LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 09.10 LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16.3.2007 klo 15.00 Hotelli Palacessa, 10. krs, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä mainitut asiat. Hallituksen kokoonpano, palkkiot ja tilintarkastaja Hallitu

LEMMINKÄINEN OYJ      PÖRSSITIEDOTE   15.2.2007 klo 09.10

LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16.3.2007 klo 15.00
Hotelli Palacessa, 10. krs, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä ja
osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä mainitut asiat.

Hallituksen kokoonpano, palkkiot ja tilintarkastaja

Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
- hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettaisiin viideksi
- nykyiset hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Heikki
 Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen valittaisiin seuraavalle
 toimikaudelle
- uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin
 kauppatieteiden maisteri Kristina Pentti ja että
- hallituksen jäsenille maksettaisiin kuukausipalkkiona
 2.700 euroa/jäsen ja 11.000 euroa/puheenjohtaja.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
6.3.2007 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina, 13.3.2007 klo 14.00
mennessä. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Maritta Laitinen, puh.
02071 53303. Ilmoittautumisen voi lähettää myös postitse
osoitteella Lemminkäinen Oyj, Maritta Laitinen, PL 23, 00241
Helsinki tai telefaxilla 02071 53510 tai sähköpostilla osoitteella
maritta.laitinen@lemminkainen.fi

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa
osakkeenomistajaa, pyydetään toimittamaan yhtiölle
ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä yhtiön
pääkonttorissa Esterinportti 2, 00240 Helsinki 9.3.2007 alkaen.
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä
osakkeenomistajille.

Ehdotus voittovarojen käytöstä

Lemminkäinen-konsernin jakokelpoiset varat 31.12.2006 olivat
190 534 248,21 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2006
olivat 70 959 134,51 euroa.

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö
jakaisi 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella osinkoa 1,50 euroa osaketta kohti eli yhteensä
25 531 875,00 euroa. Osinko maksettaisiin osakkaalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2007 merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon
maksupäivä olisi 28.3.2007.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2007


LEMMINKÄINEN OYJ
Hallitus

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet