Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.02.2010 KLO 9.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16.4.2010 klo 10.00 HTC Helsingin auditoriossa, Tammasaarenkatu 1-5, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako aloitetaan klo 9.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjes

LEMMINKÄINEN OYJ		PÖRSSITIEDOTE	12.02.2010 KLO 9.00


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 16.4.2010 klo 10.00 HTC Helsingin auditoriossa,
Tammasaarenkatu 1-5, 00180 Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako aloitetaan
klo 9.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänteenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 10
000 euroa ja jäsenelle 3 000 euroa kuukaudessa sekä kokouspalkkiota 500 euroa
kokoukselta. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että tarkastusvaliokunnan
jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista.
Matkakustannukset ehdotetaan korvattaviksi laskun mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset
hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Mikael Mäkinen, Kristina
Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Teppo Taberman valittaisiin uudelleen
seuraavalle toimikaudelle. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen
yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa kohtaa kutsuajan osalta vastaamaan
voimassaolevaa osakeyhtiölakia. Ehdotettu kohta muutettaisiin seuraavasti: 

9 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä tai
useammassa hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä.
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Lemminkäinen
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi. Vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 26.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 30.4.2010 alkaen. 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään tiistaina, 13.4.2010 klo 16.00 sähköpostitse
pirjo.favorin@lemminkainen.fi, puhelimitse 02071 53378, telefaksilla 02071
53510 tai postitse osoitteella Lemminkäinen Oyj, Pirjo Favorin, PL 169, 00181
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lemminkäinen Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Lemminkäinen Oyj, Pirjo Favorin, PL 169, 00181 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.4.2010 klo 10.00 mennessä. 

4. Muut tiedot
Lemminkäinen Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 17 021 250 osaketta ja
ääntä. 

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2010

LEMMINKÄINEN OYJ
Hallitus

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 8 600 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi