LEMMINKÄINEN TARKISTI STRATEGIANSA

LEMMINKÄINEN OYJ 15.02.2007 PÖRSSITIEDOTE 09:15 LEMMINKÄINEN TARKISTI STRATEGIANSA Lemminkäinen Oyj:n hallitus on tarkistanut konsernin liiketoimintastrategian. Konsernin strategiset päätavoitteet ovat edelleen kannattava kasvu ja hyvän vakavaraisuuden ylläpitäminen. Sijoitetun pääoman tuottotavoitetta nostettiin. Hyvänä kannattavuutena pidetään 18 %:n ylittävää sijoitetun pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä keskimäärin. Hyvänä vakavaraisuutena pidetään vastaav

LEMMINKÄINEN OYJ           15.02.2007        PÖRSSITIEDOTE  09:15


LEMMINKÄINEN TARKISTI STRATEGIANSA

Lemminkäinen Oyj:n hallitus on tarkistanut konsernin
liiketoimintastrategian.

Konsernin strategiset päätavoitteet ovat edelleen kannattava kasvu
ja hyvän vakavaraisuuden ylläpitäminen. Sijoitetun pääoman
tuottotavoitetta nostettiin. Hyvänä kannattavuutena pidetään 18
%:n ylittävää sijoitetun pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä
keskimäärin. Hyvänä vakavaraisuutena pidetään vastaavasti 35 %:n
ylittävää omavaraisuusastetta.

Lemminkäisen keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat
monialaisuus, paikallisuus, vahva markkina-asema sekä kyky
ennakoida kysynnän muutokset ja reagoida niihin nopeasti.

Lemminkäisen palveluntarjonta on suomalaisten rakennusliikkeiden
monipuolisin. Toimiminen rakentamisen kaikilla osa-alueilla,
kansainvälinen toiminta sekä huollon ja korjaustoiminnan
merkittävä osuus ovat konsernin pitkän aikavälin vakaan kasvun
keskeiset elementit. Tasaisen kassavirran avulla yhtiö on kyennyt
toteuttamaan osakasystävällistä osinkopolitiikkaa.

Konsernin kansainvälisten toimintojen odotetaan lähivuosina
kasvavan nopeammin kuin kotimaan toimintojen. Kansainvälisen
liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on jo lähes
kolmannes. Myös huolto- ja kunnossapitopalveluiden kysynnän
odotetaan jatkavan kasvuaan.


LEMMINKÄINEN OYJ
Juhani Sormaala


Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
Liite: Lemminkäinen-konsernin strategia

LEMMINKÄINEN-KONSERNIN STRATEGIA

Lemminkäisen toimialat ja markkina-alueet

Lemminkäinen toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka.

Lemminkäisen maantieteellinen päämarkkina-alue on Itämeren
ympäristö, jonne konserni on etabloitunut. Rakentamisen
erikoisosaamisella palvellaan asiakkaita eri puolilla maailmaa.

Monipuolisuus ja vahvuus markkinoilla

Konserni tarjoaa asiakkailleen monipuolista ja korkeatasoista
rakentamisosaamista erilaisissa ja erikokoisissa hankkeissa.
Lemminkäisen toiminnassa kyetään käyttämään hyödyksi
rakentamisketjujen synergiat.

Kattavan liiketoimintaportfolion johdosta Lemminkäisen toiminta on
kokonaisuutena pitkälläkin aikavälillä vakaata. Toimiminen
infrarakentamisessa, talotekniikassa ja
rakennusmateriaaliteollisuudessa vähentää konsernin riippuvuutta
kotimaan uudisrakentamisen kysynnästä ja sen vaihtelusta. Samaa
tavoitetta tukevat korjausrakentaminen ja kansainvälinen
liiketoiminta.

Lemminkäisen rakentaminen suunnataan sellaisille markkinoille ja
sellaisille valituille tuote- tai palvelusegmenteille, joilla
konserni on johtavassa tai merkittävässä asemassa. Esimerkkejä
ovat teiden päällystäminen, jossa Lemminkäinen on Pohjoismaiden
toiseksi suurin toimija, sekä Palmbergin tytäryhtiöt, jotka ovat
omilla alueillaan merkittävässä asemassa.

Reagointinopeus ja uusiutumiskyky

Lemminkäinen seuraa ja ennakoi jatkuvasti yhteiskunnan kehitystä.
Konsernin liiketoiminnan ja palvelutarjonnan kehittämisessä
otetaan huomioon asiakkaiden tarpeiden muutokset.

Tarvittaessa Lemminkäinen kykenee vastaamaan markkinoiden
tarpeisiin myös uusilla liiketoiminta-alueilla. Tästä on
esimerkkinä toiminnan laajentaminen talotekniikkaan,
kiinteistöhuoltoon ja kansainväliseen televerkkorakentamiseen.

Lemminkäisen liiketoiminnassa painottuvat reagointinopeus ja
uusiutumiskyky. Konsernissa kehitetään jatkuvasti uusia ja
kattavia palvelukonsepteja. Kehittäessään omia tuotteitaan ja
palveluitaan Lemminkäinen osallistuu samalla merkittävällä
panoksella koko rakennusalan kehittämiseen.

Paikallisuus ja itsenäisyys

Paikallisten olosuhteiden ja rakentamisympäristön ymmärtäminen
ovat Lemminkäisen toiminnan lähtökohtia sekä kotimaassa että
ulkomailla.

Liiketoiminnan joustavuuden varmistamiseksi ja hyvien
asiakassuhteiden ylläpitämiseksi Lemminkäisen alueellisilla
yksiköillä on riittävästi toimivaltaa. Tämä lisää henkilöstön
vastuuta, mutta myös motivaatiota ja sitoutuneisuutta. Toiminnan
asianmukaisuus varmistetaan tehokkailla johtamisjärjestelmillä.

Paikallinen, itsenäinen toimintatapa ja kiinteät yhteydet eri
sidosryhmiin edistävät tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja
auttavat havaitsemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Taloudelliset tavoitteet

Lemminkäisen strategiset päätavoitteet ovat kannattava kasvu ja
hyvän vakavaraisuuden ylläpitäminen. Hyvänä kannattavuutena
pidetään 18 %:n ylittävää tuottoa sijoitetulle pääomalle pitkällä
aikavälillä keskimäärin ja hyvänä vakavaraisuutena vastaavasti 35
%:n ylittävää omavaraisuusastetta.

Lähivuosien kasvualueet

Lemminkäinen-konserni on kasvanut vuosittain keskimäärin 14 %
viimeisen kymmenen vuoden aikana kannattavuutensa säilyttäen.
Kasvu on ollut pääasiassa orgaanista, mutta sen taustalla sekä
kotimaassa että ulkomailla ovat myös yritys- ja
liiketoimintaostot. Yritysostoilla pyritään vahvistamaan
erityisesti paikallisia markkina-asemia.

Lemminkäinen-konsernilla on valmiudet kasvattaa asuntotuotantoaan
markkinatilanteesta riippuen.

Korjausrakentamisen sekä huollon ja kunnossapidon kysynnän
arvioidaan lisääntyvän, ja Lemminkäinen vastaa tähän kysyntään.
Konsernin toiminnasta jo noin 40 % on korjausrakentamista, huoltoa
ja kunnossapitoa. Myös talotekniikkapalveluita on laajennettu LVIS-
urakoinnista huoltoon ja putkisaneerausliiketoimintaan.

Lemminkäisen kansainvälisten toimintojen odotetaan lähivuosina
kasvavan nopeammin kuin kotimaan toimintojen. Baltian päällystys-
ja tienrakennusmarkkinat ovat selvässä kasvussa. Suomalaisen
teollisuuden lisääntyneiden investointien vuoksi Lemminkäisen
palvelut ovat kysyttyjä mm. Kiinassa ja Intiassa. Myös Itä-
Euroopan kasvavat markkinat ovat Lemminkäisen rakennuspalveluille
tulevaisuuden kasvualueita.

Oleellista on jatkuvuus

Vuonna 1910 perustetun Lemminkäisen toiminnassa korostuu
jatkuvuus.

Laatu, luotettavuus sekä ennakointi- ja muuntautumiskyky ovat
Lemminkäisen keinot pitkäjänteiseen ja kannattavaan kasvuun ja
siten myös kestävä perusta Lemminkäisen toiminnan jatkuvuudelle.