Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009: Alkuvuoden tuloskehitys oli tavanomainen

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2009 KLO 9:00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009: Alkuvuoden tuloskehitys oli tavanomainen TAMMI-MAALISKUU 2009: - Liikevaihto laski 24 % ja oli 336,9 milj. euroa (444,9) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 22 % eli 73,2 milj.

LEMMINKÄINEN OYJ	OSAVUOSIKATSAUS 	7.5.2009 KLO 9:00              


LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009:                 
Alkuvuoden tuloskehitys oli tavanomainen                    


TAMMI-MAALISKUU 2009:                              

- Liikevaihto laski 24 % ja oli 336,9 milj. euroa (444,9)            
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 22 % eli 73,2 milj.  
euroa (107,2)                                  
- Liikevoitto oli -8,6 milj. euroa (-5,5), liikevoittoprosentti oli -2,6 %   
(-1,2)                                     
- Tulos ennen veroja oli -18,4 milj. euroa (-11,6)               
- Osakekohtainen tulos oli -0,88 euroa (-0,59)                 
- Omavaraisuusaste oli 25,7 % (26,3) ja nettovelkaantumisaste 145,7 % (140,5)  
- Tilauskanta laski 32 % ja oli tilikauden päättyessä 1 122,2 milj. euroa    
(1 644,2)                                    
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 30 % (26) eli 341,4  
milj. euroa (425,6)                               


Vuoden 2009 ensimmäinen neljännes:                       

Lemminkäisen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 24 % vuoden 2008 vastaavaan  
kauteen verrattuna. Etenkin talonrakentamisessa liiketoiminnan volyymi supistui 
voimakkaasti. Konsernin tuloskehitys oli myös edellisvuotta heikompaa.     
Rahoituskustannuksia lisäsivät korollisen velan kasvu, valuuttakurssimuutokset 
ja -suojauskustannukset. Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 1 302,3 
milj. euroa (1 149,0).                             

Talonrakentamisen liikevaihto oli 198,7 milj. euroa (277,1) ja         
liikevoittoprosentti 4,9 % (3,7). Asuntomyynti piristyi etenkin vuoden 2008   
viimeisestä neljänneksestä. Kotimaassa Lemminkäinen myi katsauskaudella 123   
asuntoa (Q1/2008: 212; Q4/2008:100) ja Venäjällä 22 asuntoa (Q1/2008:10;    
Q4/2008: 10).                                  

Infrarakentamisen liikevaihto oli 71,9 milj. euroa (95,1) ja          
liikevoittoprosentti -24,8 % (-17,3). Vuoden ensimmäisen neljänneksen      
tappiollinen tulos on tavanomainen, ja johtuu toimialan kausiluonteisuudesta.  
Baltian maista Lemminkäinen sai katsauskaudella kaksi merkittävää        
tienparannusurakkaa.                              

Talotekniikan liikevaihto oli 55,3 milj. euroa (56,6) ja liikevoittoprosentti  
4,6 % (3,0). Rakennustuotteiden liikevaihto oli 18,6 milj. euroa (25,0) ja   
liikevoittoprosentti -13,2 % (-4,9).                      
                                        

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:                         

”Alkuvuoden heikko tuloskehitys on Lemminkäiselle tyypillinen, ja johtuu pääosin
infrarakentamisen kausiluonteisuudesta. Vertailussa on myös syytä huomioida   
erittäin vahva vuoden 2008 ensimmäinen neljännes. Uudistalonrakentamisen    
volyymit ovat kääntyneet selvään laskuun viime vuosien huipputasoilta.     
Suhdanteista vähemmän riippuvaisten infrarakentamisen, korjausrakentamisen sekä 
taloteknisen huolto- ja kunnossapitotoiminnan kysynnän odotamme säilyvän hyvänä 
myös vuonna 2009.                                

Vaikeassa markkinatilanteessa vakaan taloudellisen aseman merkitys on      
entisestään korostunut. Kassavarantomme oli katsauskauden päättyessä hyvällä  
tasolla, noin 150 milj. euroa. Tavoitteenamme on vähentää korollisen velan   
määrää ja siirtää velkapositiomme jakaumaa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen    
velkaan. Yhtenä mahdollisuutena tähän on yhtiön noin 140 milj. euron      
käyttämättömät Tyel-lainakiintiöt.”                       


NÄKYMÄT VUODELLE 2009                              

Talonrakentamisessa toimitilarakentaminen hiljenee edellisvuosien huipputasosta.
Asuntorakentamisessa painopiste on siirtymässä vuokra-asuntotuotantoon.     
Asuntomyynti on piristynyt kotimaassa loppuvuodesta 2008. Venäjällä epävarma  
taloustilanne pitänee Lemminkäisen liiketoiminnan volyymin aiempaa vähäisempänä.

Pohjoismaiden hallitusten elvytystoimet näkyvät selvimmin infrarakentamisessa, 
ja markkinatilanne pysyy suotuisana lähes kaikilla Lemminkäisen         
toiminta-alueilla. Käynnistymässä olevien suurten infrahankkeiden uskotaan myös 
lisäävän yhtiön työkantaa lähivuosina. Kustannuspaineet etenkin         
päällystystoiminnassa ovat hellittäneet raaka-ainehintojen laskun myötä.    
Toisaalta kuntien talousahdinko saattaa vähentää perustienpidon investointeja  
loppuvuodesta. Venäjällä ja Baltiassa kysyntä on heikkoa ja kilpailutilanne   
erittäin vaikea.                                

Taloteknisen huollon ja kunnossapidon sekä korjaustoiminnan kysynnän odotetaan 
pysyvän hyvänä. Näiden palvelujen osuus on jo noin puolet Lemminkäisen     
talotekniikka-toimialan liiketoiminnasta.                    

Vuoden 2009 liikevaihto ja tulos ennen veroja jäävät selvästi vuoden 2008    
tasosta, kuten Lemminkäisen tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2009 todettiin.    


TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2009                      

Lemminkäisen seuraavat osavuosikatsaukset julkaistaan 6.8. ja 5.11.2009.    

Katsauskauden 1.1.-31.3.2009 tulosta koskeva esitysmateriaali on saatavissa   
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.             


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


Lisätietoja:                                  
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh 02071 53263                
Jukka Ovaska, talousjohtaja, puh 02071 53334                  
Katri Sundström, sijoittajasuhteet, puh 02071 54813               


LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009                         
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi      

                         
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009                        

TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaan toiminta                                

Rakentamisen arvioidaan supistuvan useita prosentteja vuonna 2009. Etenkin   
talonrakentamisen näkymät ovat synkät, ja aloitukset ovat putoamassa puoleen  
vuoden 2007 huipputasosta.                           

Asuntomyynti on piristynyt loppuvuodesta 2008. Uusia asuntoja arvioidaan    
kuitenkin aloitettavan vain 14 000 vuonna 2009, kun niitä viime vuonna     
aloitettiin noin 24 400. Valmiita myymättömiä asuntoja on edelleen suuri määrä. 
(Lähde: Rakennusteollisuus RT)                         

Toimitilarakentamisen määrä vähenee viime vuodesta. Kotimaiset         
kiinteistösijoittajat ovat jatkaneet sijoittamista kiinteistökohteisiin eri   
puolella Suomea.                                

Suomen valtion elvytystoimet näkyvät selvimmin infrarakentamisessa, jossa    
perustienpitoon ja väylärakentamiseen suunnatut lisäbudjetit pitävät      
markkinatilanteen hyvänä vuonna 2009. Viime vuoden kustannuspaineet ovat myös  
hellittäneet laskeneiden raaka-ainehintojen johdosta.              

Korjausrakentamisen, huollon ja kunnossapidon palveluiden uskotaan jatkavan   
kasvuaan myös kuluvana vuonna. Uudisrakentamisen voimakas lasku on vähentänyt  
joidenkin taloteknisten palveluiden ja etenkin rakennustuotteiden kysyntää.   

Kansainvälinen toiminta                             

Ruotsissa kalliorakentaminen on ollut vilkasta, ja uusia kohteita aloitetaan  
myös tänä vuonna. Norjassa ja Tanskassa päällystystoiminnan markkinatilanne on 
hyvä. Pohjoismaiden valtiot ovat tukeneet maidensa infrarakentamisesta useille 
vuosille kohdistuvilla elvytystoimilla.                     

Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne jatkuu vaikeana ja rakentamisen   
volyymi vähäisenä. EU-rahoituksen turvin käynnistetään edelleen joitakin    
tienrakennus- ja perusparannushankkeita.                    

Venäjällä valtio on leikkaamassa merkittävästi perustienpidon määrärahoja, mikä 
vähentää infrarakentamisen kysyntää. Asuntomyynti on Venäjällä piristynyt jonkin
verran viime vuoden lopusta. Kansainvälinen rahoituskriisi ja öljyn hinnan lasku
rasittavat edelleen maan taloutta ja pitävät rakentamisen kysynnän vähäisenä.  


LIIKEVAIHTO                                   

Lemminkäisen liikevaihto tammi-maaliskuulta laski 24 % edellisvuoden vastaavaan 
kauteen verrattuna, ja oli 336,9 milj. euroa (444,9). Etenkin          
talonrakentamisessa liiketoiminnan volyymi supistui voimakkaasti. Toisaalta myös
vertailukausi oli poikkeuksellisen vahva ja Lemminkäisen liikevaihto kaikkien  
aikojen suurin. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto vastaa     
määrältään vuoden 2006 ja 2007 vertailukausien liikevaihtoja.          

Liikevaihdosta 78 % tuli Suomesta, 10 % muista Pohjoismaista, 6 % Venäjältä ja 6
% muista maista.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto toimialoittain,  | 1-3/2009 | 1-3/2008 | muutos, % | 1-12/2008 |
| milj. euroa          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen       |  198,7 |   277,1 |  (28,3) |  1 207,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen       |   71,9 |   95,1 |  (24,4) |   920,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka         |   55,3 |   56,6 |   (2,3) |   269,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet       |   18,6 |   25,0 |  (25,6) |   156,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja       |   -7,1 |   -8,6 |   17,4 |   -52,2 |
| konsernieliminoinnit     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä      |  337,5 |   445,2 |  (24,2) |  2 501,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialoille kohdistamattomat |   -0,6 |   -0,3 |  (100,0) |   -19,7 |
| erät             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä (IFRS),   |  336,9 |   444,9 |  (24,3) |  2 481,8 |
| josta             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa |   73,2 |   107,2 |  (31,7) |   676,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOS                                      

Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli -8,6 milj. euroa (-5,5). Tulos   
ennen veroja oli -18,4 milj. euroa (-11,6) ja katsauskauden tulos -14,6 milj.  
euroa (-9,4). Osakekohtainen tulos oli -0,88 euroa               
(-0,59).                                    

Päällystystoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen Lemminkäisen vuoden ensimmäisen
neljänneksen tulos on tavanomaisesti tappiollinen. Tuloskehitystä heikensivät  
myös kohonneet rahoituskulut, joita lisäsivät korollisen velan kasvu,      
valuuttakurssimuutokset ja -suojauskustannukset.                


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto toimialoittain,  | 1-3/2009 | 1-3/2008 | muutos, % | 1-12/2008 |
| milj. euroa          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen       |   9,7 |   10,3 |   (5,8) |   69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen       |  -17,8 |   -16,4 |   (8,5) |   26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka         |   2,5 |    1,7 |   47,1 |   16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet       |   -2,5 |   -1,2 |   (yli |   10,5 |
|                |     |      |   sata) |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        |   -0,2 |   -1,1 |   81,8 |   -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialat yhteensä      |   -8,3 |   -6,7 |  (23,9) |   119,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialoille kohdistamattomat |   -0,4 |    1,1 |   (yli |    3,8 |
| erät             |     |      |   sata) |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä (IFRS)   |   -8,6 |   -5,5 |  (56,4) |   123,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


TILAUSKANTA                                   

Lemminkäisen tilauskanta kasvoi 5 % tilikauden 2008 lopusta, mutta oli lähes  
kolmanneksen pienempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.      
Toimialoista talonrakentamisen tilauskanta supistui voimakkaimmin.       
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin tilauskannasta oli 30 % (26).   


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta toimialoittain,  |  3/2009 |  3/2008 | muutos, % |  12/2008 |
| milj. euroa          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen       |  521,2 |   960,0 |  (45,7) |   576,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen       |  482,6 |   524,7 |   (8,0) |   365,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka         |   85,8 |   116,2 |  (26,2) |   97,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet       |   32,6 |   43,4 |  (24,9) |   25,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, josta   | 1 122,2 |  1 644,2 |  (31,8) |  1 064,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa |  341,4 |   425,6 |  (19,8) |   263,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTA, RAHOITUS JA TASE                           

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli -85,4 milj. euroa   
(-62,3), investointien rahavirta                        
-11,1 milj. euroa (-9,4) ja rahoituksen rahavirta 3,1 milj. euroa (87,6).    
Tilikauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 2008 maksettuja osinkoja 13,9 milj.  
euroa (32,4).                                  

Nettokäyttöpääoma kasvoi 20 % ja oli 476,5 milj. euroa (395,5). Käyttöpääomaa  
kasvatti pääosin käynnissä oleva asunto- ja toimitilatuotanto.         

Likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 154,5 milj. euroa (93,8).    
Kassavarantoa vahvistettiin vuonna 2008 150 milj. euron luottolimiitillä.    
Lemminkäisellä on käyttämättä noin 140 milj. euron TyEL-lainakiintiöt.     

Korollisen velan määrä tilikauden lopussa oli 605,1 milj. euroa (480,7) ja   
korollinen nettovelka oli 450,6 milj. euroa (386,9). Nettorahoituskulut olivat 
-9,8 milj. euroa (-6,1), mikä oli 2,9 % (1,4) liikevaihdosta. Rahoituskuluja  
lisäsivät velan kasvun lisäksi valuuttakurssimuutokset ja -suojauskustannukset. 

Katsauskauden päättyessä Lemminkäisen korollisesta velasta 80 % oli       
lyhytaikaista ja 20 % pitkäaikaista korollista velkaa. Lyhytaikaisen korollisen 
velan määrä oli 486,7 milj. euroa, josta noin 60 % oli lainoja         
rahoituslaitoksilta, 20 % omaperusteiseen asunto- ja toimitilatuotantoon    
liittyvää projektilainaa ja 20 % yritystodistuksia, rahoitusleasingvelkaa ja  
muuta lyhytaikaista velkaa.                           

Konsernitaseen loppusumma oli 1 302,3 milj. euroa (1 149,0). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 0,2 % (-0,5) ja omavaraisuusaste 25,7 % (26,3). Nettovelkaantumisaste
oli 145,7 % (140,5).                              


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

- Liikevaihto laski 28 % ja oli 198,7 milj. euroa (277,1) 
- Liikevaihdosta 79 % (75) tuli Suomesta, 9 % (7) Venäjältä ja 12 % (17) muista 
maista                                     
- Liikevoitto oli 9,7 milj. euroa (10,3) ja liikevoittoprosentti oli 4,9 %
(3,7) 
- Tulos ennen veroja heikkeni 13 % ja oli 7,5 milj. euroa (8,6) 
- Tilauskanta laski 46 % ja oli katsauskauden päättyessä 521,2 milj. euroa
(960,0) 

Kotimaan toiminta:                               

Lemminkäisen asuntomyynti sujui alkuvuonna odotettua paremmin ja oli vuoden 2008
viimeistä neljännestä vilkkaampaa. Asuntoja myytiin katsauskaudella 123 (212) 
ja niitä valmistui 230 (187). Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 357 (1 122) 
asuntoa, joista 193 oli myymättömiä. Valmiita myymättömiä oli 560 (301).    

Lemminkäisen omistuksessa oli tilikauden päättyessä käyttämätöntä        
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 917 000 k-m2, josta asuntorakennusoikeuden 
osuus oli noin 386 000 k-m2. Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja    
kaavoitussopimuksia oli noin 741 000 k-m2 vastaava määrä, josta         
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 299 000 k-m2. Tonttien tasearvo oli 87  
milj. euroa.                                  

Lemminkäisen asuntorakentamisen painopiste on siirtymässä            
vuokra-asuntotuotantoon. Uusien vapaarahoitteisten asuntokohteiden aloituskynnys
on korkea, eikä uusia kohteita aloiteta vuonna 2009 ilman riittävän korkeaa   
varausastetta.                                 

Toimitilarakentaminen on hiljentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja  
etenkin toimistorakentamisen määrän odotetaan laskevan loppuvuotta kohden.   

Korjausrakentaminen on pysynyt edellisvuoden tasolla ja näkymät ovat hyvät myös 
lähitulevaisuudessa. Valtion elvytystoimet korjausrakentamisessa ovat myös   
lisänneet kysynnän kasvua jonkin verran. Korjausrakentamisen osuus Lemminkäisen 
talonrakentamisesta on noin 15 %.                        

Kansainvälinen toiminta:                            

Venäjällä asuntoja myytiin tammi-maaliskuussa 22 (10). Katsauskauden lopussa  
rakenteilla oli 313 (570) asuntoa, joista 230 oli myymättä. Valmiita myymättömiä
ei ollut yhtään. Vuonna 2008 Lemminkäinen keskeytti Venäjällä 264 asunnon    
rakentamisen voimakkaasti heikentyneen asuntomyynnin seurauksena.        

Venäjän talouden näkymät ovat edelleen epävarmat, eikä rakentamisen kysynnän  
odoteta olennaisesti kasvavan kuluvana vuonna. Asuntomyynti on piristynyt    
edellisen vuosineljänneksen tasosta, mutta jatkunee melko hiljaisena vuonna   
2009. Lemminkäisen Venäjälle sitoutuneen pääoman määrä katsauskauden lopussa oli
34 milj. euroa.                                 

Ruotsissa asuntoja oli katsauskauden lopussa rakenteilla 68 (80), joista    
myymättä oli 34. Valmiita myymättömiä oli 2.                  

Kansainvälisen projektinjohtotoiminnan painopiste on edelleen suomalaisten   
teollisuusyritysten tehdashankkeissa mm. Kiinassa, Intiassa ja Puolassa.    


INFRARAKENTAMINEN                                

- Liikevaihto laski 24 % ja oli 71,9 milj. euroa (95,1) 
- Liikevaihdosta 61 % (60) tuli Suomesta, 34 % (31) muista Pohjoismaista ja 5 % 
(8) Baltian maista                               
- Liikevoitto oli -17,8 milj. euroa (-16,4) ja liikevoittoprosentti oli -24,8 % 
(-17,3)                                     
- Tulos ennen veroja oli -22,0 milj. euroa (-17,1) 
- Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 482,6 milj. euroa (524,7) 

Infrarakentamisen tappiollinen tulos on tavanomainen, ja johtuu toimialan    
kausiluonteisuudesta. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 39 
%. Valuuttakurssimuutokset kasvattivat toimialan rahoituskustannuksia ja tulos 
ennen veroja jäi edellisvuodesta. Kuluvan vuoden tilauskanta on hyvä ja     
tilauskannan katekanta normaali.                        

Kotimaan toiminta:                               

Kotimaan päällystyksen tilauskanta kuluvalle vuodelle on hyvä.         
Yhteisöverotulojen pieneneminen saattaa vaikuttaa kuntien kykyyn investoida   
infrarakentamiseen ja etenkin perustienpitoon vuoden 2009 lopussa.       

Väylärakentamisen odotetaan vähitellen vilkastuvan Suomen hallituksen      
elvytystoimenpiteiden ja ensi vuonna käynnistyvien suurten väylähankkeiden   
turvin. Suomen valtion lisäbudjetissa n. 230 milj. euroa kohdistuu suuriin   
väylähankkeisiin vuosina 2009-2011. Kilpailun odotetaan jatkuvan kireänä    
väylärakentamisessa.                              

Kotimaan kalliorakentamisen markkinatilanne on selvästi piristynyt, ja useita  
hankkeita on tarjouslaskennassa. Lemminkäinen on saanut Ratahallintokeskukselta 
Jyväskylä-Tampere radan kahden tunnelin lujitusurakan (7 milj. euroa).     
Pohjarakentamisen markkinatilanne on myös hyvä ja etenkin stabilointiurakoiden 
kysyntä on jatkunut vilkkaana.                         

Lemminkäisen kiviaineksen myynti on ollut edellisvuotta heikompaa ja      
valmisbetonin kysyntä on vähentynyt noin kolmanneksen viime vuodesta.      

Kansainvälinen toiminta:                            

Baltiassa infrarakentamisen markkinatilanne jatkuu heikkona koko vuoden.    
Toiminnan vähäistä volyymia ylläpitää lähinnä EU-rahoitteinen tieverkoston   
kehitystyö.                                   

Lemminkäinen on mukana työyhteenliittymän osakkaana kahdessa isossa tieurakassa 
Virossa (31 milj. euroa) ja Liettuassa (17 milj. euroa), joita rahoittavat   
maiden valtiot ja EU. Lemminkäisen osuus molempien urakoiden töistä on noin   
kolmannes.                                   

Norjassa ja Tanskassa päällystyksen työtilanne on hyvä, ja etenkin Norjassa   
Lemminkäisen markkinaosuus päällystystoiminnassa on kasvanut. Ruotsissa     
Lemminkäisellä on käynnissä tunnelirakennusurakoita mm.             
Ådalsbanan-rataosuudella. Infrarakentamisen kysyntää Norjassa ja Ruotsissa   
lisäävät myös maiden hallitusten elvytystoimet.                 


TALOTEKNIIKKA                                  

- Liikevaihto oli 55,3 milj. euroa (56,6) 
- Liikevaihdosta 96 % (98) tuli Suomesta ja 4 % (2) Venäjältä 
- Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (1,7) ja liikevoittoprosentti oli 4,6 % (3,0) 
- Tulos ennen veroja oli 2,7 milj. euroa (2,2) 
- Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 85,8 milj. euroa (116,2) 


Uudistalonrakentamisen kasvun pysähtyminen on vähentänyt taloteknisten     
hankkeiden määrää ja pienentänyt niiden kokoa. Alueelliset erot ovat edelleen  
suuria, ja joissakin kasvukeskuksissa kilpailu on erittäin kireää. Taloyhtiöt  
ovat aktivoituneet korjaustöiden kyselyissä Suomen valtion lupaaman       
korjausavustuksen turvin, mutta päätökset töiden aloittamisesta viipyvät.    

Taloteknisen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysynnän odotetaan   
pysyvän hyvänä vuonna 2009. Näiden palvelujen osuus on noin puolet Lemminkäisen 
talotekniikka-toimialan kaikesta toiminnasta. Kilpailu talotekniikan huolto- ja 
kunnossapitotoiminnassa on kiristynyt, kun uudisrakentamisesta vapautuu nopeasti
resursseja korjausrakentamiseen. Alan merkittäviksi kilpailutekijöiksi ovat   
muodostuneet energiatehokkuuden hallinta ja erikoisosaaminen, mm.        
kylmälaitteiden huolto- ja asennustoiminta.                   

Paperi- ja metalliteollisuuden rajut investointileikkaukset vähentävät     
talotekniikan teollisuuspalveluiden kysyntää kuluvana vuonna. Lemminkäisen   
talotekniikka-toimialan teollisuuspalveluilla on kuitenkin käynnissä merkittäviä
teollisuuden lämmön- ja voimantuotantoon kohdistuvia asennusprojekteja Suomessa 
ja Ruotsissa vuosille 2009-2010.                        


RAKENNUSTUOTTEET                                

- Liikevaihto laski 26 % ja oli 18,6 milj. euroa (25,0) 
- Liikevoitto oli -2,5 milj. euroa (-1,2) ja liikevoittoprosentti oli -13,2 % 
(-4,9)                                     
- Tulos ennen veroja oli -2,7 milj. euroa (-1,3) 
- Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 32,6 milj. euroa (43,4) 

Katto- ja vedeneristystuotteissa myynnin ja tuotannon määrä on noin neljänneksen
edellisvuotta pienempi. Urakoinnissa hintakilpailu on lisääntynyt, ja tilaajien 
päätöksenteko on hidastunut. Taloyhtiöiden piha- ja kattokorjaustöiden kyselyt 
ovat jonkin verran lisääntyneet. Kateaineiden viennin odotetaan vähenevän viime 
vuodesta.                                    

Porras- ja julkisivuelementtien kysyntä on edelleen heikentynyt vähäisen    
asuntotuotannon johdosta. Ympäristörakentamisen markkinatilanne on hyvä, ja   
kysynnän määrän uskotaan säilyvän edellisvuoden tasolla.            

Lemminkäinen toteuttaa Helsingin Keskuskadun muutostyöt kävelykaduksi.     
Rakennustyöt sisältävät muun muassa luonnonkivipäällysteisten katujen,     
vesihuollon ja sulanapitojärjestelmän rakentamisen. Urakan tilaaja on Helsingin 
kaupunki ja sen arvo on noin 6,8 milj. euroa. (Tiedote 28.4.2009)        


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 13,05 euroa (31,50) 
ja katsauskauden lopussa 15,80 euroa (35,09). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 268,9 milj. euroa (597,3). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 433 063 kappaletta (1 660 041). Vaihdon arvo oli 
6,6 milj. euroa (51,1). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 4 667        
osakkeenomistajaa (4 218).                           

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja  
osakkeiden lukumäärä on 17 021 250 kappaletta.                 

INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden investoinnit olivat 10,3 milj. euroa (15,2). Investoinnit olivat 
lähinnä päällystys- ja kiviainestoiminnan korvausinvestointeja ja        
kiviainesalueiden hankintoja.                          


HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 8 098   
henkilöä (8 753). Henkilöstöstä 69 % työskenteli Suomessa, 11 % muissa     
Pohjoismaissa, 12 % Baltian maissa ja 8 % muissa maissa.            

Henkilöstöltään suurin toimiala oli infrarakentaminen, jossa työskenteli 36 %  
Lemminkäisen henkilöstöstä. Talonrakentamisessa työskenteli 31 %,        
talotekniikassa 24 % ja rakennustuotteissa 8 % yhtiön henkilöstöstä.      

Lemminkäinen on jatkanut toimenpiteitä henkilöstön määrän sopeuttamiseksi    
vallitsevaa markkinatilannetta vastaavaksi. Yt-menettelyjen piirissä oli    
katsauskauden lopussa noin 450 henkilöä. Vuoden 2008 loppupuoliskolta alkaneet 
vähennystoimenpiteet ovat tähän mennessä koskeneet noin 1 000 henkilöä.     
Toimialoista eniten henkilöstövähennyksiä on toteutettu talonrakentamisessa ja 
rakennustuotteissa.                               


--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, keskimäärin     |   1-3/2009 |  1-3/2008 |   muutos-% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät           |    4 918 |    5 575 |    (11,8) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt          |    3 180 |    3 178 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä, josta   |    8 098 |    8 753 |     (7,5) |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomailla työskenteleviä    |    2 517 |    2 456 |      2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden    |    7 998 |    8 948 |    (10,6) |
| lopussa             |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden palkat ja     |     66,9 |    73,0 |     (8,4) |
| palkkiot, milj. euroa      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö toimialoittain,   |   1-3/2009 |  1-3/2008 |   muutos-% |
| keskimäärin           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        |    2 526 |    3 159 |    (20,0) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        |    2 873 |    2 818 |      2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |    1 940 |    1 915 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        |     649 |     758 |    (14,4) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto        |     110 |     103 |      6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    8 098 |    8 753 |     (7,5) |
--------------------------------------------------------------------------------

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 17.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön  
tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 15 319 125 euroa.  
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 20.3.2009 ja osingon maksupäivä 27.3.2009.   

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Kristina Pentti-von  
Walzel, Teppo Taberman ja Juhani Mäkinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi     
valittiin DI Mikael Mäkinen ja KTM Heikki Räty. Yhtiön tilintarkastajaksi    
valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena     
tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.                   

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 17.3.2009. Lemminkäinen
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Berndt Brunow ja varapuheenjohtajana  
Juhani Mäkinen.                                 

Kokouksessa päätettiin tarkastusvaliokunnan, nimeämisvaliokunnan sekä palkkio- 
ja nimitysvaliokunnan kokoonpanoista. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan   
puheenjohtajaksi Heikki Rädyn ja jäseniksi Juhani Mäkisen ja Kristina Pentti-von
Walzelin. Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Berndt Brunow ja    
jäseniksi Kristina Pentti-von Walzel ja Teppo Taberman. Palkkio- ja       
nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teppo Taberman ja jäseniksi Berndt
Brunow ja Mikael Mäkinen.                            


MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA                            

KTM Robert Öhman (s. 1959) on nimitetty Lemminkäinen Oyj:n talous- ja      
rahoitusjohtajaksi 9.5.2009 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Timo      
Kohtamäelle ja on Lemminkäinen-konsernin johtoryhmän jäsen. Lemminkäinen Oyj:n 
nykyinen talousjohtaja Jukka Ovaska jatkaa 9.5.2009 alkaen johdon        
asiantuntijatehtävissä jääden eläkkeelle vuoden 2010 alussa.          


OIKEUDENKÄYNNIT                                 

Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2007 seitsemälle asfalttialan yritykselle  
kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä yhteensä 19,4 miljoonan euron  
seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Kilpailuviraston esitys  
Lemminkäiselle oli 68 milj. euroa.                       

Lemminkäisen lisäksi kilpailuvirasto ja eräät muut asfalttialan yritykset    
valittivat markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa  
asian käsittely on vireillä. Korkein hallinto-oikeus on ilmoittanut, että sen  
tarkoituksena on antaa asiassa ratkaisu syyskuussa 2009.            

Helsingin käräjäoikeuteen jätettyjen haastehakemusten mukaan eri kunnat tulevat 
vaatimaan Lemminkäiseltä ja muilta asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta, mikäli 
korkein hallinto-oikeus toteaa, että ko. kuntien alueella on ollut       
kilpailunrajoituslain vastaista toimintaa. Tiehallinto on vaatinut       
Lemminkäiseltä enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden     
asfalttiyhtiöiden kanssa enintään 5,6 milj. euroa.               

Vaatimukset perustuvat kilpailuviraston väitteisiin siitä, että kielletyt    
kilpailunrajoitukset olisivat nostaneet päällysteiden hintatasoa tiettyinä   
ajanjaksoina. Lemminkäinen on kiistänyt nämä väitteet sekä markkinaoikeudessa  
että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi suuri osa Lemminkäisen tietoon  
tulleista haastehakemuksista koskee alueita ja/tai ajankohtia, joiden osalta  
markkinaoikeus on katsonut päätöksessään, että Lemminkäinen ei ole toiminut   
kilpailunrajoituslain vastaisesti.                       

Kaikissa haastehakemuksissa on pyydetty, että korvausvaatimukset jätetään    
lepäämään ja niiden käsittelyä jatketaan vain, jos korkein hallinto-oikeus   
päätyy katsomaan Lemminkäisen rikkoneen kilpailunrajoituslakia         
haastehakemuksissa tarkoitetuilla alueilla ja niissä mainittuina ajanjaksoina. 
Lemminkäinen on yhtynyt lepäämäänjättämispyyntöihin, mutta pitää esitettyjä   
korvausvaatimuksia perusteettomina. Vaatimuksista ei ole tehty kuluvarausta.  


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
rahoituskriisi ja talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen        
toimintaympäristössä sen keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien    
muutosten ennakointia. Tästä johtuen yhtiössä on ryhdytty tarvittaviin     
sopeuttamistoimiin.                               

Voimakkaasti laskenut asuntotuotannon kysyntä lisää myyntiriskiä. Vuonna 2009  
uusia asuntokohteita aloitetaan vain jos kohteilla on riittävän korkea     
varausaste. Venäjällä yhtiö on keskeyttänyt lähes 300 asunnon rakentamisen.   

Lemminkäisen asiakkaiden rahoitusvaikeudet saattavat vaikuttaa heikentävästi  
yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Luottotappioriskeihin kiinnitetään 
erityistä huomiota ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti.          

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa        
infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta   
liiketoiminnasta on noin kolmannes.                       

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
verkkosivuilla.                                 


YMPÄRISTÖ                                    

Lemminkäisen arvoihin kuuluu ympäristöä arvostava rakentaminen. Konserni    
kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan elinkaari- ja        
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Ympäristöasioiden hoitoa ja konsernin   
toiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan sisäisin seuranta- ja        
tarkkailuohjelmin. Lemminkäisen ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön  
vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla.                      

                                        
NÄKYMÄT VUODELLE 2009                              

Talonrakentamisessa toimitilarakentaminen hiljenee edellisvuosien huipputasosta.
Asuntorakentamisessa painopiste on siirtymässä vuokra-asuntotuotantoon.     
Asuntomyynti on piristynyt kotimaassa loppuvuodesta 2008. Venäjällä epävarma  
taloustilanne pitänee Lemminkäisen liiketoiminnan volyymin aiempaa vähäisempänä.

Pohjoismaiden hallitusten elvytystoimet näkyvät selvimmin infrarakentamisessa, 
ja markkinatilanne pysyy suotuisana lähes kaikilla Lemminkäisen         
toiminta-alueilla. Käynnistymässä olevien suurten infrahankkeiden uskotaan myös 
lisäävän yhtiön työkantaa lähivuosina. Kustannuspaineet etenkin         
päällystystoiminnassa ovat hellittäneet raaka-ainehintojen laskun myötä.    
Toisaalta kuntien talousahdinko saattaa vähentää perustienpidon investointeja  
loppuvuodesta. Venäjällä ja Baltiassa kysyntä on heikkoa ja kilpailutilanne   
erittäin vaikea.                                

Taloteknisen huollon ja kunnossapidon sekä korjaustoiminnan kysynnän odotetaan 
pysyvän hyvänä. Näiden palvelujen osuus on jo noin puolet Lemminkäisen     
talotekniikka-toimialan liiketoiminnasta.                    

Vuoden 2009 liikevaihto ja tulos ennen veroja jäävät selvästi vuoden 2008    
tasosta, kuten Lemminkäisen tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2009 todettiin.    


Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 2009                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         

LAADINTAPERIAATTEET                               


Tämän osavuosikatsaustiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja        
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2008      
tilinpäätöksessä alempana mainituin muutoksin. Koska taulukko-osa on esitetty  
suppeana, ei katsauksen laadinnassa ole noudatettu kaikkia IAS 34        
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.                   

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Konserni otti käyttöön seuraavat standardit ja tulkinnat vuoden 2009 alusta.  

- IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen     
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida 
ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla 
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin  
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin     
liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.          

- IFRS 8 Segmenttiraportointi. Standardi edellyttää, että esitettävät      
segmenttitiedot perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan          
segmenttiraportointiin. Lemminkäinen raportoi osavuosikatsaukset tilikauden 2009
alusta IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Standardin       
käyttöönotolla ei ole vaikutusta Lemminkäinen-konsernin toimintasegmenttien   
lukumäärään tai niiden rakenteeseen, mutta se muuttaa segmenttitietoja.     
Standardilla ei ole vaikutusta maantieteellisiin segmenttitietoihin.      

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia eriä ovat muun muassa         
rahoitusleasingillä hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot
sekä takuuvaraukset ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot.    
Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa     
tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen        
laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään segmenttiraportoinnissa  
omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä -menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä   
osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa 
segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi  
eikä sitä raportoida johdolle. Segmenttiraportoinnin vertailutiedot on julkaistu
erillisessä tiedotteessa 5.5.2009.                       

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot. Standardin muutos edellyttää ehdot 
täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi 
hyödykkeen hankintamenoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään.
Konserni aktivoi 1.1.2009 alkaen vieraan pääoman menot ehdot täyttävissä    
hankkeissa ja osatuloutusprojekteissa.                     

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin osavuosikatsaukseen: IAS 32    
(muutos), IFRS 2, IFRIC 11, IFRIC 13, IFRIC 14 ja IFRIC 16.           


IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa   

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat    
voimaan vuonna 2010 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä
ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina.        

- IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta astuu voimaan 1.1.2010 
ja se selventää käsitelläänkö kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11      
Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 18 Tuotot -standardin mukaisesti ja   
milloin tällaisia rakennusprojekteja voidaan osatulouttaa.           
Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutus kohdistuu ainakin       
perustajaurakointikohteiden tuloutuskäytäntöön, joka muuttuisi osatuloutuksesta 
luovutuksen mukaiseksi. Tällöin näiden kohteiden tulouttaminen hidastuu.    

- IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Palvelusopimukset julkisen sektorin 
kanssa. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu 
julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai     
infrastruktuurin ylläpitoon. Tulkinnalla ei ole olennaista vaikutusta tähän   
osavuosikatsaukseen, eikä tilinpäätökseen.                   

- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi   
edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien  
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki  
yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon      
hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan    
jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen 
emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle 
kohdistetun liikearvon. Kaikki transaktiomenot kirjataan kuluksi. Konsernin   
johto on selvittämässä standardin vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.     

- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu  
standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan    
pääomaan, jos määräysvaltaa ei esiinny. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät 
enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen.
Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta 
siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan   
käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.   
Konsernin johto on selvittämässä standardin vaikutusta konsernin        
tilinpäätökseen.                                

Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole 
olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätöksiin: IAS 39 (muutos), 
IFRS 5 (muutos), IFRIC 17 ja IFRIC 18                      


TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernin laaja tuloslaskelma                        
3) Konsernitase                                 
4) Konsernin rahavirtalaskelma                         
5) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
6) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
7) Segmentti-informaatio                            
8) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                 
9) Osakekohtaiset tunnusluvut                          
10) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
11) Oikeudenkäynnit                               


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) KONSERNIN TULOSLASKELMA  |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    | 3/2009 | 3/2008 | Muutos | Muutos- | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     |    |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 336,9 |  444,9 | 108,0 | (24,3) | 2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut     |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja kulut       | -340,6 | -445,3 | 104,7 |  23,5 |   -2 |
|               |    |     |    |     |  325,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |   |    |  4,7 |   4,9 |  0,2 |  (4,1) |  34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |   |    |    |     |    |     |     |
| osakkuus-   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden tuloksista |    |  -0,2 |  -0,2 |  0,0 |   0,0 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   |    |  -8,6 |  -5,5 |  -3,1 | (56,4) |  123,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut |   |    |  20,1 |   7,8 |  12,3 |   yli |  50,7 |
|        |   |    |    |     |    |  sata |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto |   |    |  10,3 |   1,7 |  8,6 |   yli |  18,5 |
| t       |   |    |    |     |    |  sata |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  |   |    | -18,4 |  -11,6 |  -6,8 | (58,6) |  91,0 |
| veroja    |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |   |    |  3,9 |   2,2 |  1,7 |  77,3 |  -27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    | -14,6 |  -9,4 |  -5,2 | (55,3) |  63,5 |
| tulos     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen     |    |     |    |     |     |
| jakautuminen         |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |    | -15,0 |  -10,0 |  -5,0 | (50,0) |  55,9 |
| omistajille     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |   |    |  0,4 |   0,6 |  -0,2 | (33,3) |   7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja      |     |    |     |     |
| laimentamaton,            |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa     |   |    | -0,88 |  -0,59 |    |     |  3,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) KONSERNIN LAAJA      |    |     |    |     |     |
| TULOSLASKELMA        |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    | -14,6 |  -9,4 |  -5,2 | (55,3) |  63,5 |
| tulos     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          |  1,5 |  -0,6 |  2,1 |   yli |  -6,4 |
|               |    |     |    |  sata |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen tytäryhtiöön   |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn nettosijoituksen   |  -1,1 |   0,2 |  -1,3 |  (yli |   1,6 |
| suojaus           |    |     |    |  sata) |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus      |  -0,6 |  -0,5 |  -0,1 | (20,0) |  -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät  |  -0,2 |  -0,9 |  0,7 |  77,8 |  -6,7 |
| yhteensä           |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos    | -14,8 |  -10,3 |  -4,5 | (43,7) |  56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen  |    |     |    |     |     |
| jakautuminen         |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |    | -15,2 |  -10,9 |  -4,3 | (39,4) |  49,2 |
| omistajille     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |   |    |  0,4 |   0,6 |  -0,2 | (33,3) |   7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 3)      |   |    |    |     |    |     |     |
| KONSERNITASE |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              | 3/2009 | 3/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet        |  194,2 | 182,9 |     |  187,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot              |  76,2 |  75,8 |     |  74,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet      |   2,5 |  2,6 |     |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset              |  11,1 |  8,8 |     |  10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen      |  15,4 |  9,8 |     |   7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset      |   6,8 |  5,2 |     |   6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  306,2 | 285,1 |     |  288,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            |  423,0 | 350,4 |     |  398,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |  418,7 | 419,7 |     |  476,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |  154,5 |  93,8 |     |  250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  996,2 | 863,9 |     | 1 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            | 1 302,3 |   1 |     | 1 413,3 |
|                    |     | 149,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma   |     |    |     |     |
| pääoma                |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |  34,0 |  34,0 |     |  34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |   5,8 |  5,8 |     |   5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          |  -2,3 |  -0,3 |     |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |  -4,3 |  -0,3 |     |  -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto     |  265,4 | 224,8 |     |  224,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |  -15,0 | -10,0 |     |  55,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta  |  283,5 | 253,9 |     |  314,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus            |  25,7 |  21,5 |     |  27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä          |  309,2 | 275,4 |     |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |  18,5 |  13,7 |     |  18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet           |   0,2 |  0,6 |     |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   2,3 |  2,0 |     |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat             |  118,4 | 140,5 |     |  118,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |   1,9 |  1,9 |     |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  141,2 | 158,7 |     |  141,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat          |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat        |  358,2 | 368,9 |     |  455,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   7,0 |  5,7 |     |   7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat             |  486,7 | 340,2 |     |  467,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  851,9 | 714,8 |     |  930,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä     | 1 302,3 |   1 |     | 1 413,3 |
|                    |     | 149,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 4) KONSERNIN         |    |     |    |     |     |
| RAHAVIRTALASKELMA      |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |    | 03/2009 | 03/200 |     | 12/2008 |
|        |   |    |    |     |   8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja          |  -18,4 | -11,6 |     |  91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                |   4,7 |  4,9 |     |  34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut             |   8,2 |  4,7 |     |  26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman     |  -5,5 |  -2,0 |     |  152,6 |
| muutosta               |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         |  -64,4 | -48,6 |     |  -45,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät             |  -9,3 |  -4,7 |     |  -31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot       |  -6,2 |  -6,9 |     |  -51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |  -85,4 | -62,3 |     |  24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat   |   0,2 |  3,0 |     |  15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat |  -11,3 | -12,4 |     |  -43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos    |  -0,4 |  -0,5 |     |  -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot            |  89,3 | 637,9 |     | 1 740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        |  -71,8 | -517,4 |     |   -1 |
|                    |     |    |     |  528,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |  -13,9 | -32,4 |     |  -32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         |   3,1 |  87,6 |     |  177,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |  -93,5 |  16,0 |     |  174,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        |  250,1 |  78,5 |     |  78,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero         |  -2,2 |  -0,7 |     |  -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa       |  154,5 |  93,8 |     |  250,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 5) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osak | kurss | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | yhteen- |
|        |  e- |  i- |   - |     |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | pääo | rahas |  erot | rahasto | varat |  osuus |   sä |
|        |  ma |  to |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |   0,2 | 255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |    |    |     | -30,6 |  -1,7 |  -32,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |     |    |  -1,1 |  -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |     |    |     |     |
| laaja     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     |   |    |  -0,4 |  -0,5 | -10,0 |   0,6 |  -10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2008   | 34,0 |  5,8 |  -0,3 |  -0,3 | 214,8 |  21,5 |  275,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osak | kurss | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | yhteen- |
|        |  e- |  i- |   - |     |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | pääo | rahas |  erot | rahasto | varat |  osuus |   sä |
|        |  ma |  to |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |   0,2 | 255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus   |   |    |    |     |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |    |    |     | -30,6 |  -2,9 |  -33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |     |    |  -0,6 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |     |    |     |     |
| laaja     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     |   |    |  -4,8 |  -1,9 |  55,9 |   7,6 |  56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008  | 34,0 |  5,8 |  -4,7 |  -1,7 | 280,7 |  27,8 |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osak | kurss | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | yhteen- |
|        |  e- |  i- |   - |     |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | pääo | rahas |  erot | rahasto | varat |  osuus |   sä |
|        |  ma |  to |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009   | 34,0 |  5,8 |  -4,7 |  -1,7 | 280,7 |  27,8 |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |    |    |     | -15,3 |  -1,9 |  -17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |   |    |    |     |    |  -0,6 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |     |    |     |     |
| laaja     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     |   |    |  0,4 |  -0,6 | -15,0 |   0,4 |  -14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2009   | 34,0 |  5,8 |  -4,3 |  -2,3 | 250,4 |  25,7 |  309,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 6) KONSERNIN TULOSLASKELMA           |    |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 7-9/ | 10-12 |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |
|        |   |   / |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | 2007 | 2007 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 655, | 638,5 | 444,9 |  645,9 | 648,5 |  742,5 |  336,9 |
|        |  7 |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja   | -585 | -607, | -445,3 | -599,4 | -582,5 | -697,7 | -340,6 |
| kulut     |  ,8 |   0 |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    | 12,3 |  8,1 |  4,9 |   9,3 |  13,5 |   7,2 |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |   |    |    |     |    |     |     |
| osakkuus-   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksista  | 0,7 |  0,3 |  -0,2 |   0,4 |  1,1 |  -0,1 |  -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 58,3 | 23,6 |  -5,5 |  37,6 |  53,6 |  37,5 |  -8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut     | 6,3 |  6,7 |  7,8 |   9,8 |  5,2 |  27,9 |  20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot    | 0,6 |  2,7 |  1,7 |   3,3 |  0,2 |  13,4 |  10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ennen veroja | 52,6 | 19,6 | -11,6 |  31,0 |  48,6 |  23,0 |  -18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -12, | -9,2 |  2,2 |  -7,6 | -11,8 |  -10,3 |   3,9 |
|        |  3 |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     | 40,3 | 10,4 |  -9,4 |  23,4 |  36,8 |  12,7 |  -14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen     |    |     |    |     |     |
| jakautuminen         |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistajille  | 38,7 |  7,8 | -10,0 |  22,1 |  34,5 |   9,3 |  -15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 1,6 |  2,6 |  0,6 |   1,4 |  2,3 |   3,4 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja      |     |    |     |     |
| laimentamaton,            |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa     | 2,27 | 0,46 | -0,59 |  1,30 |  2,03 |  0,55 |  -0,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7)          |    |    |     |    |     |     |
| SEGMENTTI-INFORMAATI |    |    |     |    |     |     |
| O          |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
Lemminkäinen-konsernissa johdolla tarkoitetaan Lemminkäinen Oyj:n        
toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. Johdolle     
toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot,     
liikevoitto, rahoituserät ja tulos ennen veroja sekä varoina ja velkoina    
käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ostovelat.          

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia eriä ovat muun muassa         
rahoitusleasingillä hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot
sekä takuuvaraukset ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot.    
Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa     
tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen        
laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään segmenttiraportoinnissa  
omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä -menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä   
osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa 
segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi  
eikä sitä raportoida johdolle.                         
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     |    |     |  Tulos |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    | Liike- |     | Liike- | Rahoitu |  ennen |
|        |   |    |    |     |    |   s- |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    | vaihto | Poistot | voitto |  erät | veroja |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2009   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |   |    | 198,7 |   0,7 |  9,7 |  -2,1 |   7,5 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |   |    |  71,9 |   3,7 | -17,8 |  -4,2 |  -22,0 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |   |    |  55,3 |   0,2 |  2,5 |   0,2 |   2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |   |    |  18,6 |   0,6 |  -2,5 |  -0,2 |  -2,7 |
| eet      |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |    |  2,5 |   0,2 |  -0,2 |  -2,3 |  -2,5 |
| toiminnot   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi |    |  -9,6 |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit   |   |    | 337,5 |   5,4 |  -8,3 |  -8,6 |  -16,9 |
| yhteensä   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  -0,6 |  -0,7 |  -0,4 |  -1,2 |  -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    | 336,9 |   4,7 |  -8,6 |  -9,8 |  -18,4 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-0,2 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista   
liikevaihtoon kirjatuista eristä.							                    
Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista -1,8 milj. euroa,   
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,2 milj. euroa ja muista          
tilinpäätösvienneistä 0,2 milj. euroa.							                  
Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -0,4 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    |     |    |     |  Tulos |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    | Liike- |     | Liike- | Rahoitu |  ennen |
|        |   |    |    |     |    |   s- |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    | vaihto | Poistot | voitto |  erät | veroja |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2008   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |   |    | 277,1 |   0,8 |  10,3 |  -1,8 |   8,6 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |   |    |  95,1 |   3,7 | -16,4 |  -0,6 |  -17,1 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |   |    |  56,6 |   0,2 |  1,7 |   0,5 |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |   |    |  25,0 |   0,6 |  -1,2 |  -0,1 |  -1,3 |
| eet      |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |    |  2,9 |   0,2 |  -1,1 |  -1,6 |  -2,7 |
| toiminnot   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi |    | -11,5 |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit   |   |    | 445,2 |   5,5 |  -6,7 |  -3,7 |  -10,4 |
| yhteensä   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  -0,3 |  -0,5 |  1,1 |  -2,4 |  -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    | 444,9 |   4,9 |  -5,5 |  -6,1 |  -11,6 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-0,2 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista   
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 0,4 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 0,5 milj. euroa, osakkuusyritysten     
pääomaosuuskäsittelystä -0,2 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä 0,5  
milj. euroa.                                  

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -0,4 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |  1-3/ |  1-3/ | Muutos | Muutos- |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |  2009 |  2008 |    |    % |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |   |    | 198,7 |  277,1 | -78,4 | (28,3) | 1 207,5 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |   |    |  71,9 |  95,1 | -23,2 | (24,4) |  920,3 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |   |    |  55,3 |  56,6 |  -1,3 |  (2,3) |  269,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |   |    |  18,6 |  25,0 |  -6,4 | (25,6) |  156,0 |
| eet      |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |    |  2,5 |   2,9 |  -0,4 | (13,8) |  13,5 |
| toiminnot   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi |    |  -9,6 |  -11,5 |  1,9 |  16,5 |  -65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit   |   |    | 337,5 |  445,2 | -107,7 | (24,2) | 2 501,5 |
| yhteensä   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  -0,6 |  -0,3 |  -0,3 |  (yli |  -19,7 |
|               |    |     |    |  sata) |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    | 336,9 |  444,9 | -108,0 | (24,3) | 2 481,8 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO  |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |  1-3/ |  1-3/ | Muutos | Muutos- |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |  2009 |  2008 |    |    % |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |   |    |  9,7 |  10,3 |  -0,6 |  (5,8) |  69,7 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |   |    | -17,8 |  -16,4 |  -1,4 |  (8,5) |  26,2 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |   |    |  2,5 |   1,7 |  0,8 |  47,1 |  16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |   |    |  -2,5 |  -1,2 |  -1,3 |  (yli |  10,5 |
| eet      |   |    |    |     |    |  sata) |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |    |  -0,2 |  -1,1 |  0,9 |  83,3 |  -3,3 |
| toiminnot   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit   |   |    |  -8,3 |  -6,7 |  -1,6 | (23,9) |  119,4 |
| yhteensä   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  -0,4 |   1,1 |  -1,5 |  (yli |   3,8 |
|               |    |     |    |  sata) |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    |  -8,6 |  -5,5 |  -3,1 | (56,4) |  123,2 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |    |     |    |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |   |    | 277,1 |  295,7 | 207,8 |  426,9 |  198,7 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |   |    |  95,1 |  256,4 | 346,6 |  222,3 |  71,9 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |   |    |  56,6 |  68,0 |  68,8 |  76,5 |  55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |   |    |  25,0 |  45,8 |  51,0 |  34,2 |  18,6 |
| eet      |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |    |  2,9 |   3,6 |  3,3 |   3,7 |   2,5 |
| toiminnot   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi |    | -11,5 |  -17,3 | -19,7 |  -17,2 |  -9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit   |   |    | 445,2 |  652,1 | 657,8 |  746,3 |  337,5 |
| yhteensä   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  -0,3 |  -6,3 |  -9,3 |  -3,8 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    | 444,9 |  645,9 | 648,5 |  742,5 |  336,9 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO         |    |     |    |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |   |    |  10,3 |   9,2 |  14,6 |  35,5 |   9,7 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |   |    | -16,4 |  17,1 |  30,3 |  -4,8 |  -17,8 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |   |    |  1,7 |   5,6 |  5,4 |   3,7 |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |   |    |  -1,2 |   4,6 |  5,9 |   1,2 |  -2,5 |
| eet      |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |    |  -1,1 |  -0,8 |  -1,3 |  -0,1 |  -0,2 |
| toiminnot   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit   |   |    |  -6,7 |  35,6 |  54,8 |  35,6 |  -8,3 |
| yhteensä   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  1,1 |   2,0 |  -1,2 |   1,9 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |    |  -5,5 |  37,6 |  53,6 |  37,5 |  -8,6 |
| IFRS         |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT     |    |     |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |    |     |     | 3/2009 | 3/2008 |      | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |    |     |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |    |     |     |  382,5 | 432,4 |      |  467,5 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |    |     |     |  274,7 | 242,6 |      |  294,5 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |    |     |     |  29,2 |  28,0 |      |  33,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |    |     |     |  44,0 |  49,8 |      |  46,3 |
| eet      |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |     |     |  42,0 |  41,6 |      |  41,0 |
| toiminnot   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit   |    |     |     |  772,4 | 794,3 |      |  882,2 |
| yhteensä   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat varat  |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit yhteensä   |  529,9 | 354,7 |      |  531,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   |   |    |    | 1 302,3 |   1 |      | 1 413,3 |
| yhteensä,   |   |    |    |     | 149,0 |     |     |
| IFRS     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT     |    |     |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |    |     |     | 3/2009 | 3/2008 |      | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |    |     |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam |    |     |     |  28,7 |  46,6 |      |  57,6 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam |    |     |     |  32,0 |  33,2 |      |  55,9 |
| inen     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |    |     |     |   6,5 |  6,3 |      |  10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott |    |     |     |   3,1 |  4,5 |      |   5,8 |
| eet      |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |     |     |   0,3 |  1,1 |      |   0,7 |
| toiminnot   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit   |    |     |     |  70,6 |  91,6 |      |  129,9 |
| yhteensä   |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat velat  |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit yhteensä   |  922,5 | 781,9 |      |  941,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   |   |    |    |  993,1 | 873,6 |      | 1 071,5 |
| yhteensä,   |   |    |    |     |    |     |     |
| IFRS     |   |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 8) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    | 3/2009 | 3/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |  -4,6 |  -3,2 |     |  19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   0,2 |  -0,5 |     |  17,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%             |  -2,6 |  -1,2 |     |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |  25,7 |  26,3 |     |  26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %              |  145,7 | 140,5 |     |  98,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa  |  450,6 | 386,9 |     |  336,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.       |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)       |  10,3 |  15,2 |     |  60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa       | 1 122,2 |   1 |     | 1 064,5 |
|                    |     | 644,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     |  341,4 | 425,6 |     |  263,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |  8 098 | 8 753 |     |  9 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |  7 998 | 8 948 |     |  8 910 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa        |  336,9 | 444,9 |     | 2 481,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     |  73,2 | 107,2 |     |  676,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |  21,7 |  24,1 |     |  27,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 9) OSAKEKOHTAISET      |    |     |    |     |     |
| TUNNUSLUVUT         |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |    |    | 3/2009 | 3/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa          |  -0,88 | -0,59 |     |  3,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        |  16,66 | 14,90 |     |  18,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa          |     |    |     |  0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |     |    |     |  27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo,      |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |  268,9 | 597,3 |     |  222,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa     |  15,80 | 35,09 |     |  13,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1 000 kpl      |   433 | 1 660 |     |  3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    | 17 021 | 17 021 |     | 17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 10) VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   |    |    | 3/2009 | 3/2008 |     | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset    |   0,0 |  1,5 |     |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset      |  39,9 |  95,3 |     |  40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit         |   0,3 |  0,8 |     |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset  |   |    |    |   0,1 |  0,0 |     |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  40,3 |  97,7 |     |  42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta      |  18,8 |  0,1 |     |  49,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta            |  19,9 |  8,5 |     |  19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten       |    |     |     |
| vähimmäisvuokrat                |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan    |  13,1 |  6,5 |     |   9,9 |
| kuluessa               |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään viiden   |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vuoden kuluessa            |  27,5 |  26,2 |     |  26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa      |  27,7 |  17,3 |     |  18,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  68,3 |  50,0 |     |  55,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset     |  23,8 |  10,7 |     |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit           |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  130,6 |  55,4 |     |  81,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |   4,4 |  0,1 |     |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, ostetut        |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |   6,8 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |   0,4 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, asetetut       |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |   6,8 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -0,2 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |   1,6 |  3,4 |     |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |   0,0 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut        |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |   1,6 |  3,4 |     |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |   0,0 |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  71,9 |  95,6 |     |  71,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -3,9 |  -1,6 |     |  -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.	                   


							                                     
11) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2007 seitsemälle asfalttialan yritykselle  
kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä yhteensä 19,4 miljoonan euron  
seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Kilpailuviraston esitys  
Lemminkäiselle oli 68 milj. euroa.                       

Lemminkäisen lisäksi kilpailuvirasto ja eräät muut asfalttialan yritykset    
valittivat markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa  
asian käsittely on vireillä. Korkein hallinto-oikeus on ilmoittanut, että sen  
tarkoituksena on antaa asiassa ratkaisu syyskuussa 2009.            

Helsingin käräjäoikeuteen jätettyjen haastehakemusten mukaan eri kunnat tulevat 
vaatimaan Lemminkäiseltä ja muilta asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta, mikäli 
korkein hallinto-oikeus toteaa, että ko. kuntien alueella on ollut       
kilpailunrajoituslain vastaista toimintaa. Tiehallinto on vaatinut       
Lemminkäiseltä enintään 10,5 milj. euroa ja yhteisvastuullisesti muiden     
asfalttiyhtiöiden kanssa enintään 5,6 milj. euroa.               

Vaatimukset perustuvat kilpailuviraston väitteisiin siitä, että kielletyt    
kilpailunrajoitukset olisivat nostaneet päällysteiden hintatasoa tiettyinä   
ajanjaksoina. Lemminkäinen on kiistänyt nämä väitteet sekä markkinaoikeudessa  
että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi suuri osa Lemminkäisen tietoon  
tulleista haastehakemuksista koskee alueita ja/tai ajankohtia, joiden osalta  
markkinaoikeus on katsonut päätöksessään, että Lemminkäinen ei ole toiminut   
kilpailunrajoituslain vastaisesti.                       

Kaikissa haastehakemuksissa on pyydetty, että korvausvaatimukset jätetään    
lepäämään ja niiden käsittelyä jatketaan vain, jos korkein hallinto-oikeus   
päätyy katsomaan Lemminkäisen rikkoneen kilpailunrajoituslakia         
haastehakemuksissa tarkoitetuilla alueilla ja niissä mainittuina ajanjaksoina. 
Lemminkäinen on yhtynyt lepäämäänjättämispyyntöihin, mutta pitää esitettyjä   
korvausvaatimuksia perusteettomina. Vaatimuksista ei ole tehty kuluvarausta.