Lemminkäisen ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.11.2009 KLO 11.10 LEMMINKÄISEN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lemminkäinen Oyj:n 12.11.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakean-nista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeut-tavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien eri-tyisten oi

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE 12.11.2009 KLO 11.10
					
LEMMINKÄISEN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj:n 12.11.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään
osakean-nista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin
oikeut-tavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien
eri-tyisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 4 200
000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 25 % yhtiön kaikista
nykyi-sistä osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 
	
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä
osakkei-siin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien oi-keuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoit-tamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hal-lituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 1 700 000 oman osak-keen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääo-malla,
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 %
yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. 

Hallitus voi päättää hankkia osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnis-sä
markkinahintaan. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Helsingissä 12. päivänä marraskuuta 2009

LEMMINKÄINEN OYJ
Timo Kohtamäki
toimitusjohtaja


LISÄTIEDOT:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
Lemminkäinen Oyj
p. 02071 53263

Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman
Lemminkäinen Oyj
p. 02071 53515


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi 

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
raken-nustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kan-sainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palvelukses-sa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi