OLKILUODON BETONITOIMITUKSET SOPIMUKSEN MUKAISIA

1 (2) LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2006 klo 9.55 OLKILUODON BETONITOIMITUKSET SOPIMUKSEN MUKAISIA Säteilyturvakeskus on antanut luvan jatkaa Olkiluodon betonitoimituksia. Julkisuudessa olevista tiedoista välittyy edelleen se virheellinen käsitys, että betonitoimitusten keskeyttäminen olisi johtunut siitä, ettei Lemminkäisen tytäryhtiö Forssan

                               1 (2)
LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE
                       16.3.2006 klo 9.55

OLKILUODON BETONITOIMITUKSET SOPIMUKSEN MUKAISIA

Säteilyturvakeskus on antanut luvan jatkaa Olkiluodon
betonitoimituksia.

Julkisuudessa olevista tiedoista välittyy edelleen se virheellinen
käsitys, että betonitoimitusten keskeyttäminen olisi johtunut
siitä, ettei Lemminkäisen tytäryhtiö Forssan Betoni Oy olisi
huolehtinut velvoitteistaan.

Töiden keskeytymistä perusteltiin aluksi väitteillä betonin
laatupoikkeamista. Sittemmin on lisäksi esitetty, että Forssan
Betonin laadunvarmistuksessa ja betoniaseman henkilöstön
koulutuksessa olisi puutteita.

Betonin laatu

Lemminkäinen on pörssitiedotteissaan 1.3.2006 ja 8.3.2006 tehnyt
selkoa betonin laatua koskevista väitteistä ja todennut Olkiluodon
betonin ylittävän sille asetetut normit ja laatuvaatimukset.
Lemminkäinen toistaa, että jokainen toimitettu betonierä ylittää
selvästi betonille asetetut lujuusvaatimukset. Toimitettu betoni
ei myöskään ole huokoista, vaan se ylittää moninkertaisesti siihen
kohdistuvat pitkäaikaiskestävyyttä koskevat vaatimukset. Vähäinen
poikkeama normien suosittelemasta vesi-sementtisuhteesta on
merkityksetön, koska Forssan Betoni on käyttänyt vaatimuksia
parempaa sementtilaatua. Tämäkin poikkeama todettiin ainoastaan
yhdessä valussa, ja siinä betonin suhteituksen suoritti tilaajan
edustaja suoraan betoniasemalta käsin.

Betonin pitkäaikaiskestävyydestä on saatu asiantuntijaselvitys
Suomen johtavalta betoniteknologian asiantuntijalta, Teknillisen
korkeakoulun rakennusmateriaaliteknologian professori Vesa
Penttalalta. Professori Penttalan selvityksen johtopäätöksistä
ilmenee, että Olkiluodon betoni on pitkäaikaiskestävyydeltään
vaatimuksiin nähden moninkertaista.

Laadunvarmistus

Forssan Betoni on noudattanut laadunvarmistusjärjestelmää, joka on
sopimuksen mukaisesti esitetty tilaajan hyväksyttäväksi.
Betoniasema on Inspecta Sertifiointi Oy:n valvonnassa. Valvontaan
liittyvissä auditoinneissa ei ole havaittu puutteita.

Laadunvarmistukseen nyt kohdistetut lisävaatimukset koskevat
Teollisuuden voimaa ja Framatomea, joiden tulee omilla toimillaan
saattaa asia Säteilyturvakeskusta tyydyttävälle tasolle. Forssan
Betoni on toiminut tässäkin suhteessa sopimuksen edellyttämällä
tavalla.

Koulutus

Betoniaseman henkilöstön koulutuksen on väitetty olleen
puutteellista. Lemminkäinen vakuuttaa, että Forssan Betonin
Olkiluodon henkilöstön ammattitaito on korkea, ja sen alaa koskeva
koulutus kaikilta osin asianmukainen. Kyse on siitä, että voimalaa
rakentavan konsortion olisi tullut järjestää kaikkien työmaalla
toimivien yritysten työmaahenkilöstölle turvallisuuskoulutus.
Tällainen koulutustilaisuus järjestettiinkin konsortion toimesta
13.-14.3.2006, minkä jälkeen estettä betonitoimitusten
käynnistämiselle tältä osin ei enää ollut.

Lemminkäinen toteaa, että Forssan Betoni on kaikilta osin
noudattanut sopimuksellisia velvoitteitaan ja huolehtinut sille
kuuluvista vastuista.

LEMMINKÄINEN OYJ

Juhani Sormaala
Toimitusjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet