Lemminkäisellä paras työpaikkaliikuntaohjelma

Tiedote 5.11.2009

Suomen Kuntoliikuntaliitto myönsi vuoden 2009 Active Workplace Award -tunnustuksen rakennuskonserni Lemminkäiselle. Vuosittain jaettavalla tunnustuksella työpaikkaliikunnan asiantuntijajärjestö Suomen Kuntoliikuntaliitto haluaa edistää työpaikkaliikuntakulttuuria ja tukea työyhteisöjen hyvinvointia. Active Workplace-tunnustus on WHO:n käynnistämän oh-jelman pohjalta Kuntoliikuntaliitossa kehitetty työpaikkaliikunnan arvostetuin tunnustus.

Vuoden 2009 Active Workplace Award Lemminkäiselle

Lemminkäinen on pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti resursoinut ja hyödyntänyt liikuntaa henkilöstöpolitiikassaan. Noin 10 000 työntekijän konserni on luonut henkilöstön liikuntaan järjestelmän, joka on käyttäjäystävällinen ja aidosti aktivoiva.

Lemminkäisen liikuntatarjonta on monipuolista ja se on tasapuolisesti koko henkilöstölle tar-jolla. Yritys on onnistuneesti kytkenyt liikuntaan kannustamisen osaksi esimiesvastuita ja -koulutusta.

Omalla toiminnallaan Lemminkäinen näyttää muille esimerkkiä, miten vaihtelevissakin olo-suhteissa työskentelevä henkilökunta motivoidaan ja saadaan toteuttamaan terveyttä edistä-vää, tasapuolista ja helposti saavutettavaa liikuntaa.

Lisäksi liikunnan merkitys heijastuu merkittävällä tavalla organisaation työhyvinvointiin. Työpaikkaliikunnan käyntimäärät ovat nousseet vajaasta 40 000 käynnistä lähes 80 000 käyntiin vuodessa. Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä on lisääntynyt merkittä-västi vuodesta 2004 lähtien.

Kunniamaininnat Puolustusvoimille ja UPM Raflatacille

Erinomaisesti toteutetusta henkilöstön hyvinvoinnin eteen tehdystä liikuntatoiminnasta jaet-tiin kunniakirjat Puolustusvoimille ja UPM Raflatac Oyj:lle.

Puolustusvoimien työpaikkaliikunnassa toteutuvat onnistuneen työpaikkaliikunnan tär-keimmät osa-alueet: liikuntaohjelma on kiinteässä yhteydessä henkilöstöpolitiikkaan ja toi-minnassa korostuu tieteelliseen tutkimukseen sekä teorioihin perustuva tuloksellinen liikun-tasuunnittelu.

Puolustusvoimilla on ammattitaitoinen asiantuntijaverkosto työpaikkaliikunnan toiminnan johdossa ja asiaan koulutettu henkilöstö toteuttamassa operatiivista toimintaa. Puolustus-voimat on vastannut liikunnallisen elämäntavan edistämisen haasteeseen esimerkillisesti.

Vuoden 2007 Active Workplace Awardin saanut UPM Raflatac on jatkanut aktiivisesti työpaikkaliikuntansa kehittämistä. Yrityksen työpaikkaliikunnassa toteutuvat onnistuneen työpaikkaliikunnan tärkeimmät osa-alueet: liikuntatoiminnan johtaminen, tuloksellinen liikuntasuunnittelu ja erityisryhmille suunnatut liikuntaan aktivointiohjelmat.

UPM Raflatac on kehittänyt uuden, alle 45-vuotiaille vähän tai ei lainkaan liikkuville suunnatun erityisohjelman.

Lisätiedot:
Mikko Koivu, työpaikkaliikunnan päällikkö, Suomen Kuntoliikuntaliitto
puh. 0400-606102, mikko.koivu@kunto.fi

Sinikka Wallén, viestintäpäällikkö, Suomen Kuntoliikuntaliitto
puh. 040-8342522, sinikka.wallen@kunto.fi

Jani Pentti, työsuhdepäällikkö, Lemminkäinen Oyj
puh. 0207 153 625, jani.pentti@lemminkainen.fi


Suomen Kuntoliikuntaliitto ry
Suomen Kuntoliikuntaliitto on terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijajärjestö. Liiton tehtävänä on edistää kansalaisten liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa ja sen kautta saavutettavaa hyvinvointia ja terveyttä.

Active Workplace Award
Active Workplace Award kehitettiin Kuntoliikuntaliiton, Maailman kuntoliikuntaliiton TAFISA:n ja WHO:n yh-teisseminaarissa vuonna 2006. Tunnustus myönnetään työpaikalle, joka on toiminnassaan kehittänyt liikuntaohjelmaansa Suomen Kuntoliikun-taliitto ry:n kehittämien työpaikkaliikunnan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tunnustuksen perustana on Työ-paikkaliikunnan hyviä käytäntöjä ja tavoitteita mittaava työpaikan liikuntasertifikaatti.

Aikaisempien Active Workplace Awardi saajat: Posti Oyj 2006, UPM Raflatac Oyj 2007 ja Sampo Pankki Oyj 2008.

Lemminkäinen-konserni
Lemminkäinen toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Lemminkäisen maantieteellinen päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö, jonne konserni on etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella palvellaan asiakkaita eri puolilla maailmaa.