Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010: Tilauskanta vahvistui edelleen, loppuvuoden näkymät vakaat.

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.8.2010 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010: Tilauskanta vahvistui edelleen, loppuvuoden näkymät vakaat. - Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 1 430,2 milj. euroa (1 249,5). Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 14 prosenttia ja maaliskuun lopusta 10 prosenttia. - Huhti-ke

LEMMINKÄINEN OYJ	OSAVUOSIKATSAUS		5.8.2010 KLO 9.00               


LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010:                 
Tilauskanta vahvistui edelleen, loppuvuoden näkymät vakaat.           


- Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 1 430,2 milj. euroa (1 249,5). Kasvua viime 
vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 14 prosenttia ja maaliskuun lopusta 10   
prosenttia.                                   
- Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 20,0 milj. euroa (27,8). Tammi-kesäkuussa   
liikevoitto oli -8,5 milj. euroa (21,0).                    
- Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 478,8 milj. euroa (528,3) ja tammi-kesäkuun  
liikevaihto 763,2 milj. euroa (871,8). Ensimmäisen kuuden kuukauden liikevaihto 
laski 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.      

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)      |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,    |   478,8 |  528,3 |  763,2 |  871,8 |  1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta       |   154,1 |  146,4 |  218,1 |  218,1 |   527,6 |
| kansainvälistä   |      |     |     |     |      |
| liiketoimintaa   |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   20,0 |   27,8 |   -8,5 |   21,0 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%   |    4,2 |   5,3 |   -1,1 |   2,4 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja |   15,0 |   18,6 |  -19,0 |   1,9 |   -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  |    9,8 |   13,0 |  -16,6 |   -0,3 |   -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   |   0,60 |   0,72 |  -0,92 |  -0,09 |   -1,54 |
| tulos       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   -47,0 |   14,8 |  -96,9 |  -70,6 |    64,2 |
| rahavirta     |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. euroa*)       | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |  1 430,2 |  1 249,5 |  1 064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - josta myymätön osuus        |   149,6 |   114,2 |   103,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - josta kansainvälistä toimintaa   |   338,6 |   374,1 |   224,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   30,2 |    26,0 |    31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %        |   128,3 |   140,9 |   110,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |   39,0 |   111,0 |    74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            |   448,5 |   556,2 |   399,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki arvioi, että loppuvuoden näkymät  
ovat vakaat: ”Kesä alkoi erityisesti infrarakentamisessa erittäin hyvin, mutta 
hyvä tilauskanta tuloutuu pääasiallisesti vasta vuoden toisella puoliskolla.  
Omaperustaisen asuntotuotannon myynti sekä Suomessa että Venäjällä piristyi   
selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.            

Aloitimme matalasuhdanteen aikana erittäin vähän uusia asuntokohteita, ja    
useiden omien kohteidemme valmistuminen ja täten myös tuloutuminen       
liikevaihdoksi ja liikevoitoksi ajoittuu loppuvuoteen”, Kohtamäki toteaa.    
”Ankara talvi selittää myös osaltaan tulosta, sillä tuloskausi pääsi kunnolla  
alkuun vasta toukokuussa. Kilpailutilanne on edelleen kaikilla toimialoilla   
kireä. Tämä näkyy erityisesti talotekniikassa, jossa matalasuhdanne       
konkretisoituu muuhun talonrakentamiseen nähden viiveellä. Arviomme kuitenkin  
on, että rakentamisen markkinatilanne on vähitellen normalisoitumassa muun   
teollisuuden vetämänä.”                             

Kohtamäki kertoo, että Lemminkäisessä on käynnissä useita toimenpiteitä, joilla 
tehostetaan yrityksen toimintaa ja parannetaan kilpailukykyä. ”Olemme      
keventäneet yhtiörakennettamme fuusioimalla tytäryhtiöitämme. Lisäksi tehostamme
toimintaamme ja rakennamme yhtä yhtenäistä Lemminkäistä keskittämällä      
tukitoimintojamme. Kiinnitämme erityistä huomiota kannattavuutta parantaviin  
toimenpiteisiin esimerkiksi hankinnoissa ja työmaatehokkuudessa. Olemme myös  
tehostaneet asuntotuotannon myyntiä ja markkinointia sekä Suomessa että     
Venäjällä, jotta asuntojen kiertonopeus paranisi. Näiden toimenpiteiden ja   
päätösten tulokset näkyvät pääosin vuodesta 2011 lähtien.”           

Lemminkäinen hakee kasvua myös Suomen ulkopuolelta valituilla strategisilla   
painopistealueilla. ”Teimme Norjassa kaksi yrityskauppaa, jotka lisäävät    
osaamistamme sikäläisillä kalliorakennus- ja päällystemarkkinoilla. Venäjällä  
Kalugan teollisuuspuistohankkeemme lähtee käyntiin Rani Plastin         
tehdasinvestoinnin myötä. Pietarissa olemme hankkineet rakennusmaata runsaan 700
asunnon rakentamiseksi”, Kohtamäki toteaa.                   


Näkymät vuodelle 2010                              

Talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän kasvuun
vuonna 2010. Rakentamisen kokonaismäärä pysyy vuoden 2009 tasolla, tai kasvaa  
vähän (Lähde: VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus).             

Talonrakentamisen aloitusmäärät lisääntyvät vuodesta 2009, ja etenkin      
asuntotuotannon arvioidaan kasvavan piristyneen asuntomyynnin myötä.      
Toimitilarakentaminen jatkunee edellisvuosia hiljaisempana. Etenkin       
pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vuokrausaste on poikkeuksellisen alhainen, 
ja toimistorakentamisen aloitusmäärien arvioidaan pysyvän vähäisinä.      

Korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan  
vakaana. Venäjällä asuntokaupan piristyminen jatkui alkuvuonna, ja rakentamisen 
volyymin ennustetaan kasvavan vuoden 2010 aikana.                

Uusien väylärakentamisen suurhankkeiden painopiste ajoittuu vuosille 2011 ja  
2012, mutta jo käynnistyneet hankkeet työllistävät infrarakentajia. Myös    
talonrakentamisen elpyminen parantaa infrarakentajien työtilannetta. Kotimaassa 
valtio supistaa edelleen panostuksiaan perustienpitoon, ja kuntien kiristyneen 
taloustilanteen arvioidaan mahdollisesti vähentävän infrarakentamisen määrää  
kuluvana vuonna.                                

Muissa Pohjoismaissa panostukset infrastruktuurin kehittämiseen pitävät näiden 
maiden markkinat suotuisina myös lähivuosina. Baltian maissa tilanne jatkuu   
haastavana.                                   

Rakennustuotteiden kysyntä seuraa talonrakentamisen suhdanteita, ja kysynnän  
arvioidaan lisääntyvän asuntorakentamisen piristymisen myötä vuonna 2010.    

Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan  
vuoden 2009 tasolla. Tällöin vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon   
KHO:n määräämä seuraamusmaksua.                         


Tiedotustilaisuus                                

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään    
torstaina 5. elokuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa    
Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo 
Kohtamäki. Tiedotustilaisuuden jälkeen osavuosikatsausta koskeva        
esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla  
osoitteessa www.lemminkainen.fi.                        LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


LISÄTIETOJA:                                  
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263                
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515           
Merja Paulamäki, sijoittajasuhteet, puh. 02071 53367              

LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010                        
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               

                                        

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010                        


TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaan toiminta                                

Asuntorakentaminen pysyi vilkkaana, mutta muu talonrakentaminen säilyi     
alhaisella tasolla. Asuntojen kysyntää lisäsivät alhainen korkotaso ja     
muuttoliike. Liike- ja toimistorakennusten aloitusten määrä pysyi alhaisena.  
Erityisesti toimistotilaa on vapaana runsaasti.                 

Infrarakentamisen kausi käynnistyi poikkeuksellisen myöhään pitkään jatkuneen  
talven vuoksi. Infrarakentamisen hankkeita oli liikkeellä kohtuullisesti.    

Rakentamisen hiljeneminen näkyy talotekniikan toimialalla muuta rakentamista  
myöhemmin, sillä talotekniset työt ajoittuvat rakentamisen loppuvaiheeseen.   
Talotekniikassa kilpailutilanne jatkui kireänä.                 

Rakennustuotteissa etenkin betonielementtien kysyntä vilkastui         
asuntorakentamisen piristymisen myötä. Myös ympäristötuotteiden kysyntä oli   
hyvä.                                      

Kansainvälinen toiminta                             

Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä oli vilkasta, mutta       
kilpailutilanne alalla kiristyi. Ruotsissa infrarakentajia työllistivät etenkin 
Tukholman alueen merkittävät tunnelihankkeet.                  

Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne jatkui haasteellisena. Vaikeasta  
taloustilanteesta huolimatta Baltian infrarakentaminen osoittaa kuitenkin lieviä
elpymisen merkkejä.                               

Venäjällä asuntomyynti jatkui edellisvuotta vilkkaampana. Venäjän talouden   
arvioidaan elpyvän muun maailman tahdissa. Kuluvan vuoden kasvuennuste on noin 6
prosenttia, ja talous kasvanee myös vuosina 2011 ja 2012.            


LIIKEVAIHTO                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 |
| toimialoittain,   |     |     |     |     |      |
| milj. euroa     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*) |  169,2 |  217,0 |  337,9 |  422,3 |   868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen** |  226,0 |  222,1 |  277,2 |  290,1 |   768,0 |
| )          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |   55,8 |   60,6 |  110,0 |  115,9 |   233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**) |   44,7 |   44,0 |   65,0 |   66,6 |   154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja  |  -12,9 |  -12,0 |  -22,3 |  -19,1 |   -42,2 |
| konsernieliminoinni |     |     |     |     |      |
| t          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä |  482,6 |  531,7 |  767,8 |  875,7 |  1 982,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat  |   -3,8 |   -3,4 |   -4,6 |   -4,0 |   -17,1 |
| erät        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  478,8 |  528,3 |  763,2 |  871,8 |  1 965,5 |
| (IFRS),       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta        |  154,1 |  146,4 |  218,1 |  218,1 |   527,6 |
| kansainvälistä   |     |     |     |     |      |
| liiketoimintaa   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                


Lemminkäisen liikevaihto tammi-kesäkuulta laski 12 % edellisvuoden vastaavaan  
kauteen verrattuna ja oli 763,2 milj. euroa (871,8). Liikevaihto laski kaikilla 
Lemminkäisen toimialoilla, voimakkaimmin talonrakentamisessa. Vuonna 2009    
Lemminkäinen aloitti poikkeuksellisen vähän uusia asuntokohteita, joten     
katsauskaudella valmistui ja siten tuloutui omaperusteisia asuntoja       
huomattavasti edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Kesän 2009 jälkeen  
aloitettuja kohteita tuloutuu vuoden 2010 toisella puoliskolla selvästi     
alkuvuotta enemmän. Infrarakentamisen liikevaihto katsauskaudella ylsi     
edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolle, vaikka kausi aloitettiin pitkän   
talven vuoksi poikkeuksellisen myöhään. Liikevaihdosta 71 % (75) tuli Suomesta, 
20 % (15) muista Pohjoismaista, 2 % (3) Venäjältä ja 7 % (7) muista maista.   


LIIKEVOITTO                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 |
| toimialoittain,   |     |     |     |     |      |
| milj. euroa     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*) |   6,7 |   9,1 |   7,9 |   20,5 |    36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen** |   13,5 |   12,8 |  -10,8 |   -5,5 |    22,0 |
| )          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    |   0,4 |   2,6 |   1,5 |   5,1 |    12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**) |   3,4 |   4,6 |   -0,3 |   2,5 |    10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot   |   -3,7 |   -2,1 |   -7,1 |   -2,3 |   -61,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä |   20,3 |   26,9 |   -8,8 |   20,4 |    19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat  |   -0,3 |   0,9 |   0,3 |   0,6 |    3,8 |
| erät        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |   20,0 |   27,8 |   -8,5 |   21,0 |    23,2 |
| (IFRS)       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%     | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/20 |
| toimialoittain    |     |     |     |      |   09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*)  |   4,0 |   4,2 |   2,3 |    4,9 |   4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen**) |   6,0 |   5,7 |   -3,9 |   -1,9 |   2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka     |   0,7 |   4,3 |   1,4 |    4,4 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**)  |   7,6 |   10,4 |   -0,5 |    3,8 |   6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   |   4,2 |   5,3 |   -1,1 |    2,4 |   1,2 |
| (IFRS)        |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                


Lemminkäisen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli -8,5 milj. euroa (21,0). Syitä  
edellisvuotta heikompaan tulokseen olivat erityisesti omaperusteisen      
asuntotuotannon tuloutumisen painottuminen vuoden loppupuolelle sekä      
poikkeuksellinen talvi, joka lisäsi kustannuksia etenkin infrarakentamisen   
toimialalla. Talotekniikan ja rakennustuotteiden kiristynyt kilpailutilanne   
heikensi katteita. Lisäksi etenkin talonrakentamisen ja talotekniikan      
kannattavuutta heikensivät katsauskaudelle ajoittuneet rakennejärjestelyistä ja 
sopeuttamistoimenpiteistä johtuneet kertaluontoiset erät.            


TILAUSKANTA                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta toimialoittain, milj. |  30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen*)        |    727,1 |    626,7 |    601,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -josta myymätön osuus      |    149,6 |    114,2 |    103,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen**)       |    543,9 |    490,0 |    319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    118,0 |     84,0 |    106,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet**)        |    41,2 |     48,9 |    36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         |   1 430,2 |   1 249,5 |   1 064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta kansainvälistä toimintaa |    338,6 |    374,1 |    224,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          


Lemminkäisen tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 14    
prosenttia ja vuodenvaihteesta 34 prosenttia ja oli katsauskauden päättyessä 1 
430,2 milj. euroa (1 249,5). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta 
oli 24 % (30).                                 

Tilauskanta sisältää myös tulouttamattoman osuuden valmiista asuntokannasta.  


TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS                           

Yksi Lemminkäisen strategian taloudellisista päätavoitteista on taloudellisen  
aseman vahvistaminen. 12.11.2009 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen    
valtuuttamana Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä 
osakeannista. Yhtiö tarjosi hallituksen hyväksymien yksityisten ja       
institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi 1 700 000 yhtiön uutta osaketta. 
Lisäksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista, jossa   
Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n ja      
Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille tarjottiin merkittäväksi  
osakevastiketta vastaan yhteensä 923 514 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden   
merkintähinta oli 23,25 euroa osakkeelta.                    

Instituutioannilla kerättiin yhteensä 39,5 milj. euroa, ja se kirjattiin yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Annista saadut varat käytettiin    
katsauskaudella lyhytaikaisten lainojen lyhennykseen.              

Taseen loppusumma 30.6.2010 oli 1 186,6 milj. euroa (1 364,4). Sijoitetun    
pääoman tuotto oli 0,4 % (3,6) ja oma-varaisuusaste 30,2 % (26,0).       
Nettovelkaantumisaste oli 128,3 % (140,9).                   

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli -96,9 
milj. euroa (-70,6), investointien rahavirta -14,6 milj. euroa (-16,3) ja    
rahoituksen rahavirta 77,3 milj. euroa (-50,3). Katsauskauden rahavirtaan    
sisältyy vuodelta 2009 maksettuja osinkoja 2,0 milj. euroa (17,9). Vuoden 2009 
osingot sisältävät vain tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille maksettuja     
osinkoja. Huhti-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli -47,0 milj. euroa    
(Q2/09: 14,8), investointien rahavirta -7,0 milj. euroa (Q2/09: -5,2) ja    
rahoituksen rahavirta 53,5 milj. euroa (Q2/09: -53,3).             

Käyttöpääoma pieneni 13 % ja oli katsauskaudella 824,7 milj. euroa (951,7), ja 
nettokäyttöpääoma pieneni 11 % ja oli 427,2 milj. euroa (480,5).        

Likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 39,0 milj. euroa (111,0).    

Korollisen velan määrä katsauskauden lopussa oli 448,5 milj. euroa (556,2),   
josta lyhytaikaista korollista velkaa oli 274,1 milj. euroa (288,4) ja     
pitkäaikaista korollista velkaa 174,3 milj. euroa (267,8). Korollinen nettovelka
oli 409,5 milj. euroa (445,2). Nettorahoituskulut olivat 10,5 milj. euroa    
(19,1), mikä oli 1,4 % (2,2) liikevaihdosta.                  

Lemminkäisen korollisesta velasta oli 33 % (50) lainoja rahoituslaitoksilta, 21 
% (14) yritystodistuksia, 7 % (14) omaperusteiseen asunto- ja          
toimitilatuotantoon liittyviä projektilainoja, 23 % (9) TyEL-lainoja, 13 % (10) 
rahoitusleasingvelkoja ja 3 % (3) muita velkoja. Katsauskauden lopussa     
rahoituslimiittejä oli käyttämättä 130 milj. euroa.               


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj. | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)      |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   169,2 |  217,0 |  337,9 |  422,3 |   868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto**)   |    6,7 |   9,1 |   7,9 |   20,5 |    36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- %   |    4,0 |   4,2 |   2,3 |   4,9 |    4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden |      |     |  727,1 |  626,7 |   601,7 |
| lopussa      |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön  |      |     |  149,6 |  114,2 |   103,2 |
| osuus       |      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15      
-tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009      
vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti.              
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimiala-kohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.   


Talonrakentamisen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 337,9 milj. euroa (422,3) eli
20 prosenttia pienempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdosta 75 % (83) tuli   
Suomesta, 13 % (5) muista Pohjoismaista, 2 % (6) Venäjältä ja 10 % (6) muista  
maista. Talonrakentamisen liikevoitto oli katsauskaudella 7,9 milj. euroa    
(20,5). Asuntomyynti jatkui edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vilkkaampana,  
mutta omaperusteisia asuntokohteita valmistui ja uuden tuloutusperiaatteen   
vuoksi myös tuloutui vuoden toisella neljänneksellä huomattavasti vertailukautta
vähemmän. Toimitilarakentaminen jatkui hiljaisena, eikä vuoden toiselle     
neljännekselle ajoittunut omaperusteisten kiinteistökohteiden myyntejä.     
Katsauskauden liikevaihtoa ja kannattavuutta heikensivät myös          
rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimenpiteistä johtuneet kertaluontoiset  
erät.                                      

Talonrakentamisen vuoden 2010 liikevaihto ja liikevoitto painottuvat vuoden   
loppuun, jolloin vuoden 2009 jälkipuoliskolla aloitetut kohteet valmistuvat.  

Talonrakentamisen tilauskanta kehittyi katsauskaudella hyvin, ja oli      
katsauskauden lopussa 727,1 milj. euroa (626,7) eli 16 prosenttia korkeampi kuin
edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kansainvälisen tilauskannan osuus pysyi  
vertailuajankohdan tasolla, ja oli katsauskauden lopussa 142,5 milj. euroa   
(142,5).                                    

Kotimaan toiminta                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen omaperusteinen    | 1-6/2010  | 1-6/2009   | 1-12/2009  |
| asuntotuotanto, kotimaa      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         | 323     | 15      | 351     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          | 397     | 294     | 771     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           | 85     | 306     | 533     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    | 643     | 296     | 405     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - joista myymättömiä      | 203     | 138     | 193     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myynnissä olevat kauden  | 179     | 459     | 263     |
| lopussa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi urakoituja asuntoja aloitettiin katsauskauden aikana 422 (420).     
Kaikkiaan Lemminkäinen aloitti katsauskaudella 745 asunnon rakentamisen     
Suomessa.                                    

Lemminkäisen omistuksessa oli tilikauden päättyessä käyttämätöntä        
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 852 000 k-m² (974 000), josta       
asuntorakennusoikeuden osuus oli 390 000 k-m² (473 000). Lisäksi sitovia tai  
ehdollisia yhteistyö- ja kaavoitussopimuksia oli 795 000 k-m² (717 000) vastaava
määrä, josta asuntorakennusoikeuden osuus oli 294 000 k-m² (340 000). Tonttien 
tasearvo oli 94,0 milj. euroa (93,0).                      

Toimitilarakentamisen kysyntä jatkui katsauskaudella vähäisenä. Poikkeuksen   
tekivät liike- ja logistiikkakohteet, joiden rakentaminen jatkui kohtuullisena. 
Katsauskauden aikana julkaistuja merkittävimpiä uusia tilauksia olivat     
ekotehokas toimisto- ja asuintalotalo Töölönlahdelle Helsingin ydinkeskustaan. 
Talon rakennuttajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja sen     
päävuokralaiseksi tulee Alma Media Oyj. Rakentaminen alkaa vuoden 2011 keväällä,
ja talo valmistuu vuonna 2012.                         

Lemminkäinen voitti katsauskaudella useita julkisia rakennuskohteita,      
esimerkkeinä koulujen ja päiväkotien perus-korjausurakat Oulussa, Joensuussa,  
Vähässäkyrössä ja Laihialla. Korjausrakentamisen markkinatilanne säilyi     
katsauskaudella vakaana. Korjausrakentamisen osuus Lemminkäisen         
talonrakentamisesta kasvoi katsauskauden aikana noin 22 prosenttiin (17).    

Kansainvälinen toiminta                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen omaperusteinen    | 1-6/2010  | 1-6/2009   | 1-12/2009  |
| asuntotuotanto, Venäjä      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         | 200     | 0      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          | 129     | 50      | 133     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           | 0      | 0      | 104     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    | 698     | 323     | 479     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - joista myymättömiä      | 469     | 212     | 367     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myynnissä olevat kauden  | 0      | 0      | 22     |
| lopussa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Venäjällä asuntojen myynti oli katsauskaudella edellisvuoden vastaavaa     
ajankohtaa vilkkaampaa. Myynnin piristymisen taustalla on paitsi Venäjän    
talouden yleinen elpyminen myös Lemminkäisen omat aktiiviset markkinointitoimet.

Lemminkäinen osti katsauskaudella Pietarista tontin, jolle se aloittaa uuden  
asuinkerrostalon rakentamisen. Noin 540 asunnon kohteen arvioidaan valmistuvan 
syksyllä 2013. Lisäksi Lemminkäinen osti käynnissä olevan asunto-rakennuskohteen
Pietarin pohjoisosasta ns. Ozerkin alueelta. Kohteeseen tulee 200 asuntoa sekä 
liiketiloja. Kohde valmistuu syksyllä 2011, ja sen asuntojen myynti käynnistyy 
vuoden 2010 syksyllä.                              

Lemminkäinen rakentaa Ab Rani Plast Oy:lle muovituotetehtaan Kalugan      
teollisuuspuistoon Venäjälle. Rani Plast on ensimmäinen asiakas Lemminkäisen  
noin 135 hehtaarin teollisuuspuistohankkeessa, jossa on tilat noin       
kahdellekymmenelle tuotantolaitokselle ja logistiikkakeskukselle.        

Lemminkäisen Venäjälle sitoutuneen vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden lopussa
oli 65,0 milj. euroa (39,2).                          

Talonrakentamisen muita keskeisimpiä toimintamaita ovat Ruotsi, Kiina, Intia ja 
Puola.                                     


INFRARAKENTAMINEN                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  226,0 |  222,1 |  277,2 |  290,1 |   768,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto**)   |   13,5 |   12,8 |  -10,8 |   -5,5 |    22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- %   |   6,0 |   5,7 |   -3,9 |   -1,9 |    2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden |     |     |  543,9 |  490,0 |   319,2 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut   
vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset.                
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimiala-kohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.   


Infrarakentamisen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli edellisvuoden tasolla eli  
277,2 milj. euroa (290,1). Liikevaihdosta 52 % (52) tuli Suomesta, 38 % (36)  
muista Pohjoismaista, 6 % (10) Baltian maista ja 4 % (2) muista maista.     
Infrarakentamisen liikevoitto oli katsauskaudella -10,8 milj. euroa (-5,5).   
Poikkeuksellisen pitkään kestänyt talvi viivästytti kauden alkua, mutta     
esimerkiksi Suomen ja Tanskan päällystystoiminta oli kesäkuussa edellisvuoden  
vastaavaa ajankohtaa vilkkaampaa.                        

Kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta tilauskanta kasvoi         
vertailuajankohdasta 11 %, ja oli katsauskauden lopussa oli 543,9 milj. euroa  
(490,0).                                    

Kotimaan toiminta                                

Kuntatalouden kiristymisestä huolimatta etenkin suurissa kunnissa        
päällystystöiden kysyntä oli katsauskaudella hyvä. Päällystystöiden       
kokonaisvolyymi jäi kuitenkin edellisvuoden tasosta, mikä kiristi alan     
kilpailutilannetta.                               

Kalliorakentamisessa katsauskausi oli vilkas alkuvuonna käynnistyneiden sekä  
katsauskaudella voitettujen hankkeiden ansiosta. Myös uusia kaivoshankkeita on 
käynnistymässä. Pohjarakentamisen kysyntä oli katsauskaudella hyvä, ja     
Lemminkäinen voitti useita stabilointi- ja pohjarakennusurakoita.        
Väylärakentamisen kysyntä pysyi katsauskaudella kohtuullisena, mutta      
kilpailutilanne oli kireä.                           

Kiviainestoiminnassa talvi oli hiljainen, mutta katsauskauden loppua kohden   
kysyntä piristyi talonrakentamisen lisääntymisen myötä.             

Kansainvälinen toiminta                             

Katsauskauden alkuun ajoittunut kova talvi katkaisi poikkeuksellisesti     
päällystystyöt Norjassa ja Tanskassa. Töiden aloitus viivästyi pitkään jatkuneen
talven vuoksi, mutta touko- ja kesäkuu olivat etenkin Tanskassa hyvät.     
Kilpailutilanne kiristyi entisestään Tanskassa ja Norjassa.           

Norjassa Lemminkäinen osti katsauskaudella 75 %:n osake-enemmistön norjalaisesta
kylmäjyrsintää harjoittavasta Asfalt Remix AS:stä, jonka liikevaihto vuonna 2009
oli noin 8 milj. euroa. Lemminkäinen osti katsauskaudella myös 90,1 %:n     
osake-enemmistön norjalaisesta, tunnelilouhintaa harjoittavasta Risa Rock    
AS:stä, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli noin 16 miljoonaa euroa.       

Ruotsissa Lemminkäistä työllistivät etenkin tunneli- ja pohjarakennustyöt sekä 
Kiirunan kaivoksen louhinta.                          

Baltiassa kova talvi katkaisi poikkeuksellisesti päällystystyöt ja viivästytti 
kauden alkua. Julkisen talouden heikko tilanne kiristi alan kilpailua, mikä   
näkyi myös toiminnan kannattavuudessa.                     

                                        
TALOTEKNIIKKA                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut,   |  4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 |
| milj. euroa*)  |       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |    55,8 |   60,6 |  110,0 |  115,9 |   233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*)  |     0,4 |   2,6 |   1,5 |   5,1 |    12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- %  |     0,7 |   4,3 |   1,4 |   4,4 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta   |       |     |  118,0 |   84,0 |   106,8 |
| kauden lopussa  |       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle toimitettavassa
segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi toimiala-kohtaiset    
vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.             


Talotekniikan liikevaihto tammi-kesäkuussa pysyi vertailuajankohdan tasolla ja 
oli 110,0 milj. euroa (115,9). Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (5,1).      
Kannattavuutta heikensivät kilpailutilanteen kiristyminen ja          
rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimenpiteistä johtuneet kertaluontoiset  
erät.                                      

Uudiskohteissa talotekniset työt ajoittuvat rakentamisen loppuvaiheeseen ja   
asuntorakentamisen piristyminen näkyy alan työtilanteessa viiveellä.      
Taloteknisten teollisuuspalveluiden kysyntä jatkui katsauskaudella vähäisenä.  
Talotekniikan painopiste on siirtynyt enenevässä määrin korjausrakentamiseen  
sekä huolto- ja ylläpitotehtäviin, jotka muodostavat nykyisin jo puolet     
Lemminkäinen Talotekniikan liikevaihdosta.                   

Tilauskanta katsauskauden lopussa kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 
40 prosenttia ja oli 118,0 milj. euroa (84,0).                 


RAKENNUSTUOTTEET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut, milj.  | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 |
| euroa*)       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   44,7 |   44,0 |   65,0 |   66,6 |   154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto**)   |   3,4 |   4,6 |   -0,3 |   2,5 |    10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- %   |   7,6 |   10,4 |   -0,5 |   3,8 |    6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden |     |     |   41,2 |   48,9 |    36,8 |
| lopussa       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          
**) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle        
toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi      
toimiala-kohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti.   


Rakennustuotteiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 65,0 milj. euroa (66,6) ja 
liikevoitto -0,3 milj. euroa (2,5).                       

Poikkeuksellisen pitkään kestänyt talvi viivästytti urakoinnin aloituksia. Myös 
pihakivien ja kattotuotteiden myyntikausi alkoi viiveellä, mutta myynti     
vilkastui katsauskauden loppua kohden edellisvuoden vastaavan ajankohdan    
tasolle. Porras- ja julkisivuelementtien kysyntä jatkui vilkkaana        
asuntorakentamisen piristymisestä johtuen. Kilpailutilanteen kiristyminen    
heikensi kannattavuutta. Toimialalla on käynnistetty tehostamistoimet      
kustannusten säästämiseksi.                           

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 41,2 milj. euroa (48,9).         


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 24,20 euroa (13,05) 
ja katsauskauden lopussa 23,80 euroa (19,02). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 467,5 milj. euroa (323,7). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 2 450 521 kappaletta (884 329). Vaihdon arvo oli 
60,6 milj. euroa (15,4). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 5 076        
osakkeenomistajaa (4 790).                           

Lemminkäinen Oyj:n 12.11.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti    
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua  
vastaan tai maksutta. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään   
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.                     

Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä osakeannista. 
Yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen   
hyväksymien yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi 1 700 
000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti      
osakeannista, jossa Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Lemminkäinen Talotekniikka
Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille tarjottiin     
merkittäväksi osakevastiketta vastaan yhteensä 923 514 yhtiön uutta osaketta.  
Osakkeiden merkintähinta oli 23,25 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet merkittiin 
kaupparekisteriin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NAS-DAQ OMX Helsinki   
Oy:ssä 23.3.2010.                                

Osakeantien jälkeen hallituksella on edelleen valtuutus antaa 1 576 486 osaketta
ja/tai osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Valtuutus on voimassa viisi 
(5) vuotta sen antamisesta. Lisäksi ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle  
12.11.2009 antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on      
kokonaisuudessaan käyttämättä, ja se on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja  
osakkeiden lukumäärä on osakeannin jälkeen 19 644 764 kappaletta.        


INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 33,8 milj. euroa (19,4). Investoinnit  
olivat lähinnä infrarakentamisen korvausinvestointeja. Lisäksi katsauskauden  
investointeihin sisältyvät katsauskaudella tehdyt kaksi yritysostoa.      


HENKILÖSTÖ                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |  1-6/2010 |   1-6/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    5 057 |    5 374 |    5 559 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    2 909 |    3 169 |    3 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä        |    7 966 |    8 543 |    8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta ulkomailla työskenteleviä  |    2 304 |    2 655 |    2 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa |    9 302 |    9 589 |    7 759 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö toimialoittain,    |  1-6/2010 |   1-6/2009 |  1-12/2009 |
| keskimäärin            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    2 217 |    2 480 |    2 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen*)        |    2 940 |    3 204 |    3 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    1 885 |    1 955 |    1 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet*)        |     808 |     791 |     820 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö             |     116 |     113 |     114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    7 966 |    8 543 |    8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------


*) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy 
siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset 
vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset          


Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 7 966   
henkilöä (8 543) eli noin 7 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona       
edellisvuonna. Henkilöstöstä 71 % (69) työskenteli Suomessa, 12 % (12) muissa  
Pohjoismaissa, 11 % (11) Baltian maissa ja 6 % (8) muissa maissa.        

Henkilöstön määrää on sopeutettu vastaamaan markkinatilanteen muutoksia.    


MUUTOKSIA ORGANISAATIORAKENTEESSA                        

Lemminkäisen strategian tavoitteena on muutos kohti yhtä yhtenäistä       
Lemminkäistä. Tähän pyritään muun muassa yksinkertaistamalla          
organisaatiorakennetta, ja vuoden 2010 aikana konsernissa fuusioidaan noin 20  
kotimaan yhtiötä. Muutokset ovat suurimpia talonrakentamisen ja talotekniikan  
toimialoilla.                                  

Myös tukitoimintoja - henkilöstötoimea, taloutta, tietohallintoa sekä viestintää
ja markkinointia - kehitetään ja keskitetään. Tavoitteena on tarjota      
liiketoiminnan tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla tukevia yhteisiä   
palveluita. Samalla haetaan kilpailuetua ja tukea kasvulle kustannustehokkaiden,
laadukkaiden ja ammattimaisesti tuotettujen palveluiden kautta.         


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 16.4.2010 pidetty yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 
vuodelta 2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle       
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että   
tili-kaudelta ei jaeta osinkoa.                         

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Mikael 
Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Teppo Taberman. Yhtiön   
tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa    
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.          

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 16.4.2010. Lemminkäinen
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Berndt Brunow ja varapuheenjohtajana  
Juhani Mäkinen.                                 


OIKEUDENKÄYNNIT                                 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 kotimaisille asfalttialan   
yrityksille kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun.        

Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 29 kunnan ja Tiehallinnon 
Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostamat          
vahingonkorvauskanteet. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on    
aiheutettu niille vahinkoa. Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten  
pääomamäärä on tällä hetkellä yhteensä noin 73 milj. euroa. Kanteissa esitetyt 
vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia.       

KHO:n vuonna 2009 antama päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen tai 
jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden     
tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin 
kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa vaatimustensa tueksi. Päätös ei koske   
myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua, eikä KHO ole tutkinut väitettä,  
jonka mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta poikkeavaa ns. ylihintaa. 

Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina.  

Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa. 
On todennäköistä, että asian käsittely jatkuu vuoden 2011 puolelle.       

Käräjäoikeudessa vireillä olevista kuntien ja Tiehallinnon kanteista ja niiden 
sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia.             

Lemminkäinen tiedottaa asiasta myös jatkossa osavuosikatsausten yhteydessä tai 
tarvittaessa erikseen.                             


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen toimintaympäristössä sen    
keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien muutosten ennakointia. Tästä  
johtuen yhtiössä toteutettiin vuoden 2008 lopussa ja 2009 aikana        
sopeuttamistoimia.                               

Vaikka asuntomyynti on kehittynyt myönteisesti, yleinen taloustilanne on    
edelleen epävakaa. Tämän vuoksi uusia asuntokohteita on aloitettu vain, jos   
kohteilla on riittävän korkea varausaste.                    

Yksittäisen riskin muodostavat edellä mainitut eräiden kuntien ja Tiehallinnon 
käräjäoikeuteen jättämät haastehakemukset.                   

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa        
infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta   
liiketoiminnasta on noin kolmannes.                       

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
verkkosivuilla.                                 


Näkymät vuodelle 2010                              

Talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän kasvuun
vuonna 2010. Rakentamisen kokonaismäärä pysyy vuoden 2009 tasolla, tai kasvaa  
vähän (Lähde: VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus).             

Talonrakentamisen aloitusmäärät lisääntyvät vuodesta 2009, ja etenkin      
asuntotuotannon arvioidaan kasvavan piristyneen asuntomyynnin myötä.      
Toimitilarakentaminen jatkunee edellisvuosia hiljaisempana. Etenkin       
pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vuokrausaste on poikkeuksellisen alhainen, 
ja toimistorakentamisen aloitusmäärien arvioidaan pysyvän vähäisinä.      

Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan tasaista kasvuaan ja taloteknisten   
palveluiden kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana. Venäjällä asuntokaupan     
piristyminen jatkui alkuvuonna, ja rakentamisen volyymin ennustetaan kasvavan  
vuoden 2010 aikana.                               

Uusien väylärakentamisen suurhankkeiden painopiste ajoittuu vuosille 2011 ja  
2012, mutta jo käynnistyneet hankkeet työllistävät infrarakentajia. Myös    
talonrakentamisen elpyminen parantaa infrarakentajien työtilannetta. Kotimaassa 
valtio supistaa edelleen panostuksiaan perustienpitoon, ja kuntien kiristyneen 
taloustilanteen arvioidaan mahdollisesti vähentävän infrarakentamisen määrää  
kuluvana vuonna.                                

Muissa Pohjoismaissa panostukset infrastruktuurin kehittämiseen pitävät näiden 
maiden markkinat suotuisina myös lähivuosina. Baltian maissa tilanne jatkuu   
haastavana.                                   

Rakennustuotteiden kysyntä seuraa talonrakentamisen suhdanteita, ja kysynnän  
arvioidaan lisääntyvän asuntorakentamisen piristymisen myötä vuonna 2010.    

Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan  
vuoden 2009 tasolla. Tällöin vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon   
KHO:n määräämä seuraamusmaksua.                         


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Lemminkäinen voitti heinäkuussa 2010 kaksi maanrakennus- ja           
betonirakennusurakkaa Kevitsa Mining AB:ltä Kevitsan nikkeli- ja        
kuparirikastekaivoksessa Sodankylässä. Asiakas on kanadalaisen kaivosyhtiö First
Quantum Minerals Ltd:n tytäryhtiö. Rakennustöiden yhteisarvo on noin 10     
miljoonaa euroa, ja töiden arvioidaan valmistuvan keväällä 2011.        

Lemminkäinen allekirjoitti heinäkuussa 2010 jatkosopimuksen Helsingin      
keskustassa sijaitsevan kauppakeskus Kluuvin täydellisestä uudistamisesta.   
Projektinjohtourakan arvo on noin 17 miljoonaa euroa, ja se valmistuu syksyyn  
2011 mennessä.                                 

Lemminkäinen rakentaa kaapelitunnelin Tukholman pohjoiselle Mörbyn       
esikaupunkialueelle. Urakan arvo on noin 10 milj. euroa, ja se valmistuu kesällä
2013.                                      

Helsingissä 5. päivänä elokuuta 2010                      

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    

                                        
OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja         
laadintaperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 
mukainen. Osavuosikatsaustiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja      
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2009      
tilinpäätöksessä alempana mainituin muutoksin.                 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Kiinteistöjen rakentamissopimuksia koskeva IFRIC 15 -tulkinta otettiin käyttöön 
vuoden 2010 alusta. Myös vertailutiedot 1.1.2009 alkaen laskettiin uuden    
tulkinnan määräysten mukaisesti. IFRIC 15 -tulkinta vaikutti Lemminkäisen    
konsernilukujen lisäksi Talonrakentamisen toimialakohtaisiin lukuihin. Lisäksi 
aiemmin Lemminkäisen Infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy  
siirtyi vuoden 2010 alusta Rakennustuotteet toimialaan. Tässä tiedotteessa   
annetut konserni- ja toimialakohtaiset vertailutiedot ovat pro forma -lukuja.  

Vuoden 2010 alusta käyttöönotetut standardit ja tulkinnat            

- IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta selventää käsitelläänkö
kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 
18 Tuotot -standardin mukaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja voidaan
osatulouttaa. Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutus kohdistuu    
erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutuskäytäntöön, joka   
muuttui 1.1.2010 osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi.            

- IFRIC 12, Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä,  
joissa yksityinen taho osallistuu julkisten palveluiden kehittämiseen,     
rahoittamiseen, toteuttamiseen tai infrastruktuurin ylläpitoon.         

- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi   
edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien  
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki  
hankintaan liittyvät välittömät kustannukset tulee kirjata kuluksi       
syntyhetkellä. Ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettava käypään arvoon, vaikka
sen toteutumisen ei hankinta-ajankohtana oletettaisi olevan todennäköistä.   
Hankintahetken jälkeen tapahtuneet muutokset ehdollisessa kauppahintavelassa  
kirjataan tulosvaikutteisesti, eikä liikearvoon kuten ennen uudistuksen     
voimaantuloa. Vaiheittaisessa hankinnassa aikaisemmin hankitut omistusosuudet  
arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Liikearvo voidaan laskea    
perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää      
vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon.                   

- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu  
standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan    
pääomaan, jos hankinnalla tai luovutuksella ei ole vaikutusta määräysvaltaan.  
Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä      
tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee    
transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti 
jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä 
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.                

- IAS 17 (uudistettu), Vuokrasopimukset. Uudistettu standardi edellyttää    
maa-alueiden luokittelua rahoitusleasing- tai muuksi vuokrasopimukseksi     
noudattaen yleistä IAS 17 -standardin luokittelukriteeriä. Muutoksella ei ole  
olennaista vaikutusta katsauskauden tietoihin.                 

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin osavuosikatsaukseen: IAS 1     
(uudistettu), IAS 18 (uudistettu), IAS 38 (uudistettu), IAS 39 (uudistettu),  
IFRS 2 (uudistettu), IFRS 5 (uudistettu), IFRS 8 (uudistettu), IFRIC 9, IFRIC  
16, IFRIC 17 ja IFRIC 18.                            

IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa   

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat    
voimaan vuonna 2011 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä
ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina.        

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätöksiin: IAS 24      
(uudistettu), IFRIC 14, IFRIC 19.                        TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernin laaja tuloslaskelma                        
3) Konsernitase                                 
4) Konsernin rahavirtalaskelma                         
5) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
6) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
7) Segmentti-informaatio                            
8) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                 
9) Osakekohtaiset tunnusluvut                          
10) Aineelliset hyödykkeet                           
11) Hankitut ja myydyt liiketoiminnot                      
12) Lähipiiritapahtumat                             
13) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
14) Oikeudenkäynnit                               


1) KONSERNIN TULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           | 478,8 | 528,3 | 763,2 | 871,8 | 1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja  | -449, | -491,3 | -756,9 | -836,7 |   -1 |
| kulut              |   0 |    |    |    |  909,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |  9,6 |  9,5 |  14,3 |  14,2 |  34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     | -0,2 |  0,3 |  -0,4 |  0,0 |   1,5 |
| tuloksista           |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           | 20,0 |  27,8 |  -8,5 |  21,0 |  23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          | 10,0 |  10,4 |  22,1 |  30,5 |  54,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot         |  5,0 |  1,2 |  11,7 |  11,4 |  20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja       | 15,0 |  18,6 | -19,0 |  1,9 |  -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            | -5,2 |  -5,6 |  2,4 |  -2,2 |  -13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |  9,8 |  13,0 | -16,6 |  -0,3 |  -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen       |    |    |    |    |     |
| jakautuminen          |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |  9,5 |  12,3 | -17,1 |  -1,5 |  -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle          |  0,3 |  0,7 |  0,6 |  1,2 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu   |    |     |
| osakekohtainen tulos                   |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja   | 0,60 |  0,72 | -0,92 | -0,09 |  -1,54 |
| laimentamaton, euroa      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


2) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |  9,8 |  13,0 | -16,6 |  -0,3 |  -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |  1,9 |  -1,1 |  3,9 |  0,5 |   3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen suojaus |    |  0,5 |    |  -0,5 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus       |  0,1 |  0,2 |  -0,1 |  -0,4 |  -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos       |  0,0 |    |  0,1 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät    |  2,0 |  -0,4 |  3,9 |  -0,5 |   2,8 |
| yhteensä            |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos     | 11,8 |  12,6 | -12,7 |  -0,8 |  -21,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen   |    |    |    |    |     |
| jakautuminen          |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      | 11,5 |  12,0 | -13,3 |  -2,0 |  -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle          |  0,3 |  0,7 |  0,6 |  1,2 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


3) KONSERNITASE                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                | 6/2010 |  6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet           |  189,5 |   188,4 |   184,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot                 |  86,6 |   76,8 |   78,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet        |   5,6 |    2,4 |    2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                |  12,5 |   11,1 |   12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen        |  21,4 |   16,4 |   14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset        |   7,3 |    6,6 |    7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  322,9 |   301,7 |   300,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |  427,5 |   447,4 |   374,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |  397,2 |   504,3 |   305,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |  39,0 |   111,0 |   74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  863,7 |  1 062,7 |   754,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               | 1 186,6 |  1 364,4 |  1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                |  34,0 |   34,0 |   34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |   5,8 |    5,8 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto               |  -2,0 |   -2,2 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto             |   0,1 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   |  63,1 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |   2,2 |   -4,8 |   -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto       |  225,5 |   261,6 |   261,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos              |  -17,1 |   -1,5 |   -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta     |  311,5 |   292,9 |   271,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus              |   7,7 |   23,0 |   23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä            |  319,2 |   315,9 |   294,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |  15,9 |   16,5 |   19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet              |   0,5 |    0,2 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   2,9 |    2,0 |    1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat               |  174,3 |   267,8 |   290,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   2,1 |    2,4 |    2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  195,7 |   288,8 |   314,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |  390,6 |   463,7 |   328,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   6,9 |    7,5 |    8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat               |  274,1 |   288,4 |   108,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  671,6 |   759,6 |   445,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        | 1 186,6 |  1 364,4 |  1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


4) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                |  2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |  -19,0 |    1,9 |   -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |  14,3 |   14,2 |   34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut               |   6,8 |   16,9 |   33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   |   2,2 |   33,0 |   58,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |  -76,9 |   -62,8 |   52,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät                |  -11,0 |   -26,7 |   -30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot         |  -11,2 |   -14,1 |   -16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |  -96,9 |   -70,6 |   64,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat     |   9,5 |    1,9 |   11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat   |  -24,1 |   -18,2 |   -30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti           |  39,5 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos      |   0,2 |   -0,3 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot              |  160,0 |   406,7 |   562,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut          | -120,5 |  -438,8 |  -764,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              |  -2,0 |   -17,9 |   -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |  77,3 |   -50,3 |  -220,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |  -34,3 |  -137,1 |  -174,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa          |  74,4 |   250,1 |   250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero           |  -1,2 |   -1,9 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |  39,0 |   111,0 |   74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


5) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Suojausrahasto                               
D = Arvonmuutosrahasto                             
E = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto                      
F = Muuntoerot                                 
G = Kertyneet voittovarat                            
H = Vähemmistöosuus                               
I = Oma pääoma yhteensä                             


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   |  A |  B |  C |  D |  E |   F |   G |   H |   I |
| euroa   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| pääoma  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009 | 34,0 | 5,8 | -1,7 |   |   | -4,7 | 276,9 | 27,3 | 337,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |   |   |    | -1,5 |  1,2 | -0,3 |
| n tulos  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |   |   |   |   |   |  0,5 |    |    |  0,5 |
| t     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen       |   |   |   |    |    |    |    |
| tytäryhtiöön tehdyn   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| nettosijoituksen |   |   |   |   | -0,5 |    |    | -0,5 |
| suojaus     |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirra |   |   | -0,4 |   |   |    |    |    | -0,4 |
| n suojaus |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja   |   |   | -0,4 |   |   |  0,0 | -1,5 |  1,2 | -0,8 |
| tulos   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| yhteensä |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |   |   |   |   |   |    | -15,3 | -2,0 | -17,3 |
| ko    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmist |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ö-    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistukse |   |   |   |   |   |    |    | -3,6 | -3,6 |
| n muutos |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta  |   |   |   |   |    |    |    |    |
| omistajien    |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa  |   |   |   |   |   |    | -15,3 | -5,5 | -20,9 |
| yhteensä |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| pääoma  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2009 | 34,0 | 5,8 | -2,2 |   |   | -4,8 | 260,1 | 23,0 | 315,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   |  A |  B |  C |  D |  E |   F |   G |   H |   I |
| euroa   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| pääoma  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009 | 34,0 | 5,8 | -1,7 |   |   | -4,7 | 276,9 | 27,3 | 337,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |   |   |    | -26,2 |  2,4 | -23,8 |
| n tulos  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |   |   |   |   |   |  3,4 |    |    |  3,4 |
| t     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen       |   |   |   |    |    |    |    |
| tytäryhtiöön tehdyn   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| nettosijoituksen |   |   |   |   | -0,4 |    |    | -0,4 |
| suojaus     |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirra |   |   | -0,2 |   |   |    |    |    | -0,2 |
| n suojaus |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja   |   |   | -0,2 |   |   |  3,0 | -26,2 |  2,4 | -21,0 |
| tulos   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| yhteensä |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |   |   |   |   |   |    | -15,3 | -2,0 | -17,3 |
| ko    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmist |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ö-    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistukse |   |   |   |   |   |    |    | -4,5 | -4,5 |
| n muutos |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta  |   |   |   |   |    |    |    |    |
| omistajien    |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa  |   |   |   |   |   |    | -15,3 | -6,5 | -21,8 |
| yhteensä |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| pääoma  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.200 | 34,0 | 5,8 | -2,0 |   |   | -1,7 | 235,4 | 23,2 | 294,8 |
| 9     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   |  A |  B |  C |  D |  E |  F |   G |   H |   I |
| euroa   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010  | 34,0 | 5,8 | -2,0 |   |   | -1,7 | 235,4 | 23,2 | 294,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   | -17,1 |  0,6 | -16,6 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |   |   | 3,9 |    |    |  3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |   |   | -0,1 |   |   |   |    |    | -0,1 |
| suojaus  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän   |   |   |   | 0,1 |   |   |    |    |  0,1 |
| arvon   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja   |   |   | -0,1 | 0,1 |   | 3,9 | -17,1 |  0,6 | -12,7 |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksulline |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeanti |   |   |   |   | 39,5 |   |    |    | 39,5 |
| sijoittaji |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| lle    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksulline |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeanti     |   |   |   | 24,3 |   |    |    | 24,3 |
| vähemmistölle   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantie |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| transaktio |   |   |   |   | -0,7 |   |    |    | -0,7 |
| kulut   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojärje |   |   |   |   |   |    |    |    |
| stelmän      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjaukset |   |   |   |   |   |   |  0,1 |    |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat kirjaukset,    |   |   |   |   | -10,0 |    | -10,0 |
| vähemmistöhankinta    |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovela |   |   |   |   |   |   |  0,1 |    |  0,1 |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| peruutus  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |   |   |   |    | -1,9 | -1,9 |
| o     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| -     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen |   |   |   |   |   |   |    | -14,2 | -14,2 |
| muutos   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| omistajien    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kanssa   |   |   |   |   | 63,1 |   | -9,9 | -16,1 | 37,2 |
| yhteensä  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2010 | 34,0 | 5,8 | -2,0 | 0,1 | 63,1 | 2,2 | 208,4 |  7,7 | 319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


6) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           | 478,8 | 284,4 | 525,1 | 568,6 |  528,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot ja  | -449, | -308,0 | -505,9 | -567,0 | -491,3 |
| kulut              |   0 |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |  9,6 |  4,7 |  7,6 |  12,5 |   9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     | -0,2 |  -0,2 |  0,4 |  1,1 |   0,3 |
| tuloksista           |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           | 20,0 | -28,5 |  12,0 |  -9,8 |  27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          | 10,0 |  12,1 |  13,1 |  10,5 |  10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot         |  5,0 |  6,7 |  5,2 |  4,1 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja       | 15,0 | -33,9 |  4,0 | -16,1 |  18,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            | -5,2 |  7,6 |  -3,3 |  -8,1 |  -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |  9,8 | -26,4 |  0,7 | -24,2 |  13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen       |    |    |    |    |     |
| jakautuminen          |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |  9,5 | -26,7 |  -0,7 | -24,0 |  12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle          |  0,3 |  0,3 |  1,4 |  -0,3 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu   |    |     |
| osakekohtainen tulos                   |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja   | 0,60 | -1,52 | -0,04 | -1,41 |  0,72 |
| laimentamaton, euroa      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


7) SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

IFRS 8 Toimintasegmentit -standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot
perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan segmenttiraportointiin.      
Lemminkäinen-konsernissa standardin mukaisella johdolla tarkoitetaan      
Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä.
Johdolle toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot,
liikevoitto sekä varoina käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset.   

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia ovat muun muassa rahoitusleasingillä  
hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot sekä        
takuuvaraukset. Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon         
segmenttiraportoinnissa tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa      
IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään    
segmenttiraportoinnissa omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä-menetelmällä.   
IFRS-tilinpäätöksessä osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä.  
Segmenttiraportoinnissa segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille 
sen vähäisyyden vuoksi eikä sitä raportoida johdolle.              

Kiinteistöjen rakentamissopimuksia koskeva IFRIC 15 -tulkinta otettiin käyttöön 
vuoden 2010 alusta. Myös vertailutiedot 1.1.2009 alkaen laskettiin uuden    
tulkinnan määräysten mukaisesti. IFRIC 15 -tulkinta vaikutti Lemminkäisen    
konsernilukujen lisäksi Talonrakentamisen toimialakohtaisiin lukuihin. Lisäksi 
aiemmin Lemminkäisen Infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy  
siirtyi vuoden 2010 alusta Rakennustuotteet toimialaan. Tässä tiedotteessa   
annetut toimialakohtaiset vertailutiedot ovat pro forma -lukuja.        

TALO = Talonrakentaminen                            
INFRA = Infrarakentaminen                            
TATE = Talotekniikka                              
RATU = Rakennustuotteet                             
MUUT = Muut toiminnot                              
ELIM = Konsernieliminointi                           
SEGM = Segmentit yhteensä                            
TÄSM = Täsmäytyserät                              
YHT = Konserni yhteensä, IFRS                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |   |    |   |   |   |    |    |    |    |
| euroa  |   |    |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-6/2010 | TALO | INFRA | TATE | RATU | MUUT | ELIM | SEGM | TÄSM |  YHT |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevai | 337, | 277,2 | 110, | 65,0 | 5,7 | -28,0 | 767,8 | -4,6 | 763,2 |
| hto   |  9 |    |  0 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 1,2 | 11,5 | 0,4 | 1,7 | 0,4 |    | 15,2 | -0,9 | 14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | 7,9 | -10,8 | 1,5 | -0,3 | -7,1 |    | -8,8 |  0,3 | -8,5 |
| tto   |   |    |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-4,6 milj. euroa ja käsittelyerosta liikevaihtoon ja muihin tuottoihin tehtyjen 
kirjausten välillä.                               

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 1,1 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,4 milj. euroa, osakkuusyritysten     
pääomaosuuskäsittelystä 0,2 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä -2,5  
milj. euroa.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |   |    |   |   |   |    |    |    |    |
| euroa  |   |    |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-6/2009 | TALO | INFRA | TATE | RATU | MUUT | ELIM | SEGM | TÄSM |  YHT |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevai | 422, | 290,1 | 115, | 66,6 | 5,4 | -24,5 | 875,7 | -4,0 | 871,8 |
| hto   |  3 |    |  9 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 1,4 | 11,8 | 0,4 | 1,7 | 0,4 |    | 15,7 | -1,5 | 14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | 20,5 | -5,5 | 5,1 | 2,5 | -2,3 |    | 20,4 |  0,6 | 21,0 |
| tto   |   |    |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-5,4 milj. euroa ja käsittelyerosta liikevaihtoon ja muihin tuottoihin tehtyjen 
kirjausten välillä.                               

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 0,9 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,0 milj. euroa, kalustoaktivoinnista -0,4 
milj. euroa, osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä -0,1 milj. euroa ja   
muista tilinpäätösvienneistä -0,9 milj. euroa.                 

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen             |  337,9 |  422,3 |   868,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen             |  277,2 |  290,1 |   768,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka               |  110,0 |  115,9 |   233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet              |   65,0 |   66,6 |   154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot               |   5,7 |   5,4 |   10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi            |  -28,0 |  -24,5 |   -52,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä             |  767,8 |  875,7 |  1 982,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät               |   -4,6 |   -4,0 |   -17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS          |  763,2 |  871,8 |  1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen             |   7,9 |   20,5 |   36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen             |  -10,8 |   -5,5 |   22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka               |   1,5 |   5,1 |   12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet              |   -0,3 |   2,5 |   10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot               |   -7,1 |   -2,3 |   -61,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä             |   -8,8 |   20,4 |   19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät               |   0,3 |   0,6 |    3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS          |   -8,5 |   21,0 |   23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           | 4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        | 169,2 | 168,7 | 266,3 | 180,1 |  217,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        | 226,0 |  51,3 | 173,6 | 304,3 |  222,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          | 55,8 |  54,2 |  65,2 |  52,6 |  60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        | 44,7 |  20,3 |  38,9 |  48,8 |  44,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot         |  2,9 |  2,8 |  2,1 |  2,9 |   2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi       | -15,8 | -12,2 | -19,2 |  -8,8 |  -14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä       | 482,6 | 285,2 | 526,9 | 579,9 |  531,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät          | -3,8 |  -0,8 |  -1,8 | -11,3 |  -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS     | 478,8 | 284,4 | 525,1 | 568,6 |  528,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           | 4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa           | 2010 |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        |  6,7 |  1,2 |  14,7 |  1,2 |   9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        | 13,5 | -24,3 |  -5,8 |  33,3 |  12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |  0,4 |  1,1 |  3,2 |  3,8 |   2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        |  3,4 |  -3,7 |  1,8 |  6,1 |   4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot         | -3,7 |  -3,4 |  -3,4 | -56,0 |  -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä       | 20,3 | -29,1 |  10,5 | -11,5 |  26,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät          | -0,3 |  0,6 |  1,5 |  1,8 |   0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS     | 20,0 | -28,5 |  12,0 |  -9,8 |  27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                | 6/2010 |  6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen             |  400,2 |   387,3 |   357,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen             |  338,1 |   355,4 |   253,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka               |  28,0 |   30,1 |   30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet              |  64,5 |   62,5 |   55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot               |  42,5 |   43,2 |   43,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä             |  873,3 |   878,5 |   741,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat varat    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit yhteensä      |  313,3 |   485,9 |   313,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS          | 1 186,6 |  1 364,4 |  1 054,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


8) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 6/2010 |  6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %           |  -5,4 |   -0,1 |   -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %        |   0,4 |    3,6 |    5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%               |  -1,1 |    2,4 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %            |  30,2 |   26,0 |   31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %                 |  128,3 |   140,9 |   110,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa     |  409,5 |   445,2 |   324,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa (sis.   |  33,8 |   19,4 |   41,5 |
| leasingostot)               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa          | 1 430,2 |  1 249,5 |  1064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liiketoiminnan    |  338,6 |   374,1 |   224,4 |
| osuus, milj. euroa             |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin           |  7 966 |   8 543 |   8 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa         |  9 302 |   9 589 |   7 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa          |  763,2 |   871,8 |  1 965,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liiketoiminnan    |  218,1 |   218,1 |   527,6 |
| osuus, milj. euroa             |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta              |  28,6 |   25,0 |   26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


9) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 6/2010 | 6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa              |  -0,92 |  -0,09 |   -1,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa           |  15,86 |  17,21 |   15,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa    |  467,5 |  323,7 |   411,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa         |  23,80 |  19,02 |   24,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1000 kpl          |  2 451 |   884 |   1 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl        | 19 645 | 17 021 |  17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu            | 18 588 | 17 021 |  17 021 |
| keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


10) AINEELLISET HYÖDYKKEET                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                | 6/2010 |  6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno tilikauden alussa       |  458,3 |   444,8 |   444,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero                 |   2,6 |    2,1 |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                 |  18,1 |   17,5 |   35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset hankituista liiketoiminnoista  |   4,5 |    0,0 |    3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                |  -14,7 |   -19,9 |   -30,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien välillä           |     |      |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot             | -279,2 |  -256,1 |  -273,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa     |  189,5 |   188,4 |   184,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


11) HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT                      

HANKITUT LIIKETOIMINNOT                             

Kuvaus hankituista yrityksistä, liiketoiminnoista ja ostetuista         
omistusosuuksista                                

21.4.2010 ostettiin 75,0 % Asfalt Remix AS:stä. Yhtiö on erikoistunut asfaltin 
kylmäjyrsintään.                                
9.6.2010 ostettiin 90,1 % Risa Rock AS:stä. Yhtiö on erikoistunut        
tunnelilouhintaan.                               

Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot               

--------------------------------------------------------------------------------
|            |      Kirjanpitoarvot |     Kirjanpitoarvot |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    ennen yhdistämistä |   yhdistämisen jälkeen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      |         30.6.2010 |        30.6.2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet |    4,4 |    |    |  4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus    |  |      |    0,2 |    |    |  0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset  |      |    2,0 |    |    |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat       |  |      |    5,1 |    |    |  5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä    |  |      |   11,7 |    |    |  11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat |      |    0,2 |    |    |  0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat   |  |      |    4,1 |    |    |  4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat      |  |      |    4,5 |    |    |  4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä    |  |      |    8,8 |    |    |  8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat      |  |      |    2,9 |    |    |  3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus    |  |      |      |    |    |  2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno yhteensä   |      |    8,8 |    |    |  8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot yhteensä  |  |      |      |    |    |  7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana maksettu      |      |      |    |    |  3,7 |
| kauppahinta        |      |      |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryhtiön   |      |      |    |    |  5,1 |
| rahavarat         |      |      |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus   |  |      |      |    |    |  1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluksi kirjatut hankinnasta johtuvat menot    |    |    |  0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hankinnoissa on sovellettu tuottoarvoon perustuvaa täyden liikearvon      
arvostusmenetelmää.                               

Ostettujen yhtiöiden koko vuoden liikevaihto vuonna 2009 oli noin 24 milj.   
euroa. Näiden hankintojen vaikutus konsernin katsauskauden liiketulokseen on  
noin 0,2 milj. euroa.                              

MYYDYT LIIKETOIMINNOT                              

Konsernilla ei ole IFRS 5 -standardin tarkoittamia myytäviksi luokiteltavia   
liiketoiminta-alueita katsauskauden päättyessä. Vuoden 2010 aikana konsernissa 
ei ole myyty liiketoimintoja.                          


12) LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                |  6/2010 |  6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille        |   1,6 |    1,0 |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä         |   0,0 |    0,0 |    6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä    |   0,0 |    1,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat osakkuusyrityksille       |   0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä     |   0,1 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


13) KONSERNIN ANTAMAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET               

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                | 6/2010 |  6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset       |  80,0 |   80,0 |   80,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset         | 1 218,8 |  1 218,8 |  1 221,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit            |   0,4 |    0,3 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset                |   0,1 |    0,1 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 1 299,3 |  1 299,3 |  1 302,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta         |   0,0 |   18,8 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta              |  15,1 |   26,1 |   34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa  |  14,3 |   10,4 |   11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden  |  28,6 |   22,4 |   24,9 |
| kuluessa                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa         |  18,6 |   20,9 |   20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  61,5 |   53,7 |   56,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset       |  13,0 |   13,4 |   11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit             |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |  52,9 |   56,7 |   36,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |  -0,6 |    3,8 |   -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, ostetut          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |   0,0 |   25,3 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   0,0 |    0,4 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, asetetut          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |   0,0 |   14,8 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   0,0 |   -0,2 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |   0,0 |    0,8 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |   0,0 |    0,8 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |   0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo                |  53,8 |   66,1 |   59,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                 |  -3,2 |   -3,6 |   -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.                   


14) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 kotimaisille asfalttialan   
yrityksille kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun.        

Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 29 kunnan ja Tiehallinnon 
Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostamat          
vahingonkorvauskanteet. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on    
aiheutettu niille vahinkoa. Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten  
pääomamäärä on tällä hetkellä yhteensä noin 73 milj. euroa. Kanteissa esitetyt 
vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia.       

KHO:n vuonna 2009 antama päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen tai 
jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden     
tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin 
kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa vaatimustensa tueksi. Päätös ei koske   
myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua, eikä KHO ole tutkinut väitettä,  
jonka mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta poikkeavaa ns. ylihintaa. 

Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina.  

Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa. 
On todennäköistä, että asian käsittely jatkuu vuoden 2011 puolelle.       

Käräjäoikeudessa vireillä olevista kuntien ja Tiehallinnon kanteista ja niiden 
sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia.             

Lemminkäinen tiedottaa asiasta myös jatkossa osavuosikatsausten yhteydessä tai 
tarvittaessa erikseen.