LEMMINKÄINEN VALITTAA MARKKINAOIKEUDEN SEURAAMUSMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN

Lemminkäinen Oyj 19.12.2007 klo 15.00 Pörssitiedote LEMMINKÄINEN VALITTAA MARKKINAOIKEUDEN SEURAAMUSMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN Kilpailuviraston tutkimukset alkoivat keväällä 2002, jolloin se teki yllä

Lemminkäinen Oyj                                
19.12.2007 klo 15.00                              
Pörssitiedote                                  

LEMMINKÄINEN VALITTAA MARKKINAOIKEUDEN SEURAAMUSMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ KORKEIMPAAN  
HALLINTO-OIKEUTEEN                               

Kilpailuviraston tutkimukset alkoivat keväällä 2002, jolloin se teki      
yllätystarkastukset asfalttialan yrityksiin ja Asfalttiliittoon. Maaliskuussa  
2004 kilpailuvirasto antoi markkinaoikeudelle seuraamusmaksuesityksen, joka   
koski Suomessa vuosina 1994-2002 epäiltyjä kilpailunrajoituslain rikkomuksia  
asfalttialalla. Virasto esitti alan yhtiöille ja Asfalttiliitolle yhteensä 97  
milj. euron seuraamusmaksua, josta Lemminkäiselle esitettiin 68 milj. euroa.  

Markkinaoikeus on tänään antamallaan päätöksellä määrännyt Lemminkäiselle 14  
milj. euron seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä.   

Markkinaoikeuden päätös kohdistuu Lemminkäisen kotimaan             
päällystysliiketoimintaan, jonka osuus vuonna 2001 oli noin 10 prosenttia    
konsernin liikevaihdosta.                            

Markkinaoikeuden päätöksestä ilmenee, että kilpailuviraston esitys on pääosin  
hylätty. Markkinaoikeus pitää toteennäytettynä ajallisesti ja alueellisesti   
ainoastaan osaa kilpailuviraston väittämistä kilpailunrajoituksista.      
Markkinaoikeus katsoi mm. jääneen näyttämättä, että kuntien ja yksityisten   
teettämien asfaltointitöiden osalta markkinoiden jakaminen ja tarjousyhteistyö 
olisivat olleet valtakunnallisia. Markkinaoikeus ei ole myöskään hyväksynyt   
kilpailuviraston väitettä siitä, että asfalttiyhtiöt olisivat pitäneet kartellin
avulla urakoiden hintatasoa keskimäärin 10 % korkeammalla tasolla        
kilpailutilanteeseen verrattuna.                        

Lemminkäinen katsoo markkinaoikeudessa sinänsä tulleen selvitetyksi, että    
Lemminkäisen toiminnassa kotimaan päällystysmarkkinoilla on joiltakin osin   
menetelty kilpailulainsäädännön vastaisesti. Lemminkäinen ei missään      
olosuhteissa hyväksy laittomia menettelytapoja toiminnassaan.          
Kilpailuoikeudelliseen koulutukseen ja ohjeistukseen on kiinnitetty erityistä  
huomiota jo useiden vuosien ajan koko konsernissa.               

Lemminkäinen valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan         
hallinto-oikeuteen. Valitusperusteet täsmentyvät 30 vuorokauden valitusajan   
kuluessa, mutta ovat pääkohdiltaan ainakin seuraavat:              

1. Lemminkäisen moitittava menettely on ollut alueellisesti ja ajallisesti   
vieläkin rajatumpaa kuin markkinaoikeus on katsonut.              

2. Markkinaoikeus ei ole asianmukaisesti huomioinut Lemminkäisen esittämää   
laajaa näyttöä kilpailun toimivuudesta päällystysalalla.            

3. Markkinaoikeuden Lemminkäiselle määräämä seuraamusmaksu on ylimitoitettu sekä
asiassa esitetyn näytön että oikeuskäytännön valossa.              

Päätöksestä ilmenee, että markkinaoikeuden jäsenet ovat olleet erimielisiä sekä 
seuraamusmaksun määrästä että näytön arvioinnin perusteista. Kaksi vähemmistöön 
jäänyttä tuomaria olisivat määränneet Lemminkäiselle huomattavasti pienemmän  
seuraamusmaksun.                                

Prosessin jatkumisesta riippumatta markkinaoikeuden päätöksen mukainen     
seuraamusmaksu kirjataan kuluksi Lemminkäisen neljännelle kvartaalille. Tämän  
kirjauksen jälkeenkin Lemminkäisen vuoden 2007 tulos paranee edellisvuodesta.  


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Juhani Sormaala                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Juhani Sormaala                         
puh. 02071 53302                                

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet 
                          
Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1 795,9 milj. euroa, josta    
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Yhtiön palveluksessa on 
noin 9 000 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö, jonne konserni on 
etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella palvellaan asiakkaita eri puolilla
maailmaa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä.