Lemminkäinen Oyj:n yhtiökokouskutsu

LEMMINKÄINEN OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.2.2008 klo 09.00 LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 14.3.2008 klo 15.00 Hotelli Palacessa, 10. krs, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Yh

LEMMINKÄINEN OYJ                                
YHTIÖTIEDOTE 14.2.2008 klo 09.00	                        

LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                       

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään perjantaina 14.3.2008 klo 15.00 Hotelli Palacessa, 10. krs,    
Eteläranta 10, 00130 Helsinki.                         

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
                       
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 
§:ssä mainitut asiat sekä hallituksen ehdotus Lemminkäinen Oyj:n        
yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista.                   

Hallituksen kokoonpano, palkkiot ja tilintarkastaja
               
Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että         
- hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi 
- nykyiset hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Heikki Pentti, Kristina Pentti, 
Teppo Taberman ja Sakari Tamminen valittaisiin seuraavalle toimikaudelle    
- uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin laamanni, asianajaja Juhani
Mäkinen 
- hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen 
puheenjohtajalle 11 000 euroa ja jäsenelle 3 000 euroa kuukaudessa. 

Laamanni Juhani Mäkinen (51) on Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n      
hallituksen puheenjohtaja ja partneri. Hän on hallituksen jäsen mm. seuraavissa 
yhtiöissä:                                   
- Componenta Oyj, varapuheenjohtaja 
- Myllykoski Oyj, varapuheenjohtaja 
- Oy Karl Fazer Ab, jäsen. 

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, 
että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja  
tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan.             

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä    
muutettaisiin pääasiassa syyskuun 1. päivänä 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain
säännösten sekä Lemminkäinen Oyj -konsernin rakenteen muutoksen johdosta    
seuraavasti (sulkeissa ilmoitettu muutoksen kohteena oleva voimassaolevan    
yhtiöjärjestyksen kohta):                            

- täsmennetään yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa koskevan määräyksen sanamuotoa 
(1 §)                                      
- täsmennetään yhtiön toimialaa koskevaa määräystä siten, että yhtiö harjoittaa 
liiketoimintaansa itse tai tytäryhtiöidensä kautta (2 §)            
- poistetaan yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevat määräykset (3 §)   
- poistetaan osakkeiden nimellisarvoa sekä täsmäytyspäivämenettelyä koskevat  
määräykset (4 §)                                
- täsmennetään yhtiön hallitusta koskevan määräyksen sanamuotoa (5 §)      
- täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa ja yhdistetään 7 § ja 8
§                                        
- täsmennetään tilikautta koskevan määräyksen sanamuotoa (10 §)         
- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta        
osakeyhtiölakia (11 §)                             
- täsmennetään yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa terminologiaa (12 §)  
- muutetaan yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevaa määräystä siten, että   
viimeinen ilmoittautumispäivä on aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta (13
§)                                       
- poistetaan yhtiöjärjestyksen kohta 14 §                    
- muutetaan yhtiöjärjestyksen kohtien järjestystä ja numerointia siten, että  
yhtiöjärjestyksessä on 11 kohtaa.                        

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 4.3.2008 on   
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön   
osakasluetteloon.                                

Ilmoittautuminen                                

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava 
siitä viimeistään tiistaina, 11.3.2008 klo 14.00 mennessä. Ilmoittautumiset   
ottaa vastaan Maritta Laitinen, puh. 02071 53303. Ilmoittautumisen voi lähettää 
myös postitse osoitteella Lemminkäinen Oyj, Maritta Laitinen, PL 23, 00241   
Helsinki tai telefaxilla 02071 53510 tai sähköpostilla osoitteella       
maritta.laitinen@lemminkainen.fi.                        

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    
Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, pyydetään     
toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan loppuun mennessä.           

Asiakirjojen nähtävilläpito                           

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset ovat 
osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön       
pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Esterinportti 2 sekä yhtiön       
internet-sivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi. Jäljennökset asiakirjoista  
lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille.                    

Ehdotus voittovarojen käytöstä                         

Lemminkäinen-konsernin jakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 238 399 846,06   
euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 31 378 058,07 euroa.   

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi    
31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 1,80
euroa osaketta kohti eli yhteensä 30 638 250 euroa. Osinko maksettaisiin    
osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2008 merkitty Suomen  
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi
28.3.2008.                                   


Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2008                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus