Lemminkäinen Oyj:n tilinpäätöstiedote 2007: Liiketoiminta kehittyi myönteisesti, suotuisat näkymät vuodelle 2008

LEMMINKÄINEN OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.2.2008 klo 9:00 LEMMINKÄINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007: LIIKETOIMINTA KEHITTYI MYÖNTEISESTI, SUOTUISAT NÄKYMÄT VUODELLE 2008 - Liikevaihto kasvoi 21,1 % ja oli 2 174,1 milj. euroa (1 795,9). - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 581,6 milj. euroa (530,3).

LEMMINKÄINEN OYJ                                
YHTIÖTIEDOTE 14.2.2008 klo 9:00  
                       
LEMMINKÄINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007: 
LIIKETOIMINTA KEHITTYI MYÖNTEISESTI, SUOTUISAT NÄKYMÄT VUODELLE 2008  
                       
- Liikevaihto kasvoi 21,1 % ja oli 2 174,1 milj. euroa (1 795,9).        
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 581,6 milj. euroa 
(530,3).                                    
- Liikevoitto kasvoi 16,8 % ja oli 126,3 milj. euroa (108,1).          
Liikevoittoprosentti oli 5,8 % (6,0).                      
- Tulos ennen veroja parani 18,0 % ja oli 111,2 milj. euroa (94,2) 
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,7 % (20,6) ja oman pääoman tuotto 27,5 %
(30,2) 
- Omavaraisuusaste oli 32,7 % (31,2) ja nettovelkaantumisaste 87,2 % (105,7) 
- Tilauskanta tilikauden päättyessä kasvoi 6,6 % ja oli 1 414,1 milj. euroa
(1 326,7) 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 284,0 milj. euroa
(331,8) 
- Osakekohtainen tulos parani 10,9 % ja oli 4,29 euroa (3,87) 
- Hallitus esittää osingoksi 1,80 euroa (1,50)    
   
           
Tilikausi 2007 oli Lemminkäiselle kokonaisuutena myönteinen. Hyvään tulokseen  
vaikuttivat etenkin vilkas toimitilarakentaminen sekä kannattava        
kiinteistökehitys. Infrarakentamisen kasvu jatkui meneillään olevien suurten  
hankkeiden johdosta. Myös korjausrakentamisen ja rakennustuotteiden kysyntä oli 
hyvä.                                      

Lemminkäisen liikevaihto kasvoi 21,1 % ja oli 2 174,1 miljoonaa euroa (1 795,9).
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes yhtiön koko      
liikevaihdosta.                                 

Liikevoitto oli 126,3 miljoonaa euroa (108,1). Viimeisen vuosineljänneksen   
tulosta rasitti merkittävästi 14 miljoonan euron seuraamusmaksu, kun      
markkinaoikeus katsoi Lemminkäisen osallistuneen kilpailulainsäädännön     
vastaiseen toimintaan. Jos ei oteta lukuun kertaluonteista seuraamusmaksua,   
vertailukelpoinen liikevoitto oli 140,3 milj. euroa eli 6,5 (6,0) prosenttia  
liikevaihdosta.                                 

Osakekohtainen tulos oli 4,29 euroa (3,87).                   


NÄKYMÄT VUODELLE 2008                              

Suomessa liike-, toimisto- ja logistiikkarakentaminen jatkuu melko vilkkaana,  
mutta saattaa hidastua loppuvuodesta. Perustajaurakoitujen asuntojen      
aloitusmäärä laskee ja asuntojen myyntiajat pitenevät. Lemminkäisen vuonna 2007 
käynnistämät ja suunnitteilla olevat uudet rakennuskohteet pitävät yhtiön    
rakentamisen volyymin hyvänä myös vuonna 2008.                 

Venäjällä teollisuus-, asunto- ja toimitilarakentamisen kysyntä on edelleen   
hyvä, ja Lemminkäisen näkymät Venäjällä ovat lähivuosina lupaavat.       

Suomen infrarakentamisessa vuodesta 2008 odotetaan edellisvuotta hiljaisempaa  
mm. vähentyneen kalliorakentamisen vuoksi. Joidenkin merkittävien hankkeiden  
siirtyminen heikentää markkinatilannetta. Lemminkäisen käynnissä olevat     
pitkäkestoiset väylähankkeet takaavat yhtiölle kohtuullisen työkannan vuosiksi 
2008 ja 2009.                                  

Päällystystöiden määrä Suomessa pysynee vuoden 2007 tasolla. Murskausurakoinnin 
ja valmisbetonin kysynnän uskotaan säilyvän hyvänä käynnissä olevien      
infrahankkeiden ja suhteellisen vilkkaana jatkuvan talonrakentamisen myötä.   
Baltian infrarakentaminen jatkuu vilkkaana.                   

Talotekniikan huolto-, kunnossapito- ja korjaustoiminnan kysynnän uskotaan   
jatkuvan vilkkaana Suomessa. Teollisuuden kunnossapitopalvelujen kysynnän    
odotetaan lisääntyvän kotimaassa ja ulkomailla.                 

Rakennustuotteiden markkinatilanne kokonaisuudessaan säilyy hyvänä       
lähitulevaisuudessa, vaikka asuntotuotannon hidastuminen osaltaan vähentääkin  
tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Ympäristörakentaminen kasvaa tasaisesti.   
Muun kansainvälisen toiminnan näkymien odotetaan jatkuvan hyvinä mm. Puolassa, 
Intiassa ja Kiinassa. Lemminkäistä kiinnostavia suuria metsäteollisuushankkeita 
on valmisteilla eri puolilla maailmaa. 3G-verkkojen rakentamisen kysyntä jatkaa 
kasvuaan.                                    

Kokonaisuutena konsernin tilauskanta on hyvä, ja liiketoiminnan suotuisalle   
kehitykselle vuonna 2008 on edellytyksiä.                    


YHTIÖKOKOUS, OSINKO JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2008          

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.3.2008 klo 15 Hotelli  
Palacessa, 10. krs, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.               

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta  
2007 jaetaan 1,80 euroa (1,50) osakkeelta eli yhteensä 30 638 250,00 euroa (25 
531 875,00). Osinko maksettaisiin osakkaalle, joka on osingonmaksun       
täsmäytyspäivänä 19.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 28.3.2008.              

Vuoden 2007 vuosikertomus julkaistaan suomeksi ja englanniksi viikolla 10/2008. 
Osavuosikatsaukset julkaistaan 8.5., 7.8. ja 6.11.2008.             
Lemminkäinen Oyj:n vuoden 2007 pörssitiedotteet ovat nähtävissä yhtiön     
internetsivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.                


LEMMINKÄINEN OYJ                                

Juhani Sormaala                                 
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
Juhani Sormaala, toimitusjohtaja, puh. 02071 53302               
Jukka Ovaska, talousjohtaja, puh. 02071 53334 

Tilinpäätöksen tiedotustilaisuus                        

Lemminkäinen järjestää tilinpäätöstä koskevan tiedotustilaisuuden sijoittajille,
analyytikoille ja lehdistölle 14. helmikuuta klo 10 ravintola Sipulissa,    
osoitteessa Kanavaranta 7, Helsinki. Osallistujia pyydetään ystävällisesti
ilmoittautumaan puhelimitse 02071 53520 tai sähköpostitse 
matti.aalto@lemminkainen.fi. Tilinpäätöstä käsittelevä tausta-aineisto ja    
esitysmateriaali on saatavissa tilaisuuden jälkeen osoitteessa         
www.lemminkainen.fi                               


LIITTEET                                    
Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2007                  
Tilinpäätöksen taulukko-osa 

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
keskeiset tiedotusvälineet                           

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta  
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin       
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.                     


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007                  

TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Suomessa rakentamisen suhdannetilanne on pysynyt pitkään hyvänä. Rakentamisen  
kokonaismäärä kasvoi vuonna 2007 noin 6 prosenttia. Kasvun arvioidaan kuitenkin 
hidastuvan vuonna 2008 ja jäävän noin 3 prosenttiin.              

Uusia asuntoja aloitettiin viime vuonna noin 32 000 eli hieman vähemmän kuin  
vuonna 2006 (34 000). Asuntomarkkinoiden tilanne on edelleen vakaa, vaikka   
asuntojen myyntiajat ovatkin pidentyneet selvästi. Paikkakuntakohtaiset erot  
ovat suuret.                                  

Rakentamisen hyvä kehitys vuonna 2007 perustui ennen kaikkea vilkkaaseen liike-,
toimisto- ja logistiikkarakentamiseen. Pitkään hiljaisena pysynyt        
teollisuusrakentaminen näyttää olevan kasvussa. Teollisuuden suurhankkeiden,  
viidennen ydinvoimalan ja Talvivaaran nikkelikaivoksen rakennustyöt jatkuvat  
vielä pitkään. Myös infrarakentamisen kasvu jatkui meneillään olevien      
suurhankkeiden ansiosta. Uusia merkittäviä hankkeita on käynnistymässä myös   
lähivuosina.                                  

Korjausrakentaminen kasvoi 2-3 prosenttia, ja kasvun arvioidaan pysyvän     
samansuuruisena vuonna 2008. Myös rakennustuoteteollisuuden tuotanto kasvoi   
merkittävästi. Perustuotteista etenkin sementin kysyntä lisääntyi, lähinnä   
betoniteollisuuden tuotannon tuntuvan kasvun ansiosta.             

Lähialueiden taloudet ja niiden myötä rakennusmarkkinat kehittyivät       
myönteisesti. Ruotsissa kalliorakentamisen markkinat olivat edelleen hyvät, ja 
niiden odotetaan pysyvän lähivuosina vähintään nykyisellä tasolla. Baltian   
maiden inframarkkinat ovat kasvussa, ja kansainvälistä rahoitusta ohjautuu   
uusiin hankkeisiin. Suomalaisella teollisuudella oli Venäjällä, Kiinassa,    
Intiassa sekä itäisessä Keski-Euroopassa vireillä paljon investointeja.     
3G-verkkojen rakentaminen jatkuu Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa.  
Kehittyvissä maissa jatkuu perinteisten GSM-verkkojen toteuttaminen.      


KONSERNIN LIIKEVAIHTO, TULOS JA TASE                      

Tilikausi 2007 oli Lemminkäiselle kokonaisuutena myönteinen.          

Liikevaihto kasvoi 21,1 % ja oli 2 174,1 milj. euroa (1 795,9). Liikevaihdosta 
73,3 % tuli kotimaasta, 14,0 % muista Pohjoismaista, 3,0 % Venäjältä ja     
Itä-Euroopasta, 5,7 % Baltian maista ja 4,0 % muista maista.          

Liikevoitto kasvoi 16,8 % ja oli 126,3 milj. euroa (108,1). Viimeisen      
vuosineljänneksen tulosta rasitti merkittävästi 14 miljoonan euron       
seuraamusmaksu, kun markkinaoikeus katsoi Lemminkäisen osallistuneen      
kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan kotimaan päällystysmarkkinoilla. Jos
ei oteta lukuun kertaluontoista seuraamusmaksua, vertailukelpoinen liikevoitto 
oli 140,3 milj. euroa eli 6,5 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoprosentti  
oli 5,8 %                                    

Osakekohtainen tulos kasvoi 10,9 % ja oli 4,29 euroa (3,87). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 20,7 % (20,6) ja oman pääoman tuotto 27,5 % (30,2). Omavaraisuusaste 
oli 32,7 % (31,2).                               

Rahavarat tilikauden lopussa olivat 78,5 milj. euroa (60,6) ja korolliset velat 
357,0 milj. euroa (343,6). Nettovelkaantumisaste oli 87,2 % (105,7).      
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut,        |    2007 |    2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta         |  2 174,1 |   1 795,9 |   1 601,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa    |   581,6 |    530,3 |    499,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |   126,3 |    108,1 |    72,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%            |    5,8 |     6,0 |     4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja         |   111,2 |    94,2 |    65,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos, josta       |    80,6 |    72,9 |    48,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhtiön omistajien osuus     |    72,9 |    65,8 |    43,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa         |    4,29 |    3,87 |    2,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake            |   1,801) |    1,50 |    1,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %    |    20,7 |    20,6 |    16,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %       |    27,5 |    30,2 |    24,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |    32,7 |    31,2 |    31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %      |    87,2 |    105,7 |    102,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |    78,5 |    60,6 |    42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   357,0 |    343,6 |    264,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1)Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.                     


LIIKETOIMINTA-ALUEET                              

Päällystys- ja kiviainesryhmä                          

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi 13,8 % ja oli 636,3 milj.   
euroa (559,0). Liikevaihdosta 50,5 % tuli Suomesta, 29,2 % muista Pohjoismaista 
ja 20,3 % Baltian maista ja Venäjältä.                     

Ryhmän liikevoitto oli 26,9 milj. euroa (35,5). Jos ei oteta huomioon      
markkinaoikeuden Lemminkäiselle määräämää 14 milj. euron seuraamusmaksua, ryhmän
vertailukelpoinen liikevoitto oli 40,9 milj. euroa. Tilauskanta laski 7,4 % ja 
oli tilikauden päättyessä 171,4 milj. euroa (185,1). Kansainvälisen       
liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 93,0 milj. euroa (129,8).        

--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja kiviainesryhmä,    |    2007 |    2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta          |   636,3 |   559,0 |   514,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa     |   314,9 |   276,6 |   239,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |    26,9 |    35,5 |    25,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %        |    4,2 |    6,3 |    4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa      |   171,4 |   185,1 |   130,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |   2 952 |   2 733 |   2 579 |
--------------------------------------------------------------------------------

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto jatkoi kasvuaan, ja         
markkinatilanteeseen nähden sen tulos oli hyvä. Suomessa päällystystyömäärät  
pysyivät vuoden 2006 tasolla. Asfalttialan kilpailu pysyi kireänä ja painoi   
hintatason heikoksi.                              

Lemminkäinen säilytti asemansa Suomen johtavana päällystysurakoitsijana. Yhtiön 
markkina-asema on vahva Suomen lisäksi Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa.  

Pohjoismaissa päällystystöiden määrä kasvoi eniten Norjassa, ja asfaltin    
hintataso pysyi hyvänä. Tanskassa markkinatilanne oli vakaa ja hintataso    
kohtuullinen. Ruotsissa myytiin Kvalitetsasfalt i Mellansverige Ab. Kauppa tuli 
voimaan 7.8.2007 eikä sillä ollut olennaista tulosvaikutusta.          

Baltian maissa EU-rahoitus lisäsi tiehankkeiden määrää. Tiemäärärahat ovat   
kasvussa etenkin Latviassa ja Liettuassa.                    

Asfalttia valmistettiin työkauden aikana 96 (95) tuotantolaitoksessa yhteensä  
5,4 milj. tonnia (5,3), josta ulkomailla yli puolet.              

Vilkkaana jatkunut rakentaminen piti kiviainesten kysynnän hyvänä. Lemminkäisen 
vuoden 2007 tuotantomäärä oli 16,5 milj. tonnia (16,6). Virosta ostettiin    
louhinta- ja räjäytystöihin erikoistunut rakennusyhtiö Lõhketööd OÜ. Kaupalla  
pyritään laajentamaan Lemminkäisen louhintaurakointia ja kehittämään      
kiviainesten jalostusta Virossa.                        

Valmisbetonia tuottava Forssan Betoni Oy teki tuotantoennätyksensä, lähes    
250 000 kuutiota, ja yhtiön liikevaihto kasvoi selvästi. Yhtiö oli mm.     
Talvivaaran nikkelikaivosinvestoinnin betonitoimittaja.             

Betonituotantoon käytettävästä sementistä ja pääkaupunkiseudulla kiviaineksesta 
oli ajoittain pulaa.                              

Suomessa päällystystöiden kokonaismäärä vuonna 2008 pysynee vuoden 2007 tasolla.
Murskausurakoinnin ja valmisbetonin kysynnän uskotaan säilyvän hyvänä etenkin  
käynnissä olevien infrahankkeiden ja suhteellisen vilkkaana jatkuvan      
talonrakentamisen myötä.                            

Tilanne Norjan päällystysmarkkinoilla jatkuu kohtuullisen hyvänä. Tanskan    
päällystystyömäärät pienenevät hieman isojen moottoritiehankkeiden päätyttyä.  
Baltian infrarakentamisen kysyntä kasvaa.                    


Rakennusmateriaaliryhmä                             

Rakennusmateriaaliryhmän liiketoiminnasta vastaavat tytäryhtiöt Lemminkäinen  
Katto Oy, Lemminkäinen Betonituote Oy ja urheilurakentaja Omni-Sica Oy.     

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto kasvoi 28,2 % ja oli 133,8 milj. euroa   
(104,4). Liikevaihdosta 8,0 % tuli Suomen ulkopuolelta, lähinnä Venäjältä ja  
Itämeren alueen maista. Ryhmän liikevoitto oli 11,1 milj. euroa (5,0).     
Tilauskanta kasvoi 61,1 % ja oli tilikauden lopussa 37,7 milj. euroa (23,4).  

--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä,       |    2007 |    2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta          |   133,8 |   104,4 |   100,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa     |    10,7 |    7,7 |    6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |    11,1 |    5,0 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %        |    8,3 |    4,8 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa      |    37,7 |    23,4 |    13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    749 |    609 |    599 |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                       
Rakennusmateriaaliryhmän tulos vuonna 2007 oli hyvä. Tulokseen vaikuttivat koko 
työkauden jatkunut vilkas kysyntä ja tehdyt yrityskaupat. Kateaineiden kysyntä 
jatkoi kasvuaan. Kateainemarkkinoilla maahantuonti etenkin Keski-Euroopasta ja 
Venäjältä on lisääntynyt, mikä piti kilpailun kireänä. Lemminkäisen kateaineiden
vienti lähinnä Venäjälle ja Itämeren alueen maihin kasvoi tasaisesti.
Kattourakoinnissa oli puutetta ammattitaitoisesta työvoimasta. Urakointia 
haittasivat ajoittain myös kovien eristevillojen pitkät toimitusajat. 
     
Betoniporras- ja betoniseinäelementtien kysyntä lisääntyi sekä toimitila- että 
liikerakentamisessa. Porraselementtejä toimitettiin kotimaan työkohteisiin ja  
lisäksi Ruotsiin ja Norjaan. Myös pientalorakentamisessa käytettävien      
porrastyyppien kysyntä kasvoi. Alaa haitanneet sementin saatavuusongelmat eivät 
vaikuttaneet merkittävästi Lemminkäisen betonielementtituotantoon.       

Ympäristötuotteiden ja niiden asentamispalvelujen kysyntä on lisääntynyt    
tasaisesti viime vuosina. Investoinnit uusien urheilu- ja liikuntapaikkojen   
rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen jatkuivat.                

Lemminkäinen vahvisti markkina-asemaansa hankkimalla omistukseensa       
savonlinnalaisen K.M. Repo Oy:n koko osakekannan helmikuussa 2007. Yhtiön    
toimialana on betonielementtien ja valmisbetonin valmistus. Kaupan jälkeen yhtiö
toimii nimellä Elemento Oy Savonlinna.                     

Toimialan markkinatilanne säilyy lähiaikoina kokonaisuutena hyvänä.       
Asuntorakentamisen hidastuminen heikentää tuotteiden ja palvelujen kysyntää.  
Ympäristörakentaminen kasvaa tasaisesti. Materiaalien viennissä ja tuonnissa  
kysynnän odotetaan kasvavan. Joidenkin raaka-aineiden kuten bitumin ja sementin 
hinnankorotukset nostavat tuotantokustannuksia.                 

Rakennusmateriaaliryhmän tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema kaikilla 
toimialueillaan Suomessa ja kasvattaa vientitoimintaa Venäjälle ja Itämeren   
alueen maihin.                                 


Lemcon Oy                                    

Projektirakentaja Lemconin liikevaihto kasvoi ja oli 389,9 milj. euroa (344,0). 
Liikevaihdosta 50,9 % tuli Suomesta, 13,8 % muista Pohjoismaista, 13,5 %    
Itä-Euroopasta ja Baltian maista, 12,0 % Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ja 9,8 % 
muista maista. Yhtiön toiminta laajeni uusiin kohdemaihin, mm. Intiaan,     
Tansaniaan, Australiaan, Paraguayhin, Boliviaan ja El Salvadoriin.       

Lemconin liikevoitto oli tyydyttävä ja oli 13,0 milj. euroa (12,5) ja tulos   
ennen veroja 10,2 milj. euroa (11,1). Tilauskanta laski 4,2 % ja oli tilikauden 
lopussa 346,7 milj. euroa (361,9), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli
46,0 % (48,1).                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy,              |    2007 |    2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta          |   389,9 |   344,0 |   328,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa     |   191,4 |   191,6 |   210,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |    13,0 |    12,5 |    15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %        |    3,3 |    3,6 |    4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja          |    10,2 |    11,1 |    16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa      |   346,7 |   361,9 |   439,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |   1 043 |    993 |    893 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lemconin kotimaan infrarakentamisen tilauskanta oli hyvä ja käynnissä olevat  
urakat ovat pitkäaikaisia. Suuret väylätyöt kasvattivat toiminnan volyymia   
kannattavasti.                                 

Ruotsissa Lemconin asema tunneli- ja kalliorakentajana vahvistui entisestään  
saatujen suurten tunnelirakennusurakoiden ansiosta.               

Lemconin kotimaan projektinjohtopalveluiden kysyntä oli kohtuullisen hyvä    
vilkkaan liike- ja toimistorakentamisen ansiosta. Ulkomailla toiminnan     
painopiste oli teollisuusrakentamisessa, ja yhtiö oli aktiivisesti mukana    
suomalaisen teollisuuden tehdashankkeissa, uutena kohdemaana Intia. Loppuvuonna 
valmistui useita suuria hankkeita.                       

Lemconin uusitun Venäjä-strategian mukaisesti käynnistettiin omaperusteista   
tuotantoa sekä asunto- että toimitilasegmenteillä. Pietarissa päätettiin    
käynnistää 530 asunnon asuintalon rakentaminen..Kalugan läänissä käynnistyi 135 
hehtaarin teollisuuspuistohanke. Tavoitteena on tarjota Venäjälle investoiville 
yrityksille nopea ja vähäriskinen tapa etabloitua Venäjän kasvaville      
markkinoille.                                  

Lemcon sai lisäksi useita merkittäviä urakoita Venäjältä. Tanskalaisen H+H   
International A/S:n kanssa allekirjoitettiin sopimus kevytbetonitehtaan     
rakentamisesta ja Nokian Renkaat Oyj:n kanssa sopimus tehdashankkeesta. Molemmat
hankkeet sijoittuvat Pietarin lähelle. Tikkurila Oy:n kanssa allekirjoitettiin 
sopimus toimisto- ja logistiikkakeskuksesta Moskovan alueelle.         

IKEA:n purkaman Pietarin MEGA-kauppakeskuksen urakkasopimuksen käsittely on   
käynnissä välimiesmenettelyssä Tukholmassa.                   

Vuoden lopulla valmistuivat Botnia S.A.:n sellutehdas Uruguayssa ja hotellihanke
Tallinnassa. Unkarissa rakennettiin Nokialle logistiikkakeskus. UPM Raflatacin 
kanssa allekirjoitettiin sopimus tarralaminaattitehtaan rakentamisesta Puolaan. 
Intiaan rakennettiin Nokian logistiikkakeskus ja Perloksen tuotantolaitos    
Chennain alueelle.                               

Lemcon Networks säilytti asemansa televerkkojen rakentamisen projektinjohto- ja 
urakointipalveluita sekä teknisiä asiantuntijapalveluita tarjoavana globaalina 
toimijana. Yhtiöllä oli uutta liiketoimintaa Euroopan lisäksi Aasiassa,     
Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.                         

Lemconin käynnissä olevat suuret ja pitkäkestoiset väylähankkeet takaavat    
yhtiölle kohtuullisen työkannan vuosiksi 2008 ja 2009. Suomen          
infrarakentamisessa vuodesta 2008 odotetaan kuitenkin edellisvuotta hiljaisempaa
mm. vähentyneen kalliorakentamisen takia. Joidenkin merkittävien hankkeiden   
siirtyminen heikentää markkinatilannetta. Myös talonrakentamisen kasvun     
hidastuminen heijastuu infrarakentamiseen.                   

Venäjän talouden positiivinen kehitys ilmenee vahvana keskiluokan        
kulutuskysynnän kasvuna. Ulkomaiset investoinnit lisääntyvät voimakkaasti.   
Asuntojen rakentaminen on vilkasta. Lemminkäisen näkymät Venäjällä ovat     
lähivuosina lupaavat.                              

Muun kansainvälisen toiminnan näkymien odotetaan jatkuvan hyvinä Puolassa,   
Intiassa ja Kiinassa. Lemminkäistä kiinnostavia suuria metsäteollisuushankkeita 
on valmisteilla eri puolilla maailmaa. Televerkkojen ja 3G-verkkojen      
rakentamisen odotetaan jatkavan kasvuaan.                    


Oy Alfred A. Palmberg Ab                            

Talonrakennusta harjoittavan Palmberg-konsernin liikevaihto kasvoi 31,3 % ja oli
837,0 milj. euroa (637,5). Liikevaihdosta 6,8 % tuli Ruotsista. Liikevoitto   
kasvoi 34,0 % ja oli 70,2 milj. euroa (52,4). Tulos ennen veroja oli 65,5 milj. 
euroa (46,0). Tilauskanta kasvoi 9,5 % ja oli tilikauden lopussa 746,4 milj.  
euroa (681,5). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 3,3 %   
(3,8).                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab,       |    2007 |    2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta          |   837,0 |   637,5 |   517,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa     |    56,5 |    45,4 |    30,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |    70,2 |    52,4 |    28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %        |    8,4 |    8,2 |    5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja          |    65,5 |    46,0 |    25,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa      |   746,4 |   681,5 |   366,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |   2 425 |   2 165 |   1 984 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hyvään tulokseen vaikuttivat etenkin vilkkaana jatkunut toimitilarakentaminen  
sekä kannattava kiinteistökehitys.                       

Pula ammattitaitoisesta työnjohtohenkilöstöstä sekä rakennustyöntekijöistä   
alalla jatkui, mutta Palmberg onnistui rekrytoinnissaan hyvin.         

Ulkomaisten kiinteistösijoittajien mielenkiinto suomalaisiin          
investointikohteisiin pysyi hyvänä ja tuottovaatimukset säilyivät entisellä   
tasollaan. Myös uusia sijoittajia tuli markkinoille. Palmberg myi mm. kolme   
kauppakeskusta ja useita Tokmannin myymälöitä ulkomaisille           
kiinteistösijoittajille.                            

Kotimaassa Palmbergin perustajaurakoitujen asuntojen aloitusten määrä 852 laski 
selvästi edellisvuodesta (1 558). Asuntotuotannon käynnistymistä haittasivat  
edelleen tonttipula pääkaupunkiseudulla, rakennuslupaprosessien pitkittyminen ja
joissakin tapauksissa paikalliset kysyntätekijät. Markkinatilanne on edelleen  
kohtuullisen hyvä, mutta asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet.         

--------------------------------------------------------------------------------
| Palmbergin vapaarahoitteinen   |    2007 |     2006 |     2005 |
| asuntotuotanto kotimaassa, kpl  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         |     852 |    1 558 |    1 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          |     883 |    1 156 |    1 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät       |     283 |      83 |      74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           |    1 488 |    1 173 |    1 068 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    |    1 063 |    1 698 |    1 313 |
--------------------------------------------------------------------------------

Myymättömistä asunnoista suurin osa sijaitsi pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
  
Palmbergin omistuksessa oli tilikauden päättyessä käyttämätöntä rakennusoikeutta
yhteensä 815 000 kerros-m², josta asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 590 000 
kerros-m². Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja kaavoitussopimuksia oli 
noin 607 000 kerros-m² vastaava määrä, josta asuntorakennusoikeuden osuus oli  
noin 285 000 kerros-m². Markkinatilanteen salliessa yhtiöllä on mahdollisuus  
kasvattaa kotimaan asuntotuotantoaan hyvän tonttivarantonsa johdosta. Tonttien 
tasearvo on 80,5 milj. euroa. Tämän hetken tuotantovauhdilla yhtiöllä on    
käyttämätöntä rakennusoikeutta omistuksessaan yli neljän vuoden tarvetta    
vastaava määrä.                                 

Palmbergin asuntotuotanto Venäjällä laajenee. Palmberg osti rakennusliike Sulo 
Lipsanen Oy:n liiketoiminnan. Yhtiöllä on kokemusta asuntorakentamisesta    
Venäjällä, etenkin Svetogorskissa ja Pietarissa. Uusia hankkeita on käynnistetty
Pietarin alueella.                               

Liiketilojen rakentaminen oli erittäin vilkasta, ja vuoden aikana valmistui ja 
käynnistettiin useita kohteita. Tärkein valmistunut kohde oli Kauppakeskus   
Galleria Lappeenrannassa.                            

Toimistorakentamisen ei odoteta kasvavan, mutta yhtiöllä oli pääkaupunkiseudulla
käynnissä useita suuria hankkeita, kuten eläkeyhtiö Varman toimitalokokonaisuus 
Helsingin Salmisaaressa, vakuutusyhtiö Fennian toimitalo Pasilassa sekä Polaris 
Business Park Espoossa.                             

Logistiikkarakentaminen jatkui vilkkaana varsinkin Kaakkois-Suomessa.      
Merkittävin hanke oli Tokmannin suuri logistiikkakeskus Mäntsälässä.      

Pitkään hiljaisena jatkunut teollisuusrakentaminen kääntyi kasvuun       
käynnistyneiden suurten pitkäkestoisten investointihankkeiden myötä. Palmberg  
solmi urakkasopimukset Talvivaaran nikkelikaivoshankkeen useista        
betonityöurakoista.                               

Hotellirakentaminen maassamme on keskittynyt Pohjois-Suomeen ja         
pääkaupunkiseudulle. Viime vuoden aikana valmistuivat Palmbergin rakentamat   
hotellihankkeet Sotkamossa ja Oulussa, ja uudet kohteet käynnistyivät Kittilässä
ja Kuopiossa.                                  

Suomessa liike-, toimisto- ja logistiikkarakentaminen jatkuu melko vilkkaana,  
mutta saattaa hidastua loppuvuodesta. Suhdannehuipun ohittuminen näkyy selvimmin
perustajaurakoitujen asuntojen aloitusmäärän laskuna ja asuntojen myyntiaikojen 
pitenemisenä.                                  
Palmbergin vuonna 2007 käynnistämät uudet rakennuskohteet pitävät yhtiön    
rakentamisen volyymin hyvänä myös vuonna 2008.                 


Tekmanni Oy                                   

Tekmanni Oy:n liiketoiminta-alueita ovat talotekniikka, kiinteistötekniikka ja 
teollisuuspalvelut.                               

Tekmanni Oy:n liikevaihto kasvoi 20,1 % ja oli 230,2 milj. euroa (191,7).    
Liikevaihdosta 4,2 % tuli Ruotsista ja Venäjältä.                

Yhtiön liikevoitto oli 11,9 milj. euroa (6,9) ja tulos ennen veroja 13,6 milj. 
euroa (7,8). Tilauskanta kasvoi 49,4 % ja oli 111,9 milj. euroa (74,9).     
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 5,7 % (2,7).       

--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy,             |    2007 |    2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, josta          |   230,2 |   191,7 |   191,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä liiketoimintaa     |    9,7 |    9,6 |    11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |    11,9 |    6,9 |    6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti, %        |    5,2 |    3,6 |    3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja          |    13,6 |    7,8 |    7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa      |   111,9 |    74,9 |    61,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |   1 918 |   1 812 |   1 745 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät erittäin myönteisesti kaikilla      
liiketoiminta-alueilla. Vilkas liike- ja toimistorakentaminen piti Tekmannin  
palvelujen kysynnän hyvänä. Taloteknisen huollon, kunnossapidon ja       
korjaustoiminnan kysyntä oli vilkasta. Näihin palveluihin erikoistuneen Tekmanni
Service Oy:n liikevaihto kasvoi kannattavasti lähes 40 prosenttia.       
Teollisuuspalvelujen kysyntä jatkui vakaana.                  

Liiketoiminnan myönteiseen kehitykseen vaikutti Tekmannilla toteutettu     
rakenneuudistus, jossa yrityskaupoilla ja paikallisyksiköiden liiketoimintoja  
yhtiöittämällä pyritään parantamaan alueellista palvelukykyä.          

Sähköurakointi- ja sähkökunnossapitoalalla Tekmanni vahvisti alueellista    
palvelukykyään hankkimalla osake-enemmistön pietarsaarelaisesta Ab Instel Oy:stä
ja Sähköraisio Oy:n osakekannan. LVI-asennustöiden ja talotekniikkahuollon   
osaamista vahvistettiin ostamalla Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy:n     
osakekanta. Yhtiö laajensi osaamistaan kylmätekniikka-alalle hankkimalla    
kesäkuussa 2007 omistukseensa vantaalaisen Jäähdytystaito Oy:n, joka      
loppuvuodesta fuusioitiin Tekmanni Service Oy:hyn.               

Kesäkuussa 2007 yhtiöitettiin Hyvinkään, Porvoon, Lohjan, Keravan, Hämeenlinnan 
ja Forssan talotekniikkayksiköiden liiketoiminnot. Uusi yhtiö on nimeltään   
Tekmanni Uusimaa Oy, ja se toimii asennus- ja urakointipalvelujen moniosaajana 
Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä.                        

Tekmannilla on kiinteitä toimipaikkoja 30 paikkakunnalla ja näistä       
toimipisteistään se pystyy palvelemaan myös valtakunnallisesti toimivia     
asiakkaitaan. Heinäkuussa 2007 Tekmanni Service teki sopimuksen Oy Teboil Ab:n 
kanssa Suomen jakeluverkoston noin 500 huoltoaseman taloteknisistä huolto- ja  
kunnossapitopalveluista.                            

Kysynnän uskotaan jatkuvan vilkkaana kotimaassa talotekniikan huolto-,     
kunnossapito- ja korjaustoiminnassa. Loppuvuotta kohden alan markkinoiden    
odotetaan hieman hiljenevän. Kysyntää uskotaan olevan myös Venäjällä, jonne   
Tekmanni Service laajensi toimintaansa vuonna 2007. Yhtiö on viemässä sinne   
kehittämänsä ennakoivan kiinteistönhuoltomallin. Teollisuuden          
kunnossapitopalvelujen kysynnän odotetaan lisääntyvän kotimaassa ja ulkomailla. 


KONSERNIN TILAUSKANTA                              

Konsernin tilauskanta kasvoi ja oli 1 414,1 milj. euroa (1 326,7).       
Tilauskannasta 79,9 % on Suomesta, 11,0 % muista Pohjoismaista, 3,4 % Baltian  
maista, 3,4 % Venäjältä ja Itä-Euroopasta ja 2,3 % muista maista.        

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta liiketoiminta-     |   2007 |     2006 |     2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueittain, milj. euroa       |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja kiviainesryhmä    |  171,4 |    185,1 |    130,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä       |   37,7 |     23,4 |     13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy              |  346,7 |    361,9 |    439,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab      |  746,4 |    681,5 |    366,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy             |  111,9 |     74,9 |     61,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, josta      | 1 414,1 |   1 326,7 |   1 011,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä tilauskantaa     |  284,0 |    331,8 |    343,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuonna 2007 saadut merkittävät tilaukset                    

Lemcon rakensi Nokialle logistiikkakeskuksen Intian Chennaihin. Urakkaan kuului 
rakennustöiden lisäksi kohteen suunnittelu. Hankkeen urakkasumma oli 17 milj.  
euroa. (Tiedote 8.1.2007)                            

Lemcon sai 43 milj. euron arvoisen tunnelirakennusurakan Ruotsista. Tunneli   
rakennetaan Ådalsbanan-radalle, Härnösandin ja Vedan väliselle         
perusparannettavalle rataosuudelle. (Tiedote 10.1.2007)             

Lemcon rakentaa Oy Gustav Paulig Ab:lle uuden paahtimon Helsingin Vuosaareen.  
Laajuudeltaan noin 35,000 m²:n uudisrakennukseen tulevat paahtimon tuotanto-,  
toimisto- ja varastotilat. (Tiedote 5.4.2007)                  

Lemminkäinen Oyj solmi Tiehallinnon kanssa palvelusopimuksen, jonka mukaan yhtiö
vastaa 12 vuoden ajan pääteiden kunnosta Hämeen, Uudenmaan ja Turun tiepiirien 
alueella. Palvelusopimus on ensimmäinen laatuaan maassamme. Sen arvo on noin 40 
milj. euroa. (Tiedote 19.4.2007)                        

Lemcon sai toisen tunnelirakennusurakan Ruotsin Ådalsbanan-radalta.       
Valmistuttuaan 4,5 kilometrin mittainen Kroksbergin tunneli on Ådalsbanan-radan 
pisin tunneli. Urakan arvo on 54 milj. euroa. (Tiedote 26.4.2007)        

Palmberg solmi urakkasopimuksen Talvivaaran nikkelikaivoshankkeen ensimmäisen  
vaiheen betonitöistä. Sopimuksen arvo on noin 15 milj. euroa. Forssan Betoni Oy 
teki jo aiemmin sopimuksen koko kaivosprojektin betonitoimituksista. (Tiedote  
26.6.2007)                                   

Lemcon sai uusia merkittäviä rakennusurakoita Venäjältä. Tanskalaiselle H+H   
International A/S:lle rakennetaan kevytbetonitehdas Volosovoon, 75 kilometriä  
Pietarista lounaaseen. Tikkurila Oy:lle rakennetaan toimisto- ja        
logistiikkakeskus Moskovaan. Lemcon toteuttaa myös Nokian Renkaat Oyj:n Pietarin
tehtaan laajennuksen rakennustekniset työt. Uudet rakennusurakat ovat      
yhteisarvoltaan noin 40 milj. euroa. (Tiedote 1.8.2007)             

Lemminkäinen rakentaa Pietariin 530 asunnon asuintalon. Obuhovon kaupunginosaan 
tulevan 17-kerroksisen talon rakennusaika on kaksi vuotta. Hankkeen kokonaisarvo
on noin 50 milj. euroa. (Tiedote 6.9.2007)                   

Lemcon Oy:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n muodostama rakennustyöyhteenliittymä 
tekee Tiehallinnolle Valtatie 6:n parannustyöt. Tie levennetään nelikaistaiseksi
Lappeenrannan ohittavilla osuuksilla Kärki-Mattila ja Mattila-Muukko. Hankkeen 
kokonaisarvo on 101 milj. euroa. Tien asfaltoi Lemminkäisen Päällystysyksikkö. 
(Tiedote 9.10.2007)                               

Tekmanni Oy teki sopimuksen Pietarin Sokos-hotellien taloteknisten järjestelmien
huollosta. Yhtiö tekee rakenteilla olevien hotellien taloteknisten järjestelmien
määräaikaishuollot ja vikakorjaukset. Hotellit otetaan käyttöön kevääseen 2008 
mennessä. (Tiedote 5.10.2007)                          
                                        
Lemcon Oy rakentaa UPM Raflatacin tarralaminaattitehtaan Puolaan. UPM Raflatacin
investoinnin kokonaisarvo on 90 milj. euroa. Rakennustyöt valmistuvat      
joulukuussa 2008. (Tiedote 26.9.2007)                      

Lemminkäinen rakentaa kauppakeskuksen Ouluun. Rakennukseen tulee Bauhausin   
rautakauppa ja kodinsisustamisen tavaratalo sekä kodintekniikan ja sisustamisen 
kauppakeskus. Kohteen laajuus on 31 000 kerros-m². Hankkeen kokonaisarvo on 40 
milj. euroa. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2007, ja kauppakeskus valmistuu   
jouluksi 2008.                                 


RAHOITUS                                    

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli 79,6 milj. euroa    
(-7,2), investointien rahavirta -29,5 milj. euroa (-14,4) ja rahoituksen    
rahavirta -32,0 milj. euroa (40,4). Tilikauden rahavirtaan sisältyy vuodelta  
2006 maksettuja osinkoja 27,4 milj. euroa (18,5). Markkinaoikeuden päätöksen  
mukainen 14 miljoonan euron seuraamusmaksu on kirjattu lyhytaikaiseksi     
korottomaksi velaksi.                              

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 357,0 milj. euroa (343,6) ja  
likvidit varat 78,5 milj. euroa (60,6). Korollinen nettovelka oli 278,5 milj.  
euroa (283,0).                                 

Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa nimellisarvoltaan 74,3 miljoonan euron, 6    
kuukauden euriboriin sidottujen, vaihtuvakorkoisten lainojen suojaukseen    
tehtyihin koronvaihtosopimuksiin. Suojaukset on tehty tehokkaiksi ja      
koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutokset on kirjattu tilinpäätöksen   
laatimisperiaatteiden mukaisesti oman pääoman arvonmuutosrahastoon.       

Nettorahoituskulut olivat -16,0 milj. euroa (-14,9), mikä oli liikevaihdosta 0,7
% (0,8). Omavaraisuusaste oli 32,7 % (31,2) ja nettovelkaantumisaste 87,2 %   
(105,7).                                    


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi tilikauden alussa oli 36,10 euroa (30,50) ja 
tilikauden lopussa 31,50 euroa (36,10). Osakekannan markkina-arvo tilikauden  
lopussa oli 536,2 milj. euroa (614,5). Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 
yhteensä 5 203 588 kappaletta (4 113 868). Vaihdon arvo oli 233,6 milj. euroa  
(139,9). Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 3 643 osakkeenomistajaa (3 535).    

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja  
osakkeiden lukumäärä on 17 021 250 kappaletta.                 


INVESTOINNIT                                  

Tilikauden investoinnit olivat 61,4 milj. euroa (48,7). Investoinnit olivat   
lähinnä päällystys-, murskaus- ja louhintakaluston, rakennusmateriaalien    
tuotantolaitteiden sekä talonrakennuskaluston hankintoja. Investointeihin    
sisältyy lisäksi yritys- ja liiketoimintakauppoja.               


HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 9 201 henkilöä
(8 418). Henkilöstöstä 72 % (73) työskenteli Suomessa, 11 % (11) muissa     
Pohjoismaissa, 11 % (10) Baltian maissa ja 6 % (6) muissa maissa.        

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin,      |    2007 |     2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöä             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    6 084 |    5 480 |    5 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    3 117 |    2 938 |    2 750 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä, josta    |    9 201 |    8 418 |    7 912 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomailla työskenteleviä     |    2 565 |    2 235 |    1 965 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö tilikauden lopussa   |    8 718 |    8 087 |    7 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden palkat ja palkkiot,  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |    327,2 |    288,0 |    268,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖS ASFALTTIKARTELLIASIASSA (Tiedotteet 19.12.2007)     

Markkinaoikeus määräsi joulukuussa seitsemälle asfalttialan yritykselle     
kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä yhteensä 19,4 miljoonan euron  
seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Kilpailuviraston esitys  
Lemminkäiselle oli 68 milj. euroa.                       

Markkinaoikeus katsoi yritysten syyllistyneen kilpailunrajoituslain vastaiseen 
menettelyyn kotimaan päällystystoiminnassa. Ensimmäisten rikkomusten katsottiin 
tapahtuneen vuonna 1994 ja viimeisten vuonna 2001. Kotimaan päällystystoiminnan 
osuus oli vuonna 2001 noin 10 % Lemminkäinen-konsernin liikevaihdosta.     
                                        
Lemminkäinen katsoo markkinaoikeudessa tulleen selvitetyksi, että yhtiön    
toiminnassa kotimaan päällystysmarkkinoilla on joiltakin osin menetelty     
kilpailulainsäädännön vastaisesti. Lemminkäinen on kuitenkin eri mieltä     
menettelyn ajallisesta ja alueellisesta ulottuvuudesta kuin markkinaoikeus, ja 
on vienyt asian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Lemminkäinen katsoo
myös, ettei seuraamusmaksu ole oikeassa suhteessa asiassa esitettyyn näyttöön ja
oikeuskäytäntöön nähden.                            

Lemminkäinen ei missään olosuhteissa hyväksy laittomia menettelytapoja
toiminnassaan. Kilpailuoikeudelliseen koulutukseen ja ohjeistukseen on
kiinnitetty erityistä huomiota jo useiden vuosien ajan koko konsernissa. 

Lemminkäisen lisäksi kilpailuvirasto ja eräät muut asfalttialan yritykset ovat 
valittaneet markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.    
Prosessin jatkumisesta riippumatta Lemminkäinen on kirjannut päätöksen mukaisen 
14 milj. euron seuraamusmaksun kuluksi vuoden 2007 neljännelle kvartaalille.  
Koska päätöksestä on valitettu, maksun määrä voi muuttua.            


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                      

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Häiriöt      
kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla saattavat ulottua Suomeen ja heijastua  
asuntojen kysyntään ja muihin investointeihin.                 

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudisrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottavat kansainvälinen  
liiketoiminta sekä huolto ja korjausrakentaminen. Konsernin kansainvälisen   
liiketoiminnan osuus liikevaihdosta on runsas neljännes, ja sen osuus on    
kasvussa. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin liiketoiminnasta on  
noin 40 %.                                   

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
internet-sivuilla.                               
                                        

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Lemminkäisen tutkimus- ja kehitystoiminta suuntautuu yhtiön toimintaedellytysten
kehittämiseen sekä palveluiden ja tuotteiden laadun varmistamiseen.       
Turvallisuusasioiden ja ympäristövaikutusten huomioon ottaminen ovat      
Lemminkäisen kehitystyön tärkeät perusteet. Tuotteita ja palveluja kehitetään  
pitkäjänteisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.                

Konsernin yksiköt ja tytäryhtiöt vastaavat omasta tutkimus- ja         
kehitystoiminnastaan. Lemminkäisen Keskuslaboratorio tekee keskitetysti     
konsernin tutkimus- ja kehitystyötä. Vuonna 2007 konsernin tutkimus- ja     
kehitysmenot olivat noin 0,4 % liikevaihdosta.                 


YMPÄRISTÖ                                    

Lemminkäisen arvoihin kuuluu ympäristöä arvostava rakentaminen. Konserni    
kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan elinkaari- ja        
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Ympäristöasioiden hoitoa ja konsernin   
toiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan jatkuvasti sisäisin seuranta- ja  
tarkkailuohjelmin.                               

Lemminkäinen Oyj lahjoitti 100 000 euroa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri  
-hankkeeseen. Lisäksi Lemcon Oy lahjoitti hankkeelle projektinjohto-osaamistaan.
Hankkeella toteutettiin tehostettu fosforinpoisto Pietarin suurimmilla     
jätevedenpuhdistamoilla ja vähennettiin siten Itämeren rehevöitymistä (Tiedote 
1.2.2007).                                   

Lemminkäisen ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja 
internet-sivuilla.                               


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 16.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti      
tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 25 531 875,00 euroa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 21.3.2007 ja osingon maksupäivä 28.3.2007.   

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Heikki Pentti, Teppo  
Taberman ja Sakari Tamminen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin      
kauppatieteiden maisteri Kristina Pentti. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin  
KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii Jan Holmberg, KHT.                            

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Heikki Pentin ja
varapuheenjohtajakseen Teppo Tabermanin.                    

Hallitus on valinnut keskuudestaan nimeämisvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan  
sekä palkkio- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta      
valmistelemalla sille kuuluvia asioita.                     

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on laatia yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen  
jäsenten lukumääräksi, jäseniksi ja heidän palkkiokseen. Valiokunnan      
puheenjohtajana on helmikuusta 2007 alkaen toiminut Berndt Brunow ja jäseninä  
Teppo Taberman ja Sakari Tamminen.                       

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on perehtyä tilinpäätöksien ja osavuosikatsausten
sisältöön sekä arvioida konsernin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja    
sisäisen tarkastuksen riittävyyttä. Tarkastusvaliokunta käsittelee sisäisen   
tarkastuksen raportit ja suunnitelmat. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi    
tilintarkastuksen laatua, riippumattomuutta ja kustannuksia sekä valmistelee  
hallitukselle tilintarkastajien valintaa. Valiokunnan kokouksissa ovat läsnä  
yhtiön tilintarkastaja, sisäinen tarkastaja ja johdon edustajia tarpeen mukaan. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Sakari Tamminen ja jäseninä Berndt 
Brunow, Teppo Taberman ja Heikki Pentti.                    

Palkkio- ja nimitysvaliokunta käsittelee ylimmän johdon nimittämiseen,     
palkkoihin, palkkioihin ja etuisuuksiin liittyvät asiat. Hallitus tekee     
valiokunnan esitysten pohjalta lopulliset päätökset.  Valiokunnan        
puheenjohtajana toimii Heikki Pentti ja jäseninä Berndt Brunow ja Teppo     
Taberman.                                    

Koska hallituksen jäsenmäärä on pieni ja koska hallitus kokoontuu usein,    
hallitus kykenee hoitamaan valvontaan, nimityksiin ja palkitsemiseen liittyviä 
tehtäviä myös täysilukuisena. Hallitus voi ottaa tarkastusvaliokunnan sekä   
palkkio- ja nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaisia asioita käsiteltäväkseen
puheenjohtajan päätöksellä.                           


KONSERNIN STRATEGIA                               

Lemminkäinen Oyj:n hallitus tarkisti konsernin liiketoimintastrategian ja    
strategiset tavoitetasot (Tiedote 15.2.2007). Strategiset päätavoitteet ovat  
kannattava kasvu ja hyvän vakavaraisuuden ylläpitäminen. Hyvänä kannattavuutena 
pidetään 18 prosentin ylittävää tuottoa sijoitetulle pääomalle pitkällä     
aikavälillä keskimäärin. Vuonna 2007 sijoitetun pääoman tuotto oli 20,7 %    
(20,6). Hyvänä vakavaraisuutena pidetään 35 prosentin ylittävää         
omavaraisuusastetta. Omavaraisuusaste vuonna 2007 oli 32,7 % (31,2).      

Lisätietoja strategiasta annetaan yhtiön internetsivuilla.           


LEMMINKÄISEN UUSI RAKENNE VOIMAAN 1.1.2008                   

Lemminkäinen-konserni organisoitiin 1.1.2008 neljäksi toimialaksi. Toimialat  
ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet.  

Uusi rakenne tukee Lemminkäisen helmikuussa 2007 vahvistettua strategiaa ja   
selkeyttää konsernin asemaa sekä talonrakennusmarkkinoilla että         
infrarakentamisessa. Uuden rakenteen mukainen toimintatapa vastaa konsernin   
asiakasrakenteen tarpeita ja parantaa Lemminkäisen kilpailukykyä.        

Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj vastaa konsernin johtamisesta sekä konsernitason   
rahoituksesta, taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, lakiasioista ja    
viestinnästä. Konsernitason toiminnot myös ohjaavat konsernin toimialojen    
vastaavia toimintoja.                              

Talonrakentamisen ja infrarakentamisen toimialoille muodostettiin uudet yhtiöt 
Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Infra Oy.                 

Lemminkäinen Talo Oy muodostettiin Palmberg-yhtiöistä ja Lemcon Oy:stä, pois  
lukien Lemcon Oy:n infraliiketoiminta. Lemminkäinen Talo Oy harjoittaa     
talonrakennustuotantoa ja kiinteistöliiketoimintaa paikallisyhtiöidensä kautta 
Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa. Projektirakentamisen         
erikoisosaamisella yhtiö palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Palmbergin 
ja Lemconin osaamisen yhdistämisellä vahvistetaan Lemminkäisen         
kasvumahdollisuuksia varsinkin Venäjällä asuntotuotannossa ja          
toimitilarakentamisessa. Talonrakentamisen osuus Lemminkäinen-konsernin     
liikevaihdosta vuonna 2007 oli 48 % (46,7). Yhtiön toimitusjohtaja on Juha
Nurmi. 
                                        
Lemminkäinen Infra Oy muodostettiin Lemminkäinen Oyj:n Päällystys- ja      
kiviainesryhmästä ja Lemcon Oy:n infraliiketoiminnasta. Yhtiö harjoittaa    
asfaltti-, kiviaines- ja valmisbetonituotantoa sekä kallio- ja         
pohjarakentamista. Lisäksi yhtiö rakentaa ja ylläpitää tie-, katu- ja      
rataverkostoja. Perustettu yhtiö on Suomen suurin infrarakentaja, Pohjoismaiden 
toiseksi suurin päällystysurakoitsija ja merkittävä infra-alan toimija koko   
Itämeren alueella. Infrarakentamisen osuus Lemminkäinen-konsernin liikevaihdosta
vuonna 2007 oli 37,7 % (39). Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Kohtamäki.     

Tekmanni Oy harjoittaa talo- ja kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuspalveluja. 
Talotekniikka-toimialan osuus Lemminkäinen-konsernin liikevaihdosta vuonna 2007 
oli 10,6 % (10,6). Yhtiön toimitusjohtaja on Antero Huhta.           

Rakennustuotteet-toimialaan kuuluvat Lemminkäinen Katto Oy, Lemminkäinen    
Betonituote Oy ja urheilurakentaja Omni-Sica Oy. Toimialan osuus        
Lemminkäinen-konsernin liikevaihdosta vuonna 2007 oli 6,2 % (5,8).       
Rakennustuotteet-toimialaa johtaa Erkki Lönnrot.                

Rakenneuudistuksen jälkeen Lemminkäinen-konsernin liiketoiminnaltaan toisiaan  
lähellä olevat yksiköt ovat myös organisatorisesti yhteisen johdon alaisia,   
minkä ansiosta konsernin sisäisiä synergiatekijöitä voidaan paremmin hyödyntää. 
Samalla paikallinen toimintatapa ja alueellisen liiketoiminnan joustavuus    
pysyvät konsernin keskeisinä arvoina.                      

Taulukko: Liiketoiminnan kehittyminen vuonna 2007 (vertailuluvut 2006) uuden  
toimialajaon mukaisesti proforma-lukuina ilman markkinaoikeuden määräämää 14  
milj. euron seuraamusmaksua.                          

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.euroa                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2007 (2006)                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Talonraken- |  Infrara-  |   Talo-   |  Rakennus-  |
|       |    t    |   ken   |  tekniik  |   tuot   |
|       |  aminen   |  taminen  |   ka    |   teet   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |   1 | (839, | 820, | (701, | 230, | (191,7 | 133,8 | (104,4 |
|       | 042,9 |  3) |  3 |  2) |  2 |   ) |    |   ) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    | 48,0 | (46,7 | 37,7 | (39,0 | 10,6 | (10,6) |  6,2 | (5,8) |
| konsernin  |    |   ) |   |   ) |   |    |    |    |
| liikevaihdos |    |    |   |    |   |    |    |    |
| ta, %    |    |    |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälis | 196,1 | (203, | 366, | (310, | 9,7 | (9,6) | 10,7 | (7,7) |
| tä toimintaa |    |  3) |  7 |  3) |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    | 18,8 | (24,2 | 44,7 | (44,3 | 4,2 | (5,0) |  8,0 | (7,4) |
| toimialan  |    |   ) |   |   ) |   |    |    |    |
| liikevaihdos |    |    |   |    |   |    |    |    |
| ta, %    |    |    |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |     |     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 71,5 | (58,5 | 52,6 | (41,9 | 11,9 | (6,9) | 11,1 | (5,0) |
|       |    |   ) |   |   ) |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |     |     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoinvesto |  7,8 | (4,5) | 32,1 | (33,7 | 1,6 | (5,3) |  9,3 | (2,0) |
| innit    |    |    |   |   ) |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |     |     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 938,0 | (893, | 326, | (334, | 111, | (74,9) | 37,7 | (23,4) |
|       |    |  5) |  5 |  9) |  9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta    | 106,9 | (97,8 | 170, | (231, | 6,4 | (2,0) |  0,4 | (0,3) |
| kansainvälis |    |   ) |  2 |  6) |   |    |    |    |
| tä toimintaa |    |    |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    | 11,4 | (10,9 | 52,1 | (69,2 | 5,7 | (2,7) |  1,1 | (1,3) |
| toimialan  |    |   ) |   |   ) |   |    |    |    |
| tilauskannas |    |    |   |    |   |    |    |    |
| ta, %    |    |    |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |     |     |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö  | 3 055 |  (2 |  3 |  (3 |  1 |   (1 |  749 | (609) |
|       |    | 819) | 365 | 072) | 918 |  812) |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta    |  672 | (593) |  1 |  (1 |  52 |  (46) |     |     |
| ulkomailla  |    |    | 841 | 596) |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


NÄKYMÄT VUODELLE 2008  
                            
Kotimaan talonrakentamisessa Lemminkäisen vuonna 2007 käynnistämät uudet    
rakennuskohteet pitävät yhtiön rakentamisen volyymin hyvänä myös vuonna 2008.  
Venäjällä yhtiön näkymät ovat lupaavat. Käynnissä olevat pitkäkestoiset     
väylähankkeet takaavat Lemminkäisen infrarakentamisessa kohtuullisen työkannan 
lähivuosiksi. Sekä talotekniikassa että rakennustuotteissa yhtiön tuotteiden ja 
palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.                       

Kokonaisuutena konsernin tilauskanta on hyvä, ja liiketoiminnan suotuisalle   
kehitykselle vuonna 2008 on edellytyksiä.                    


HALLITUKSEN EHDOTUS EMOYHTIÖN VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ              

Konsernitaseen 31.12.2007 mukaan konsernin voitonjakokelpoinen oma pääoma on  
238 399 846,06 euroa. Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:n voitonjakokelpoinen oma pääoma
taseen 31.12.2007 mukaan on 31 378 058,07 euroa, josta voittovarat edellisiltä 
tilikausilta ovat 45 052 647,82 euroa ja tilikauden tappio 13 674 589,75 euroa. 

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta  
2007 jaetaan 1,80 euroa (1,50) osakkeelta eli yhteensä 30 638 250,00 euroa (25 
531 875,00).                                  


Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2008                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA                       

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.        
Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovelluttu samoja IFRS-standardien     
kirjaamis- ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä alempana  
mainituin muutoksin.                              

Konserni on katsauskaudella soveltanut suojauslaskentaa erikseen määrättyjen  
vaihtuvakorkoisten lainojen suojaamiseen käytettyihin koronvaihtosopimuksiin  
sekä ulkomaisten nettosijoitusten suojaukseen käytettyihin           
rahoitusinstrumentteihin. Koronvaihtosopimusten tehokkaan osuuden käyvän arvon 
muutos on kirjattu suoraan oman pääoman arvonmuutosrahastoon ja tehoton osuus  
tuloslaskelman erään Rahoitustuotot ja -kulut.                 

Uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja, joita konserni on soveltanut 
vuonna 2007                                   
- IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin
ja 
IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos. Tämän standardin ja    
muutoksen käyttöönotto lisää rahoitusinstrumentteihin liittyviä liitetietoja.  
Standardi edellyttää laadullisten ja määrällisten tietojen esittämistä     
rahoitusinstrumenteista johtuville riskeille altistumisesta ja sisältää     
minimiliitetietovaatimukset koskien luotto-, maksuvalmius- ja markkinariskiä  
mukaan lukien markkinariskin herkkyysanalyysin. IAS 1 -standardin muutos    
edellyttää tietojen esittämistä yhtiön pääoman tasosta ja sen hallinnasta.   
Konsernin tilinpäätökseen on lisätty liitetietoja.               
- IFRIC 8, IFRS 2:n soveltamisala. Tulkinta edellyttää, että liiketoimia,
joissa 
myönnetään oman pääoman ehtoisia instrumentteja ja vastaanotettu yksilöity   
vastike alittaa kyseisten myönnettyjen instrumenttien käyvän arvon tulee    
arvioida sen määrittämiseksi, kuuluvatko ne IFRS 2 -standardin soveltamisalaan. 
Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.         
- IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen. Tulkinta kieltää 
osavuosikatsauksissa liikearvosta, myytävissä oleviksi luokitelluista oman   
pääoman ehtoisista instrumenteista ja hankintamenoonsa taseeseen merkityistä  
noteeraamattomista oman pääoman ehtoisista instrumenteista kirjatun       
arvonalentumistappion palauttamisen myöhempänä tilinpäätöspäivänä. Tällä    
tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.            

Uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja, jotka tulivat voimaan 2007, 
mutta joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen       
- IFRIC 7, Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen 
IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti;       
- IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. 

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.            


TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernitase                                 
3) Konsernin rahavirtalaskelma                         
4) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
5) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 
6) Liikevaihto toimialoittain                          
7) Liikevaihto toimialoittain, vuosineljänneksittäin 
8) Liikevoitto toimialoittain                          
9) Liikevoitto toimialoittain, vuosineljänneksittäin 
10) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
11) Osakekohtaiset tunnusluvut                         
12) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset 

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) KONSERNIN TULOSLASKELMA                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         | 12/200 | 12/200 | Muutos | Muutos- |     |
|               |   7 |   6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |    |    |     |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |   2 |   1 |  378,2 |  21,1 |     |
|               | 174,1 | 795,9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |  13,2 |  17,1 |  -3,9 |  -22,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut     |   2 |   1 |  356,8 |  21,4 |     |
|               | 026,8 | 670,0 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot           |  34,2 |  35,0 |  -0,8 |  -2,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 126,3 | 108,1 |  18,2 |  16,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        |  22,2 |  18,2 |   4,0 |  22,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |  6,2 |  3,3 |   2,9 |  87,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-       |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden tuloksista     |  0,9 |  1,1 |  -0,2 |  -18,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      | 111,2 |  94,2 |  17,0 |  18,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          | -30,6 | -21,3 |  -9,3 |  43,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |  80,6 |  72,9 |   7,7 |  10,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen        |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |  72,9 |  65,8 |   7,1 |  10,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |  7,6 |  7,1 |   0,5 |   7,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa     |  4,29 |  3,87 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) KONSERNITASE                               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              |  2007 |  2006 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet        | 176,1 |  169,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot              |  75,1 |  68,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet      |  2,6 |   2,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset              |  9,7 |   9,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen      |  4,9 |   4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset      |  3,7 |   2,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 272,1 |  255,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            | 330,9 |  281,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    | 387,4 |  340,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |  78,5 |  60,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 796,9 |  683,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |   1 |  939,2 |     |     |
|                    | 069,0 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |  34,0 |  34,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |  5,8 |   5,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          |  0,2 |   0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |  0,1 |   0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto     | 182,5 |  142,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |  72,9 |  65,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuutta           | 295,5 |  248,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus            |  23,7 |  19,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä          | 319,2 |  267,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |  12,9 |  14,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet           |  0,6 |   1,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |  1,7 |   1,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 139,5 |  91,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |  1,9 |   1,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 156,6 |  110,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat        | 369,2 |  303,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |  6,4 |   5,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 217,6 |  252,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 593,2 |  561,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä     |   1 |  939,2 |     |     |
|                    | 069,0 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 3) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         |    |  2007 |  2006 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia eriä     | 111,2 |  94,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     |  34,2 |  35,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut             |  7,7 |   4,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutosta        | 153,1 |  133,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         | -32,9 | -109,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät             | -17,9 |  -11,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot       | -22,6 |  -19,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |  79,6 |  -7,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat   |  24,3 |  24,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat | -53,8 |  -38,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos    |  -1,4 |  -1,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot            | 329,3 |  273,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        | -332,5 | -213,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           | -27,4 |  -18,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         | -32,0 |  40,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |  18,1 |  18,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        |  60,6 |  42,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero         |  -0,2 |  -0,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa       |  78,5 |  60,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 4) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |  Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | kurssi | Muunto | muutos | voitto- | mistö- | yhteen- |
|       |   - |   - |   - |   - |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahast |  varat |  osuus |   sä |
|       |   a |   o |    |   o |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006  | 34,0 |  5,8 |  0,4 |  1,5 |  159,2 |  14,6 |  215,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |    |  -0,5 |    |     |     |  -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn netto-    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus       |    |  0,3 |    |     |     |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |  0,1 |     |     |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus      |    |    |  -1,5 |     |     |  -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus      |    |    |    |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |    |  -17,0 |     |  -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos        |    |    |    |  65,8 |   7,1 |  72,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |    |     |  -2,0 |  -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2006 | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,1 |  208,0 |  19,7 |  267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |  Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | kurssi | Muunto | muutos | voitto- | mistö- | yhteen- |
|       |   - |   - |   - |   - |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahast |  varat |  osuus |   sä |
|       |   a |   o |    |   o |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007  | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,1 |  208,0 |  19,7 |  267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |    |  0,4 |    |     |     |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn netto-    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus       |    |  -0,4 |    |     |     |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus   |    |    |    |  0,2 |     |     |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |  0,0 |     |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus      |    |    |  -0,1 |     |     |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus  |    |    |    |    |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |    |  -25,5 |     |  -25,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos        |    |    |    |  72,9 |   7,6 |  80,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |    |     |  -3,6 |  -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2007 | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,2 |  255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 5) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 2006 |  2006 |  2006 |  2007 |  2007 |  2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 427,8 | 573,9 | 490,8 | 328,0 |  551,9 |  655,7 |  638,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot |  2,1 |  2,5 |  8,5 |  7,9 |   2,6 |   1,0 |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut    | 394,9 | 507,9 | 458,0 | 330,8 |  500,5 |  586,8 |  608,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot   |  9,2 |  12,8 |  8,0 |  4,9 |   9,0 |  12,3 |   8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 25,8 |  55,7 |  33,4 |  0,3 |  45,0 |  57,6 |  23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskul |  5,2 |  4,6 |  5,7 |  4,1 |   5,1 |   6,3 |   6,7 |
| ut     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuo |  0,0 |  0,4 |  2,1 |  1,0 |   1,9 |   0,6 |   2,7 |
| tot     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    |    |    |    |    |     |     |     |
| osakkuus-  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksista |  0,2 |  0,8 |  0,5 |  -0,1 |   0,1 |   0,7 |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ennen    | 20,7 |  52,3 |  30,3 |  -3,0 |  41,9 |  52,6 |  19,6 |
| veroja   |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  | -4,8 | -12,1 |  -6,1 |  1,1 |  -10,2 |  -12,3 |  -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 15,9 |  40,1 |  24,2 |  -1,8 |  31,7 |  40,3 |  10,4 |
| tulos    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistajille | 13,6 |  38,4 |  22,1 |  -3,7 |  30,2 |  38,7 |   7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöl |  2,4 |  1,7 |  2,1 |  1,9 |   1,5 |   1,6 |   2,6 |
| le     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton,                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa    | 0,80 |  2,26 |  1,30 | -0,22 |  1,77 |  2,27 |  0,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 6) LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |    |  2007 |  2006 | Muutos | Muutos- |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |     |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesryhmä        | 636,3 | 559,0 |  77,3 |  13,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä   | 133,8 | 104,4 |  29,4 |  28,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy          | 389,9 | 344,0 |  45,9 |  13,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab   | 837,0 | 637,5 |  199,5 |  31,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy         | 230,2 | 191,7 |  38,5 |  20,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             | -53,0 | -40,7 |  -12,3 |  30,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      |   2 |   1 |  378,2 |  21,1 |     |
|               | 174,1 | 795,9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7) LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 2006 |  2006 |  2006 |  2007 |  2007 |  2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- |    |    |    |    |     |     |     |
| ja     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesry | 147,8 | 249,6 | 137,7 |  41,9 |  174,0 |  253,8 |  166,6 |
| hmä     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmat |    |    |    |    |     |     |     |
| e-     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| riaaliryhmä | 29,8 |  37,2 |  25,8 |  18,5 |  39,5 |  41,2 |  34,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy  | 71,8 |  98,8 |  72,5 |  76,2 |  88,5 |  108,6 |  116,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred  |    |    |    |    |     |     |     |
| A.     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palmberg Ab | 141,7 | 155,2 | 211,0 | 155,3 |  207,9 |  207,3 |  266,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy | 44,8 |  47,6 |  56,3 |  46,2 |  57,2 |  58,5 |  68,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    | -8,2 | -14,5 | -12,4 | -10,1 |  -15,2 |  -13,6 |  -14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä  | 427,8 | 573,9 | 490,8 | 328,0 |  551,9 |  655,7 |  638,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 8) LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |    |  2007 |  2006 | Muutos | Muutos- |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |     |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja        |    |    |     |     |     |
| kiviainesryhmä        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman seuraamusmaksua    |  40,9 |  35,5 |   5,4 |  15,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seuraamusma |    |    | -14,0 |    |     |     |     |
| ksu     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesryhmä        |  26,9 |  35,5 |  -8,6 |  -24,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä   |  11,1 |  5,0 |   6,1 |   yli |     |
|               |    |    |     |  sata |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy          |  13,0 |  12,5 |   0,5 |   4,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab   |  70,2 |  52,4 |  17,8 |  34,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy         |  11,9 |  6,9 |   5,0 |  72,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             |  -6,7 |  -4,3 |  -2,4 |  55,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 126,3 | 108,1 |  18,2 |  16,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 9) LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 2006 |  2006 |  2006 |  2007 |  2007 |  2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja        |    |    |     |     |     |
| kiviainesryhmä        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman seuraamusmaksua    |    |    |     |     |   6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seuraamusma |    |    |    |    |     |     |  -14,0 |
| ksu     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- |    |    |    |    |     |     |     |
| ja     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesry |  7,6 |  33,7 |  13,3 | -16,4 |  17,8 |  32,9 |  -7,5 |
| hmä     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmat |    |    |    |    |     |     |     |
| e-     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| riaaliryhmä |  1,9 |  4,6 |  0,3 |  -1,3 |   4,7 |   5,6 |   2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy  |  3,1 |  4,3 |  1,0 |  4,5 |   1,9 |   1,7 |   4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred  |    |    |    |    |     |     |     |
| A.     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palmberg Ab | 14,3 |  10,8 |  19,8 |  13,9 |  18,0 |  15,7 |  22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy |  0,1 |  3,4 |  1,1 |  1,3 |   3,3 |   3,5 |   3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    | -1,3 |  -1,2 |  -2,2 |  -1,8 |  -0,8 |  -1,7 |  -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä  | 25,8 |  55,7 |  33,4 |  0,3 |  45,0 |  57,6 |  23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 10) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  2007 |  2006 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |  27,5 |  30,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |  20,7 |  20,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%             |  5,8 |   6,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |  32,7 |  31,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %              |  87,2 |  105,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa  | 278,5 |  283,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.       |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)       |  61,4 |  48,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa       |   1 | 1 326,7 |     |     |
|                    | 414,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     | 284,0 |  331,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        | 9 201 |  8 418 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       | 8 718 |  8 087 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa        |   2 | 1 795,9 |     |     |
|                    | 174,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus milj. euroa      | 581,6 |  530,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |  26,8 |  29,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 11) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    |  2007 |  2006 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa          |  4,29 |  3,87 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        | 17,36 |  14,57 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa          |  1,80 |  1,50 |     |     |
|                    |   1) |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |  42,0 |  38,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo,      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | 536,2 |  614,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa     | 31,50 |  36,10 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1 000 kpl      | 5 204 |  4 114 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    | 17 021 | 17 021 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) hallituksen esitys         |    |     |     |     |
| yhtiökokoukselle           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 12) VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              |  2007 |  2006 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset    |  3,1 |   2,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset      |  95,3 |  100,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit         |  0,8 |   0,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  99,2 |  103,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta      |    |   0,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta            |  9,9 |   5,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat        |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan    |  5,7 |   6,0 |     |     |
| kuluessa               |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään       |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| viiden vuoden kuluessa        |  20,8 |  17,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa      |  20,2 |  20,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  46,7 |  44,7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset     |  11,3 |   2,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| IKEA:n purkaman Pietarin MEGA-kauppakeskuksen urakkasopimuksen käsittely   |
--------------------------------------------------------------------------------
| on käynnissä välimiesmenettelyssä Tukholmassa.                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinaoikeus määräsi Lemminkäiselle 14 miljoonan euron seuraamusmaksun   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kilpailulainsäädännön vastaisesta toiminnasta kotimaan            |
| päällystystoiminnassa.                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seuraamusmaksu on kirjattu kuluksi vuoden 2007 neljännelle kvartaalille.   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asian käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joten maksun määrä |
| voi                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muuttua.                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  54,6 |  11,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -0,2 |   0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  3,5 |  34,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  0,0 |   0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut        |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  3,5 |   5,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  0,0 |  -0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  95,6 |  30,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -0,5 |  -2,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.  |     |
--------------------------------------------------------------------------------