2010 alusta Rakennustuotteet toimialaan. Tässä tiedotteessa   
annetut konserni- ja toimialakohtaiset vertailutiedot ovat pro forma -lukuja.  

Vuoden 2010 alusta käyttöönotetut standardit ja tulkinnat            

- IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta selventää käsitelläänkö
kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 
18 Tuotot -standardin mukaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja voidaan
osatulouttaa. Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutus kohdistuu    
erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutuskäytäntöön, joka   
muuttui 1.1.2010 lähtien osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi.        

- IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Palvelusopimukset julkisen sektorin 
kanssa. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu 
julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai     
infrastruktuurin ylläpitoon.                          

- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi   
edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien  
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki  
hankintaan liittyvät välittömät kustannukset tulee kirjata kuluksi       
syntyhetkellä. Ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettava käypään arvoon, vaikka
sen toteutumisen ei hankinta-ajankohtana oletettaisi olevan todennäköistä.   
Hankintahetken jälkeen tapahtuneet muutokset ehdollisessa kauppahintavelassa  
kirjataan tulosvaikutteisesti, eikä liikearvoon kuten ennen uudistuksen     
voimaantuloa. Vaiheittaisessa hankinnassa aikaisemmin hankitut omistusosuudet  
arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Liikearvo voidaan laskea    
perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää      
vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Muutoksella ei ole olennaista    
vaikutusta katsauskauden tietoihin.                       

- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu  
standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan    
pääomaan, jos hankinnalla tai luovutuksella ei ole vaikutusta määräysvaltaan.  
Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä      
tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee    
transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti 
jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä 
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.                

- IAS 17 (uudistettu), Vuokrasopimukset. Uudistettu standardi edellyttää    
maa-alueiden luokittelua rahoitusleasing- tai muuksi vuokrasopimukseksi     
noudattaen yleistä IAS 17 -standardin luokittelukriteeriä. Muutoksella ei ole  
olennaista vaikutusta katsauskauden tietoihin.                 

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin osavuosikatsaukseen: IAS 1     
(uudistettu), IAS 18 (uudistettu), IAS 38 (uudistettu), IAS 39 (uudistettu),  
IFRS 2 (uudistettu), IFRS 5 (uudistettu), IFRS 8 (uudistettu), IFRIC 9, IFRIC  
16, IFRIC 17 ja IFRIC 18.                            


IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa   

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat    
voimaan vuonna 2011 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä
ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina.        

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätöksiin: IAS 24      
(uudistettu), IFRIC 14, IFRIC 19.                        


TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernin laaja tuloslaskelma                        
3) Konsernitase                                 
4) Konsernin rahavirtalaskelma                         
5) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
6) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
7) Segmentti-informaatio                            
8) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                 
9) Osakekohtaiset tunnusluvut                          
10) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
11) Oikeudenkäynnit                               


1) KONSERNIN TULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |  1-3/ |  1-3/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                   |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                   | 284,4 |  343,5 | 1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut       | -308,0 | -345,4 |   -1 |
|                         |    |     |  909,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                     |  4,7 |   4,7 |  34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista       |  -0,2 |  -0,2 |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                   | -28,5 |  -6,9 |  23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                  |  12,1 |  20,1 |  54,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                 |  6,7 |  10,3 |  20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja               | -33,9 |  -16,7 |  -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                    |  7,6 |   3,4 |  -13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                | -26,4 |  -13,3 |  -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen        |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille              | -26,7 |  -13,9 |  -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                  |  0,3 |   0,5 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu   |     |     |
| osakekohtainen tulos                   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton,   | -1,52 |  -0,81 |  -1,54 |
| euroa                      |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


2) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |  1-3/ |  1-3/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                   |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                | -26,4 |  -13,3 |  -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                   |  2,0 |   1,5 |   3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön            |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen suojaus         |    |  -1,1 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus               |  -0,1 |  -0,6 |  -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos               |  0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä       |  1,9 |  -0,1 |   2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos             | -24,5 |  -13,4 |  -21,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille              | -24,7 |  -14,0 |  -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                  |  0,3 |   0,5 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


3) KONSERNITASE                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                  | 03/2010 | 03/2009 | 12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet            |  184,4 |  194,2 |  184,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot                  |  78,6 |  76,2 |   78,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet          |   4,5 |   2,5 |   2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                  |  12,9 |  11,1 |   12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen          |  22,6 |  16,3 |   14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset          |   7,4 |   6,8 |   7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  310,4 |  307,0 |  300,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                |  387,2 |  438,5 |  374,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset        |  281,1 |  418,7 |  305,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   |  38,3 |  154,5 |   74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  706,6 | 1 011,7 |  754,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                | 1 017,0 | 1 318,8 | 1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                  |  34,0 |  34,0 |   34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto               |   5,8 |   5,8 |   5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto                |  -2,1 |  -2,3 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto              |   0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    |  63,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                  |   0,3 |  -4,2 |   -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto         |  225,5 |  261,6 |  261,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |  -26,7 |  -13,9 |  -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta      |  300,4 |  281,0 |  271,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                |   4,6 |  25,4 |   23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä              |  305,0 |  306,4 |  294,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |  14,9 |  18,5 |   19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet               |   0,5 |   0,2 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |   2,6 |   2,3 |   1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                 |  180,9 |  118,4 |  290,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                  |   2,2 |   1,9 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  201,1 |  141,2 |  314,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat            |  297,9 |  377,5 |  328,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |   6,7 |   7,0 |   8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                 |  206,4 |  486,7 |  108,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  511,0 |  871,2 |  445,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä         | 1 017,0 | 1 318,8 | 1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


4) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |  1-3/ |  1-3/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                   |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja               | -33,9 |  -16,7 |  -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                     |  4,7 |   4,7 |  34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                  |  4,0 |   8,3 |  33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     | -25,2 |  -3,6 |  58,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              | -12,6 |  -66,3 |  52,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät                  |  -6,1 |  -9,3 |  -30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot            |  -6,0 |  -6,2 |  -16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            | -49,9 |  -85,4 |  64,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat        |  2,4 |   0,2 |  11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat      | -10,1 |  -11,3 |  -30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti              |  39,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos         |  0,1 |  -0,4 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                 |  88,1 |  89,3 |  562,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut             | -102,1 |  -71,8 | -764,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                |  -1,9 |  -13,9 |  -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta              |  23,8 |   3,1 | -220,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               | -33,7 |  -93,5 | -174,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa             |  74,4 |  250,1 |  250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero              |  -2,3 |  -2,2 |  -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |  38,3 |  154,5 |  74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


5) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Suojausrahasto                               
D = Arvonmuutosrahasto                             
E = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto                      
F = Muuntoerot                                 
G = Kertyneet voittovarat                            
H = Vähemmistöosuus                               
I = Oma pääoma yhteensä                             


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   |  A |  B |  C |  D |  E |  F |   G |   H |   I |
| euroa   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009  | 34,0 | 5,8 | -1,7 |   |   | -4,7 | 276,9 | 27,3 | 337,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   | -13,9 |  0,5 | -13,3 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |   |   | 1,5 |    |    |  1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön |   |   |   |   |    |    |    |
| tehdyn          |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| nettosijoituksen |   |   |   |   | -1,1 |    |    | -1,1 |
| suojaus      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |   |   | -0,6 |   |   |   |    |    | -0,6 |
| suojaus  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja   |   |   | -0,6 |   |   | 0,5 | -13,9 |  0,5 | -13,4 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |   |   |   | -15,3 | -1,9 | -17,2 |
| o     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| -     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen |   |   |   |   |   |   |    | -0,6 | -0,6 |
| muutos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| omistajien    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa   |   |   |   |   |   |   | -15,3 | -2,5 | -17,8 |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2009 | 34,0 | 5,8 | -2,3 |   |   | -4,2 | 247,7 | 25,4 | 306,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   |  A |  B |  C |  D |  E |  F |   G |   H |   I |
| euroa   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009  | 34,0 | 5,8 | -1,7 |   |   | -4,7 | 276,9 | 27,3 | 337,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   | -26,2 |  2,4 | -23,8 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |   |   | 3,4 |    |    |  3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön |   |   |   |   |    |    |    |
| tehdyn          |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| nettosijoituksen |   |   |   |   | -0,4 |    |    | -0,4 |
| suojaus      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |   |   | -0,2 |   |   |   |    |    | -0,2 |
| suojaus  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja   |   |   | -0,2 |   |   | 3,0 | -26,2 |  2,4 | -21,0 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |   |   |   | -15,3 | -2,0 | -17,3 |
| o     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| -     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen |   |   |   |   |   |   |    | -4,5 | -4,5 |
| muutos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| omistajien    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa   |   |   |   |   |   |   | -15,3 | -6,5 | -21,8 |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009 | 34,0 | 5,8 | -2,0 |   |   | -1,7 | 235,4 | 23,2 | 294,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   |  A |  B |  C |  D |  E |  F |   G |   H |   I |
| euroa   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010  | 34,0 | 5,8 | -2,0 |   |   | -1,7 | 235,4 | 23,2 | 294,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   | -26,7 |  0,3 | -26,4 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |   |   | 2,0 |    |    |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |   |   | -0,1 |   |   |   |    |    | -0,1 |
| suojaus  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän   |   |   |   | 0,1 |   |   |    |    |  0,1 |
| arvon   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja   |   |   | -0,1 | 0,1 |   | 2,0 | -26,7 |  0,3 | -24,5 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksulline |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeanti |   |   |   |   | 39,5 |   |    |    | 39,5 |
| sijoittaji |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| lle    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksulline |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeanti     |   |   |   | 21,5 |   |    |    | 21,5 |
| vähemmistölle   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantie |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| transaktio |   |   |   |   | -0,4 |   |    |    | -0,4 |
| kulut   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojärje |   |   |   |   |   |    |    |    |
| stelmän      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjaukset |   |   |   |   |   |   |  0,0 |    |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat      |   |   |   | 2,9 |   | -10,0 |    | -7,2 |
| kirjaukset,    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| liikearvo     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovela |   |   |   |   |   |   |  0,1 |    |  0,1 |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| peruutus  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |   |   |   |    | -1,8 | -1,8 |
| o     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| -     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen |   |   |   |   |   |   |    | -17,1 | -17,1 |
| muutos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| omistajien    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa   |   |   |   |   | 63,5 |   | -9,9 | -18,9 | 34,7 |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2010 | 34,0 | 5,8 | -2,1 | 0,1 | 63,5 | 0,3 | 198,8 |  4,6 | 305,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


6) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                

--------------------------------------------------------------------------------
|                |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa          |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | 284,4 | 525,1 | 568,6 | 528,3 |  343,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja | -308,0 | -505,9 | -567,0 | -491,3 | -345,4 |
| kulut             |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot            |  4,7 |  7,6 |  12,5 |  9,5 |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden    |  -0,2 |  0,4 |  1,1 |  0,3 |  -0,2 |
| tuloksista           |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | -28,5 |  12,0 |  -9,8 |  27,8 |  -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |  12,1 |  13,1 |  10,5 |  10,4 |  20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot         |  6,7 |  5,2 |  4,1 |  1,2 |  10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja       | -33,9 |  4,0 | -16,1 |  18,6 |  -16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |  7,6 |  -3,3 |  -8,1 |  -5,6 |   3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        | -26,4 |  0,7 | -24,2 |  13,0 |  -13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen      |    |    |    |    |     |
| jakautuminen          |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     | -26,7 |  -0,7 | -24,0 |  12,3 |  -13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |  0,3 |  1,4 |  -0,3 |  0,7 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu   |    |     |
| osakekohtainen tulos                   |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja  |    |    |    |    |     |
| laimentamaton,         |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa             | -1,52 | -0,04 | -1,41 |  0,72 |  -0,81 |
--------------------------------------------------------------------------------


7) SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

IFRS 8 Toimintasegmentit -standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot
perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan segmenttiraportointiin.      
Lemminkäinen-konsernissa standardin mukaisella johdolla tarkoitetaan      
Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä.
Johdolle toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot,
liikevoitto sekä varoina käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset.   

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia ovat muun muassa rahoitusleasingillä  
hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot sekä        
takuuvaraukset. Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon         
segmenttiraportoinnissa tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa      
IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään    
segmenttiraportoinnissa omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä-menetelmällä.   
IFRS-tilinpäätöksessä osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä.  
Segmenttiraportoinnissa segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille 
sen vähäisyyden vuoksi eikä sitä raportoida johdolle.              

Kiinteistöjen rakentamissopimuksia koskeva IFRIC 15 -tulkinta otettiin käyttöön 
vuoden 2010 alusta. Myös vertailutiedot 1.1.2009 alkaen laskettiin uuden    
tulkinnan määräysten mukaisesti. IFRIC 15 -tulkinta vaikutti Lemminkäisen    
konsernilukujen lisäksi Talonrakentamisen toimialakohtaisiin lukuihin. Lisäksi 
aiemmin Lemminkäisen Infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy  
siirtyi vuoden 2010 alusta Rakennustuotteet toimialaan. Tässä tiedotteessa   
annetut toimialakohtaiset vertailutiedot ovat pro forma -lukuja.        

TALO = Talonrakentaminen                            
INFRA = Infrarakentaminen                            
TATE = Talotekniikka                              
RAKTU = Rakennustuotteet                            
MUUT = Muut toiminnot                              
ELIM = Konsernieliminointi                           
SEGM = Segmentit yhteensä                            
TÄSM = Täsmäytyserät                              
YHT = Konserni yhteensä, IFRS                          


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| euroa  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/201 | TALO | INFR | TATE | RAKTU | MUUT | ELIM | SEGM | TÄSM |  YHT |
| 0    |   |  A |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikeva | 168, | 51,3 | 54,2 | 20,3 |  2,8 | -12,2 | 285,2 | -0,8 | 284,4 |
| ihto  |  7 |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 0,6 | 3,3 | 0,2 |  0,8 |  0,2 |    |  5,1 | -0,4 |  4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevo | 1,2 | -24, | 1,1 | -3,7 | -3,4 |    | -29,1 |  0,6 | -28,5 |
| itto  |   |  3 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-0,2 milj. euroa ja käsittelyerosta liikevaihtoon ja muihin tuottoihin tehtyjen 
kirjausten välillä.                               

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 1,0 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 0,3 milj. euroa, osakkuusyritysten     
pääomaosuuskäsittelystä 0,1 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä -0,8  
milj. euroa.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| euroa  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/200 | TALO | INFR | TATE | RAKTU | MUUT | ELIM | SEGM | TÄSM |  YHT |
| 9    |   |  A |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikeva | 205, | 68,0 | 55,3 | 22,6 |  2,5 | -9,6 | 344,1 | -0,6 | 343,5 |
| ihto  |  3 |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 0,7 | 3,4 | 0,2 |  0,9 |  0,2 |    |  5,4 | -0,7 |  4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevo | 11,4 | -18, | 2,5 | -2,1 | -0,2 |    | -6,5 | -0,4 | -6,9 |
| itto  |   |  2 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-0,2 milj. euroa ja käsittelyerosta liikevaihtoon ja muihin tuottoihin tehtyjen 
kirjausten välillä.                               

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista -1,8 milj. euroa,   
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,2 milj. euroa ja muista          
tilinpäätösvienneistä 0,2 milj. euroa.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO               |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa               |   2010 |   2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen            |   168,7 |   205,3 |   868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen            |   51,3 |   68,0 |   768,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka              |   54,2 |   55,3 |   233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet            |   20,3 |   22,6 |   154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot             |    2,8 |    2,5 |    10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi           |   -12,2 |   -9,6 |   -52,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä           |   285,2 |   344,1 |  1 982,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät              |   -0,8 |   -0,6 |   -17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS         |   284,4 |   343,5 |  1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO               |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa               |   2010 |   2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen            |    1,2 |   11,4 |    36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen            |   -24,3 |   -18,2 |    22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka              |    1,1 |    2,5 |    12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet            |   -3,7 |   -2,1 |    10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot             |   -3,4 |   -0,2 |   -61,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä           |   -29,1 |   -6,5 |    19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät              |    0,6 |   -0,4 |    3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS         |   -28,5 |   -6,9 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen      | 168,7 |  266,3 |  180,1 |  217,0 |  205,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen      |  51,3 |  173,6 |  304,3 |  222,1 |  68,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka        |  54,2 |  65,2 |  52,6 |  60,6 |  55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet      |  20,3 |  38,9 |  48,8 |  44,0 |  22,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       |  2,8 |   2,1 |   2,9 |   2,9 |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi     | -12,2 |  -19,2 |  -8,8 |  -14,9 |  -9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä     | 285,2 |  526,9 |  579,9 |  531,7 |  344,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  -0,8 |  -1,8 |  -11,3 |  -3,4 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS   | 284,4 |  525,1 |  568,6 |  528,3 |  343,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO         |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen      |  1,2 |  14,7 |   1,2 |   9,1 |  11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen      | -24,3 |  -5,8 |  33,3 |  12,8 |  -18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka        |  1,1 |   3,2 |   3,8 |   2,6 |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet      |  -3,7 |   1,8 |   6,1 |   4,6 |  -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       |  -3,4 |  -3,4 |  -56,0 |  -2,1 |  -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä     | -29,1 |  10,5 |  -11,5 |  26,9 |  -6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  0,6 |   1,5 |   1,8 |   0,9 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS   | -28,5 |  12,0 |  -9,8 |  27,8 |  -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              |  3/2010 |  3/2009 |   12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen           |   373,1 |   398,3 |    357,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen           |   230,0 |   265,3 |    253,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka             |   28,6 |   29,2 |    30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet            |   56,8 |   53,3 |    55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot             |   38,1 |   42,0 |    43,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä           |   726,6 |   788,1 |    741,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat varat  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit yhteensä    |   290,4 |   530,7 |    313,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS        |  1 017,0 |  1 318,8 |   1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


8) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  3/2010 |  3/2009 |   12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %         |   -8,8 |   -4,1 |    -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %      |   -3,1 |    0,4 |     5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%             |   -10,0 |   -2,0 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   33,7 |   25,5 |    31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %               |   114,4 |   147,1 |    110,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa   |   349,0 |   450,6 |    324,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)       |    7,5 |   10,3 |    41,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa        |  1 199,8 |  1 141,7 |    983,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa      |   272,6 |   350,0 |    213,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin         |   7 339 |   8 098 |    8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |   7 398 |   7 998 |    7 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa        |   284,4 |   343,5 |   1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa      |   64,0 |   71,7 |    527,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta            |   22,5 |   20,9 |    26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


9) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 3/2010 | 3/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa              |  -1,52 |  -0,81 |   -1,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa           |  15,29 |  16,51 |   15,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa             |  0,00 |  0,00 |   0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %               |   0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa    |  552,4 |  268,9 |   411,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa         |  28,12 |  15,80 |   24,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1000 kpl          |  1 770 |   433 |   1 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl        | 19 645 | 17 021 |  17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu            | 17 532 | 17 021 |  17 021 |
| keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


10) KONSERNIN ANTAMAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET               

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              |  3/2010 |  3/2009 |   12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset     |   80,0 |    0,0 |    80,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset       |  1220,1 |   39,9 |   1221,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit          |    0,4 |    0,3 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset              |    0,1 |    0,1 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  1300,6 |   40,3 |   1302,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta       |    0,0 |   18,8 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta            |   34,7 |   19,9 |    34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan     |   11,9 |   13,1 |    11,1 |
| kuluessa                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| viiden vuoden kuluessa         |   25,7 |   27,5 |    24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa       |   19,0 |   27,7 |    20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   56,7 |   68,3 |    56,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset     |   19,2 |   23,8 |    11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo              |   28,0 |   130,6 |    36,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo               |   -0,4 |    4,4 |    -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, ostetut        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo              |    6,4 |    6,8 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo               |    0,0 |    0,4 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, asetetut        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo              |   12,9 |    6,8 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo               |    0,0 |   -0,2 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo              |    0,0 |    1,6 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo               |    0,0 |    0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo              |    0,0 |    1,6 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo               |    0,0 |    0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo              |   59,6 |   71,9 |    59,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo               |   -3,6 |   -3,9 |    -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.                   


11) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 kotimaisille asfalttialan   
yrityksille kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun.        

Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 22 kunnan ja Tiehallinnon 
Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostamat          
vahingonkorvauskanteet. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on    
aiheutettu niille vahinkoa. Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten  
pääomamäärä on yhteensä noin 67 milj. euroa. Kanteissa esitetyt vaatimukset ovat
määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia.               

KHO:n päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen tai jotkin muut    
asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden tilaajille vahinkoa.
Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin kantajat ovat    
ilmoittaneet vetoavansa vaatimustensa tueksi. Päätös ei koske myöskään     
yksittäisten urakoiden hinnoittelua, eikä KHO ole tutkinut väitettä, jonka   
mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta poikkeavaa ns. ylihintaa.    

Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina.  

Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa. 
On todennäköistä, että asian käsittely jatkuu vuoden 2011 puolelle.       

Käräjäoikeudessa vireillä olevista kuntien ja Tiehallinnon kanteista ja niiden 
sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia.