Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LEMMINKÄINEN OYJ YHTIÖTIEDOTE 12.02.2009 KLO 9.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.3.2009 klo 15.00 Hotelli Palacessa, 10. krs, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkavat klo 14.00.

LEMMINKÄINEN OYJ	  YHTIÖTIEDOTE	 12.02.2009 KLO 9.00 


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                       

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään tiistaina 17.3.2009 klo 15.00 Hotelli Palacessa, 10. krs,     
Eteläranta 10, 00130 Helsinki.                         

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkavat klo 
14.00.                                     

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen                     

4. Ääntenlaskijoiden valitseminen                        

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen           

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen           

7. Tilikauden 1.1.-31.12.2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,      
  toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen         
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                  

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     
  Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi  
  31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella     
  osinkoa 0,90 euroa osaketta kohti eli yhteensä 15 319 125 euroa. Osinko   
  maksettaisiin osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2009  
  merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus  
  esittää, että osinko maksetaan 27.3.2009.                  

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                
  Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että       
  hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen   
  puheenjohtajalle 10.000 euroa ja jäsenelle 3.000 euroa kuukaudessa sekä   
  kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Lisäksi nimeämisvaliokunta      
  esittää, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 500 euron      
  kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista.              
  Matkakustannukset ehdotetaan korvattaviksi laskun mukaan.          

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                
  Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että       
  hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.          

13. Hallituksen jäsenten valitseminen                      
  Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset   
  hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Kristina Pentti-von   
  Walzel ja Teppo Taberman valittaisiin seuraavalle toimikaudelle.      
  Nykyisistä hallituksen jäsenistä Sakari Tamminen ei ole asettunut      
  uudelleen ehdolle. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Cargotec    
  Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Mäkinen sekä strategisen johtamisen ja     
  rahoituksen konsultti Heikki Räty. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat      
  antaneet suostumuksensa tehtävään.                     
  Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty Lemminkäinen Oyj:n  
  internetsivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.              

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta,   
  että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan.         

15. Tilintarkastajan valitseminen                        
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta,   
  että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers   
  Oy.                                     

16. Kokouksen päättäminen                            

B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Tilinpäätöstiedote ja siihen sisältyvä toimintakertomus sekä tämä        
yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen 
ja valiokuntien ehdotukset, ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa  
www.lemminkainen.fi. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,    
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla   
verkkosivuilla viimeistään viikolla 10. Hallituksen ehdotukset ja        
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Niistä sekä tästä 
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.    
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla    
31.3.2009 alkaen.                                

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville                    

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 7.3.2009 on   
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön     
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen      
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava 
siitä viimeistään torstaina, 12.3.2009 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumiset   
ottaa vastaan Pirjo Favorin, puh. 02071 53378. Ilmoittautumisen voi lähettää  
myös postitse osoitteella Lemminkäinen Oyj, Pirjo Favorin, PL 23, 00241 Helsinki
tai telefaxilla 09-148 2129 tai sähköpostilla osoitteella            
pirjo.favorin@lemminkainen.fi.                         

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.      
Osakkeenomistajien Lemminkäinen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään  
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien     
käsittelyn yhteydessä.                             

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty  
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa   
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään   
toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee 
olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2009 merkittynä yhtiön         
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään 
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot                                 
Lemminkäinen Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 17 021 250 osaketta ja  
ääntä.                                     

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2009                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin   
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja      
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta  
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin       
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu  
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.                           

www.lemminkainen.fi