Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2008: Liikevaihto kasvoi, tulos ennen veroja heikkeni edellisvuodesta

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008: Liikevaihto kasvoi, tulos ennen veroja heikkeni edellisvuodesta TAMMI-JOULUKUU 2008: - Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 2 481,8 milj. euroa (2 174,1) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 27 % eli 676,7 milj.

LEMMINKÄINEN OYJ	TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 9.00             


LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008:                      
Liikevaihto kasvoi, tulos ennen veroja heikkeni edellisvuodesta         


TAMMI-JOULUKUU 2008:                              

- Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 2 481,8 milj. euroa (2 174,1)         
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 27 % eli 676,7 milj.  
euroa (581,6)                                  
- Liikevoitto oli 123,2 milj. euroa (127,2), liikevoittoprosentti oli 5,0 %   
(5,8)                                      
- Tulos ennen veroja laski 18 % ja oli 91,0 milj. euroa (111,2)         
- Osakekohtainen tulos oli 3,28 euroa (4,29)                  
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,7 % (20,7) ja oman pääoman tuotto 19,2 %   
(27,5)                                     
- Omavaraisuusaste oli 26,2 % (32,7) ja nettovelkaantumisaste 98,4 % (87,2)   
- Tilauskanta laski 25 % ja oli tilikauden päättyessä 1 064,5 milj. euroa    
(1 414,1)                                    
- Hallitus esittää osingoksi 0,90 euroa (1,80)                 


LOKA-JOULUKUU 2008:                               

- Liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 742,5 euroa (638,5)              
- Liikevoitto kasvoi 59 % ja oli 37,5 milj. euroa (23,6)            
- Nettorahoituskulut olivat 14,5 milj. euroa (4,0)               
- Tulos ennen veroja oli 23,0 milj. euroa (19,6)                


Tärkeimmät tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä:            

Liikevaihtoa ja tulosta kasvattivat vuoden vaihteessa tehdyt yhteensä 200 milj. 
euron kiinteistökaupat, joista suurin osa kirjattiin vuoden 2008 viimeiselle  
neljännekselle. Vertailussa tulee kuitenkin huomioida vuoden 2007 viimeiselle  
neljännekselle kuluksi kirjattu 14 milj. euron seuraamusmaksu. Yhtiön      
nettorahoituskuluja lisäsivät korollisen nettovelan kasvusta aiheutuneet    
korkokulut sekä valuuttakurssitappiot. IKEAn maksama saatava koskien Pietarin  
Mega-kauppakeskuksen urakkasopimuksen purkamista ajoittui vuoden viimeiselle  
neljännekselle.                                 


Tuloksen kehitys ja taloudellinen asema vuonna 2008:              

Liiketoiminnan volyymi kasvoi Lemminkäisen kaikilla toimialoilla vuonna 2008.  
Yhtiön liikevaihtoa kasvatti etenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla vilkkaana  
jatkunut liike- ja toimitilarakentaminen kotimaassa, mikä piti myös       
taloteknisten palvelujen kysynnän hyvänä koko vuoden. Venäjällä asuntomyynti oli
hyvällä tasolla alkuvuonna, mutta heikkeni voimakkaasti vuoden viimeisinä    
kuukausina. Päällystys- ja kiviainestoiminta oli kotimaassa vilkasta, mutta   
Baltian maissa infrarakentamisen markkinatilanne jatkui heikkona. Lemminkäisen 
tilauskanta tilikauden lopussa oli 25 % edellisvuotta pienempi.         

Vuoden 2008 tuloskehitystä heikensivät Baltian maiden huono markkinatilanne,  
joidenkin projektien heikko tulos ja vähentynyt asuntomyynti. Tulos ennen veroja
heikkeni 18 % edellisvuodesta kohonneiden rahoituskustannusten johdosta.    
Rahoituskuluja lisäsivät korollisen nettovelan kasvu, yleisen korkotason nousu 
ja valuuttakurssitappiot.                            

Yhtiön rahavarat tilikauden päättyessä olivat 250,1 milj. euroa (78,5).     
Rahoitusasemaa vahvistettiin ottamalla käyttöön 150 milj. euron luottolimiitti. 
Myös viimeisen vuosineljänneksen hyvä liiketoiminnan rahavirta vahvisti yhtiön 
rahavarantoa. Yhtiöllä on käyttämättä TyEL-lainakiintiöt.            


Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki kommentoi:                    
”Lemminkäinen kasvoi vuonna 2008 heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta. 
Vaikka konsernin tulos ennen veroja jäikin edellisvuodesta, oli tuloskehitys  
joillakin liiketoiminta-alueella jopa odotettua parempi.            

Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin toiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaa     
markkinatilannetta vastaavaksi. Uusien asuntokohteiden aloituskynnys tulee   
olemaan korkea vuonna 2009. Yt-menettelyjä on käynnistetty paikallisesti ja   
toimialoittain. Nopean reagoimisen muuttuneeseen kysyntään mahdollistavat myös 
toiminnan kausiluonteisuudesta johtuvat tavanomaiset sopeutuskeinot.      
Investoinnit ovat erityistarkkailussa. Toisaalta kalustomme on erinomaisessa  
kunnossa ja kilpailukykymme siksikin hyvä.                   

Rakentamisen neljällä eri toimialalla toimiminen vähentää Lemminkäisen     
riippuvuutta uudistalonrakentamisen suhdannevaihteluista. Huollon, kunnossapidon
ja korjausrakentamisen osuus kaikesta liiketoiminnastamme on yli kolmannes, ja 
odotamme niiden määrän edelleen kasvavan.”                   


NÄKYMÄT VUODELLE 2009                              

Kotimaassa uudistalonrakentamisen määrä vähenee vuonna 2009. Asuntokaupan ei  
odoteta merkittävästi vilkastuvan, ja liike- ja toimitilarakentaminen hiljenee 
selvästi etenkin loppuvuodesta. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan.  
Venäjällä epävarma taloustilanne pitänee rakentamisen volyymin vähäisenä.    

Suomen hallitus on tammikuussa päättänyt elvytystoimista, jotka lisäävät    
infrarakentamisen määrärahoja kuluvalle vuodelle. Käynnistymässä olevat suuret 
infrahankkeet pitävät markkinatilanteen suotuisana myös lähivuosina. Muissa   
Pohjoismaissa infrarakentamisen markkinatilanne on Suomen kaltainen, mutta   
Baltian maissa se pysyy heikkona.                        

Loppuvuoden taloudellisen kehityksen arvioiminen on poikkeuksellisen      
haasteellista. Olemassa olevan tilauskannan ja epävarman markkinatilanteen   
perusteella Lemminkäinen arvioi, että vuoden 2009 liikevaihto ja tulos ennen  
veroja jäävät selvästi vuoden 2008 tasosta.                   


TIEDOTUSTILAISUUS                                

Lemminkäinen järjestää tilinpäätöstä koskevan tiedotustilaisuuden analyytikoille
ja lehdistölle 12. helmikuuta klo 10 ravintola Katajanokan Kasinolla,      
osoitteessa Laivastokatu 1, Helsinki. Osallistujia pyydetään ystävällisesti   
ilmoittautumaan puhelimitse 02071 54813 tai sähköpostitse            
katri.sundstrom@lemminkainen.fi. Tilinpäätöstä käsittelevä esitysmateriaali on 
saatavissa tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.lemminkainen.fi         


YHTIÖKOKOUS, OSINKO JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2009          

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.3.2009 klo 15 Hotelli  
Palacessa, 10 krs, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Lemminkäinen Oyj:n hallitus  
ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2008 jaetaan 0,90 euroa (1,80) 
osakkeelta eli yhteensä 15 319 125,00 euroa (30 638 250,00). Osinko maksetaan  
osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkitty Suomen  
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on  
27.3.2009.                                   

Vuoden 2008 vuosikertomus julkistetaan suomeksi ja englanniksi viikolla 10/2009.
Osavuosikatsaukset julkistetaan 7.5., 6.8. ja 5.11.2009. Lemminkäinen Oyj:n   
vuoden 2008 vuosikooste ja pörssitiedotteet kokonaisuudessaan ovat nähtävissä  
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.            

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


Lisätietoja:                                  
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263                
Jukka Ovaska, talousjohtaja, puh. 02071 53334                  
Katri Sundström, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 02071 54813           

LIITTEET:                                    
Hallituksen toimintakertomus 2008                        
Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa                       

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008                        


TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaa                                     

Vuosi 2008 oli maailmantaloudessa ja samoin rakentamisessa suhdannekäänteen   
aikaa. Epävarmuus rakentamisen kysynnän kehityksestä kasvoi pitkin vuotta.   
Kansainvälisen rahoituskriisin vaikutukset konkretisoituvat reaalitalouteen   
loppuvuonna ja talous ajautui taantumaan.                    

Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentamisen volyymit kääntyivät selvään   
laskuun toisella vuosipuoliskolla. Toimitilarakentaminen oli alkuvuonna vilkasta
etenkin pääkaupunkiseudulla, ja kiinteistösijoittajien mielenkiinto suomaisiin 
kiinteistökohteisiin oli hyvä. Vuoden loppua kohden sijoittajien        
tuottovaatimukset nousivat ja etenkin kansainväliset kiinteistösijoittajat   
vetäytyivät markkinoilta. Asuntojen kysyntä väheni voimakkaasti ja valmiiden  
myymättömien asuntojen määrä kasvoi. Vuonna 2008 aloitettiin enää noin 24 000  
asunnon rakentaminen (2007: 31 000).                      

Infrarakentamisessa etenkin päällystys- ja kiviainestoiminnan kysyntä pysyi   
hyvänä. Yhdyskuntarakentamisessa markkinatilanne oli jonkin verran edellisvuotta
heikompi.                                    

Alkuvuoden vilkas talonrakentaminen lisäsi talotekniikan palveluiden kysyntää. 
Uudisrakentamisen hidastuminen vähensi joidenkin rakennustuotteiden, kuten   
porras- ja seinäelementtien kysyntää.                      

Lemminkäiselle tärkeät kansainväliset markkinat                 

Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamisen markkinatilanne säilyi kohtuullisen   
hyvänä, ja kysyntää lisäsivät maiden hallitusten infrarakentamiseen suunnatut  
elvytystoimet. Ruotsissa kalliorakentaminen jatkui vilkkaana. Tanskassa     
päällystystöiden kysyntä heikkeni hieman.                    

Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne pysyi vaikeana. Alueella käynnistyi 
joitakin uusia tienrakennus- ja perusparannushankkeita EU-rahoituksen turvin,  
mutta rakentamisen kokonaisvolyymi laski edellisvuodesta.            

Venäjällä talouden kasvuvauhti hidastui vuoden jälkipuoliskolla öljyn hinnan  
laskun ja globaalin rahoituskriisin seurauksena. Rakentamisen kysyntä romahti ja
asuntomyynti heikkeni voimakkaasti vuoden loppua kohden.            


LEMMINKÄISEN UUSI RAKENNE VOIMAAN 1.1.2008                   

Lemminkäinen-konserni organisoitiin 1.1.2008 neljäksi toimialaksi. Toimialat  
ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet.  

Talonrakentamisen ja infrarakentamisen toimialoille muodostettiin uudet yhtiöt 
Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Infra Oy. Tekmanni Oy harjoittaa talo- ja 
kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuspalveluja. Rakennustuotteet-toimialaan   
kuuluvat Lemminkäinen Katto Oy, Lemminkäinen Betonituote Oy ja urheilurakentaja 
Omni-Sica Oy.                                  


LIIKEVAIHTO, TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA VUONNA 2008              

Loka-joulukuu 2008:                               

Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa 2008 oli 742,5 milj. euroa (638,5) ja  
liikevoitto 37,5 milj. euroa (23,6). Liikevaihtoa ja tulosta kasvattivat vuoden 
vaihteessa tehdyt yhteensä 200 milj. euron kiinteistökaupat, joista suurin osa 
kirjattiin vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle. Vertailussa tulee kuitenkin 
huomioida vuoden 2007 viimeiselle neljännekselle kuluksi kirjattu 14 milj. euron
seuraamusmaksu. Tulos ennen veroja oli 23,0 milj. euroa (19,6).         
Valuuttakurssitappiot ja kohonneet korkokulut kasvattivat nettorahoituskuluja  
14,5 milj. euroon (4,0).                            

Vuosi 2008:                                   

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 2 481,8 milj. euroa (2 174,1).      
Liikevaihdosta 73 % (73) tuli Suomesta, 13 % (14) muista Pohjoismaista, 4 % (2) 
Venäjältä, 7 % (7) Itä-Euroopasta ja Baltian maista, ja 3 % (4) muista maista. 
Tilikauden liikevoitto oli 123,2 milj. euroa (127,2) ja liikevoittoprosentti 5,0
% (5,8).                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut,           |     2008 |     2007 |    2006 |
| milj. euroa           |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta        |    2 481,8 |   2 174,1 |  1 795,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa  |     676,7 |    581,6 |   530,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     123,2 |    127,2 |   109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%          |      5,0 |     5,8 |    6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |     91,0 |    111,2 |    94,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos, josta     |     63,5 |     80,6 |    72,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhtiön omistajien osuus    |     55,9 |     72,9 |    65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        |     3,28 |     4,29 |    3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake           |    0,90*) |     1,80 |    1,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto,%   |     17,7 |     20,7 |    20,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |     19,2 |     27,5 |    30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     26,2 |     32,7 |    31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %     |     98,4 |     87,2 |   105,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |     250,1 |     78,5 |    60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |     586,5 |    357,0 |   343,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle                     

Liiketoiminnan volyymi kasvoi Lemminkäisen kaikilla toimialoilla vuonna 2008.  
Yhtiön liikevaihtoa kasvatti etenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla vilkkaana  
jatkunut liike- ja toimitilarakentaminen kotimaassa, mikä piti myös       
taloteknisten palvelujen kysynnän hyvänä koko vuoden. Venäjällä asuntomyynti oli
hyvällä tasolla alkuvuonna, mutta heikkeni voimakkaasti vuoden viimeisinä    
kuukausina. Päällystys- ja kiviainestoiminta oli kotimaassa vilkasta, mutta   
Baltian maissa infrarakentamisen markkinatilanne jatkui heikkona. Lemminkäisen 
tilauskanta tilikauden lopussa oli 25 % edellisvuotta pienempi.         

Vuoden 2008 tuloskehitystä heikensivät Baltian maiden huono markkinatilanne,  
joidenkin projektien heikko tulos ja vähentynyt asuntomyynti. Tulos ennen veroja
heikkeni 18 % edellisvuodesta kohonneiden rahoituskustannusten johdosta.    
Rahoituskuluja lisäsivät korollisen velan kasvu, yleisen korkotason nousu ja  
valuuttakurssitappiot. Tilikauden tulos heikkeni 21 % ja oli 63,5 milj. euroa  
(80,6).                                     

Yhtiön rahavarat tilikauden päättyessä olivat 250,1 milj. euroa (78,5).     
Rahoitusasemaa vahvistettiin ottamalla käyttöön 150 milj. euron luottolimiitti. 
Myös viimeisen vuosineljänneksen hyvä liiketoiminnan rahavirta vahvisti yhtiön 
rahavarantoa. Yhtiöllä on käyttämättä TyEL-lainakiintiöt.            


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto toimialoittain,    |    2008 |     2007 |    2006 |
| milj. euroa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |   1 205,7 |  1 042,9*) |   839,3*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |    902,8 |   820,3*) |   701,2*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    269,5 |    230,2 |    191,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |    156,0 |    133,8 |    104,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja         |    -52,2 |    -53,0 |    -40,7 |
| konsernieliminoinnit       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         |   2 481,8 |   2 174,1 |   1 795,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)pro forma                                   


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto toimialoittain,    |    2008 |     2007 |    2006 |
| milj. euroa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    71,8 |    71,7*) |   58,4*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |    30,7 |    39,3*) |   43,1*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    17,0 |     11,9 |     6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |    10,5 |     11,1 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |    -6,8 |     -6,7 |    -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         |    123,2 |    127,2 |    109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)pro forma                                   


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 1 205,7 milj. euroa      
(1 042,9)*). Liikevaihdosta 80 % tuli Suomesta, 5 % muista Pohjoismaista, 6 %  
Venäjältä ja 9 % muista maista. Liikevaihtoa kasvattivat etenkin ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla vilkkaana jatkunut liike- ja toimistorakentaminen kotimaassa  
sekä talonrakennustoiminta Venäjällä.                      

Talonrakentamisen liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 71,8 milj.   
euroa (71,7)1).                                 

Toimialan tilauskanta laski lähes 40 % ja oli 576,3 milj. euroa (938,0) *).   
Kansainvälisen tilauskannan osuus oli 89,4 milj. euroa (106,9) *).       
                                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        |    2008 |     2007*) |   2006*) |
| avainluvut, milj. euroa     |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta        |   1 205,7 |    1 042,9 |   839,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa  |    243,9 |     196,1 |   203,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |    71,8 |      71,7 |    58,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %     |     6,0 |      6,9 |    7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    576,3 |     938,0 |   893,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    3 159 |     3 055 |   2 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)pro forma                                   


Kotimaan toiminta:                               

Uusia vapaarahoitteisia asuntoja aloitettiin vuonna 2008 yhteensä 504 (2007:  
852). Valmiiden myymättömien asuntojen osuus kasvoi paikoin tuntuvasti, ja kesän
jälkeen ei aloitettu yhtään uutta asuntokohdetta. Yhtiö arvioi tällä hetkellä  
myyvänsä 20-30 asuntoa kuukaudessa.                       


--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen vapaarahoitteinen |     2008 |     2007 |    2006 |
| asuntotuotanto, kotimaa     |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset        |     504 |      852 |    1 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot         |     634 |      883 |    1 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät       |     496 |      283 |     83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet          |    1 030 |     1 488 |    1 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa   |     587 |     1 123 |    1 698 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lemminkäisen omistuksessa oli tilikauden päättyessä käyttämätöntä        
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 818 000 k-m2, josta asuntorakennusoikeuden 
osuus oli noin 361 000 k-m2. Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja    
kaavoitussopimuksia oli noin 752 000 k-m2 vastaava määrä, josta         
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 293 000 k-m2. Tonttien tasearvo oli 74,8 
milj. euroa (80,5).                               

Liike-, toimitila- ja logistiikkarakentaminen oli tilikauden alussa vilkasta,  
mutta kysynnän kasvu taittui syksyllä. Pääkaupunkiseudulla toimitilarakentamisen
volyymi säilyi hyvällä tasolla koko vuoden, mutta kysynnän odotetaan vähenevän 
selvästi vuonna 2009. Kansainvälinen rahoituskriisi on heikentänyt mm.     
ulkomaisten kiinteistösijoittajien rahoitusmahdollisuuksia. Sijoittajien    
tuottovaatimukset nousivat tilikauden aikana selvästi etenkin pääkaupunkiseudun 
ulkopuolisissa kiinteistökohteissa.                       

Korjausrakentaminen jatkoi tasaista kasvuaan vuonna 2008 ja näkymät ovat    
suotuisat myös lähitulevaisuudessa. Korjausrakentamisen osuus Lemminkäisen   
talonrakentamisesta oli tilivuoden aikana noin 17 % ja osuuden odotetaan olevan 
kasvussa.                                    


Kansainvälinen toiminta:                            

Talonrakentamisessa kansainvälisen toiminnan osuus vuonna 2008 oli 243,9 milj. 
euroa, josta Venäjän osuus oli lähes kolmannes.                 

Kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena talouden näkymät Venäjällä ovat   
synkentyneet ja rakentamisen kysyntä on romahtanut. Asuntokaupan ei odoteta   
merkittävästi vilkastuvan lähiaikoina. Yksityisen kulutuksen kasvua Venäjällä  
heikentävät mm. ruplan devalvoituminen ja kulutusluottojen saatavuuden     
vaikeutuminen.                                 

Vuonna 2008 Venäjällä aloitettiin 479 (91) vapaarahoitteisen asunnon      
rakentaminen, joista 264 keskeytettiin loppuvuonna voimakkaasti heikentyneen  
asuntomyynnin seurauksena. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli rakenteilla 306 (91) 
asuntoa. Myytyjen asuntojen määrä vuonna 2008 oli 103.             

Lemminkäisen Venäjälle sitoutuneen pääoman määrä ei viime vuosien kasvusta   
huolimatta ole edelleenkään merkittävä. Alueen voimakkaasti heikentynyt     
markkinatilanne ja asuntojen kysynnän hidastuminen ei siten vaikuta oleellisesti
Lemminkäinen-konsernin tulokseen.                        

Ruotsissa yhtiö aloitti tilikaudella 84 asunnon rakentamisen. Myytyjen asuntojen
määrä tilikauden lopussa oli 42.                        

Kansainvälisen projektinjohtotoiminnan painopiste on edelleen suomalaisten   
teollisuusyritysten tehdashankkeissa mm. Kiinassa ja Intiassa.         

Televerkkorakentamisessa toiminnan volyymi säilyi ennallaan vuonna 2008, mutta 
hintakilpailu alalla oli kireää. Markkinatilanteen ei odoteta olennaisesti   
muuttuvan lähitulevaisuudessa. Lemcon Networksin liiketoiminta keskittyy    
edelleen Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan.                  

Lemminkäinen ja IKEA pääsivät sopimukseen Pietarin Mega-kauppakeskuksen     
urakkasopimuksen purkamista koskevassa kiistassa. Sopimuksen mukaan IKEA on   
maksanut Lemminkäiselle saatavan vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja osapuolet
ovat vetäytyneet kaikista urakkasopimuksen purkamiseen liittyvistä       
välimiesoikeudessa esittämistään vaatimuksista. (tiedote 30.12.2008)      


INFRARAKENTAMINEN                                

Infrarakentamisen liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 902,8 milj. euroa (820,3)*).  
Liiketoiminnan volyymia kasvattivat etenkin kotimaan päällystys- ja       
kiviainestoiminta. Liikevaihdosta 54 % tuli Suomesta, 30 % muista Pohjoismaista,
14 % Baltian maista ja 2 % Venäjältä.                      

Toimialan liikevoitto laski viidenneksen ja oli 30,7 milj. euroa (39,3)*).   
Tulosta heikensivät panoskustannusten nousu, Baltian maiden huono        
markkinatilanne ja eräät heikommin edenneet infrahankkeet kotimaassa.      

Infrarakentamisen tilauskanta kasvoi 10 % edellisvuodesta.           

--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |     2008 |   2007*) |   2006*) |
| avainluvut, milj. euroa      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta        |    902,8 |    820,3 |    701,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa   |    420,0 |    366,7 |    310,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |     30,7 |    39,3 |    43,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %      |     3,4 |     4,8 |     6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    365,4 |    326,5 |    334,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    3 658 |    3 365 |    3 072 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)pro forma                                   

Kotimaan toiminta:                               

Lemminkäisen päällystystoiminta jatkui vilkkaana koko vuoden ja työkausi kesti 
pitkälle syksyyn. Vuonna 2008 Suomessa valmistettiin asfalttimassoja kaikkiaan 
n. 6 milj. tonnia, josta Lemminkäisen osuus oli lähes puolet. Alan hintataso  
pysyi kuitenkin matalana.                            

Yhdyskuntarakentamisessa kilpailu uusista infrahankkeista jatkui vuonna 2008  
kireänä ja alalla oli vapaata kapasiteettia. Lemminkäisen työkantaa pitivät yllä
käynnissä olevat väylähankkeet. Väylärakentamisen odotetaan lähitulevaisuudessa 
vilkastuvan Suomen hallituksen elvytystoimenpiteiden ja vuonna 2010-2011    
käynnistyvien suurhankkeiden turvin.                      

Pohjarakentamisessa stabilointiurakoita ja talojen perustusten vahvistustöitä  
oli runsaasti. Kalliorakentamisessa Lemminkäinen vahvisti osaamistaan      
hankkimalla kesällä 2008 kaivoslouhintoihin erikoistuneen Tolarock Oy:n.    

Kiviaines- ja valmisbetonitoiminnan kysyntä jatkui vilkkaana vuonna 2008.    
Lemminkäinen on osakkaana syksyllä 2008 perustetussa Scandinavian Cement    
-nimisessä sementtiä maahantuovassa yhtiössä, jolla yhtiö turvaa sementin    
saantia ja parantaa kilpailukykyä. Talonrakentamisen hiljentyminen vähentää   
kiviaines- ja valmisbetonitoiminnan kysynnän määrää vuonna 2009.        
                                        
Kansainvälinen toiminta:                            

Infrarakentamisessa kansainvälisen toiminnan liikevaihto kasvoi, mutta tulos  
laski selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tulosta heikensi Baltian maiden huono 
markkinatilanne. Toiminnan volyymi pysyy lähitulevaisuudessa vähäisenä, vaikka 
EU-rahoitteinen tieverkoston kehittäminen alueella jatkuu.           

Ruotsissa kalliorakentaminen jatkui vilkkaana ja kesällä 2008 Lemminkäinen sai 
uusia tunnelirakennusurakoita Ådalsbanan-rataosuudelta. Yhtiö on tähän mennessä 
rakentanut Ruotsissa jo 14 rautatietunnelia. Norjassa ja Tanskassa       
päällystystoiminnan volyymi pysyi edellisvuoden tasolla, mutta kannattavuutta  
rasittivat kohonneet panoskustannukset.                     

Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamisen näkymät ovat hyvät ja kysyntää lisäävät 
maiden hallitusten infrarakentamiseen suunnatut elvytystoimet. Tanskassa    
kuntatalouden ahdinko saattaa heikentää päällystystöiden kysyntää jonkin verran.


TALOTEKNIIKKA                                  

Talotekniikan liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 269,5 milj. euroa (230,2).     
Liikevoitto parani 44 % ja oli 17,0 milj. euroa (11,9). Toiminnan volyymi kasvoi
kannattavasti kaikilla talotekniikan liiketoiminta-alueilla.          

Toimialan tilauskanta tilikauden lopussa laski 13 % ja oli 97,7 milj. euroa   
(111,9).                                    


--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |     2008 |    2007 |    2006 |
| avainluvut, milj. euroa     |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta        |     269,5 |    230,2 |    191,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa  |      7,7 |     9,7 |     9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     17,0 |    11,9 |     6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %     |      6,3 |     5,2 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |     97,7 |    111,9 |    74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     2 013 |    1 918 |    1 812 |
--------------------------------------------------------------------------------

Alkuvuoden vilkas liike- ja toimitilarakentaminen piti talotekniikan palveluiden
kysynnän hyvänä. Loppuvuotta kohden kasvu kuitenkin taittui ja taloteknisten  
hankkeiden koko ja määrä pienenivät. Alueelliset erot ovat suuria, ja etenkin  
pääkaupunkiseudun markkinatilanne on selvästi hiljentynyt. Toimialan tilauskanta
tilikauden lopussa oli noin kymmenyksen edellisvuotta pienempi.         

Uudistalonrakentamisen suhdanteista riippumattoman taloteknisen huollon ja   
kunnossapidon palveluiden kysyntä jatkui vilkkaana vuonna 2008. Näihin     
palveluihin erikoistuneen Tekmanni Service Oy:n toiminta kehittyi myönteisesti, 
ja näkymät ovat hyvät myös lähitulevaisuudessa. Yhtiö mm. toimitti       
energiatodistukset Ilmariselle yli 80 kiinteistöön ja kartoitti samalla     
kiinteistöjen taloteknisen kunnon ja uusimistarpeet.              

Talotekniikan teollisuuspalveluiden kysyntä jatkui vakaana teollisuusyritysten 
investoidessa voiman ja lämmön tuotantoon. Marraskuussa Tekmannin        
teollisuuspalvelut sai viisi merkittävää urakkatilausta vuosille 2008 - 2010.  
Tilauksiin sisältyy suuria asennusprojekteja Suomessa ja Ruotsissa.       

Uudistalonrakentamisen hiipuminen vähentää taloteknisten palveluiden kysyntää  
vuonna 2009. Asuintalojen putkisaneerausten odotetaan lisääntyvän Suomen    
hallituksen elvytystoimissa luvatun korjausavustuksen turvin. Taloteknisen   
huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä.  
Näiden toimintojen osuus Lemminkäisen talotekniikka-toimialan liikevaihdosta on 
jo yli puolet.                                 


RAKENNUSTUOTTEET                                

Rakennustuotteiden liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 156,0 milj. euroa (133,8).  
Toiminnan volyymi lisääntyi toimialan kaikilla liiketoiminta-alueilla.     
Liikevoitto heikkeni hieman ja oli 10,5 milj. euroa (11,1).           

Tilauskanta laski kolmanneksen ja oli tilikauden lopussa 25,2 milj. euroa    
(37,7).                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |    2008 |    2007 |     2006 |
| avainluvut, milj. euroa     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta        |    156,0 |    133,8 |     104,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa  |     9,0 |    10,7 |      7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |    10,5 |    11,1 |      5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %     |     6,7 |     8,3 |      4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa    |    25,2 |    37,7 |     23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     839 |     749 |      609 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katto- ja vedeneristystuotteissa urakoinnin määrä kasvoi ja korjausrakentamisen 
osuus lisääntyi. Raaka-aineiden, paitsi bitumin, kustannukset laskivat ja niiden
saatavuus parani. Kateaineiden vienti Venäjälle ja Itämeren alueen maihin säilyi
hyvällä tasolla, ja toimintaa laajennettiin myös uusille markkina-alueille.   

Asunto- ja toimitilarakentamisen hidastuminen vähensi porras- ja        
seinäelementtien kysyntää. Urheilu- ja ympäristörakentamisen markkinatilanne  
säilyi hyvänä, ja esimerkiksi kunnat investoivat runsaasti puisto- ja      
urheilukenttärakentamiseen.                           

Uudistalonrakentamisen heikentyneet näkymät vähentävät             
Rakennustuotteet-toimialan palvelujen ja tuotteiden kysyntää vuonna 2009.    
Etenkin porras- ja seinäelementtien tuotanto on voimakkaasti riippuvainen    
talonrakentamisen suhdanteista. Katto- ja vedeneristystuotteissa tavoitteena on 
kasvattaa korjausrakentamisen ja urakoinnin määrää. Ympäristö- ja        
urheilurakentamisen markkinatilanteen uskotaan säilyvän hyvänä myös vuonna 2009.


KONSERNIN TILAUSKANTA                              

Lemminkäisen tilauskanta heikkeni neljänneksen edellisvuodesta. Tilauskannasta 
75 % (80) tuli Suomesta, 16 % (11) muista Pohjoismaista, 2 % (2) Venäjältä, 5 % 
(3) Baltian maista ja 2 % (4) muista maista.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta toimialoittain,   |     2008 |     2007 |    2006 |
| milj. euroa           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        |    576,3 |   938,0*) |   893,5*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        |    365,4 |   326,5*) |   334,9*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |     97,7 |    111,9 |    74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |     25,2 |     37,7 |    23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, josta     |   1 064,5 |   1 414,1 |   1 326,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä tilauskantaa   |    263,1 |    284,0 |    331,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)pro forma                                   


Tilikaudella saadut merkittävät tilaukset:                   
Intian Chennaissa käynnistyi Nokia Siemens Networks Oy:n tehtaan rakentaminen. 
Rakennuksen kokonaisala on 33 700 m2.                      

Ruotsin Sundsvallissa aloitettiin kylpylän rakentaminen Sundsvallin kaupungille.
Rakennustöiden arvo on noin 19 milj. euroa.                   

Nokian Renkaat Oyj:n kanssa solmittiin urakkasopimus Vsevolozhskin rengastehtaan
laajennuksen rakennusteknisistä töistä. Laajennusosan kokonaisala on 29 000 m². 

Viron tiehallinnon kanssa solmittiin palvelusopimus, jonka mukaan Lemminkäinen 
vastaa kahdeksan vuoden ajan Itä-Virunmaan tieverkoston kesä- ja talvihoidosta. 

Venäjällä Lemminkäinen sai Murmanskin M18-valtatien 150 kilometrin       
uusiopäällystys- eli remix-urakan.                       

Kesällä käynnistyivät Helsingin keskustan huoltotunneliin liittyvien      
CityCenterin ja Tallbergin liikekiinteistöjen maanalaisten tilojen louhinnat.  
Lisäksi aloitettiin keskustan huoltotunnelin itäosan sisustustyöt. Töiden    
yhteenlaskettu arvo on noin 18 milj. euroa.                   

Ruotsin Ådalsbanan-radalta Lemminkäinen sai kaksi merkittävää          
tunnelirakennusurakkaa. Yhteispituudeltaan tunneleita rakennetaan noin 5,5   
kilometriä ja ne ovat arvoltaan 43 milj. euroa.                 

Tilikauden jälkeen saadut merkittävät tilaukset:                

Lemminkäinen on saanut mittavan maantieurakan Moldovasta, jossa perusparannetaan
14 kilometrin tieosuus. Urakka valmistuu vuoden 2010 lopulla. Urakan arvo on  
13,5 milj. euroa.                                


RAHAVIRTA, RAHOITUS JA TASE                           

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli 24,6 milj. euroa    
(79,6), investointien rahavirta                         
-27,9 milj. euroa (-29,5) ja rahoituksen rahavirta 177,3 milj. euroa (-32,0).  
Tilikauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 2007 maksettuja osinkoja 32,6 milj.  
euroa (27,4).                                  

Nettokäyttöpääoma kasvoi 18 % ja oli 411,4 milj. euroa (342,7).         
Nettokäyttöpääomaa lisäsivät myyntisaamisten kasvu ja käynnissä oleva      
asuntotuotanto.                                 

Likvidit varat tilikauden päättyessä olivat 250,1 milj. euroa (78,5).      
Rahoitusasemaa vahvistettiin ottamalla käyttöön 150 milj. euron luottolimiitti. 
Myös viimeisen vuosineljänneksen hyvä liiketoiminnan rahavirta vahvisti yhtiön 
rahavarantoa. Yhtiöllä on käyttämättä TyEL-lainakiintiöt.            

Korollisen velan määrä tilikauden lopussa oli 586,5 milj. euroa (357,0) ja   
korollinen nettovelka oli 336,4 milj. euroa (278,5). Nettorahoituskulut olivat 
32,1 milj. euroa (16,0), mikä oli 1,3 % (0,7) liikevaihdosta.          
Rahoituskustannuksia lisäsivät nettovelan kasvu ja yleisen korkotason nousu.  

Lyhytaikaisen korollisen velan määrä tilikauden lopussa oli 467,7 milj. euroa, 
josta noin 60 % oli lainoja rahoituslaitoksilta. Loppuosa lyhytaikaisesta    
velasta koostui Suomen markkinoilla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista,
rahoitusleasingveloista ja omaperusteiseen asuntotuotantoon liittyvistä     
projektilainoista. Pitkäaikaisen korollisen velan määrä oli 118,8 milj. euroa. 

Yhtiön taseen loppusumma oli 1 413,3 milj. euroa (1 069,0). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 17,7 % (20,7) ja omavaraisuusaste 26,2 % (32,7).           
Nettovelkaantumisaste oli 98,4 % (87,2)                     


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi tilikauden alussa oli 31,50 euroa (36,10) ja 
tilikauden lopussa 13,05 euroa (31,50). Osakekannan markkina-arvo tilikauden  
lopussa oli 222,1 milj. euroa (536,2). Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 
yhteensä 3 185 174 kappaletta (5 203 588). Vaihdon arvo oli 87,3 milj. euroa  
(233,6). Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 4 511 osakkeenomistajaa (3 643).    

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja  
osakkeiden lukumäärä on 17 021 250 kappaletta.                 

Lemminkäinen vastaanotti tilikaudella arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä  
tarkoitetun yhtiön osakkeita koskevan liputusilmoituksen. Heikki Pentin     
kuolinpesä ilmoitti, että sen omistus Lemminkäinen Oyj:ssä oli vähentynyt    
3 813 956:sta 1 906 976 kappaleeseen eli noin 11,2 prosenttiin kaikista     
osakkeista ja äänistä.                             

INVESTOINNIT                                  

Tilikauden investoinnit olivat 60,2 milj. euroa (61,4). Investoinnit olivat   
lähinnä päällystys-, murskaus- ja louhintakaluston, rakennusmateriaalien    
tuotantolaitteiden sekä talonrakennuskaluston hankintoja. Investointeihin    
sisältyy lisäksi pienehköjä yritys- ja liiketoimintakauppoja.          


HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 9 776 henkilöä
(9 201). Henkilöstöstä 71 % (72) työskenteli Suomessa, 11 % (11) muissa     
Pohjoismaissa, 11 % (11) Baltian maissa ja 7 % (6) muissa maissa.        

Lemminkäinen on ryhtynyt toimenpiteisiin henkilöstön määrän sopeuttamiseksi   
vallitsevaa markkinatilannetta vastaavaksi. Yt-menettelyjä on käynnistetty   
paikallisesti ja toimialoittain ja niiden piirissä on noin 1 000 henkilöä.   
Sopeuttamistoimia on jatkettu tilikauden jälkeen edelleen heikentyneen     
markkinatilanteen takia.                            


--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    2008 |     2007 |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    6 490 |    6 084 |    5 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    3 286 |    3 117 |    2 938 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä, josta    |    9 776 |    9 201 |    8 418 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomailla työskenteleviä     |    2 836 |    2 565 |    2 235 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö tilikauden lopussa   |    8 910 |    8 718 |    8 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden palkat ja palkkiot,  |    358,1 |    327,2 |    288,0 |
| milj. euroa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

YHTIÖKOKOUS 2008 JA HALLINTO                          

Lemminkäinen Oyj:n 14.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön  
tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 1,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 30 638 250 euroa.  
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 19.3.2008 ja osingon maksupäivä 28.3.2008.   

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen    
mukaisesti, mm. siten, että osakkeen nimellisarvoa sekä vähimmäis- ja      
enimmäispääomaa koskevat määräykset poistetaan.                 

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Heikki Pentti, Kristina
Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Uudeksi hallituksen jäseneksi    
valittiin laamanni, asianajaja Juhani Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajaksi    
valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena     
tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.                   

Lemminkäinen Oyj:n hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja yhtiön suurin   
osakkeenomistaja, vuorineuvos Heikki Pentti kuoli 19.4.2008. Heikki Pentti toimi
yhtiössä johtotehtävissä 39 vuotta. Toimitusjohtajana hän toimi vuosina     
1983-1993 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1994.             

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen Heikki Pentin kuoleman 
jälkeen ja valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Berndt Brunowin ja         
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Hallitus toimii viisijäsenisenä keväällä  
2009 järjestettävään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.       


HALLITUKSEN VALIOKUNNAT                             

Hallitus valitsee keskuudestaan nimeämisvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan sekä 
palkkio- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla
sille kuuluvia asioita. Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua palkkio- ja
nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.             

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2008 toimi Berndt Brunow ja jäseninä
Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi
1.1.2008 Sakari Tamminen ja jäseninä Berndt Brunow, Teppo Taberman ja Heikki
Pentti. 7.5.2008 
alkaen puheenjohtajana on toiminut Sakari Tamminen ja jäseninä Juhani Mäkinen ja
Kristina Pentti-von Walzel. Palkkio- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi
1.1.2008 Heikki Pentti ja jäseninä Berndt Brunow ja Teppo Taberman. 7.5.2008  
alkaen puheenjohtajana on toiminut Teppo Taberman ja jäseninä Juhani Mäkinen ja 
Berndt Brunow.                                 

MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA                            

Hallitus nimitti 5.11.2008 tekn. lis. Timo Kohtamäen Lemminkäinen Oyj:n     
toimitusjohtajaksi 1.1.2009 alkaen. DI, Diplomiekonomi Juhani Sormaala siirtyi 
eläkkeelle toimittuaan Lemminkäisen toimitusjohtajana vuodesta 1994.      

Infrarakentamistoimialan johtajaksi ja Lemminkäinen Infra Oy:n         
toimitusjohtajaksi 1.1.2009 alkaen nimitettiin yhtiön nykyinen         
varatoimitusjohtaja, DI Henrik Eklund.                     

Tilikauden jälkeen 7.1.2009 alkaen Lemminkäinen Oyj:n henkilöstöjohtajaksi ja  
johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Tiina Kihlakaski.            


OIKEUDENKÄYNNIT                                 

Asfalttikartelliasia                              

Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2007 seitsemälle asfalttialan yritykselle  
kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä yhteensä 19,4 miljoonan euron  
seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Kilpailuviraston esitys  
Lemminkäiselle oli 68 milj. euroa.                       

Lemminkäisen lisäksi kilpailuvirasto ja eräät muut asfalttialan yritykset ovat 
valittaneet markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.    
Prosessin jatkumisesta riippumatta Lemminkäinen kirjasi päätöksen mukaisen 14  
milj. euron seuraamusmaksun kuluksi vuoden 2007 neljännelle kvartaalille. Koska 
päätöksestä on valitettu, maksun määrä voi muuttua.               

Lemminkäinen sai 18.6.2008 tiedokseen haastehakemuksen, jossa Tiehallinto vaatii
eri asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta Helsingin käräjäoikeudessa.       
Lemminkäiseen kohdistuva osuus vaaditusta korvauksesta on enintään 10,5 milj.  
euroa. Lisäksi Tiehallinto vaatii Lemminkäiseltä enintään 5,6 milj. euron    
korvauksia yhteisvastuullisesti muiden vastaajayhtiöiden kanssa. Tiehallinto on 
pyytänyt Helsingin käräjäoikeutta lykkäämään asian käsittelyä, kunnes      
kilpailunrajoitusasia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.      

IKEA                                      

IKEA ja Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon ovat sopineet saatavasta, jonka 
IKEA suorittaa Lemconille urakkasopimuksen purkamisen johdosta. Urakkasopimus  
koski Pietariin rakennettavaa MEGA-kauppakeskusta, jonka arvo oli 92 miljoonaa 
euroa. Osapuolet eivät julkista saatavan määrää. Sopimuksen mukaan IKEA ja   
Lemcon vetäytyvät kaikista urakkasopimuksen purkamiseen liittyvistä       
välimiesoikeudessa esittämistään vaatimuksista. Asiassa on ollut vireillä    
Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin sääntöjen mukainen välimiesmenettely 
Tukholmassa vuodesta 2006 lähtien.                       


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
rahoituskriisi ja talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen        
toimintaympäristössä sen keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien    
muutosten ennakointia. Tästä johtuen yhtiössä on ryhdytty tarvittaviin     
sopeuttamistoimiin.                               

Voimakkaasti laskenut asuntotuotannon kysyntä lisää myyntiriskiä. Lemminkäinen 
on vähentänyt asuntotuotannon määrää merkittävästi edellisvuosien tasosta.   
Vuonna 2009 uusia asuntokohteita aloitetaan vain jos kohteilla on riittävän   
korkea varausaste. Venäjällä yhtiö on keskeyttänyt lähes 300 asunnon      
rakentamisen.                                  

Lemminkäisen asiakkaiden rahoitusvaikeudet saattavat vaikuttaa heikentävästi  
yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Luottotappioriskeihin kiinnitetään 
erityistä huomiota ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti.          

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa        
infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta   
liiketoiminnasta on reilu kolmannes.                      

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
verkkosivuilla.                                 


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Lemminkäisen tutkimus- ja kehitystoiminta suuntautuu yhtiön toimintaedellytysten
kehittämiseen sekä palveluiden ja tuotteiden laadun varmistamiseen.       
Turvallisuusasioiden ja ympäristövaikutusten huomioon ottaminen ovat      
Lemminkäisen kehitystyön tärkeät perusteet. Tuotteita ja palveluja kehitetään  
pitkäjänteisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.                

Konsernin yksiköt ja tytäryhtiöt vastaavat omasta tutkimus- ja         
kehitystoiminnastaan. Lemminkäisen Keskuslaboratorio tekee keskitetysti     
konsernin tutkimus- ja kehitystyötä. Vuonna 2008 konsernin tutkimus- ja     
kehitysmenot olivat noin 0,7 % liikevaihdosta.                 


YMPÄRISTÖ                                    

Lemminkäisen arvoihin kuuluu ympäristöä arvostava rakentaminen. Konserni    
kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan elinkaari- ja        
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Ympäristöasioiden hoitoa ja konsernin   
toiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan sisäisin seuranta- ja        
tarkkailuohjelmin. Lemminkäisen ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön  
vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla.                      

                                        
NÄKYMÄT VUODELLE 2009                              

Kotimaassa uudistalonrakentamisen määrä vähenee vuonna 2009. Asuntokaupan ei  
odoteta merkittävästi vilkastuvan, ja liike- ja toimitilarakentaminen hiljenee 
selvästi etenkin loppuvuodesta. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan.  
Venäjällä epävarma taloustilanne pitänee rakentamisen volyymin vähäisenä.    

Suomen hallitus on tammikuussa päättänyt elvytystoimista, jotka lisäävät    
infrarakentamisen määrärahoja kuluvalle vuodelle. Käynnistymässä olevat suuret 
infrahankkeet pitävät markkinatilanteen suotuisana myös lähivuosina. Muissa   
Pohjoismaissa infrarakentamisen markkinatilanne on Suomen kaltainen, mutta   
Baltian maissa se pysyy heikkona.                        

Loppuvuoden taloudellisen kehityksen arvioiminen on poikkeuksellisen      
haasteellista. Olemassa olevan tilauskannan ja epävarman markkinatilanteen   
perusteella Lemminkäinen arvioi, että vuoden 2009 liikevaihto ja tulos ennen  
veroja jäävät selvästi vuoden 2008 tasosta.                   


HALLITUKSEN EHDOTUS EMOYHTIÖN VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ              

Konsernitaseen 31.12.2008 mukaan konsernin voitonjakokelpoinen oma pääoma on 261
326 385,32 euroa. Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:n voitonjakokelpoinen 87 955 318,59 
euroa, josta voittovarat edellisiltä tilikausilta ovat 718 416,16 euroa ja   
tilikauden voitto 87 236 902,43 euroa.                     

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi    
31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,90 euroa osaketta kohti eli   
yhteensä 15 319 125,00 euroa, jolloin voittovaroihin jää 72 636 193,59 euroa.  


Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2009                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA                       

LAADINTAPERIAATTEET                               

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien     
mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2008 voimassa olevia IAS- 
ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen laadinnassa on
sovellettu pääosin samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin edellisvuoden 
tilinpäätöksessä alempana mainituin muutoksin.                 

Rahoituserissä aikaisemmin esitetty osuus osakkuusyritysten tuloksista esitetään
nykyisin liikevoitossa, koska osakkuusyritysten tulososuudet ovat osa      
raportoitavien liiketoimintasegmenttien toimintaa.               

Osakkuusyhtiöiden toimialoina ovat tienhoito ja -ylläpito, kiinteistökehitys,  
tiemerkinnät, asfaltin valmistus ja levitys sekä kiviainestuotanto, joten    
muutettu esitystapa tuo paremmin esille näiden toimintojen luonteen. Muutos   
kasvattaa liikevoittoa katsauskaudella 1,2 milj. euroa ja vertailukaudella 0,9 
milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta tulokseen ennen veroja.       
Vertailutiedot on oikaistu.                           

Uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja, jotka tulivat voimaan 2008,  
mutta joilla ei ole oleellista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen       
- IFRIC 11 tulkinta liittyen IFRS 2 osakeperusteisiin maksuihin.        
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Palvelusopimukset julkisen sektorin 
kanssa.                                     
- IFRIC 14, IAS 19 The Limit and Defined Benefit Assets, Minimum Funding    
Requirements and their Interaction. Etuuspohjaisten järjestelyiden       
vähimmäisrahastointivaatimukset.                        
- IAS 39 (muutos) ja IFRS 7 (muutos), Reclassification of Financial assets.   
Muutos mahdollistaa tiettyjen rahoitusvarojen luokittelun pois         
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista tai myytävissä olevista
rahoitusvaroista tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutos on ollut sovellettavissa 
1.7.2008 alkaen. Konserni ei ole soveltanut muutosta tilikauden aikana.     

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat    
voimaan vuonna 2009 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä
ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina.        

- IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen      
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida 
ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla 
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin  
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin     
liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa. Konserni tutkii  
standardin vaikutusta tilinpäätöksen esittämistapaan.              

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot. Standardin muutos edellyttää ehdot 
täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi 
hyödykkeen hankintamenoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään.
Konserni ryhtyy aktivoimaan menoja vuonna 2009 alkavissa hankkeissa sekä    
osatuloutettavissa projekteissa. Standardin muutoksella ei odoteta olevan    
olennaista vaikutusta konsernin hankkeisiin.                  

- IAS 32 (muutos) Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 (muutos),    
Tilinpäätöksen esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja   
yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet. Standardien muutokset edellyttävät 
eräiden lunastusvelvoitteisten instrumenttien sekä eräiden           
rahoitusinstrumenttien, joiden perusteella yhteisön tulee ainoastaan      
selvitystilan yhteydessä luovuttaa tasasuhteinen osuus yhteisön         
nettovarallisuudesta luokittelemista omaksi pääomaksi. Konserni on selvittämässä
standardin muutoksen vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.           

- IFRS 2 Osakeperusteiset maksu -standardin muutos selventää, että ainoastaan  
palvelun suorittamista koskevat ehdot ja tulokseen perustuvat ehdot ovat    
oikeuden syntymisehtoja. Kaikki muut piirteet tulee sisällyttää myöntämispäivän 
käypään arvoon eivätkä ne vaikuta siihen myönnettyjen etuuksien määrän, johon  
odotetaan syntyvän oikeus tai arvostukseen myöntämispäivän jälkeen. Muutos   
määrittelee myös sen, että kaikki peruutukset käsitellään samalla tavalla.   
Konsernilla ei toistaiseksi ole osakeperusteisia maksuja, joten standardin   
muutoksella ei toistaiseksi ole vaikutusta tilinpäätökseen.           

- IFRS 8 Toimintasegmentit -standardi tuli voimaan 1.1.2009. Standardin     
käyttöönotto alkaneella tilikaudella ei vaikuta yhtiön toimintasegmenttien   
määrään eikä myöskään rahavirtaa tuottaviin yksiköihin. Konserni ilmoittaa   
jatkossa toimintasegmenteistä johdon raportoinnin tiedot, jotka täsmäytetään  
IFRS-lukuihin.                                 

IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa   

Kesällä 2008 on julkaistu uusi tulkintaohje IFRIC15: Agreements for the     
Construction of Real Estate.                          
Yleisesti voimassa olevan käsityksen mukaan EU-komissio vahvistaa tulkintaohjeen
vuoden 2009 aikana, jolloin ohje tulee sovellettavaksi vasta 1.1.2010 lähtien. 
Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutuksen ennakoidaan kohdistuvan  
lähinnä perustajaurakointikohteiden tulouttamiskäytäntöihin. Tulkintamuutoksen 
vaikutusta yhtiön talousraportointiin selvitetään parhaillaan.         

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.            

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt toimialakohtaiset vertailukauden luvut     
talonrakentamisessa ja infrarakentamisessa ovat pro forma -lukuja.       


TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernitase                                 
3) Konsernin rahavirtalaskelma                         
4) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
5) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
6) Liikevaihto toimialoittain                          
7) Liikevaihto toimialoittain, vuosineljänneksittäin              
8) Liikevoitto toimialoittain                          
9) Liikevoitto toimialoittain, vuosineljänneksittäin              
10) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                
11) Osakekohtaiset tunnusluvut                         
12) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
13) Oikeudenkäynnit                               


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) KONSERNIN TULOSLASKELMA  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    | 12/200 | 12/200 | Muutos | Muutos- |     |
|        |   |    |   8 |   7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |    |     |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |   2 |   2 |  307,7 |  14,2 |     |
|               | 481,8 | 174,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja kulut       |   -2 |   -2 | -311,4 |  15,5 |     |
|               | 325,0 | 013,6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |   |    |  34,9 |  34,2 |   0,7 |   2,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |   |    |    |    |     |     |     |
| osakkuus-   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden tuloksista |    |  1,2 |  0,9 |   0,3 |  33,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   |    | 123,2 | 127,2 |  -4,0 |  -3,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut |   |    |  50,7 |  22,2 |  28,5 |   yli |     |
|        |   |    |    |    |     |  sata |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto |   |    |  18,5 |  6,2 |  12,3 |   yli |     |
| t       |   |    |    |    |     |  sata |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  |   |    |  91,0 | 111,2 |  -20,2 |  -18,2 |     |
| veroja    |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |   |    | -27,5 | -30,6 |   3,1 |  10,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |  63,5 |  80,6 |  -17,1 |  -21,2 |     |
| tulos     |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen     |    |    |     |     |     |
| jakautuminen         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |    |  55,9 |  72,9 |  -17,0 |  -23,3 |     |
| omistajille     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |   |    |  7,6 |  7,6 |   0,0 |   0,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja      |    |     |     |     |
| laimentamaton,            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa     |   |    |  3,28 |  4,29 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2)      |   |    |    |    |     |     |     |
| KONSERNITASE |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              | 12/200 | 12/2007 |     |     |
|                    |   8 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet        | 187,0 |  176,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot              |  74,9 |  75,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet      |  2,5 |   2,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset              |  10,7 |   9,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen      |  7,2 |   4,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset      |  6,3 |   3,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 288,7 |  272,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            | 398,2 |  330,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    | 476,3 |  387,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               | 250,1 |  78,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   1 |  796,9 |     |     |
|                    | 124,7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |1 413,3 | 1 069,0 |     |     |
|                    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma   |    |     |     |     |
| pääoma                |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |  34,0 |  34,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |  5,8 |   5,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          |  -1,7 |   0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |  -4,7 |   0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto     | 224,8 |  182,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |  55,9 |  72,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta  | 314,0 |  295,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus            |  27,8 |  23,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä          | 341,8 |  319,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |  18,7 |  12,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet           |  0,2 |   0,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |  2,2 |   1,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 118,8 |  139,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |  1,3 |   1,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 141,2 |  156,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat        | 455,6 |  369,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |  7,1 |   6,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 467,7 |  217,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 930,4 |  593,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä     |   1 | 1 069,0 |     |     |
|                    | 413,3 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 3) KONSERNIN         |    |    |     |     |     |
| RAHAVIRTALASKELMA      |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |    |12/2008 | 12/2007 |     |     |
|        |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia eriä     |  91,0 |  111,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     |  34,9 |  34,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut             |  26,7 |   7,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman     | 152,6 |  153,1 |     |     |
| muutosta               |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         | -45,3 |  -32,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät             | -31,4 |  -17,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot       | -51,2 |  -22,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |  24,6 |  79,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat   |  15,2 |  24,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat | -43,2 |  -53,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos    |  -1,6 |  -1,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot            |   1 |  329,3 |     |     |
|                    | 740,4 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        |   -1 | -332,5 |     |     |
|                    | 528,9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           | -32,6 |  -27,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         | 177,3 |  -32,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          | 174,0 |  18,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        |  78,5 |  60,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero         |  -2,4 |  -0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa       | 250,1 |  78,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 4) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |    | Kerty- |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osak | kurss | Muunto | muutos | voitto- | mistö- | pääoma |
|        |  e- |  i- |   - |   - |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | pääo | rahas |  erot | rahast |  varat |  osuus |yhteensä |
|        |  ma |  to |    |   o |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,1 |  208,0 |  19,7 |  267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |    |  0,4 |    |     |     |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn netto- |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus    |   |    |  -0,4 |    |     |     |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus    |   |    |    |  0,2 |     |     |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |  0,0 |     |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus   |   |    |    |  -0,1 |     |     |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus   |   |    |    |    |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |    |    |    |  -25,5 |  -1,9 |  -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     |   |    |    |    |  72,9 |   7,6 |  80,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |    |     |  -1,7 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2007  | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,2 |  255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |    | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osak | kurss | Muunto | muutos | voitto- | mistö- | yhteen- |
|        |  e- |  i- |   - |   - |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | pääo | rahas |  erot | rahast |  varat |  osuus |   sä |
|        |  ma |  to |    |   o |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,2 |  255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |    |  -6,4 |    |     |     |  -6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn netto- |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus    |   |    |  1,6 |    |     |     |   1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus    |   |    |    |  -1,9 |     |     |  -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus   |   |    |    |  0,0 |     |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus   |   |    |    |    |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |    |    |    |  -30,6 |  -2,9 |  -33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     |   |    |    |    |  55,9 |   7,6 |  63,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |    |     |  -0,6 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008  | 34,0 |  5,8 |  -4,7 |  -1,7 |  280,7 |  27,8 |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 5) KONSERNIN TULOSLASKELMA           |     |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 4-6/ | 7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | 2007 | 2007 |  2007 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 551, | 655,7 | 638,5 | 444,9 |  645,9 |  648,5 |  742,5 |
|        |  9 |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja   | -498 | -585, | -607,0 | -445,3 | -599,4 | -582,5 | -697,7 |
| kulut     |  ,0 |   8 |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    | 9,0 | 12,3 |  8,1 |  4,9 |   9,3 |  13,5 |  -7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |   |    |    |    |     |     |     |
| osakkuus-   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksista  | 0,1 |  0,7 |  0,3 |  -0,2 |   0,4 |   1,1 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 45,1 | 58,3 |  23,6 |  -5,5 |  37,6 |  53,6 |  37,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut     | 5,1 |  6,3 |  6,7 |  7,8 |   9,8 |   5,2 |  27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot    | 1,9 |  0,6 |  2,7 |  1,7 |   3,3 |   0,2 |  13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos     |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ennen veroja | 41,9 | 52,6 |  19,6 | -11,6 |  31,0 |  48,6 |  23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -10, | -12,3 |  -9,2 |  2,2 |  -7,6 |  -11,8 |  -10,3 |
|        |  2 |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     | 31,7 | 40,3 |  10,4 |  -9,4 |  23,4 |  36,8 |  12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen     |    |    |     |     |     |
| jakautuminen         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistajille  | 30,2 | 38,7 |  7,8 | -10,0 |  22,1 |  34,5 |   9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 1,5 |  1,6 |  2,6 |  0,6 |   1,4 |   2,3 |   3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja      |    |     |     |     |
| laimentamaton,            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa     | 1,77 | 2,27 |  0,46 | -0,59 |  1,30 |  2,03 |  0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 6) LIIKEVAIHTO        |    |    |     |     |     |
| TOIMIALOITTAIN        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    | 12/200 | 12/200 | Muutos | Muutos- |     |
|        |   |    |   8 |   7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |    |     |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |   |    |   1 |   1 |  162,8 |  15,6 |     |
| inen     |   |    | 205,7 | 042,9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |   |    | 902,8 | 820,3 |  82,5 |  10,1 |     |
| inen     |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |   |    | 269,5 | 230,2 |  39,3 |  17,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |   |    | 156,0 | 133,8 |  22,2 |  16,6 |     |
| eet      |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |    | -52,2 | -53,0 |   0,8 |   1,5 |     |
| toiminnot   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   |   |    |   2 |   2 |  307,7 |  14,2 |     |
| yhteensä   |   |    | 481,8 | 174,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7) LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN,         |     |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 4-6/ | 7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | 2007 | 2007 |  2007 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam | 250, | 268,0 | 332,6 | 276,6 |  295,3 |  207,3 |  426,5 |
| inen     |  3 |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam | 220, | 301,7 | 217,2 |  95,5 |  250,5 |  337,8 |  219,0 |
| inen     |  0 |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka | 57,2 | 58,5 |  68,3 |  56,5 |  68,0 |  68,7 |  76,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott | 39,5 | 41,2 |  34,5 |  25,0 |  45,8 |  51,0 |  34,2 |
| eet      |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -15, | -13,6 | -14,1 |  -8,6 |  -13,7 |  -16,3 |  -13,5 |
| toiminnot   |  2 |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   | 551, | 655,7 | 638,5 | 444,9 |  645,9 |  648,5 |  742,5 |
| yhteensä   |  9 |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 8) LIIKEVOITTO        |    |    |     |     |     |
| TOIMIALOITTAIN        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |    | 12/200 | 12/200 | Muutos | Muutos- |     |
|           |    |   8 |   7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |     |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |   |    |  71,8 |  71,7 |   0,1 |   0,1 |     |
| inen     |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |   |    |  30,7 |  39,3 |  -8,6 |  -21,9 |     |
| inen     |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |   |    |  17,0 |  11,9 |   5,1 |  42,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |   |    |  10,5 |  11,1 |  -0,6 |  -5,4 |     |
| eet      |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |    |  -6,8 |  -6,7 |  -0,1 |   1,5 |     |
| toiminnot   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   |   |    | 123,2 | 127,2 |  -4,0 |  -3,1 |     |
| yhteensä   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 9) LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN,         |     |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 4-6/ | 7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | 2007 | 2007 |  2007 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam | 17,0 | 14,3 |  25,8 |  10,1 |  11,3 |  14,4 |  36,0 |
| inen     |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam | 20,8 | 36,7 |  -5,5 | -14,9 |  19,2 |  27,2 |  -0,8 |
| inen     |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka | 3,3 |  3,5 |  3,8 |  2,2 |   5,9 |   5,9 |   3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott | 4,7 |  5,6 |  2,0 |  -1,5 |   4,9 |   6,2 |   0,9 |
| eet      |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -0,8 | -1,7 |  -2,4 |  -1,3 |  -3,7 |  -0,2 |  -1,5 |
| toiminnot   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   | 45,1 | 58,3 |  23,6 |  -5,5 |  37,6 |  53,6 |  37,5 |
| yhteensä   |   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 10) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT      |     |     |     |
| TUNNUSLUVUT                  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    | 12/200 | 12/2007 |     |     |
|        |   |    |    |   8 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |  19,2 |  27,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |  17,7 |  20,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%             |  5,0 |   5,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |  26,2 |  32,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %              |  98,4 |  87,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa  | 336,4 |  278,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.       |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)       |  60,2 |  61,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa       |   1 | 1 414,1 |     |     |
|                    | 064,5 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     | 263,1 |  284,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        | 9 776 |  9 201 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       | 8 910 |  8 718 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa        |   2 | 2 174,1 |     |     |
|                    | 481,8 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     | 676,7 |  581,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |  27,3 |  26,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 11) OSAKEKOHTAISET      |    | 12/200 | 12/2007 |     |     |
| TUNNUSLUVUT         |    |   8 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa          |  3,28 |  4,29 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        | 18,45 |  17,36 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa 1)        |  0,90 | 1,80  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |  27,4 |  42,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo,      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | 222,1 |  536,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa     | 13,05 |  31,50 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1 000 kpl      | 3 185 |  5 204 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    | 17 021 | 17 021 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) hallituksen esitys         |    |     |     |     |
| yhtiökokoukselle           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 12) VAKUUDET JA       |    |    |     |     |     |
| VASTUUSITOUMUKSET      |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |    | 12/200 | 12/2007 |     |     |
|        |   |    |    |   8 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset    |  1,5 |   3,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset      |  40,6 |  95,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit         |  0,3 |   0,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset              |  0,2 |   0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  42,7 |  99,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta      |  49,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta            |  19,9 |   9,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten       |     |     |     |
| vähimmäisvuokrat                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan    |  9,9 |   5,7 |     |     |
| kuluessa               |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään viiden   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vuoden kuluessa            |  26,6 |  20,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa      |  18,9 |  20,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  55,4 |  46,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset     |  13,2 |  11,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  81,2 |  54,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  5,1 |  -0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  1,4 |   3,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  0,0 |   0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut        |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  1,4 |   3,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  0,0 |   0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  71,9 |  95,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -2,7 |  -0,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.                   


13) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Välimiesoikeus päätti, ettei IKEAlla ollut oikeutta purkaa Pietarin       
Mega-kauppakeskusta koskevaa urakkasopimusta keväällä 2006. IKEA ja Lemminkäinen
ovat sopineet saatavasta, jonka IKEA suorittaa Lemminkäiselle urakkasopimuksen 
purkamisen johdosta. Osapuolet eivät                      
julkista saatavan määrää.                            

Markkinaoikeus määräsi Lemminkäiselle 14 miljoonan euron seuraamusmaksun    
kilpailulainsäädännön vastaisesta toiminnasta kotimaan päällystystoiminnassa.  
Seuraamusmaksu on kirjattu kuluksi vuoden 2007 neljännelle kvartaalille. Asian 
käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joten maksun määrä voi    
muuttua.                                    

Lemminkäinen on saanut tiedokseen haastehakemuksen, jossa Tiehallinto vaatii eri
asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta Helsingin käräjäoikeudessa. Lemminkäiseen  
kohdistuva osuus vaaditusta korvauksesta on enintään 10,5 milj. euroa. Lisäksi 
Tiehallinto vaatii Lemminkäiseltä enintään 5,6 milj. euron korvauksia      
yhteisvastuullisesti muiden vastaajayhtiöiden kanssa.