OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 31.3.2006: LIIKEVAIHTO KASVOI KOLMANNEKSEN

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006 klo 10.05 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2006: LIIKEVAIHTO KASVOI KOLMANNEKSEN Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 31,3 % ja oli 303,5 milj. euroa (231,2 Me). Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuva alkuvuoden tavanomainen tappio ennen veroja oli -9,1 milj. euroa (-12,8 Me). Tilauskanta kasvoi 27 % ja oli 1 155,7 milj. euroa (909,8 Me). Kasvanut tilauskanta luo hyvät edellytykset liikevaihdon kasvulle ja tuloksen paranemiselle.

LEMMINKÄINEN OYJ      PÖRSSITIEDOTE   10.5.2006 klo 10.05
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2006: LIIKEVAIHTO KASVOI KOLMANNEKSEN


Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 31,3 % ja oli 303,5
milj. euroa (231,2 Me). Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuva
alkuvuoden tavanomainen tappio ennen veroja oli -9,1 milj. euroa 
(-12,8 Me). Tilauskanta kasvoi 27 % ja oli 1 155,7 milj. euroa
(909,8 Me). Kasvanut tilauskanta luo hyvät edellytykset
liikevaihdon kasvulle ja tuloksen paranemiselle.


RAKENNUSMARKKINAT

Kotimaan rakennusmarkkinoiden suhdannenäkymät ovat edelleen
suotuisat. Rakentamisen arvioitu 3 % kasvu tänä ja ensi vuonna
noudattaa Pohjoismaiden kansantalouksien vuosittaista
kehitysvauhtia. Kehitystä pitää yllä asuntojen hyvä kysyntä,
vilkas teollisuus- ja varastorakentaminen sekä liikerakentaminen.
Kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan noin 33 500 (33 701)
asunnon rakennustyöt. Toimistorakentamisen nähdään tänä vuonna
elpyvän, ja maa- ja vesirakentaminen jatkaa kasvuaan meneillään
olevien useiden suurhankkeiden johdosta. Myös rakennusyritysten
kansainvälisen toiminnan arvo on kehittynyt myönteisesti.
Rakennusteollisuuden kansainvälisen toiminnan päämarkkinat ovat
edelleen Venäjä, Baltia ja Pohjoismaat.

Pääosa Lemminkäisen liikevaihdon kasvusta on peräisin
kansainvälisestä toiminnasta. Edellä mainitulla Itämeren
päämarkkina-alueella yhtiöllä on ennestään hyvä markkina-asema,
minkä lisäksi se on laajentanut toimintaansa kehittyviin maihin.
Suomalaisen teollisuuden kasvavat investoinnit mm. Kiinaan ja
Intiaan lisäävät Lemminkäisen palveluiden kysyntää.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 31,3 % ja oli 303,5
milj. euroa (231,2 Me). Liikevaihdosta kansainvälisen toiminnan
osuus oli 30,0 % (23,4 %).

Liiketulos oli -6,8 milj. euroa (-11,0 Me) ja tulos ennen veroja
-9,1 milj. euroa (-12,8 Me). Katsauskauden tulos verojen jälkeen
oli -7,3 milj. euroa (-9,6 Me) ja tulos per osake -0,49 euroa  
(-0,64 e). Alkuvuoden tappio on tavanomainen ja johtuu Lemminkäisen
liiketoimintojen kausiluonteisuudesta.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Päällystys- ja kiviainesryhmä

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi ja oli 23,9
milj. euroa (21,5 Me). Liiketulos oli -20,6 milj. euroa (-16,2
Me). Alkuvuoden tappio johtuu päällystystoiminnan
kausiluonteisuudesta. Päällystys- ja kiviainesryhmän tilauskanta
oli 255,3 milj. euroa (216,0 Me), josta kansainvälisen
liiketoiminnan osuus oli 51,7 % (46,4 %).

Runsasluminen ja pitkäkestoinen talvi Pohjoismaissa rasitti ryhmän
alkukauden tulosta. Kotimaassa päällystyksen kokonaistyömäärät
ovat jäämässä hieman edellisvuotta alhaisemmiksi. Tanskassa ja
Norjassa asfalttipäällysteiden hintataso on kehittynyt
suotuisasti, Ruotsissa ja Suomessa se on edelleen heikko.
Venäjällä ja Baltian maissa päällystystöiden näkymät ovat hyvät.

Raaka-aineiden, etenkin bitumin, hinta on jatkanut nousuaan, mutta
Lemminkäinen on kyennyt suojautumaan hinnannousua vastaan hyvin.

Vilkas talonrakentaminen ja käynnissä olevat infrahankkeet pitävät
kiviaineksen ja valmisbetonin kysynnän hyvänä.

Rakennusmateriaaliryhmä

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto oli 11,6 milj. euroa (13,2
Me) ja liiketulos -2,6 milj. euroa (-3,4 Me). Ryhmän tilauskanta
oli 23,6 milj. euroa (21,2 Me).

Katto- ja ympäristöurakoinnin kysyntä on pysynyt hyvänä. Myös
hintatason odotetaan nousevan.

Lemcon Oy

Lemconin liikevaihto kasvoi 100,9 milj. euroon (66,0 Me) ja tulos
ennen veroja nousi 4,4 milj. euroon (3,0 Me). Yhtiön tilauskanta
oli 368,3 milj. euroa (234,3 Me), josta kansainvälisen toiminnan
osuus oli 52,2 % (64,7 %).

Kalliorakentamisessa yhtiön kotimaan tilauskanta on hyvä. Myös
Ruotsissa markkinatilanne näyttää pysyvän suotuisana. Lemconin
työyhteenliittymässä urakoiman E-18 moottoritien rakennustyöt
etenevät suunnitellusti.

Liikerakentamisen ennustetaan pysyvän vilkkaana mm. Helsingin
keskustan uudistustöiden johdosta. Venäjällä teollisuus- ja
logistiikkatilojen kysyntä on pysynyt edelleen vahvana.
Maailmanlaajuisesti toimivan Lemcon Networksin teknisten
asiantuntijapalveluiden kysyntä televerkkorakentamisessa näyttää
jatkavan kasvuaan.

IKEA ilmoitti katsauskaudella purkavansa Lemconin kanssa tekemänsä
urakkasopimuksen, joka koski Pietariin rakennettavaa MEGA-
kauppakeskusta. Urakkasopimuksen arvo oli 92 milj. euroa.
Sopimuksen purkamiselle ei ole oikeudellisia perusteita, ja asian
käsittelyä jatketaan välimiesoikeudessa. Puoleen väliin edenneen
hankkeen päättymisellä ei ole oleellista vaikutusta Lemminkäinen-
konsernin koko vuoden tulokseen.

Oy Alfred A. Palmberg Ab

Talonrakennustoimintaa harjoittavan Palmbergin liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta ja oli 129,7 milj. euroa (99,4 Me). Yhtiön tulos
ennen veroja parani 6,9 milj. euroon (3,9 Me). Palmbergin
tilauskanta oli 441,5 milj. euroa (362,8 Me).

Paraneva työllisyys ja ansiotulojen nousu yhdessä lisääntyvän
velanoton kanssa tukevat edelleen kotimaan asuntokysyntää.
Talonrakentamisen määrä kasvoi viime vuonna 5,4 %, ja vuonna 2006
sen ennustetaan lisääntyvän 3,5 %. Tänä vuonna arvioidaan
aloitettavan 33 500 asunnon rakennustyöt, joista
vapaarahoitteisten asuntojen määrä on 10 600.

Palmbergin asuntotuotanto on kasvussa. Yhtiö aloitti alkuvuonna
575 vapaarahoitteisen asunnon rakentamisen (375). Vuonna 2005
aloitettiin 1 251 asunnon rakentaminen ja kuluvalle vuodelle
yhtiöllä on valmiudet aloittaa noin 1 500 asunnon tuotanto.
Palmbergin koko vuoden näkymät ovat hyvät ja yhtiön työvaranto on
suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Tekmanni Oy

Tekmannin liikevaihto oli 42,9 milj. euroa (40,5 Me) ja tulos
ennen veroja 2,5 milj. euroa (1,6 Me). Yhtiön tilauskanta oli 67,0
milj. euroa (75,5 Me).

Viime vuonna toteutetut sopeuttamistoimet ja rakennejärjestelyt
ovat parantaneet yhtiön kilpailukykyä ja tulosta. Teollisuuden
investoinnit ja vilkkaana jatkuva korjausrakentaminen ovat
lisänneet huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysyntää
talotekniikassa. Varsinkin asuinkerrostalojen putkisaneeraukset
ovat lisääntyneet koko maassa. Alan kasvupotentiaalin vuoksi
Tekmannin näkymät vuodelle 2006 ovat myönteiset.


KONSERNIRAKENNE

Vuoden 2006 alussa Rakennusmateriaaliryhmän katto- ja
betoniliiketoiminnat siirrettiin uusille tytäryhtiöille
Lemminkäinen Katto Oy:lle ja Lemminkäinen Betonituote Oy:lle.
Uudet yhtiöt muodostavat edelleen Rakennusmateriaaliryhmän yhdessä
Omni-Sica Oy:n kanssa.


RAHOITUS

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli -76,4
milj. euroa (-32,1 Me), investointien rahavirta -3,8 milj. euroa 
(-2,2 Me) ja rahoituksen rahavirta 76,4 milj. euroa (32,3 Me).
Katsauskauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 2005 maksettuja
osinkoja 18,0 milj. euroa (9,9 Me).

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 360,9 milj.
euroa (325,3 Me) ja likvidit varat 38,5 milj. euroa (38,1 Me).
Korollinen nettovelka oli 322,4 milj. euroa (287,1 Me). Korollisen
nettovelan muutos vertailukaudesta oli 35,2 milj. euroa.

Rahavirtojen ja nettovelan muutokset vertailukauteen nähden
johtuvat suuremmista osingoista, vuoden 2005 volyymin kasvusta ja
projektirahoituksen muutoksista.

Nettorahoituskulut olivat 1,9 milj. euroa (1,8 Me), mikä oli 0,6 %
liikevaihdosta (0,8 %). Omavaraisuusaste oli 25,4 % (25,0 %) ja
nettovelkaantumisaste (gearing) 171,8 % (178,0 %).


IFRS-LASKENTAPERIAATTEET

Arvostus- ja kirjaamisperiaatteet

Konsernin IFRS-siirtymäpäivä oli 1.1.2004. Vuositilinpäätös
31.12.2005 julkaistiin IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisena.
Vuoden 2005 osavuosikatsaukset julkaistiin IFRS-säännösten
mukaisiksi muunnettuina joulukuussa 2005. Tämä osavuosikatsaus on
laadittu samoja IFRS- arvostus- ja kirjaamisperiaatteita
noudattaen kuin vuositilinpäätös 2005. Lisäksi konserni on
ottanut käyttöön alempana luetellut uudet standardit ja tulkinnat.
Konserni julkaisee osavuosikatsaukset kaikkien IAS 34,
Osavuosikatsaukset, standardin vaatimusten mukaisena sen jälkeen,
kun EU:n transparenssidirektiivi on tullut osaksi Suomen
lainsäädäntöä vuoden 2007 alusta ja selkiyttänyt vaadittavien
raporttien tasoa ja sisältöä.

Uudet IFRS-standardit

Konserni on 1.1.2006 ottanut käyttöön seuraavat uudet standardit
ja tulkinnat:
IAS 19 (Muutos), Työsuhde-etuudet: vakuutusmatemaattiset voitot ja
tappiot, konsernitason järjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot.
Amendment to IAS 21: Net investment in a foreign operation (EU ei
vielä ole hyväksynyt muutosta käyttöön otettavaksi. Hyväksyntää
odotetaan vuoden loppuun mennessä).
IAS 39 (Muutos), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
(Rahavirran suojauslaskennan
soveltaminen ennakoituihin konsernin sisäisiin liiketoimiin)
IFRIC 4, Miten määritetään, sisältääkö järjestely
vuokrasopimuksen.

Näiden standardien käyttöönotto ei aiheuttanut tilinpäätöksen
laatimisperiaatteisiin sellaisia muutoksia, joilla olisi ollut
vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin.

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat
tilintarkastamattomia.


INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 9,4 milj. euroa (10,8 Me).
Investoinnit olivat lähinnä päällystys-, murskaus- ja
louhintakaluston, rakennusmateriaalien tuotantolaitteiden sekä
talonrakennuskaluston hankintoja.


HENKILÖSTÖ

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana
keskimäärin 7.187 henkilöä (6.766), joista ulkomailla työskenteli
1.846 henkilöä (1.516). Henkilömäärä katsauskauden lopussa oli
7.354 (6.892).


TILAUSKANTA

Konsernin tilauskanta kasvoi 27 % ja oli 1 155,7 milj. euroa
(909,8 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 30,3 % (30,1
%).

Tilauskanta toimialoittain

Milj.euroa          3/06   3/05  muutos-%
                            
Päällystys- ja        
kiviainesryhmä        255,3   216,0    18,2
Rakennusmateriaaliryhmä    23,6   21,2    11,3
Lemcon Oy          368,3   234,3    57,2
Oy Alfred A. Palmberg Ab   441,5   362,8    21,7
Tekmanni           67,0   75,5    -11,3
Yhteensä          1.155,7   909,8    27,0


Katsauskauden jälkeen käynnistetyistä uusista rakennuskohteista
merkittävin on Salmisaareen rakennettava toimitilakokonaisuus,
johon myös Lemminkäisen pääkonttori siirtyy vuonna 2009. Tilat
vuokrataan niiden rakennuttajalta työeläkeyhtiö Varmalta ja
rakentajana toimii Palmberg. Urakan arvo on n. 100 milj. euroa, ja
rakennustyöt alkavat kesällä 2006.

Palmbergin tytäryhtiö Oka Oy rakentaa Lappeenrannan keskustaan
kauppakeskuksen, joka sisältää myös toimistotilaa, parkkihallin ja
asuntoja. Hankkeen kokonaisarvo on n. 41 milj. euroa.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian kanssa on allekirjoitettu
sopimus kahden toimitalon rakentamisesta Länsi-Pasilaan. Kohteen
arvo on n. 40 milj. euroa.

VR-Yhtymän kanssa on tehty esisopimus Turun konepaja-alueesta (n.8
ha), johon tavoitellaan n. 70 000 m2:n asuntorakennusoikeutta.
Palmberg ostaa alueen tontit ja rakennusoikeuden heti kun alueella
on lainvoimainen asemakaava. Hanke toteutetaan yhteistyönä Sato-
Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Edellä mainitut hankkeet eivät sisälly katsauskauden
tilauskantaan.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj:n 17.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta eli yhteensä 17.021.250,00 euroa. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä oli 22.3.2006 ja osingon maksupäivä 29.3.2006.

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Berndt Brunow, Erkki J.
Pentti, Heikki Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Hallitus
on valinnut puheenjohtajakseen Heikki Pentin ja
varapuheenjohtajakseen Teppo Tabermanin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.


OSAKKEET

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi oli katsauskauden alussa 30,50
euroa (15,74 e) ja katsauskauden lopussa 34,86 euroa (18,30 e).
Osakkeita vaihdettiin 1.250.512 kpl (1.337.402). Osakekannan
markkina-arvo kauden lopussa oli 593,4 milj. euroa (311,5 Me).


KILPAILUVIRASTON ASFALTTI- JA KATTOHUOPA-ALAA KOSKEVAT EPÄILYT

Kilpailuvirasto on maaliskuussa 2004 esittänyt Lemminkäiselle 68
milj. euron seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa.
Lemminkäinen on markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa
kiistänyt kilpailuviraston syytökset perusteettomina ja vaatii
markkinaoikeutta hylkäämään viraston esityksen kokonaisuudessaan.
Asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken.

Kilpailuvirasto on maaliskuussa 2006 antanut kattohuopa-alan
yhtiöiden kommentoivaksi esitysluonnoksen, jonka mukaan se epäilee
niiden välillä tapahtuneen kiellettyä tietojenvaihtoa vuosina 1996-
2002. Luonnos ei sisällä Kilpailuviraston esitystä seuraamusmaksun
määrästä. Lemminkäinen tutkii asiaa ja antaa esitysluonnokseen
vastauksensa kuluvan kevään aikana.


NÄKYMÄT VUODELLE 2006

Lemminkäisen näkymät kuluvalle vuodelle ovat hyvät. Konsernin
asuntotuotanto kasvaa ja suuret infrahankkeet työllistävät sitä
lähivuodet. Lemminkäisen kansainvälisen liiketoiminnan arvioidaan
jatkavan myönteistä kehitystään, myös uusilla markkina-alueilla.
Lähes 30 % kasvanut tilauskanta luo hyvät edellytykset
liikevaihdon kasvulle ja tuloksen paranemiselle vuonna 2006.


Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 2006

Lemminkäinen Oyj, Hallitus


Lemminkäinen Oyj
Juhani Sormaala
Toimitusjohtaja


KONSERNIN                             
TULOSLASKELMA
                                  
Milj. euroa      3/2006  3/2005 Muutos Muutos-%   12/2005
                                  
Liikevaihto      303,5  231,2  72,3   31,3   1.601,7
Liiketoiminnan                           
tuotot
ja kulut       -305,3  -237,2  -68,1   -28,7  -1.495,3
Poistot         -5,0   -5,0   0,0    0,0    -34,0
Liiketulos       -6,8  -11,0   4,2   38,2    72,5
Rahoituskulut      -2,7   -2,6  -0,1   -3,8    -11,5
Rahoitustuotot      0,8   0,9  -0,1   -11,1     3,8
Osuus                               
osakkuusyhtiöiden                         
tuloksista       -0,3   -0,1  -0,2 yli sata     1,1
Tulos ennen veroja   -9,1  -12,8   3,7   28,9    65,9
Tuloverot        1,7   3,2  -1,5   -46,9    -17,4
Tilikauden tulos    -7,3   -9,6   2,3   24,0    48,5
                                  
Tilikauden tuloksen                        
jakautuminen
Emoyhtiön                             
omistajille       -8,3  -10,9   2,6   23,9    43,7
Vähemmistölle      1,0   1,3  -0,3   -23,1     4,7
                                  
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos
Tulos/osake, euroa   -0,49  -0,64             2,57
Tulos/osake, euroa,                        
laimennettu      -0,49  -0,64             2,57
                                  
LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN                     
                                  
Milj. euroa     03/2006 03/2005 Muutos Muutos-%   12/2005
                                  
Lemminkäinen Oyj                          
Päällystys- ja                           
kiviainesryhmä     23,9   21,5   2,4   11,2    514,7
Rakennusmateriaali-                        
ryhmä          11,6   13,2  -1,6   -12,1    100,3
Lemcon Oy       100,9   66,0  34,9   52,9    328,8
Oy Alfred A.                            
Palmberg Ab      129,7   99,4  30,3   30,5    517,3
Tekmanni Oy       42,9   40,5   2,4    5,9    191,1
Muut          -5,6   -9,4   3,8   40,4    -50,4
Konserni yhteensä   303,5  231,2  72,3   31,3   1.601,7
                                  
                                  
LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN                     
                                  
Milj. euroa     03/2006 03/2005 Muutos Muutos-%   12/2005
                                  
Lemminkäinen Oyj                          
Päällystys- ja                           
kiviainesryhmä     -20,6  -16,2  -4,4   -27,2    20,5
Rakennusmateriaali-                        
ryhmä          -2,6   -3,4   0,8   23,5     0,6
Lemcon Oy        4,1   2,6   1,5   57,7    15,3
Oy Alfred A.                            
Palmberg Ab       7,5   4,6   2,9   63,0    28,3
Tekmanni Oy       2,2   1,5   0,7   46,7     6,8
Muut           2,5   -0,1   2,6 yli sata     1,0
Konserni yhteensä    -6,8  -11,0   4,2   38,2    72,5
                                  

KONSERNITASE                     
                           
Milj. euroa     03/2006 03/2005     12/2005
                           
Pitkäaikaiset varat                  
Aineelliset                      
hyödykkeet       167,8  169,0      164,4
Liikearvot       63,7   63,2       63,5
Muut aineet-                     
tomat hyödykkeet     2,5   3,0       2,5
Sijoitukset       8,6   10,5       10,9
Laskennallinen                    
verosaaminen       9,3   10,3       4,0
Muut pitkä-                      
aikaiset saamiset    1,6   0,2       0,7
Yhteensä        253,5  256,2      245,9
                           
Lyhytaikaiset varat                  
Vaihto-omaisuus    240,0  223,4      223,7
Myyntisaamiset ja                   
muut saamiset     298,3  191,1      263,4
Rahavarat        38,5   38,1       42,4
Yhteensä        576,8  452,6      529,5
                           
Varat yhteensä     830,3  708,9      775,4
                           
Oma pääoma ja velat                  
                           
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       
Osakepääoma       34,0   34,0       34,0
Muu oma pääoma                    
ennen
vähemmistöosuutta   140,2  111,7      166,9
Vähemmistöosuus     13,3   15,5       14,6
                           
Oma pääoma yhteensä  187,6  161,3      215,5
                           
Pitkäaikaiset velat                  
Laskennalliset                    
verovelat        16,1   17,6       19,4
Eläkevelvoitteet     0,4   0,6       0,5
Varaukset        3,4   4,4       4,9
Korolliset velat    99,5  112,6      103,5
Muut velat        3,0   1,1       2,5
Yhteensä        122,4  136,3      132,3
                           
Lyhytaikaiset velat                  
Ostovelat ja muut                   
velat         256,2  197,3      267,1
Varaukset        2,7   1,3       1,5
Korolliset velat    261,4  212,7      160,5
Yhteensä        520,3  411,3      427,6
                           
Oma pääoma ja velat                  
yhteensä        830,3  708,9      775,4


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN                       
MUUTOKSISTA
                                 
Milj. euroa    Osake-  Yli- Muunto-  Arvon- Kerty- Vähem-   Oma
         pääoma kurssi-   erot muutos-  neet mistö- pääoma
             rahasto      rahasto voitto  osuus yhteen-
                          varat       sä
                                 
Oikaistu oma                           
pääoma
1.1.2005      34,0   5,8   -0,2   1,4 125,7  15,2  181,9
                                 
Muuntoerot              0,8               0,8
Ulkomaiseen                            
tytäryhtiöön
tehdyn                              
nettosijoituk-
sen suojaus             -0,2              -0,2
Siirto                              
arvonmuutos-                               
rahastosta                  -0,2          -0,2
Käyvän arvon                               
muutos                     0,2          0,2
Osinkovelan                               
peruutus                       0,0       0,0
Osingonjako                     -10,2      -10,2
Tilikauden                                
tulos                        43,7   4,7  48,5
Vähemmistöomis-                             
tuksen muutos                        -5,3  -5,3
                                 
Oma pääoma                                
31.12.2005     34,0   5,8   0,4   1,5 159,2  14,6  215,5
                                 
Muuntoerot              -0,1              -0,1
Ulkomaiseen                              0,0
tytäryhtiöön
tehdyn                              
nettosijoi-
tuksen                              
suojaus                0,0               0,0
Käyvän arvon                               
muutos                     0,1          0,1
Myytyjen                   
osakkeiden
vaikutus                   -1,3          -1,3
Osingonjako                     -17,0      -17,0
Tilikauden                                
tulos                        -8,3   1,0  -7,3
Vähemmistöomis-                             
tuksen muutos                        -2,2  -2,2
                                 
Oma pääoma     34,0   5,8   0,3   0,3 133,9  13,3  187,6
31.3.2006
                                     


RAHAVIRTALASKELMA                    
                             
Milj. euroa      03/2006  03/2005     12/2005
                             
Tulos ennen                   
satunnaisia
eriä           -9,1   -12,8       65,9
Suunnitelman                       
mukaiset
poistot          5,0    5,0       34,0
Muut oikaisut      -2,0    -0,4       4,3
Rahavirta ennen                     
käyttöpääoman                      
muutosta         -6,0    -8,2      104,2
Käyttöpääoman                      
muutos         -63,0   -17,3      -17,6
Rahoituserät       -1,1    -1,4       -7,0
Maksetut                         
välittömät verot     -6,3    -5,2      -20,1
Liiketoiminnan                      
rahavirta        -76,4   -32,1       59,5
Investointien                      
rahavirta        -3,8    -2,2      -18,3
Lainojen muutos     94,4    42,2      -28,1
Maksetut osingot    -18,0    -9,9      -11,1
Rahoituksen                       
rahavirta        76,4    32,3      -39,3
Rahavarojen                       
muutos          -3,8    -2,0       1,9
Rahavarat kauden                     
alussa          42,4    39,9       39,9
Rahavarojen                       
muuntoero        -0,1    0,2       0,6
Rahavarat kauden                     
lopussa         38,5    38,1       42,4
                             
TALOUDELLISTA                      
KEHITYSTÄ
KUVAAVAT       03/2006  03/2005     12/2005
TUNNUSLUVUT
                             
Oman pääoman                       
tuotto, % 1)       -3,6    -5,6       24,5
Sijoitetun pääoman                    
tuotto, % 1)       -1,2    -2,1       16,5
Liiketulos-%       -2,3    -4,8       4,5
Omavaraisuusaste, %   25,4    25,0       31,0
Gearing, %       171,8   178,0      102,9
Bruttoinvestoinnit,                   
milj. euroa (sis.
leasingostot)       9,4    10,8       37,4
Tilauskanta, milj.                    
euroa         1.155,7   909,8     1.011,3
-josta                          
ulkomaantoimin-
nan osuus, milj.                     
euroa          349,8   273,7      343,4
Henkilöstö                        
keskimäärin       7.187   6.766      7.912
Henkilöstö kauden                    
lopussa         7.354   6.892      7.112
Liikevaihto milj.                    
euroa          303,5   231,2     1.601,7
-josta                          
ulkomaantoiminnan
osuus, milj. euroa    90,9    54,0      499,6
% liikevaihdosta     30,0    23,4       31,2
                             
1) Tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain
katsauskauden tulos.
                             
OSAKEKOHTAISET    03/2006  03/2005     12/2005
TUNNUSLUVUT
                             
Tulos/osake, euroa   -0,49   -0,64       2,57
Oma pääoma/osake,                    
euroa          10,24    8,56      11,80
Osinko/osake, euroa                 1,00
Osinko/tulos, %                   38,9
Osakekannan                       
markkina-arvo,
milj. euroa       593,4   311,5      519,1
Kurssi kauden                      
lopussa,
euroa          34,86   18,30      30,50
Vaihto kaudella,                     
1.000 kpl        1.251   1.337      4.610
Osakkeiden                        
lukumäärä,
1.000 kpl       17.021   17.021      17.021
                             
                             
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET              
                             
Milj. euroa      03/2006  03/2005     12/2005
                             
Vakuudet omista sitoumuksista              
Annetut                         
kiinteistö-                       
kiinnitykset       2,5    4,1       3,3
Annetut                         
yrityskiinnitykset    98,7    98,1       99,2
Pantatut                         
arvopaperit        0,6    4,3       0,7
Yhteensä        101,8   106,5      103,3
                             
Takaukset                        
Osakkuusyritysten                    
puolesta         0,5    0,3       0,4
Muiden puolesta      0,9    0,0       5,3
                             
Vuokravastuut      26,0    22,1       27,7
                             
Johdannais-                       
sopimukset
                             
Valuuttatermiinit                    
Nimellisarvo       13,3    11,2       18,1
Käypä arvo        0,0    0,0       -0,2
                             
Valuuttaoptiot,                     
ostetut
Nimellisarvo       1,7    3,1       1,7
Käypä arvo        0,0    0,0       0,0
                             
Valuuttaoptiot,                     
asetetut
Nimellisarvo       0,8    3,1       1,7
Käypä arvo        0,0    -0,1       -0,2
                             
Korko-optiot,                      
ostetut
Nimellisarvo       36,4    8,4       36,4
Käypä arvo        0,0    0,0       0,0
                             
Korko-optiot,                      
asetetut
Nimellisarvo       7,0    8,4       6,9
Käypä arvo        -0,4    -0,7       -0,4
                             
Koronvaihtosopimuk-                   
set
Nimellisarvo       12,1    14,6       12,1
Käypä arvo        -0,1    -0,2       -0,1
                             
Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan
perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.