Lemminkäinen päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2009 KLO 8.15 LEMMINKÄINEN PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Samalla Lemminkäisen nykyinen ylimmän johdon sitouttamisjärjestelmä puretaan. Uuden kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heill

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE	10.12.2009 KLO 8.15


LEMMINKÄINEN PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ 

Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Samalla Lemminkäisen nykyinen ylimmän
johdon sitouttamisjärjestelmä puretaan. 

Uuden kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja
avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa
avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden
omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011
ja 2012. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen
palkkio ansaintajaksolta 2010 perustuu Lemminkäinen-konsernin
omavaraisuusasteeseen ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. 

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2010 maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta
aiheutuvat laskennalliset verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa
luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua
ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde
konserniyhtiöön päättyy avainhenkilöstä johtuvasta syystä sitouttamisjakson
aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.
Yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava puolet
järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista kahden vuoden ajan
sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. 

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella
maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 300.000 Lemminkäinen
Oyj:n osakkeen arvoa kolmen vuoden jakson aikana (sisältäen myös rahana
maksettavan osuuden). 


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä    


LISÄTIETOJA 
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki 
p. 02071 53263


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi