LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005: YHTIÖN TULOS PARANI VIIDENNEKSEN

1 (17) LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2006 klo 11.40 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005: YHTIÖN TULOS PARANI VIIDENNEKSEN Konsernin liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 1.601,7 milj. euroa (1.431,3). Tulos ennen veroja parani 19,6 % ja oli 65,9 milj. euroa (55,1), sijoitetun pääoman tuotto oli 16,5 % (14,8) ja tulos/osake 2,57 euroa (2,20).

                              1 (17)
LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE
                       15.2.2006 klo 11.40

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005:
YHTIÖN TULOS PARANI VIIDENNEKSEN

Konsernin liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 1.601,7 milj. euroa
(1.431,3). Tulos ennen veroja parani 19,6 % ja oli 65,9 milj.
euroa (55,1), sijoitetun pääoman tuotto oli 16,5 % (14,8) ja
tulos/osake 2,57 euroa (2,20). Tilauskanta kasvoi 29,1 % ja oli
1.011,3 milj. euroa (783,4). Osingonjakoehdotus on 1,00
euroa/osake (0,60).


LEMMINKÄISEN MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI


Vuosi 2005 oli Lemminkäinen-konsernille myönteinen. Yhtiön
liikevaihto kasvoi 11,9 % ja päätyi 1.601,7 milj. euroon
(1.431,3). Pääosa liikevaihdon kasvusta tuli ulkomaantoiminnoista,
joiden liikevaihto oli 499,6 milj. euroa (358,6). Tämä oli 31,2 %
yhtiön koko liikevaihdosta (25,1). Tulos ennen veroja parani 19,6
% ja oli 65,9 milj. euroa (55,1). Liikevoitto oli 72,5 milj. euroa
(63,9). Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,5 % (14,8), oman pääoman
tuotto oli 24,5 % (21,9) ja tulos per osake 2,57 euroa (2,20).
Omavaraisuusaste oli 31,0 % (27,5).

Rakennusmarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui vuonna 2005, ja sen
ennakoidaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Rakentamisen arvioidaan
kasvavan 3-4 % vuonna 2006.

Lemminkäisen Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi ja
tulos parani. Lemminkäisen tuottamien asfalttipäällysteiden
kokonaismäärät kasvoivat ja olivat n. 5,6 miljoonaa tonnia (4,8),
josta noin puolet tehtiin ulkomailla.

Rakennusmateriaaliryhmän tulos ei vastannut sille asetettuja
kannattavuustavoitteita. Katto- ja betonituoteliiketoimintojen
vuodenvaihteessa tapahtunut yhtiöittäminen kuuluu niihin
toimenpiteisiin, jotka luovat edellytyksiä tuloksen
parantamiselle.

Lemconin toiminnan volyymi kasvoi ja yhtiön tuloskehitys oli
myönteinen. Infra-alan markkinatilanne on edelleen hyvä sekä
Suomessa että Ruotsissa. Yhtiön kansainvälisen toiminnan näkymät
kehittyivät suotuisasti.

Kotimaan talonrakennustoimintaa harjoittavan Palmbergin
liikevaihto kasvoi ja tulos säilyi edellisvuoden tasolla. Yhtiön
valmistuneen oman asuntotuotannon määrä oli 1.068 asuntoa (948).
Vilkkaana jatkuva talonrakentaminen antaa yhtiölle hyvät
edellytykset kuluvan vuoden toiminnalle.

Tekmannin tulos parani merkittävästi. Talotekniikka-alan markkinat
ovat kasvussa.

HYVÄT NÄKYMÄT

Lemminkäinen-konsernin lähes 30 % kasvanut tilauskanta antaa
yhtiölle hyvät lähtökohdat kuluvalle vuodelle. Liikevaihdon
kasvulle ja tuloksen paranemiselle on edellytyksiä.

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEEN SIIRTYMINEN

Vuoden 2005 konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien mukaisesti (IFRS). Siirtymäpäivä oli
1.1.2004. Siirtymisen keskeiset vaikutukset avaavaan taseeseen on
esitetty pörssitiedotteessa 8.6.2005. Siirtymisen keskeiset
vaikutukset vertailuvuoteen 2004 ja vuoden 2005
osavuosikatsauksiin on esitetty pörssitiedotteessa 7.12.2005.

YHTIÖKOKOUS 2006 JA OSINGONJAKOEHDOTUS

Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua varsinaisen
yhtiökokouksen koolle 17.3.2006. Kokouskutsu julkaistaan
erillisenä pörssitiedotteena 15.2.2006.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi
päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,00 (0,60) euroa osaketta kohti
eli yhteensä 17.021.250,00 euroa (10.212.750,00).

Osinko maksettaisiin osakkaalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 22.3.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä olisi
29.3.2006.

VUOSIKOOSTE PÖRSSITIEDOTTEISTA

Lemminkäinen Oyj:n vuonna 2005 julkaisemat pörssitiedotteet ovat
nähtävissä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fiLEMMINKÄINEN OYJ

Juhani Sormaala
Toimitusjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS


RAKENNUSMARKKINAT

Kotimaisen rakentamisen suotuisa kehitys jatkuu. Rakentamisen
määrä kasvoi vuonna 2005 4 prosenttia. Talonrakentaminen pysyi
vilkkaana ja lisääntyi 4 prosenttia. Talonrakentamisen vakaa kasvu
jatkuu myös kuluvana vuonna. Vuonna 2005 aloitettiin n. 33 500
uuden asunnon rakentaminen, ja samaan määrään päästäneen myös tänä
vuonna.

Teollisuusrakentaminen lisääntyi viime vuonna ja jatkaa kasvuaan.
Myös liikerakentaminen on kasvussa, kun taas toimistotilojen
rakentaminen pysyy edelleen melko vähäisenä. Korjausrakentamisen
kysyntä jatkuu vilkkaana. Kysyntä painottuu asuntojen korjauksiin.

Maa- ja vesirakentamisen tuotannon määrä kasvoi lähes 5 %. Suuret
kotimaiset tie- ja väyläinvestoinnit pitävät kasvua yllä myös
kuluvana vuonna. Kotimaassa urakoitujen asfalttipäällysteiden
määrät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Maanalaisten
louhintojen määrät kasvoivat suurten infrahankkeiden ansiosta.

Rakennusyritysten kansainvälisen toiminnan arvo nousi vuonna 2005
2,2 miljardiin euroon (1,7). Toiminta kehittyi myönteisesti
kaikilla rakennusyritysten päämarkkina-alueilla.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 1.601,7
milj. euroa (1.431,3). Ulkomaantoiminnan osuus oli 499,6 milj.
euroa (358,6) eli 31,2 % liikevaihdosta (25,1). Liikevoitto oli
72,5 milj. euroa (63,9), tulos ennen veroja 65,9 milj. euroa
(55,1) ja tilikauden voitto 43,7 milj. euroa (37,4). Sijoitetun
pääoman tuotto oli 16,5 % (14,8), oman pääoman tuotto 24,5 %
(21,9) ja tulos per osake 2,57 euroa (2,20).

Konsernin tuloksen paraneminen johtuu pääosin Tekmannin ja
Lemconin merkittävästi parantuneista tuloksista. Myös Päällystys-
ja kiviaineryhmän tulos parani hieman ja Palmbergin tulos pysyi
hyvänä. Rakennusmateriaaliryhmän tulos jäi merkittävästi sille
asetetuista tavoitteista.


TULOS JA NÄKYMÄT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Päällystys- ja kiviainesryhmä

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi ja oli 514,7
milj. euroa (430,4). Ryhmän liikevoitto oli 20,5 milj. euroa
(18,4).

Päällystystoiminnan kokonaistyömäärät kasvoivat hieman
edellisvuodesta. Suomessa asfaltoitiin n. 2,8 miljoonaa tonnia ja
muissa maissa yhteensä n. 2,7 miljoonaa tonnia. Poikkeuksellisen
lämmin ja kuiva syksy pidensi tuotantokautta ja nosti
tuotantomäärät ennätykselliselle tasolle. Muissa Pohjoismaissa
kuin Suomessa asfalttipäällysteiden hintataso on kääntynyt
nousuun. Öljy- ja bitumituotteiden hinnat nousivat merkittävästi,
mutta hinnannousua vastaan on kyetty suojautumaan hyvin.
Lemminkäisen päällystystoiminnan näkymät alkavalle työkaudelle
ovat vahvan tilauskannan ansiosta varsin tyydyttävät.

Vilkas talonrakentaminen ja monet käynnissä olevat infrahankkeet
pitävät kiviainesten ja valmisbetonin kysynnän hyvänä.

Rakennusmateriaaliryhmä

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto oli 100,3 milj. euroa (95,7).
Ryhmän liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (3,1).

Rakennusmateriaaliryhmän tulos jäi sille asetettuja tavoitteita
heikommaksi. Porrastuotteiden markkinoilla on paljon tarjontaa,
mikä on pitänyt kilpailutilanteen kireänä ja hintatason heikkona.
Katto- ja ympäristöurakoinnin kysyntä on pysynyt hyvänä.
Katemateriaalien vientinäkymät ovat tyydyttävät, mutta toisaalta
kateaineiden tuonti on lisääntynyt.

Katto- ja Betonituoteyksiköiden vuodenvaihteessa tapahtunut
yhtiöittäminen kuuluu niihin toimenpiteisiin, jotka luovat
edellytyksiä tuloksen parantamiselle.

Lemcon Oy

Lemcon Oy:n liikevaihto kasvoi ja oli 328,8 milj. euroa (264,5).
Yhtiön tulos ennen veroja parani 48 % ja oli 16,7 milj. euroa
(11,3).

Lemconin toiminta kasvaa voimakkaasti ja yhtiön tuloskehitys on
ollut myönteinen. Kalliorakentamisen kotimaan työkanta on hyvä, ja
myös Ruotsissa markkinatilanne näyttää pysyvän suotuisana. Infra-
alan suurhankkeet jatkuvat ja pitävät työkannan kohtuullisella
tasolla lähivuodet. E18-moottoritieprojektin työt ovat
käynnistyneet hyvin ja etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Venäjällä kysyntä jatkuu vireänä mm. monitoimiareenoiden
rakentamisessa. Kazanin halli valmistui vuoden lopulla ja
Magnitogorskin areenan rakennustyöt käynnistettiin. Länsimaiset
investoinnit Venäjälle lisääntyvät edelleen. Metsäteollisuuden ja
elektroniikkateollisuuden investoinnit Aasiassa ovat edelleen
kasvussa. Lemconin näkymät Kiinassa ovat hyvät. Intia on uusi
potentiaalinen markkina-alue.

Televerkkorakentamisen näkymät ovat pysyneet suotuisina, ja Lemcon
Networksin toiminta on laajentunut nopeasti. Yhtiö toimii tällä
hetkellä 19 maassa Euroopassa, Afrikassa, Etelä- ja Pohjois-
Amerikassa sekä Aasiassa, ja sen palveluksessa on n. 600 henkilöä.

Oy Alfred A. Palmberg Ab

Kotimaan talonrakennustoimintaa harjoittavan Palmbergin
liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 517,3 milj. euroa (486,4). Yhtiön
tulos ennen veroja oli 25,2 milj. euroa (26,0).

Matala korkotaso, pidentyneet laina-ajat ja kuluttajien luottamus
omaan talouteensa pitävät asuntorakentamista vilkkaana.
Palmbergin valmistuneen oman asuntotuotannon määrä oli 1 068
asuntoa (948). Yhtiön urakkakohteissa valmistui 929 uutta asuntoa
(859). Tilikauden päättyessä niitä oli rakenteilla 587 (923).

Talonrakentaminen lisääntyi 4 % viime vuonna, ja kasvun on
ennakoitu jatkuvan samantasoisena vuonna 2006.
Palmberg-konsernin vahva tilauskanta antaa yhtiölle hyvät
lähtökohdat vuodelle 2006. Yhtiön uusien asuntojen
aloitusvalmiuden arvioidaan olevan kuluvana vuonna n. 1 500
asuntoa.

Tekmanni Oy

Tekmanni Oy:n liikevaihto oli 191,1 milj. euroa (198,3). Yhtiön
tulos ennen veroja parani ja oli 7,4 milj. euroa (2,6).

Tekmannin tulos parani sen kaikilla toiminta-alueilla. Viime
vuonna toteutetut sopeuttamis- ja rakennejärjestelyt ovat
parantaneet yhtiön kilpailukykyä ja tulosta. Vilkkaana jatkuva
korjausrakentaminen on lisännyt korjaustoiminnan kysyntää myös
talotekniikassa. Varsinkin putkisaneeraukset ovat lisääntyneet.
Teollisuuden investoinnit sekä teknisen huollon ja kunnossapidon
markkinat kasvavat. Alan kasvupotentiaalin ansiosta Tekmannin
näkymät alkaneelle vuodelle ovat myönteiset.


RAHOITUS

Rahoituslaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli 59,5 milj.
euroa (57,4), investointien rahavirta -18,3 milj. euroa (-22,1) ja
rahoituksen rahavirta -39,3 milj. euroa (-40,0). Tilikauden
rahavirtaan sisältyy vuodelta 2004 maksettuja osinkoja 11,1 milj.
euroa.

Korollinen vieras pääoma oli 264,0 milj. euroa (279,5) ja likvidit
varat 42,4 milj. euroa (39,9). Korollinen nettovelka oli 221,6
milj. euroa (239,6).

Nettorahoituskulut olivat 7,7 milj. euroa (9,2), mikä oli 0,5 %
liikevaihdosta (0,6). Omavaraisuusaste oli 31,0 % (27,5) ja
nettovelkaantumisaste (gearing) 102,9 % (132,4).


IFRS-TILINPÄÄTÖKSEEN SIIRTYMINEN

Vuoden 2005 konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien mukaisesti (IFRS). Tätä ennen konsernin
taloudellinen raportointi perustui suomalaiseen
tilinpäätöskäytäntöön. Konsernin IFRS-siirtymäpäivä on 1.1.2004.
Siirtymäpäivältä on laadittu IFRS-laskentaperiaatteiden mukainen
avaava tase. Osavuosikatsaukset vertailutietoineen laaditaan IFRS-
säännösten mukaisina kaudesta 1.1.-31.3.2006 alkaen. Vuoden 2004
tilinpäätös ja vuoden 2005 osavuosikatsaukset julkaistiin IFRS-
säännösten mukaisiksi muunnettuina joulukuussa 2005.

Vaiheittainen siirtyminen

Vuoden 2003 tilinpäätöksestä lähtien vaihto-omaisuus ja
rahoitusleasing on käsitelty IFRS-laskentaperiaatteiden
mukaisesti. Vaihto-omaisuuden arvoon on lisätty hankinnan ja
valmistuksen osuus niihin kohdistuvista kiinteistä menoista ja
rahoitusleasinghankinnat on merkitty konsernitaseessa varoiksi ja
veloiksi.

Keskeisimpiä vaikutuksia

IFRS-tilinpäätökseen siirtyminen ei vaikuta yhtiön strategioihin,
liiketoimintojen rakenteeseen, osingonjakopolitiikkaan eikä
tulospalkkausperiaatteisiin. Siirtymisen keskeisimmät vaikutukset
avaavaan taseeseen on esitetty pörssitiedotteessa 8.6.2005.
Siirtymisen keskeisimmät vaikutukset vertailuvuoteen 2004 ja
vuoden 2005 osavuosikatsauksiin on esitetty pörssitiedotteessa
7.12.2005.


INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat 37,4 milj. euroa (40,8).
Investoinnit olivat lähinnä päällystys-, murskaus- ja
louhintakaluston, rakennusmateriaalien tuotantolaitteiden sekä
talonrakennuskaluston hankintoja.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 7.912
(7.479). Toimihenkilöitä oli 2.750 (2.367) ja työntekijöitä 5.162
(5.112). Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 7.112 (6.783)
henkilöä. Ulkomailla työskenteli vuoden aikana keskimäärin 1.965
henkilöä (1.623) eli 24,8 % koko henkilöstöstä (21,7).


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat n. 0,4 %
liikevaihdosta. Kehitystyö suuntautui tekniseen kehitykseen,
toiminnan tehostamiseen sekä ympäristö- ja turvallisuusasioihin.


KONSERNIRAKENNE

Vuoden 2006 alussa Rakennusmateriaaliryhmän katto- ja
betoniliiketoiminnat siirrettiin uusille tytäryhtiöille
Lemminkäinen Katto Oy:lle ja Lemminkäinen Betonituote Oy:lle.
Uudet yhtiöt muodostavat edelleen Rakennusmateriaaliryhmän yhdessä
Omni-Sica Oy:n kanssa.

Lemminkäisen omistusosuus Tekmannissa nousi vapaaehtoisessa
ostotarjousmenettelyssä ja sitä seuranneessa osakeyhtiölain
mukaisessa lunastusmenettelyssä 100 %:iin. Lunastushinnan
vahvistamiseksi käynnistetty välimiesmenettely on kesken.


TILAUSKANTA

Konsernin laskuttamaton tilauskanta kasvoi 29,1 % ja oli 1.011,3
milj. euroa (783,4). Tähän sisältyy ulkomaantoiminnan tilauskantaa
343,4 milj. euroa (244,6).


Tilauskanta toimialoittain

Milj. euroa           2005    2004  Muutos-%
                              
Päällystys- ja         
kiviainesryhmä         130,2   124,7    4,4
Rakennusmateriaaliryhmä     13,3    12,5    6,4
Lemcon Oy            439,5   239,1    83,8
Oy Alfred A. Palmberg Ab    366,9   334,3    9,8
Tekmanni Oy           61,5    72,7   -15,4
Yhteensä           1.011,3   783,4    29,1Tilikauden aikana aloitettuja merkittävimpiä
projektinjohtokohteita on Uruguayhin rakennettava Botnian
sellutehdas. Tehdasinvestoinnin kokonaiskustannus on n. 830 milj.
euroa.

Venäjällä käynnistettiin Metsä-Botnian sahan rakentaminen
Podporozhjessa. Magnitogorskissa, eteläisellä Uralilla,
rakennetaan n. 32 milj. euron arvoista monitoimiareenaa.
Pietarissa aloitettiin IKEAn kauppakeskuksen rakennustyöt. Kohteen
suunnittelu- ja rakennustöiden arvo on n. 92 milj. euroa.
Tallinnan ydinkeskustassa aloitettiin tornitalohanke, jonka arvo
on n. 45 milj. euroa. Rakennukseen tulee kauppakeskus, hotelli
sekä 180 asuntoa.

Merkittävin uusi kotimainen hanke on Lohjan ja Muurlan välisen E18-
moottoritien rakentaminen, joka käynnistyi kesällä. Lemminkäinen
Oyj on tiehanketta varten perustetun tieyhtiön osakkaana ja Lemcon
Oy vastaa työyhteenliittymän jäsenenä tien rakentamisesta.
Rakennustöiden arvo on 299 milj. euroa, josta Lemconin osuus on n.
135 milj. euroa. Länsi-Ruotsissa käynnistyi 55 milj. euron tunneli-
ja maarakennusurakka Oslon ja Göteborgin välisellä radalla.

Uusia televerkkohankkeita käynnistettiin Euroopan lisäksi
Aasiassa, Afrikassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.


OSAKKEET

Lemminkäinen Oyj:n osakepääoma on 34.042.500 euroa. Osakkeen
nimellisarvo on 2 euroa ja osakkeiden lukumäärä 17.021.250
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Yhtiön osakkeen keskikurssi oli tilikauden aikana 21,74 euroa
(15,98). Tilikauden lopussa kurssi oli 30,50 euroa (15,74) ja
osakekannan markkina-arvo oli 519,1 milj. euroa (267,9). Yhtiöllä
oli vuoden lopussa 3.116 osakkeenomistajaa (3.589). Osakkeita
vaihdettiin 4.610.443 kpl (5.004.790).

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen pörssierä oli 24.8.2005 asti 200
kappaletta. Yhtiö haki elokuussa 2005 Helsingin Pörssiltä
osakkeensa pörssierän pienentämistä 50 kappaleeseen, ja muutos
tuli voimaan 25.8.2005. Toimenpiteen tarkoituksena oli parantaa
Lemminkäisen osakkeen likviditeettiä ja lisätä osakkeella käytävää
kauppaa.

Lemminkäisellä on Liquidity Providing (LP) markkinatakaussopimus
Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki
Suomi Oyj sitoutuu antamaan Lemminkäisen osakkeelle osto- ja
myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja
myyntitarjouksen välinen erotus on 4 % laskettuna
ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 200 osaketta
(24.8.2005 asti 800 osaketta). Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu
antamaan tarjouksia Helsingin Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä
Pörssin päälistalla jokaisena pörssipäivänä vähintään 85 % jatkuva
kaupankäynti I:n ajasta sekä arvopaperiin sovellettavassa päivän
avaus- ja päätösmenettelyssä.

Yhtiön tiedossa ei ole sellaisia osakkaiden välisiä sopimuksia,
joilla olisi merkitystä äänivallan käyttämiselle yhtiökokouksissa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa osakeantivaltuutusta
eikä valtuutusta päättää vaihtovelkakirja- tai optiolainasta.

Hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia yhtiön
omia osakkeita.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2005
Lemminkäinen Oyj:n osakkeita 7.505.712 kappaletta, joka on 44,1 %
yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.


YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2005.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2004 ja
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa
0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 10.212.750,00 euroa.

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Berndt Brunow, Erkki J.
Pentti, Heikki Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Heikki Pentin. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy.

Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja on Juhani Sormaala.


KILPAILUVIRASTON ASFALTTIALAA KOSKEVAT EPÄILYT

Kilpailuvirasto on esittänyt Lemminkäiselle 68 milj. euron
seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa.
Lemminkäinen on markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa
kiistänyt kilpailuviraston syytökset perusteettomina ja vaatii
markkinaoikeutta hylkäämään viraston esityksen kokonaisuudessaan.
Asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken.


KONSERNIN NÄKYMÄT

Kotimaan rakennusmarkkinoiden suotuisa kehitys jatkuu.
Rakentamisen määrän arvioidaan kasvavan 3-4 % vuonna 2006.
Myönteistä kehitystä edistää vilkas talonrakentaminen, jonka
arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 4 %. Myös maa- ja
vesirakentamisen ja korjausrakentamisen kasvu jatkuu.

Lemminkäinen-konsernin näkymät ovat hyvät. Konsernin
asuntotuotanto jatkuu vireänä, ja suuret infrahankkeet
työllistävät yhtiötä lähivuodet. Kansainvälinen toiminta kehittyy
suotuisasti, myös uusilla markkina-alueilla. Päällystys- ja
kiviainesliiketoiminnan sekä talotekniikan tulevaisuudennäkymät
ovat myönteiset. Lemminkäinen-konsernin lähes 30 % kasvanut
tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat kuluvan vuoden toiminnalle.
Liikevaihdon kasvulle ja tuloksen paranemiselle on edellytyksiä.


HALLITUKSEN EHDOTUS EMOYHTIÖN VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Konsernitaseen mukaan konsernin voitonjakokelpoinen oma pääoma on
143.539.499,98 euroa. Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:n
voitonjakokelpoinen oma pääoma taseen 31.12.2005 mukaan on
79.005.031,80 euroa, josta voittovarat edellisiltä tilikausilta
ovat 77.055.685,20 euroa ja tilikauden voitto 1.949.346,60 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 31.12.2005
päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti eli
yhteensä 17.021.250,00 euroa, jolloin voittovaroihin jää
61.983.781,80 euroa.


Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2006


LEMMINKÄINEN OYJ
HallitusLEMMINKÄINEN OYJ

KONSERNIN TULOSLASKELMA                
                            
Milj. euroa        2005    2004   Muutos  Muutos-%
                            
Liikevaihto      1.601,7   1.431,3    170,4    11,9
Liiketoiminnan                     
tuotot
ja kulut       -1.495,3  -1.335,4   -159,9   -12,0
Poistot ja arvon-                   
alentumiset       -34,0    -32,0    -2,0    -6,3
Liiketulos        72,5    63,9     8,6    13,5
Rahoituskulut      -11,5    -12,5     1,0    8,0
Rahoitustuotot       3,8     3,3     0,5    15,2
Osuus                         
osakkuusyhtiöiden
tuloksista         1,1     0,4     0,7  yli 100
Tulos ennen veroja    65,9    55,1    10,8    19,6
Tuloverot        -17,4    -14,6    -2,8   -19,2
Tilikauden tulos     48,5    40,4     8,1    20,0
                            
Tilikauden tuloksen                  
jakautuminen
Emoyhtiön                            
omistajille        43,7    37,4     6,3    16,8
Vähemmistölle       4,7     3,1     1,6    51,6
                            
Emoyhtiön omistajille                 
kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
                            
Tulos/osake, euroa    2,57    2,20       
Tulos/osake, euroa,                  
laimennettu        2,57    2,20       
                            
LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN               
                            
Milj. euroa        2005    2004   Muutos  Muutos-%
                            
Lemminkäinen Oyj                    
Päällystys- ja                     
kiviainesryhmä      514,7    430,4    84,3    19,6
Rakennusmateriaali-                       
ryhmä          100,3    95,7     4,6    4,8
Lemcon Oy        328,8    264,5    64,3    24,3
Oy Alfred A.                           
Palmberg Ab       517,3    486,4    30,9    6,4
Tekmanni Oy       191,1    198,3    -7,2    -3,6
Muut           -50,4    -44,1    -6,3   -14,3
Konserni yhteensä   1.601,7   1.431,3    170,4    11,9
                            
                            
LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN               
                            
Milj. euroa        2005    2004   Muutos  Muutos-%
                            
Lemminkäinen Oyj                    
Päällystys- ja                          
kiviainesryhmä      20,5    18,4     2,1    11,4
Rakennusmateriaali-                       
ryhmä           0,6     3,1    -2,5   -80,6
Lemcon Oy         15,3    11,1     4,2    37,8
Oy Alfred A.                           
Palmberg Ab        28,3    29,2    -0,9    -3,1
Tekmanni Oy        6,8     2,2     4,6  yli 100
Muut            1,0    -0,1     1,1      
Konserni yhteensä     72,5    63,9     8,6    13,5
                            
KONSERNITASE                      
                            
Milj. euroa        2005    2004       
                            
Pitkäaikaiset varat                  
Aineelliset                      
hyödykkeet        164,4    165,4       
Liikearvot        63,5    63,4       
Muut aineet-                      
tomat hyödykkeet      2,5     3,1       
Sijoitukset        10,9     9,3       
Laskennallinen                     
verosaaminen        4,0     4,7       
Muut pitkä-                      
aikaiset saamiset     0,7     0,1       
Yhteensä         245,9    246,1       
                            
Lyhytaikaiset varat                  
Vaihto-omaisuus     223,7    212,9       
Myyntisaamiset ja                   
muut saamiset      263,4    219,2       
Rahavarat         42,4    39,9       
Yhteensä         529,5    472,0       
                            
Varat yhteensä      775,4    718,1       

 Oma pääoma ja velat
                            
 Osakepääoma        34,0    34,0      
 Ylikurssirahasto      5,8     5,8      
 Arvonmuutosrahasto     1,5            
 Muuntoerot         0,4    -0,2      
 Edellisten                       
 tilikausien voitto    115,5    88,9       
 Tilikauden voitto     43,7    37,4       
 Oma pääoma ennen                    
 vähemmistöosuutta    200,9    165,8       
 Vähemmistöosuus      14,6    15,2       
                            
 Oma pääoma yhteensä   215,5    181,0       
                            
 Pitkäaikaiset velat                  
 Laskennalliset                     
 verovelat         19,4    16,3       
 Eläkevelvoitteet      0,5     0,7       
 Varaukset         4,9     4,7       
 Korolliset velat     103,5    111,0       
 Muut velat         2,5     1,1       
 Yhteensä         132,3    134,6       
                            
 Lyhytaikaiset velat                  
 Ostovelat ja muut                   
 velat          267,1    234,0       
 Varaukset         1,5     0,9       
 Korolliset velat     160,5    168,5       
 Yhteensä         427,6    402,5       
                            
 Oma pääoma ja velat                  
 yhteensä         775,4    718,1       
 
 
 LASKELMA OMAN                        
 PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                               
 Milj. euroa Osake-  Yli- Muunto-  Arvon- Kerty- Vähem-   Oma
       pääoma kurssi-  erot muutos-  neet mistö- pääoma
           rahasto     rahasto voitto-  osuus yhteen-
                        varat       sä
                               
 Oma pääoma                             
 31.12.2004   34,0   5,8  -0,2      126,2  15,2  181,0
 IAS 32 ja 39                            
 käyttöönot-
 tovaikutus                             
 1.1.2005                 1,4  -0,6       0,8
 Muuntoerot           0,8               0,8
 Ulkomaiseen                             
 tytäryh-
 tiöön tehdyn
 nettosijoi-
 tuksen
 suojaus            -0,2               -0,2
 Siirto ar-                             
 vonmuutos-                             
 rahastosta               -0,2          -0,2
 Käyvän                               
 arvon                                
 muutos                  0,2           0,2
 Osinkovelan                             
 peruutus                     0,0       0,0
 Osingonjako                  -10,2      -10,2
 Tilikauden                             
 voitto                     43,7      43,7
 Vähemmistö-                             
 omistuksen
 muutos                         -0,6  -0,6
                               
 Oma pääoma                             
 31.12.2005   34,0   5,8   0,4   1,5  159,2  14,6  215,5
 
 
                  
 RAHAVIRTALASKELMA         
                  
 Milj. euroa         2005    2004
                  
 Tulos ennen                 
 satunnaisia eriä       65,9    55,1
 Suunnitelman mukaiset            
 poistot           34,0    32,0
 Muut oikaisut         4,3     6,0
 Rahavirta ennen               
 käyttöpääoman                
 muutosta          104,2    93,1
 Käyttöpääoman muutos    -17,6    -12,1
 Rahoituserät         -7,0    -8,9
 Maksetut välittömät             
 verot            -20,1    -14,7
 Liiketoiminnan                
 rahavirta          59,5    57,4
 Investointien                
 rahavirta          -18,3    -22,1
 Lainojen muutos       -28,1     4,9
 Maksetut osingot      -11,1    -44,9
 Rahoituksen rahavirta    -39,3    -40,0
 Rahavarojen muutos      1,9    -4,8
 Rahavarat kauden               
 alussa            39,9    44,5
 Rahavarojen muuntoero     0,6     0,2
 Rahavarat kauden               
 lopussa           42,4    39,9
                       
 TALOUDELLISTA        2005    2004
 KEHITYSTÄ KUVAAVAT
 TUNNUSLUVUT
                  
 Liikevaihto            
 milj. euroa        1.601,7   1.431,3
 -josta ulkomaantoi-        
 minnan osuus, milj.        
 euroa            499,6    358,6
 % liikevaihdosta       31,2    25,1
 Liikevoitto-%         4,5     4,5
 Oman pääoman                 
 tuotto, %          24,5    21,9
 Sijoitetun pääoman              
 tuotto, %          16,5    14,8
 Omavaraisuusaste, %     31,0    27,5
 Gearing, %         102,9    132,4
 Korollinen nettovelka    221,6    239,6
 Bruttoinvestoinnit,             
 milj. euroa (sis.
 leasingostot)        37,4    40,8
 Tilauskanta, milj.              
 euroa           1.011,3    783,4
 -josta                    
 ulkomaantoiminnan
 osuus,
 milj. euroa         343,4    244,6
 Henkilöstö keski-              
 määrin           7.912    7.479
 Henkilöstö kauden              
 lopussa           7.112    6.783
                  
 OSAKEKOHTAISET        2005    2004
 TUNNUSLUVUT
                  
 Tulos/osake, euroa      2,57    2,20
 Oma pääoma/osake,              
 euroa            11,80    9,74
 Osinko/osake,                
 euroa 1)           1,00    0,60
 Osinko/tulos, %       38,9    27,3
 Kurssi kauden                
 lopussa, euroa       30,50    15,74
 Osakekannan markkina-            
 arvo, milj. euroa      519,1    267,9
 Vaihto kaudella,               
 1.000 kpl          4.610    5.005
 Osakkeiden lukumäärä,            
 1.000 kpl         17.021   17.021
                  
 1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
                  
                  
 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   
                  
 Milj. euroa         2005    2004
                  
 Vakuudet omista          
 sitoumuksista           
 Annetut              
 kiinteistökiinnitykset    3,3     4,6
 Annetut                   
 yrityskiinnitykset      99,2    101,9
 Pantatut arvopaperit     0,7     4,4
 Yhteensä          103,3    110,9
                       
 Takaukset                  
 Osakkuusyritysten              
 puolesta           0,4     0,3
 Muiden puolesta        5,3     0,0
                       
 Peruuttamattomien              
 vuokrasopimusten               
 vähimmäisvuokrat               
 Vuoden tai sitä ly-             
 hyemmän ajan kuluessa     7,8     6,1
 Yli yhden, mutta enin-            
 tään 5 vuoden kuluessa    16,7    14,8
 Yli 5 vuoden kuluessa     3,2     4,3
 Yhteensä           27,7    25,1
                       
 Johdannaissopimukset             
                       
 Valuuttatermiinit         
 Nimellisarvo         18,1    11,5
 Käypä arvo          -0,2     0,0
                       
 Valuuttaoptiot,               
 ostetut
 Nimellisarvo         1,7     0,0
 Käypä arvo          0,0     0,0
                       
 Valuuttaoptiot,               
 asetetut
 Nimellisarvo         1,7     0,0
 Käypä arvo          -0,2     0,0
                       
 Korko-optiot, ostetut       
 Nimellisarvo         36,4     8,4
 Käypä arvo          0,0     0,0
                       
 Korko-optiot, asetetut            
 Nimellisarvo         6,9     8,4
 Käypä arvo          -0,4    -0,7
                       
 Koronvaihtosopimukset            
 Nimellisarvo         12,1    16,7
 Käypä arvo          -0,1    -0,1
 
 Sopimusten käypä arvo on
 tilinpäätöspäivän
 markkinahinnan
 perusteella laskettu voitto
 tai tappio sopimuksen
 sulkemisesta.
 
 Tilinpäätöstä koskevaa
 tilinpäätöskertomusta ei ole
 annettu.