LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006: Tulos kasvoi merkittävästi

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 9:00 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006: Tulos kasvoi merkittävästi - Liikevaihto oli 1 795,9 milj. euroa (1 601,7), kasvua 12,1 % - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 530,3 milj. euroa (499,6), kasvua 6,2 % - Liikevoitto oli 108,1 milj. euroa (72,5), kasvua 49,1 % - Tulos ennen veroja oli 94,2 milj. euroa (65,9), kasvua 42,9 % - Liikevoittoprosentti oli 6,0 % (4,5) - Sijoitetun pääoman tuo

LEMMINKÄINEN OYJ      PÖRSSITIEDOTE   15.2.2007 klo 9:00

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006: Tulos kasvoi merkittävästi


- Liikevaihto oli 1 795,9 milj. euroa (1 601,7), kasvua 12,1 %
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 
 oli 530,3 milj. euroa (499,6), kasvua 6,2 %
- Liikevoitto oli 108,1 milj. euroa (72,5), kasvua 49,1 %
- Tulos ennen veroja oli 94,2 milj. euroa (65,9), kasvua 42,9 %
- Liikevoittoprosentti oli 6,0 % (4,5)
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,6 % (16,5) ja oman pääoman tuotto 30,2 % (24,5)
- Omavaraisuusaste oli 31,2 % (31,0) ja nettovelkaantumisaste 105,7 % (102,9)
- Yhtiön tilauskanta tilikauden päättyessä oli 1 326,7 milj. euroa (1 011,3), kasvua 31,2 %
- Osakekohtainen tulos oli 3,87 euroa (2,57), kasvua 50,6 %
- Hallitus esittää osingoksi 1,50 euroa (1,00)


VUOSI 2006 OLI MENESTYKSEKÄS

Lemminkäisen tulos oli konsernin historian parhaita. Tilikauden
voitto ja osakekohtainen tulos kasvoivat yli 50 % edellisvuodesta.

Eniten tulostaan kasvattivat talonrakennustoimintaa harjoittava
Palmberg-konserni sekä Päällystys- ja kiviainesryhmä. Myönteiseen
kehitykseen vaikuttivat rakentamisen hyvä suhdannetilanne,
konsernin asuntotuotannon kasvu sekä päällystystoiminnan pitkälle
jatkunut työkausi. Rakennusmateriaaliryhmässä jatkettiin
toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi, ja ryhmän tulos
kasvoi selvästi. Lemcon vahvisti asemaansa suurten
kalliorakennushankkeiden toteuttajana.

Lemminkäinen-konsernin kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli
lähes kolmannes yhtiön koko liikevaihdosta.


SUOTUISAT NÄKYMÄT VUODELLE 2007

Lemminkäisen hyvä tilauskanta ja rakentamisen suotuisat näkymät
luovat hyvät edellytykset yhtiön liiketoiminnan myönteiselle
kehitykselle vuonna 2007.

Lemminkäisen liiketoiminnasta noin puolet on talonrakentamista,
jonka uskotaan jatkuvan vilkkaana. Infrarakentamisessa etenkin
kalliorakentamisen markkinatilanne pysynee hyvänä, mikä lisää
Lemconin palvelujen kysyntää. Päällystystoiminnan potentiaaliset
kasvualueet ovat Baltiassa ja Venäjällä. Kotimaassa päällystysalan
kilpailutilanne pysynee kireänä. Vilkas korjausrakentaminen ja
yritysten kiinteistötoimintojen ulkoistaminen lisäävät Tekmannin
talo- ja kiinteistöteknisten palveluiden kysyntää.


YHTIÖKOKOUS, OSINKO JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2007

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina
16.3.2007 klo 15 Hotelli Palacessa, 10 krs, Eteläranta 10, 00130
Helsinki.

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinkoa vuodelta 2006 jaetaan 1,50 euroa (1,00) osakkeelta eli
yhteensä 25 531 875,00 euroa (17 021 250,00). Osinko maksettaisiin
osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2007
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 28.3.2007.

Vuoden 2006 vuosikertomus julkaistaan suomeksi ja englanniksi
viikolla 10/2007. Osavuosikatsaukset julkaistaan 10.5., 9.8. ja
8.11.2007.

Lemminkäinen Oyj:n vuoden 2006 pörssitiedotteet ovat nähtävissä
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.


LEMMINKÄINEN OYJ

Juhani Sormaala
ToimitusjohtajaLisätietoja:
Juhani Sormaala, toimitusjohtaja, puh 02071 53302
Jukka Ovaska, talousjohtaja, puh 02071 53334
Katri Sundström, sijoittajasuhdepäällikkö, puh 02071 54813


TILINPÄÄTÖKSEN TIEDOTUSTILAISUUS

Lemminkäinen järjestää tilinpäätöstä koskevan tiedotustilaisuuden
sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle 15. helmikuuta klo
13:30 Ravintola Sipulissa, osoitteessa Kanavaranta 7, Helsinki.
Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan puhelimitse
02071 54813 tai sähköpostitse katri.sundstrom@lemminkainen.fi.
Tilinpäätöstä käsittelevä esitysmateriaali on saatavissa
tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.lemminkainen.fi.


LIITTEET:
Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006
Tilinpäätöksen taulukko-osa

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2006


RAKENNUSMARKKINAT

Kotimaisen rakentamisen myönteinen kehitys jatkui vuonna 2006, ja
rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 4,5 %. Rakennusalan
suhdannenäkymät ovat edelleen hyvät, vaikka kasvun arvioidaan
hieman hidastuvan vuonna 2007. Asuntomarkkinat pysyivät vilkkaina
korkotason noususta huolimatta, ja uusia asuntoja aloitettiin
yhteensä noin 34 500.

Liikerakentaminen jatkui vilkkaana ja toimistorakentaminen etenkin
pääkaupunkiseudulla elpyi selvästi. Logistiikkakeskuksia
rakennettiin runsaasti. Infrarakentamisen näkymät pysyvät
lähivuodet hyvinä uusien väyläinvestointien johdosta. Suurten
tiehankkeiden päällystystyöt ajoittuvat tosin vasta vuoden 2007
jälkeen.

Lemminkäisen relevanttien kansainvälisten markkinoiden kehitys oli
suotuisa. Suomalaisen teollisuuden kasvaneet investoinnit
Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Itä-Euroopan maissa lisäsivät
Lemminkäisen palveluiden kysyntää. Tienrakennusmarkkinat Baltiassa
kasvoivat EU-rahoituksen turvin. Televerkkorakentamisen nopeimmin
kehittynyt markkina-alue oli Etelä-Amerikka.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO, TULOS JA TASE

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 12,1 % ja oli 1 795,9
milj. euroa (1 601,7). Liikevaihdosta 70 % tuli kotimaasta, 14 %
muista Pohjoismaista, 6 % Venäjältä ja Itä-Euroopasta, 6 % Baltian
maista ja 4 % muista maista.

Konsernin liikevoitto kasvoi 49,1 % ja oli 108,1 milj. euroa
(72,5). Liikevoittoprosentti parani ja oli 6,0 % (4,5).
Osakekohtainen tulos kasvoi yli 50 % ja oli 3,87 euroa (2,57).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,6 % (16,5) ja oman pääoman tuotto
30,2 % (24,5). Omavaraisuusaste oli 31,2 % (31,0).

Yhtiön rahavarat tilikauden lopussa olivat 60,6 milj. euroa (42,4)
ja korolliset velat 343,6 milj. euroa (264,0).
Nettovelkaantumisaste oli 105,7 % (102,9).

Konsernin avainluvut,         2006    2005   2004
milj. euroa                          
                                
Liikevaihto, josta         1 795,9  1 601,7  1 431,3
kansainvälistä liiketoimintaa    530,3   499,6   358,6
Liikevoitto             108,1    72,5   63,9
Liikevoitto-%             6,0    4,5    4,5
Tulos ennen veroja          94,2    65,9   55,1
Tilikauden tulos, josta        72,9    48,5   40,4
emoyhtiön omistajien osuus      65,8    43,7   37,4
Tulos/osake, euroa          3,87    2,57   2,20
Osinko/osake            1,50(1    1,00   0,60
Sijoitetun pääoman tuotto, %     20,6    16,5   14,8
Oman pääoman tuotto, %        30,2    24,5   21,9
Omavaraisuusaste, %          31,2    31,0   27,5
Nettovelkaantumisaste, %       105,7   102,9   132,4
Rahavarat               60,6    42,4   39,9
Korolliset velat           343,6   264,0   279,5
1) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Päällystys- ja kiviainesryhmä

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi 8,6 % ja oli
559,0 milj. euroa (514,7). Liikevaihdosta 50 % tuli Suomesta, 30
% muista Pohjoismaista ja 20 % Baltian maista ja Venäjältä.

Ryhmän liikevoitto kasvoi 47,8 % ja oli 30,3 milj. euroa (20,5).
Tilauskanta kasvoi 42,2 % ja oli tilikauden päättyessä 185,1 milj.
euroa (130,2). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tästä oli 129,8
milj. euroa (71,1).


Päällystys- ja kiviainesryhmä,    2006    2005   2004
milj. euroa                          
                                
Liikevaihto, josta          559,0   514,7   430,4
kansainvälistä liiketoimintaa    276,6   239,9   190,6
Liikevoitto              30,3    20,5   18,4
Liikevoittoprosentti, %        5,4    4,0    4,3
Tilauskanta kauden lopussa      185,1   130,2   124,7
Henkilöstö keskimäärin        2 839   2 673   2 553


Kotimaassa päällystyskausi jatkui leudon talven johdosta vuoden
loppuun asti. Päällystystöiden kokonaismäärä väheni noin 10 %,
eikä sen odoteta lisääntyvän vuonna 2007. Kilpailu Suomessa pysyy
kireänä ja alan yleinen kannattavuus on melko heikko.

Muissa Pohjoismaissa päällystystöiden määrä pysyi suunnilleen
vuoden 2005 tasolla. Lemminkäisen päällystystoiminnan
merkittävimmillä kasvualueilla Baltian maissa kysyntä jatkui
hyvänä.

Asfalttimassaa valmistettiin kaikkiaan 5,3 milj. tonnia (5,5),
josta kotimaassa 2,5 (2,8) ja ulkomailla 2,8 milj. tonnia (2,7).

Suomessa päällystystöiden kustannusten nousu oli selvästi
edellisvuotta hitaampaa, mihin vaikutti mm. raaka-aineiden,
etenkin bitumin hinnan lasku. Asfalttipäällysteiden hintataso on
Suomessa ja Ruotsissa edelleen melko heikko, Norjassa ja Tanskassa
parempi.

Vilkas talonrakentaminen ja suuret käynnissä olevat
infrarakennushankkeet pitivät kiviainesten kysynnän hyvänä. Myös
valmisbetonia tuottavan Forssan Betonin liikevaihto kasvoi
selvästi edellisvuodesta.

Keväällä 2006 julkisuudessa keskusteltiin Forssan Betonin
Olkiluodon ydinvoimalan toimittaman valmisbetonin laadusta.
Myöhemmin betonin on todettu täyttävän kaikki sille asetetut
laatuvaatimukset.


Rakennusmateriaaliryhmä

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto oli 104,4 milj. euroa
(100,3). Liikevaihdosta 7 % tuli Suomen ulkopuolelta, lähinnä
Ruotsista ja Itä-Euroopasta. Ryhmän liikevoitto kasvoi selvästi ja
oli 4,0 milj. euroa (0,6). Tilauskanta kasvoi 76 %.


Rakennusmateriaaliryhmä,       2006    2005   2004
milj. euroa                          
                                
Liikevaihto, josta          104,4   100,3   95,7
kansainvälistä liiketoimintaa     7,7    6,4    6,7
Liikevoitto              4,0    0,6    3,1
Liikevoittoprosentti, %        3,9    0,6    3,3
Tilauskanta kauden lopussa      23,4    13,3   12,5
Henkilöstö keskimäärin         609    617    603


Rakennusmateriaaliryhmän kannattavuus parani merkittävästi, kun
ryhmän toimintaa tehostettiin mm. uusimalla tuotevalikoimaa ja
kehittämällä toimintajärjestelmiä. Toimistorakentamisen
vilkastuminen kasvatti porraselementtien kysyntää.
Kattourakoinnissa tavoitteet saavutettiin, vaikka kateaineiden
hintataso pysyikin matalana. Ympäristöurakoinnin kysyntä säilyi
hyvänä ja investoinnit uusien urheilu- ja liikuntapaikkojen
rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen jatkuivat.

Lemminkäinen Betonituote Oy osti 31.5.2006 RK-Betoniporras Oy:n
osakekannan ja Suonenjoen Sementtituote Oy:n porrasliiketoiminnot,
joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3,5 milj. euroa.


Lemcon Oy

Lemconin liikevaihto kasvoi ja oli 344,0 milj. euroa (328,8).
Liikevaihdosta 44 % tuli Suomesta, 27 % Venäjältä ja Itä-
Euroopasta, 10 % muista Pohjoismaista, 13 % Pohjois- ja Etelä-
Amerikasta ja 6 % muista maista.

Yhtiön liikevoitto oli 12,5 milj. euroa (15,3) ja tulos ennen
veroja 11,1 milj. euroa (16,7). Tilauskanta oli 361,9 milj. euroa
(439,5), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 48,1 %.


Lemcon Oy,              2006    2005   2004
milj. euroa                          
                                
Liikevaihto, josta          344,0   328,8   264,5
kansainvälistä liiketoimintaa    191,6   210,6   139,4
Liikevoitto              12,5    15,3   11,1
Liikevoittoprosentti, %        3,6    4,6    4,2
Tulos ennen veroja          11,1    16,7   11,3
Tilauskanta kauden lopussa      361,9   439,5   239,1
Henkilöstö keskimäärin         993    893    556


Lemconin infrarakentaminen kasvoi selvästi vuonna 2006 ja
markkinatilanteen arvioidaan pysyvän suotuisana myös jatkossa.
Ruotsissa yhtiön asema on vakiintunut suurten
kalliorakennushankkeiden toteuttajana.

Lemconin kotimaan projektinjohdon toiminta jatkui vakaana liike-
ja toimitilarakentamisessa. Ulkomailla yhtiön toiminnan pääpaino
oli teollisuusrakentamisessa. Kiinassa ja Venäjällä Lemcon pyrkii
olemaan aktiivisesti mukana suomalaisen teollisuuden
tehdashankkeissa. Tallinnassa yhtiö hankki tontteja omaa
asuntotuotantoa varten. Liiketoiminnan maantieteellisiä
kasvualueita ovat Intia, Romania, Bulgaria ja Ukraina.

Lemcon Networksin liikevaihto kasvoi ja yhtiö laajensi
toimintaansa etenkin Etelä-Amerikassa. Yhtiö kehittää valmiuksia
toimia maissa, joissa matkapuhelimien käyttäjämäärien odotetaan
erityisesti kasvavan.

IKEA ilmoitti keväällä 2006 purkavansa Lemconin kanssa tekemänsä
urakkasopimuksen, joka koski Pietariin rakennettavaa MEGA-
kauppakeskusta. Urakkasopimuksen arvo oli 92 milj. euroa.
Sopimuksen purkamiselle ei ole oikeudellisia perusteita, ja asian
käsittely on alkanut välimiesmenettelyssä Tukholmassa.


Oy Alfred A. Palmberg Ab

Palmbergin vuosi 2006 oli hyvä. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes
neljänneksen ja oli 637,5 milj. euroa (517,3). Liikevaihdosta 7 %
tuli Ruotsista. Liikevoitto ja tulos ennen veroja kasvoivat
molemmat yli 80 %. Palmbergin tilauskanta katsauskauden lopussa
oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.


Oy Alfred A. Palmberg Ab,       2006    2005   2004
milj. euroa                          
                                
Liikevaihto, josta          637,5   517,3   486,4
kansainvälistä liiketoimintaa     45,4    30,8   18,6
Liikevoitto              52,4    28,3   29,2
Liikevoittoprosentti, %        8,2    5,5    6,0
Tulos ennen veroja          46,0    25,2   26,0
Tilauskanta kauden lopussa      681,5   366,9   334,3
Henkilöstö keskimäärin        2 165   1 984   1 890


Talonrakennusalan kasvu jatkui vuonna 2006 ja suunnan ennustetaan
pysyvän samana jatkossakin. Kasvua pitää yllä vilkas
liikerakentaminen ja selvästi elpynyt toimistorakentaminen. Myös
logistiikkarakennusten tuotanto on lisääntynyt. Vuonna 2006
Suomessa aloitettiin noin 34 500 uuden asunnon rakennustyöt.

Palmbergin alueelliset tytäryhtiöt kasvattivat asuntotuotantoaan
merkittävästi. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli rakenteilla
1 698 (1 313) vapaarahoitteista asuntoa. Perustajaurakoitujen
asuntojen ja toimitilojen osuus Palmbergin liiketoiminnasta on
noin puolet.

Palmbergin hyvä tilauskanta ja talonrakentamisen myönteiset
suhdannenäkymät luovat hyvät edellytykset yhtiön suotuisalle
kehitykselle vuonna 2007. Tuotannon käynnistymistä haittaa eniten
puute osaavasta työvoimasta, erityisesti työnjohdosta. Lisäksi
tonteista etenkin suurimmissa kaupungeissa on niukkuutta.


Palmbergin vapaarahoitteinen     2006    2005   2004
asuntotuotanto, kpl
                                
Asuntoaloitukset           1 558   1 249   1 010
Myydyt asunnot            1 156   1 258    997
Valmiit myymättömät           83     74    89
Valmistuneet             1 173   1 068    948
Rakenteilla kauden lopussa      1 698   1 313   1 132


Palmbergin omistuksessa oli katsauskauden päättyessä käyttämätöntä
rakennusoikeutta yhteensä 749 000 k-m2, josta
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 483 000 k-m2. Lisäksi
ehdollisia yhteistyö- ja kaavoitussopimuksia oli noin 555 000 k-m2
vastaava määrä, josta asuntorakennusoikeuden osuus oli noin
326 000 k-m2. Markkinatilanteen salliessa yhtiöllä on mahdollisuus
kasvattaa asuntotuotantoaan hyvän tonttivarantonsa johdosta. Tämän
hetken tuotantovauhdilla yhtiöllä on käyttämätöntä
rakennusoikeutta omistuksessaan noin neljän vuoden tarvetta
vastaava määrä.


Tekmanni Oy

Tekmannin liikevaihto oli 191,7 milj. euroa (191,1).
Liikevaihdosta 5 % tuli ulkomailta, lähinnä Ruotsista ja
Venäjältä. Liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (6,8) ja tulos ennen
veroja 7,8 milj. euroa (7,4). Yhtiön tilauskanta kasvoi yli
viidenneksen.


Tekmanni Oy,             2006    2005   2004
milj. euroa                          
                                
Liikevaihto, josta          191,7   191,1   198,3
kansainvälistä liiketoimintaa     9,6    11,8    3,3
Liikevoitto              6,9    6,8    2,2
Liikevoittoprosentti, %        3,6    3,5    1,1
Tulos ennen veroja           7,8    7,4    2,6
Tilauskanta kauden lopussa      74,9    61,5   72,7
Henkilöstö keskimäärin        1 812   1 745   1 877


Tekmannin alkuvuotta rasittivat toiminnan volyymin lasku ja
materiaalikustannusten nousu. Loppuvuodesta uudistettujen johtamis-
ja toiminnanohjausjärjestelmien vakiintuminen alkoi näkyä
myönteisesti yhtiön tuloksessa.

Talotekniikassa huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysyntä
pysyi hyvänä vuonna 2006. Yritysten lisääntynyt
kiinteistötoimintojen ulkoistaminen kasvatti Tekmanni Servicen
palveluiden kysyntää, ja kasvun uskotaan jatkuvan myös
lähivuosina.

Asuinkerrostalojen putkisaneerausten kysynnän lisääntyessä
Tekmanni vahvisti alan osaamistaan hankkimalla osake-enemmistön
Oulun LVI-Ykkönen Oy:stä syyskuussa 2006. Tekmannin Seinäjoen,
Vaasan ja Kokkolan talotekniikan tulosyksiköiden liiketoiminnat
siirrettiin uudelle tytäryhtiölle Tekmanni Pohjanmaa Oy:lle
lokakuussa 2006.


KONSERNIN TILAUSKANTA

Konsernin tilauskanta kasvoi lähes kolmanneksen ja oli 1 326,7
milj. euroa (1 011,3). Tilauskannasta 75 % on Suomesta, 12 %
muista Pohjoismaista, 5 % Baltian maista, 5 % Venäjältä ja Itä-
Euroopasta ja 3 % muista maista.


Tilauskanta liiketoiminta-      2006    2005   2004
alueittain, milj. euroa
                                
Päällystys- ja kiviainesryhmä    185,1   130,2   124,7
Rakennusmateriaaliryhmä        23,4    13,3   12,5
Lemcon Oy              361,9   439,5   239,1
Oy Alfred A. Palmberg Ab       681,5   366,9   334,3
Tekmanni Oy              74,9    61,5   72,7
                                
Konserni yhteensä, josta      1 326,7  1 011,3   783,4
kansainvälistä tilauskantaa     331,8   343,4   244,6


Vuonna 2006 saadut merkittävät tilaukset
Palmberg rakentaa Helsingin Salmisaareen toimitilakokonaisuuden,
johon myös Lemminkäisen pääkonttori siirtyy vuonna 2009. Tilat
vuokrataan niiden rakennuttajalta työeläkeyhtiö Varmalta. Urakan
arvo on n. 100 milj. euroa. (tiedote 28.4.2006)

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Palmberg allekirjoittivat
sopimuksen kahden toimitalon rakentamisesta Länsi-Pasilaan.
Kohteen arvo on n. 50 milj. euroa. (tiedote 11.4.2006)

Palmbergin tytäryhtiö Oka Oy rakentaa Lappeenrannan keskustaan
kauppakeskuksen, joka sisältää myös toimistotilaa,
pysäköintihallin ja asuntoja. Hankkeen kokonaisarvo on n. 41 milj.
euroa.

Oka Oy rakentaa Tokmanni Oy:lle logistiikkakeskuksen Mäntsälään.
Urakkasopimuksen arvo on n. 40 milj. euroa. (tiedote 29.11.2006)

Palmberg-Rakennus Oy solmi urakkasopimukset kahden uuden Sokos-
hotellin rakentamisesta Kittilän Leville ja Sotkamon Vuokattiin.
Hankkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 27 milj. euroa. (tiedote
5.10.2006)

Lemcon Oy sopi projektinjohtourakasta merimuseokeskuksen
rakentamiseksi Kotkaan. Urakkasopimuksen arvo on 26,3 miljoonaa
euroa. (tiedote 9.6.2006)

Tiehallinnon Vuoli-projekti ja Lemcon Oy allekirjoittivat
urakkasopimuksen Vuosaaren sataman rautatietunnelin sisustuksesta.
Sopimuksen arvo on n. 23 milj. euroa. (tiedote 26.10.2006)

Lemcon Oy sopi Helsingin kaupungin kanssa keskustan maanalaisen
huoltoväylän itäosan louhinta- ja lujitustöistä. Sopimuksen arvo
on 21,7 milj. euroa. (tiedote 13.6.2006)

Lemcon Oy allekirjoitti Stora Enso Packaging Oy:n venäläisen
tytäryhtiön kanssa urakkasopimuksen aaltopahvitehtaan
rakentamisesta Venäjälle. Rakennushankkeen urakkasumma on 20,1
milj. euroa. (tiedote 14.9.2006)

Tilikauden 2006 jälkeen saadut merkittävät tilaukset

Lemcon Oy on saanut 43 milj. euron arvoisen tunnelirakennusurakan
Ruotsin Ratalaitokselta Ådalsbanan-rataosuudelle. (tiedote
10.1.2007)

Lemcon Oy on allekirjoittanut Nokian kanssa projektinjohto-
urakkasopimuksen logistiikkakeskuksen rakentamisesta Intiaan.
Hankkeen urakkasumma on 17 milj. euroa. (tiedote 8.1.2007)


RAHOITUS

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli –7,2
milj. euroa (59,5), investointien rahavirta -14,4 milj. euroa
(-18,3) ja rahoituksen rahavirta 40,4 milj. euroa (-39,3).
Tilikauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 2005 maksettuja osinkoja
18,5 milj. euroa (11,1).

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 343,6 milj. euroa
(264,0) ja likvidit varat 60,6 milj. euroa (42,4). Korollinen
nettovelka oli 283,0 milj. euroa (221,6). Korollisen nettovelan
muutos oli 61,3 milj. euroa.

Nettorahoituskulut olivat 14,9 milj. euroa (7,7), mikä oli 0,8 %
liikevaihdosta (0,5). Omavaraisuusaste oli 31,2 % (31,0) ja
nettovelkaantumisaste 105,7 % (102,9).

Rahavirtojen ja nettovelan muutokset johtuvat suuremmista
osingoista, toiminnan volyymin kasvusta sekä projektirahoituksen
muutoksista ja niihin kohdistuvien myyntisaamisten kasvusta.
Merkittävä projektirahoituksen muutokseen sisältyvä erä on
saamiset IKEA:lta.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi tilikauden lopussa oli 36,10
euroa (30,50). Osakkeen ylin noteeraus vuoden 2006 aikana oli
39,34 euroa (30,61) ja alin 28,38 euroa (15,75). Keskikurssi oli
34,00 euroa (21,74). Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa
oli 614,5 milj. euroa (519,1). Osakkeita vaihdettiin vuoden 2006
aikana yhteensä 4 113 868 kappaletta (4 610 443). Vaihdon arvo oli
139,9 milj. euroa (100,2). Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 3 535
osakkeenomistajaa (3 116).

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa ja osakkeen
nimellisarvo 2 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeiden
lukumäärä on 17 021 250 kappaletta.


INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat 48,7 milj. euroa (37,4).
Investoinnit olivat lähinnä päällystys-, murskaus- ja
louhintakaluston, rakennusmateriaalien tuotantolaitteiden sekä
talonrakennuskaluston hankintoja. Investointeihin sisältyy lisäksi
pienehköjä yritys- ja liiketoimintakauppoja.


HENKILÖSTÖ

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
8 418 henkilöä (7 912). Henkilöstöstä 73 % työskenteli Suomessa,
11 % muissa Pohjoismaissa, 10 % Baltian maissa ja 6 % muissa
maissa.


Henkilöstö keskimäärin,        2006    2005   2004
henkilöä                            
                                
Työntekijät             5 480   5 162   5 112
Toimihenkilöt            2 938   2 750   2 367
                                
Henkilöstö yhteensä, josta      8 418   7 912   7 479
ulkomailla työskenteleviä      2 235   1 965   1 623
                                
Henkilöstö tilikauden lopussa    8 087   7 112   6 783
                                
Tilikauden palkat ja palkkiot,                 
milj. euroa             288,0   268,5   250,9


KONSERNIRAKENNE

Vuoden 2006 alussa Rakennusmateriaaliryhmän katto- ja
betoniliiketoiminnat siirrettiin uusille tytäryhtiöille
Lemminkäinen Katto Oy:lle ja Lemminkäinen Betonituote Oy:lle.
Uudet yhtiöt muodostavat edelleen Rakennusmateriaaliryhmän yhdessä
Omni-Sica Oy:n kanssa.

Lemminkäinen Oyj myi vuoden 2006 lopussa Päällystys- ja
kiviainesryhmään kuuluvan tiemerkintöihin erikoistuneen
tytäryhtiönsä Tielinja Oy:n Elfving Opasteet Oy Ab:lle.
Tervakoskella toimivan Tielinja Oy:n liikevaihto vuonna 2005 oli
7,5 milj. euroa.


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Lemminkäisen tutkimus- ja kehitystoiminta suuntautuu yhtiön
toimintaedellytysten kehittämiseen sekä palveluiden ja tuotteiden
laadun varmistamiseen. Turvallisuusasioiden ja
ympäristövaikutusten huomioon ottaminen ovat Lemminkäisen
kehitystyön tärkeät perusteet. Tuotteita ja palveluita kehitetään
pitkäjänteisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Konsernin yksiköt ja tytäryhtiöt vastaavat omasta tutkimus- ja
kehitystoiminnastaan. Lemminkäisen Keskuslaboratorio tekee
keskitetysti konsernin tutkimus- ja kehitystyötä. Vuonna 2006
konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat noin 0,4 %
liikevaihdosta.


RISKIENHALLINTA

Lemminkäisen riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja
tiedostaa liiketoimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa että
riskejä hallitaan ja seurataan systemaattisesti. Riskienhallinnan
kautta pyritään varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus ja
asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Liiketoiminnan riskit on
luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat markkinariskit,
projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen
merkittävimpien riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat
toimenpiteet.

Lemminkäisen konsernirakenteen lähtökohtana on toiminnan
suuntaaminen suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville
liiketoiminta-alueille. Esimerkiksi rakennusalalle tyypillistä
markkinariskiä, kotimaan uudisrakentamisen kysynnän vaihtelua
tasapainottavat kansainvälinen liiketoiminta ja
korjausrakentaminen. Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan osuus
liikevaihdosta on noin kolmasosa. Korjausrakentamisen osuus
konsernin liiketoiminnasta on noin 40 %.

Lemminkäisen liiketoiminnalle ovat tyypillisiä melko pienet
urakkakoot. Suurenkin yksittäisen urakan vuosittainen osuus
konsernin liikevaihdosta jää yleensä alle 5 %:n, joten yksittäisen
urakan mahdollinen epäonnistuminen ei oleellisesti vaikuta
konsernin tulokseen.

Raaka-aineiden, kuten bitumin hinnannousua vastaan suojaudutaan
johdannaissopimuksin. Päällystystoiminnassa raaka-aineiden
kustannusvaihtelut siirtyvät myös melko nopeasti suoraan
asfalttipäällysteiden loppuhintoihin.

Konsernin kaikki merkittävät yritys- ja liiketoimintakaupat
arvioidaan kriittisesti niiden tuottaman kassavirran ja niiden
tasevaikutusten kannalta. Toiminnan luonteesta johtuvan
kausiluototuksen korkojaksot ovat lyhyitä ja muiden luottojen
korkojaksot enimmäkseen pitkiä. Korko- ja valuuttariskeiltä
Lemminkäinen suojautuu tavanomaisin keinoin.

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön
vuosikertomuksessa ja internetsivuilla.


KILPAILUVIRASTON ASFALTTI- JA KATTOHUOPA-ALAA KOSKEVAT EPÄILYT

Kilpailuvirasto esitti maaliskuussa 2004 Lemminkäiselle 68 milj.
euron seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa.
Lemminkäinen on markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa
kiistänyt kilpailuviraston syytökset perusteettomina ja vaatii
markkinaoikeutta hylkäämään viraston esityksen kokonaisuudessaan.
Markkinaoikeus on ennakoinut antavansa päätöksensä kevään 2007
kuluessa. Osapuolilla on mahdollisuus valittaa markkinaoikeuden
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kilpailuvirasto antoi maaliskuussa 2006 kattohuopa-alan yhtiöiden
kommentoivaksi esitysluonnoksen, jonka mukaan se epäilee niiden
välillä tapahtuneen kiellettyä tietojenvaihtoa vuosina 1996-2002.
Luonnos ei sisältänyt kilpailuviraston esitystä seuraamusmaksun
määrästä. Lemminkäinen on tutkinut kilpailuviraston epäilyt ja
selvittänyt virastolle antamassaan vastineessa, että yhtiön
toiminta on ollut kilpailusäännösten mukaista.


YMPÄRISTÖ

Lemminkäinen-konserni kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja
palveluitaan elinkaari- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Konsernissa tehdään riskikartoituksia toiminnan vaikutuksista
ympäristöön. Riskit liittyvät pääasiassa öljyn varastointiin ja
käsittelyyn, jätehuoltoon ja tuotantolaitosten päästöihin. Betoni-
ja bitumipohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksia ja käyttöikää
on arvioitu tutkimuksin, joilla on selvitetty tuotteiden
elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Lemminkäisen ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön
vuosikertomuksessa ja internetsivuilla.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO

Lemminkäinen Oyj:n 17.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta eli yhteensä 17 021 250,00 euroa. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä oli 22.3.2006 ja osingon maksupäivä 29.3.2006.

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Berndt Brunow, Erkki J.
Pentti, Heikki Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Hallitus
on valinnut puheenjohtajakseen Heikki Pentin ja
varapuheenjohtajakseen Teppo Tabermanin. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.
Lemminkäisen hallituksen pitkäaikainen jäsen ja yhtiön merkittävä
osakkeenomistaja Erkki J. Pentti kuoli vaikeaan sairauteen
26.12.2006. Erkki J. Pentti oli Lemminkäisen hallituksen jäsen
vuodesta 1975. Lemminkäisen hallitus toimii nelijäsenisenä
16.3.2007 pidettävään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti.
Hallitus on valinnut keskuudestaan nimeämisvaliokunnan,
tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkkiovaliokunnan.
Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla sille kuuluvia
asioita.
Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on laatia yhtiökokoukselle ehdotus
hallituksen jäsenten lukumääräksi, jäseniksi ja heidän
palkkioikseen. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Berndt Brunow ja
jäseninä Teppo Taberman ja Sakari Tamminen.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on perehtyä
tilinpäätöksien ja osavuosikatsausten sisältöön sekä yhtiön
sisäiseen seurantajärjestelmään ja tarkastukseen. Lisäksi
tarkastusvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen yhtiön
tilintarkastajan valinnasta. Valiokunnan kokouksissa ovat läsnä
yhtiön tilintarkastaja, sisäinen tarkastaja ja johdon edustajia
tarpeen mukaan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Sakari
Tamminen ja jäseninä Berndt Brunow, Teppo Taberman ja Heikki
Pentti.
Nimitys- ja palkkiovaliokunta käsittelee ylimmän johdon
nimittämiseen, palkkoihin, palkkioihin ja etuisuuksiin liittyvät
asiat. Hallitus tekee valiokunnan esitysten pohjalta lopulliset
päätökset. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Heikki Pentti ja
jäseninä Berndt Brunow ja Teppo Taberman.
Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua nimitys- ja
palkkiovaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.
Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja on Juhani Sormaala.


STRATEGIA TARKISTETTU TILIKAUDEN JÄLKEEN

Konsernin liiketoimintastrategia ja strategiset tavoitetasot on
tarkistettu. Strategiset päätavoitteet ovat edelleen kannattava
kasvu ja hyvän vakavaraisuuden ylläpitäminen. Hyvänä
kannattavuutena pidetään 18 prosentin ylittävää tuottoa
sijoitetulle pääomalle pitkällä aikavälillä keskimäärin ja hyvänä
vakavaraisuutena 35 prosentin ylittävää omavaraisuusastetta.

Lisätietoja strategiasta annetaan erillisellä pörssitiedotteella
sekä yhtiön internetsivuilla.


SUOTUISAT NÄKYMÄT VUODELLE 2007

Lemminkäisen hyvä tilauskanta ja rakentamisen suotuisat näkymät
luovat hyvät edellytykset yhtiön liiketoiminnan myönteiselle
kehitykselle vuonna 2007.

Lemminkäisen liiketoiminnasta noin puolet on talonrakentamista,
jonka uskotaan jatkuvan vilkkaana. Infrarakentamisessa etenkin
kalliorakentamisen markkinatilanne pysynee hyvänä, mikä lisää
Lemconin palvelujen kysyntää. Päällystystoiminnan potentiaaliset
kasvualueet ovat Baltiassa ja Venäjällä. Kotimaassa päällystysalan
kilpailutilanne pysynee kireänä. Vilkas korjausrakentaminen ja
yritysten kiinteistötoimintojen ulkoistaminen lisäävät Tekmannin
talo- ja kiinteistöteknisten palveluiden kysyntää.

HALLITUKSEN EHDOTUS EMOYHTIÖN VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ
Konsernitaseen mukaan konsernin voitonjakokelpoinen oma pääoma on
190 534 248,21 euroa. Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:n
voitonjakokelpoinen oma pääoma taseen 31.12.2006 mukaan on
70 959 134,51 euroa, josta voittovarat edellisiltä tilikausilta
ovat 61 358 513,76 euroa ja tilikauden voitto 9 600 620,75 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 31.12.2006
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa
1,50 euroa osaketta kohti eli yhteensä 25 531 875,00 euroa,
jolloin voittovaroihin jää 45 427 259,51 euroa.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2007

LEMMINKÄINEN OYJ
Hallitus
TILINPÄÄTÖKSEN TAULUKKO-OSA

LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös 2006 on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
jaksottamisperiaatteita noudattaen.

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT

1)    Konsernin tuloslaskelma
2)    Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
3)    Liikevaihto toimialoittain
4)    Liikevaihto toimialoittain, vuosineljänneksittäin
5)    Liikevoitto toimialoittain
6)    Liikevoitto/-tappio toimialoittain, vuosineljänneksittäin
7)    Konsernitase
8)    Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
9)    Konsernin rahavirtalaskelma
10)   Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
11)   Osakekohtaiset tunnusluvut
12)   Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset


KONSERNIN TULOSLASKELMA                    
                               
Milj. euroa         2006   2005  Muutos Muutos-
                               %
Liikevaihto        1 795,9  1 601,7   194,2   12,1
Liiketoiminnan                        
tuotot ja kulut     -1 652,9 -1 495,3  -157,6  -10,5
Poistot           -35,0   -34,0   -1,0   -2,9
Liikevoitto         108,1   72,5   35,6   49,1
Rahoituskulut        -18,2   -11,5   -6,7  -58,3
Rahoitustuotot        3,3    3,8   -0,5  -13,2
Osuus osakkuus-                        
yhtiöiden tuloksista     1,1    1,1    0,0   0,0
Tulos ennen veroja      94,2   65,9   28,3   42,9
Tuloverot          -21,3   -17,4   -3,9  -22,4
Tilikauden tulos       72,9   48,5   24,4   50,3
                               
Tilikauden tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille    65,8   43,7   22,1   50,6
Vähemmistölle         7,1    4,7    2,4   51,1
                               
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa      3,87   2,57          
Tulos/osake, euroa,                      
laimennettu         3,87   2,57          

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                                
        4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
Milj. euroa   2005  2005  2005  2006  2006  2006  2006
                             
Liikevaihto  424,3 516,7  429,5 303,5 427,8 573,9  490,8
Liiketoiminnan                         
tuotot ja                            
kulut     -396,9 -454,4 -406,8 -305,3 -392,8 -505,4 -449,4
Poistot     -8,9 -12,7  -7,4  -5,0  -9,2 -12,8  -8,0
Liike-                             
voitto/tappio  18,5  49,6  15,3  -6,8  25,8  55,7  33,4
Rahoitus-                            
kulut      -3,5  -2,7  -2,7  -2,7  -5,2  -4,6  -5,7
Rahoitus-                            
tuotot      1,2  0,9   0,9  0,8  0,0  0,4   2,1
Osuus osakkuus-                         
yhtiöiden                        
tuloksista    0,3  0,8   0,0  -0,3  0,2  0,8   0,5
Tulos                              
ennen veroja  16,4  48,7  13,5  -9,1  20,7  52,3  30,3
Tuloverot    -4,2 -13,0  -3,4  1,7  -4,8 -12,1  -6,1
Tilikauden                           
tulos      12,2  35,7  10,1  -7,3  15,9  40,1  24,2
                             
Tilikauden tuloksen jakautuminen             
Emoyhtiön                        
omistajille   11,3  34,1   9,2  -8,3  13,6  38,4  22,1
Vähemmistölle  0,9  1,6   0,9  1,0  2,4  1,7   2,1
                                
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake,                       
euroa      0,66  2,00  0,54 -0,49  0,80  2,26  1,30
Tulos/osake,                          
euroa,                             
laimennettu   0,66  2,00  0,54 -0,49  0,80  2,26  1,30


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN
                              
Milj. euroa           2006   2005 Muutos Muutos-
                              %
Lemminkäinen Oyj                      
Päällystys- ja                       
kiviainesryhmä         559,0  514,7  44,3   8,6
Rakennusmateriaaliryhmä    104,4  100,3  4,1   4,1
Lemcon Oy           344,0  328,8  15,2   4,6
Oy Alfred A. Palmberg Ab    637,5  517,3 120,2  23,2
Tekmanni Oy          191,7  191,1  0,6   0,3
Muut              -40,7  -50,4  9,7  19,2
Konserni yhteensä      1 795,9 1 601,7 194,2  12,1


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                                
        4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
Milj. euroa   2005  2005  2005  2006  2006  2006  2006
                                
Lemminkäinen Oyj                        
Päällystys- ja                         
kiviainesryhmä 140,6 223,8  128,8  23,9 147,8 249,6  137,7
Rakennusmateriaali-                       
ryhmä      28,9  38,7  19,4  11,6  29,8  37,2  25,8
Lemcon Oy    83,3  82,6  96,9 100,9  71,8  98,8  72,5
Oy Alfred A.                          
Palmberg Ab  135,8 140,0  142,2 129,7 141,7 155,2  211,0
Tekmanni Oy   52,5  46,8  51,4  42,9  44,8  47,6  56,3
Muut      -16,9 -15,0  -9,2  -5,6  -8,2 -14,5  -12,4
Konserni                            
yhteensä    424,3 516,7  429,5 303,5 427,8 573,9  490,8


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN
                              
Milj. euroa           2006   2005 Muutos Muutos-
                              %
Lemminkäinen Oyj                      
Päällystys- ja                       
kiviainesryhmä         30,3   20,5  9,8  47,8
Rakennusmateriaaliryhmä     4,0   0,6  3,4   yli
                            sata
Lemcon Oy            12,5   15,3  -2,8  -18,3
Oy Alfred A. Palmberg Ab    52,4   28,3  24,1  85,2
Tekmanni Oy           6,9   6,8  0,1   1,5
Muut               1,8   1,0  0,8  80,0
Konserni yhteensä       108,1   72,5  35,6  49,1


LIIKEVOITTO/-TAPPIO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
        4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
Milj. euroa   2005  2005  2005  2006  2006  2006  2006
                                
Lemminkäinen Oyj                        
Päällystys- ja                         
kiviainesryhmä  4,4  28,7   3,7 -20,6  6,1  33,0  11,9
Rakennusmateriaali-                       
ryhmä      1,8  3,8  -1,6  -2,6  1,9  4,6   0,1
Lemcon Oy    2,1  5,4   5,2  4,1  3,1  4,3   1,0
Oy Alfred A.                          
Palmberg Ab   8,5  9,5   5,7  7,5  14,3  10,8  19,8
Tekmanni Oy   1,6  2,5   1,1  2,2  0,1  3,4   1,1
Muut       0,1  -0,2   1,1  2,5  0,2  -0,4  -0,5
Konserni                            
yhteensä    18,5  49,6  15,3  -6,8  25,8  55,7  33,4


KONSERNITASE                     
                           
Milj. euroa               2006  2005
                           
Pitkäaikaiset varat                 
Aineelliset hyödykkeet         169,4  164,4
Liikearvot                68,2  63,5
Muut aineettomat hyödykkeet        2,5   2,5
Sijoitukset                9,4  10,9
Laskennallinen verosaaminen        4,3   4,0
Muut pitkäaikaiset saamiset        2,2   0,7
Yhteensä                255,9  245,9
                           
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus             281,9  223,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset     340,7  263,4
Rahavarat                60,6  42,4
Yhteensä                683,2  529,5
                           
Varat yhteensä             939,2  775,4
                           
Oma pääoma ja velat                 
                           
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       
Osakepääoma               34,0  34,0
Ylikurssirahasto             5,8   5,8
Arvonmuutosrahasto            0,1   1,5
Muuntoerot                0,1   0,4
Edellisten tilikausien voitto      142,2  115,5
Tilikauden tulos             65,8  43,7
Oma pääoma ennen                   
vähemmistöosuutta            248,0  200,9
Vähemmistöosuus             19,7  14,6
Oma pääoma yhteensä           267,7  215,5
                           
Pitkäaikaiset velat                 
Laskennalliset verovelat         14,6  19,4
Eläkevelvoitteet             1,1   1,2
Varaukset                 1,7   4,9
Korolliset velat             91,2  103,5
Muut velat                1,7   2,5
Yhteensä                110,3  131,5
                           
Lyhytaikaiset velat                 
Ostovelat ja muut velat         303,0  266,5
Varaukset                 5,7   1,5
Korolliset velat            252,5  160,5
Yhteensä                561,1  428,5
                           
Oma pääoma ja velat yhteensä      939,2  775,4


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                       Kerty-      Oma
            Yli-     Arvon-  neet Vähem- pääoma
       Osake- kurssi- Muunto- muutos- voitto- mistö- yhteen-
Milj. euroa  pääoma rahasto  erot rahasto  varat osuus   sä
                                  
Oma pääoma                         
1.1.2005    34,0   5,8  -0,2   1,4  125,7  15,2  181,9
                              
Muuntoerot            0,8              0,8
Ulkomaiseen                         
tytäryhtiöön                        
tehdyn netto-                        
sijoituksen                         
suojaus             -0,2              -0,2
Siirto arvon-                        
muutosrahas-                        
tosta                  -0,2          -0,2
Käyvän arvon                            
muutos                  0,2          0,2
Osinkovelan                            
peruutus                     0,0      0,0
Osingonjako                  -10,2     -10,2
Tilikauden                             
tulos                      43,7  4,7  48,5
Vähemmistö-                            
omistuksen                             
muutos                         -5,3  -5,3
                              
Oma pääoma                             
31.12.2005   34,0   5,8   0,4   1,5  159,2  14,6  215,5
                                  
Muuntoerot           -0,5              -0,5
Ulkomaiseen                            
tytäryhtiöön                            
tehdyn netto-                        
sijoituksen                         
suojaus             0,3              0,3
Käyvän arvon                            
muutos                  0,1          0,1
Myytyjen                              
osakkeiden                             
vaikutus                -1,5          -1,5
Osinkovelan                            
peruutus                     0,0      0,0
Osingonjako                  -17,0     -17,0
Tilikauden                             
tulos                      65,8  7,1  72,9
Vähemmistö-                            
omistuksen                             
muutos                         -2,0  -2,0
                              
Oma pääoma                         
31.12.2006   34,0   5,8   0,1   0,1  208,0  19,7  267,7


RAHAVIRTALASKELMA                  
                           
Milj. euroa               2006  2005
                           
Tulos ennen satunnaisia eriä       94,2  65,9
Suunnitelman mukaiset poistot      35,0  34,0
Muut oikaisut               4,1   4,3
Rahavirta ennen                   
käyttöpääoman muutosta         133,3  104,2
Käyttöpääoman muutos          -109,3  -17,6
Rahoituserät              -11,9  -7,0
Maksetut välittömät verot        -19,2  -20,1
Liiketoiminnan rahavirta         -7,2  59,5
Investointien rahavirta         -14,4  -18,3
Lainojen muutos             58,9  -28,1
Maksetut osingot            -18,5  -11,1
Rahoituksen rahavirta          40,4  -39,3
Rahavarojen muutos            18,8   1,9
Rahavarat kauden alussa         42,4  39,9
Rahavarojen muuntoero          -0,6   0,6
Rahavarat kauden lopussa         60,6  42,4
                           
                           
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ            
KUVAAVAT TUNNUSLUVUT           2006  2005
                           
Oman pääoman tuotto, %          30,2  24,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %       20,6  16,5
Liikevoitto-%               6,0   4,5
Omavaraisuusaste, %           31,2  31,0
Gearing, %               105,7  102,9
Korollinen nettovelka, milj. euroa   283,0  221,6
Bruttoinvestoinnit, milj.              
euroa (sis. leasingostot)        48,7  37,4
Tilauskanta, milj. euroa       1 326,7 1 011,3
-josta kansainvälisen liike-             
toiminnan osuus, milj. euroa      331,8  343,4
Henkilöstö keskimäärin         8 418  7 912
Henkilöstö kauden lopussa        8 087  7 112
Liikevaihto milj. euroa        1 795,9 1 601,7
-josta kansainvälisen liike-             
toiminnan osuus milj. euroa       530,3  499,6
% liikevaihdosta             29,5  31,2
                           
                           
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT        2006  2005
                           
Tulos/osake, euroa            3,87  2,57
Oma pääoma/osake, euroa         14,57  11,80
Osinko/osake, euroa 1)          1,50  1,00
Osinko/tulos, %             38,8  38,9
Osakekannan markkina-arvo,              
milj. euroa               614,5  519,1
Kurssi kauden lopussa, euroa      36,10  30,50
Vaihto kaudella, 1 000 kpl       4 114  4 610
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    17 021 17 021
                           
1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
                           

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
                           
Milj. euroa               2006  2005
                           
Vakuudet omista sitoumuksista            
Annetut kiinteistökiinnitykset      2,4   3,3
Annetut yrityskiinnitykset       100,1  99,2
Pantatut arvopaperit           0,8   0,7
Yhteensä                103,3  103,3
                           
Takaukset                      
Osakkuusyritysten puolesta        0,8   0,4
Muiden puolesta              5,3   5,3
                           
Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat
Vuoden tai sitä lyhyemmän              
ajan kuluessa               6,0   7,8
Yli yhden, mutta enintään           
viiden vuoden kuluessa          17,9  16,7
Yli viiden vuoden kuluessa        20,8   3,2
Yhteensä                 44,7  27,7
                           
Investointien ostositoumukset       2,9    
                       
Johdannaissopimukset             
                           
Valuuttatermiinit               
Nimellisarvo               11,2  18,1
Käypä arvo                0,1  -0,2
                           
Valuuttaoptiot, ostetut            
Nimellisarvo               0,0   1,7
Käypä arvo                0,0   0,0
                           
Valuuttaoptiot, asetetut           
Nimellisarvo               0,0   1,7
Käypä arvo                0,0  -0,2
                           
Korko-optiot, ostetut             
Nimellisarvo               34,5  36,4
Käypä arvo                0,0   0,0
                           
Korko-optiot, asetetut            
Nimellisarvo               5,0   6,9
Käypä arvo                -0,1  -0,4
                           
Koronvaihtosopimukset             
Nimellisarvo               30,2  12,1
Käypä arvo                -2,0  -0,1
                           
Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai
tappio sopimuksen sulkemisesta.

Tilinpäätöstä koskevaa tilinpäätöskertomusta ei ole
annettu.