Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.10.2009 KLO 9.00 KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.11.2009 klo 10.00, Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman auditoriossa, Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkavat klo 9.00. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2.

LEMMINKÄINEN OYJ		PÖRSSITIEDOTE	8.10.2009 KLO 9.00


KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 12.11.2009 klo 10.00, Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman
auditoriossa, Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkavat klo
9.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien
osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat
osakkeet, voi olla enintään 4 200 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 25 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus
voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia
omia osakkeita. 
	
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan
enintään 1 700 000 omaa osaketta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista. 

Hallitus voi päättää hankkia osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä
markkinahintaan. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 

8. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu, yhtiön viimeisin
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, 31.12.2008 päättyneen
tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, kuluvan
ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaukset sekä hallituksen
selostus toisen neljänneksen osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön
asemaan olennaisesti vaikuttamista tapahtumista ovat saatavilla yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi. Asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
verkkosivuilla viimeistään 26.11.2009 alkaen. 


C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.11.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua
viimeistään 9.11.2009 klo 16.00 kirjeitse osoitteella Lemminkäinen Oyj, Pirjo
Favorin, PL 169, 00181 Helsinki tai puhelimitse 02071 53378 tai telefaxilla
02071 53510 tai sähköpostitse pirjo.favorin@lemminkainen.fi.
Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Lemminkäinen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 9.11.2009, jos osakkeenomistajalla oli
samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.11.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun
mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Lemminkäinen Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 17 021 250 osaketta ja
ääntä. 


Helsingissä 8. päivänä lokakuuta 2009

LEMMINKÄINEN OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
Lemminkäinen Oyj
p. 02071 53263

Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman
Lemminkäinen Oyj
p. 02071 53515


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi 


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.lemminkainen.fi