LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.9.2006

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006 klo 11.10 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2006: Liikevoitto kasvoi lähes kolmanneksen Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 11,3 % ja oli 1 305,1 milj. euroa (1 172,2). Liikevoitto kasvoi 30,4 % ja oli 74,6 milj. euroa (57,2) ja voitto ennen veroja oli 63,9 milj. euroa (52,3). Tilauskanta kasvoi viidenneksen ja oli 1 227,7 milj. euroa (1 010,9). LEMMINKÄISEN KANNATTAVA KASVU JATKUU Konsernin liikevaihto ka

LEMMINKÄINEN OYJ      PÖRSSITIEDOTE   8.11.2006 klo 11.10


LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2006: Liikevoitto kasvoi
lähes kolmanneksen


Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 11,3 % ja oli 1 305,1
milj. euroa (1 172,2). Liikevoitto kasvoi 30,4 % ja oli 74,6 milj.
euroa (57,2) ja voitto ennen veroja oli 63,9 milj. euroa (52,3).
Tilauskanta kasvoi viidenneksen ja oli 1 227,7 milj. euroa
(1 010,9).


LEMMINKÄISEN KANNATTAVA KASVU JATKUU

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 11,3 % ja oli 1 305,1
milj. euroa (1 172,2). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus
liikevaihdosta oli 30,6 % (29,8). Liikevoitto kasvoi 30,4 % ja oli
74,6 milj. euroa (57,2). Konsernin voitto ennen veroja oli 63,9
milj. euroa (52,3) ja voitto verojen jälkeen oli 48,7 milj. euroa
(38,4). Osakekohtainen tulos oli 2,57 euroa (2,03).

Yhtiön tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 227,7 milj. euroa
(1 010,9), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 23,1 %
(38,2).


KAIKKIEN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN TULOKSET PARANIVAT

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto, liikevoitto ja
tilauskanta kasvoivat edellisvuodesta.

Rakennusmateriaaliryhmän liikevoitto lähes kaksinkertaistui, ja
ryhmän tilauskanta kasvoi selvästi.

Lemconin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat, mutta tilauskanta
laski hieman.

Palmbergin liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta kasvoivat
merkittävästi.

Tekmannin liikevaihto laski, mutta liikevoitto ja tilauskanta
kasvoivat.


LEMMINKÄINEN MUKANA RAKENTAMISEN KASVUSSA

Rakentamisen kasvun odotetaan nopeutuvan kuluvana vuonna. Maa- ja
vesirakentaminen on ollut kasvussa ja suuret infrahankkeet ovat
työllistäneet Lemconia Suomessa ja Ruotsissa. Liikerakentaminen on
pysynyt vilkkaana, mikä on lisännyt Palmbergin tarjoamien
palvelujen kysyntää. Logistiikkakeskuksia on rakennettu runsaasti.
Myös Palmbergin asuntotuotanto on ollut kasvussa.
Toimistorakentamisen elpyminen on kasvattanut Lemminkäisen
porrastuotantoa.

Korjausrakentamisen uskotaan jatkavan tasaista kasvuaan myös ensi
vuonna. Lemminkäinen-konsernin kaikesta liiketoiminnasta noin 40 %
on huolto- ja korjaustoimintaa.

Suomalaisten rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta on
jatkanut kasvuaan etenkin Pohjoismaissa, Baltian maissa ja
Venäjällä. Kasvun arvioidaan jopa nopeutuvan ensi vuonna.
Neljännes Lemminkäinen-konsernin liikevaihdosta tulee edellä
mainituilta markkina-alueilta, ja osuuden arvioidaan pysyvän
vähintään samana jatkossakin.


HYVÄT LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Kuluva vuosi on ollut Lemminkäiselle myönteinen. Konsernin
asuntotuotannon kasvu, liikerakentamisen lisääntyminen ja
kansainvälisen toiminnan suotuisa kehitys ovat kasvattaneet yhtiön
liikevaihtoa ja tulosta.

Tilikauden 2006 tulos paranee selvästi edellisvuodesta ja yhtiön
vahva tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2007.


LEMMINKÄINEN OYJ

Juhani Sormaala
ToimitusjohtajaLisätietoja:
Juhani Sormaala, toimitusjohtaja, puh 02071 53302
Jukka Ovaska, talousjohtaja, puh 02071 53334
Katri Sundström, sijoittajasuhdepäällikkö, puh 02071 54813
www.lemminkainen.fi


LIITTEET:
Lemminkäinen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006


Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineetLEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006


MARKKINATILANNE

Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna
4,5 % ja ensi vuonna 2,5 %. Rakentamisen näkymät lähivuosille ovat
edelleen suotuisat kasvun hidastumisesta huolimatta. Kotimaan
talouskasvun arvioidaan vuonna 2006 yltävän noin 4,5 prosenttiin.

Asuntomarkkinat ovat pysyneet vilkkaina korkotason noususta
huolimatta. Uusia asuntoja arvioidaan aloitettavan vuonna 2006
yhteensä 34 500, kun viime vuonna aloituksia oli 34 275.
Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisen asuntotuotannon
käynnistämistä on haitannut alueen yhä paheneva tonttipula.

Teollisuus- ja liikerakentaminen jatkavat edelleen tasaista
kasvuaan, ja toimistorakentaminen etenkin pääkaupunkiseudulla on
selvästi vilkastumassa. Maa- ja vesirakentaminen on kuluvana
vuonna kasvanut meneillään olevien suurhankkeiden johdosta, ja
myös ensi vuodelle on odotettavissa uusia väyläinvestointeja.
Rakennusalan työllisyys on kasvussa, ja ammattitaitoisesta
työvoimasta on edelleen niukkuutta.

Rakennusyritysten kansainvälinen toiminta päämarkkina-alueilla
Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä on kuluvana vuonna ollut
vilkasta, ja kasvun uskotaan paikoin jopa nopeutuvan myös vuonna
2007.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 11,3 % ja oli 1 305,1
milj. euroa (1 172,2), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus
oli 399,8 milj. euroa (348,8). Liikevaihdosta 69,4 % tuli
Suomesta, 14,0 % muista Pohjoismaista, 7,3 % Itä-Euroopasta, 5,8 %
Baltian maista ja 3,6 % muista maista. Kansainvälisen
liiketoiminnan osuus oli suurinta Päällystys- ja kiviainesryhmässä
ja Lemconissa, joiden liikevaihdosta noin puolet tuli kotimaan
ulkopuolelta.


Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

milj. euroa            1-9/2006 1-9/2005 muutos-%
                               
Päällystys- ja kiviainesryhmä    421,3   385,9    9,2
Rakennusmateriaaliryhmä        78,7   80,8   -2,6
Lemcon Oy              271,5   231,9   17,1
Oy Alfred A. Palmberg Ab       426,5   375,2   13,7
Tekmanni Oy             135,4   139,8   -3,1
Muut                 -28,3   -41,3   31,5
Konserni yhteensä         1 305,1  1 172,2   11,3


Konsernin liikevoitto kasvoi 30,4 % ja oli 74,6 milj. euroa
(57,2). Voitto ennen veroja oli 63,9 milj. euroa (52,3) ja voitto
verojen jälkeen oli 48,7 milj. euroa (38,4). Osakekohtainen tulos
oli 2,57 euroa (2,03).


Liikevoitto liiketoiminta-alueittain

milj. euroa            1-9/2006 1-9/2005 muutos-%
                               
Päällystys- ja kiviainesryhmä     18,4   16,9    8,9
Rakennusmateriaaliryhmä        4,0    2,2   81,8
Lemcon Oy               11,5   10,1   13,9
Oy Alfred A. Palmberg Ab       32,6   22,6   44,2
Tekmanni Oy              5,8    5,6    3,6
Muut                  2,3   -0,2 yli sata
Konserni yhteensä           74,6   57,2   30,4


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Päällystys- ja kiviainesryhmä

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi ja oli 421,3
milj. euroa (385,9), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli
198,8 milj. euroa (173,0). Liikevaihdosta 53 % tuli Suomesta, 28 %
muista Pohjoismaista ja 19 % Baltian maista ja Venäjältä.

Ryhmän liikevoitto oli 18,4 milj. euroa (16,9). Tilauskanta kasvoi
edellisvuodesta ja oli 196,7 milj. euroa (183,8), josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 58,7 % (52,6).

Kotimaassa päällystyksen kokonaistyömäärät jäivät kuluvana vuonna
edellisvuotta vähäisemmiksi, ja työmäärien ennustetaan laskevan
myös vuonna 2007. Kaikkiaan asfalttialan yritysten kannattavuus
kotimaassa on ollut heikkoa. Päällystys- ja kiviainesryhmän
loppuvuoden tilauskanta on edelleen hyvä.

Asfalttipäällysteiden hintataso on Suomessa ja Ruotsissa edelleen
heikko, Norjassa ja Tanskassa hieman parempi. Alan huonoon
kannattavuuteen on myös vaikuttanut raaka-aineiden, etenkin
bitumin, kohonnut hintataso. Katsauskaudella bitumin hinta on
kuitenkin kääntynyt laskuun ja on nyt noin 15 % alkukautta
alhaisempi.

Baltian maiden päällystystöiden työmäärät ovat pysyneet suurina.
Markkinoiden kasvua jarruttaa kuitenkin henkilöstöpula ja uusien
EU-rahoitteisten projektien hidas käynnistyminen. Tästä huolimatta
Venäjä ja Baltian maat ovat päällystystoiminnan merkittävimmät
kasvualueet lähitulevaisuudessa.

Vilkas talonrakentaminen on pitänyt kiviaineksen myyntitoiminnan
hyvänä. Murskauspalveluiden kysyntä on sen sijaan hieman laskenut,
mutta tilanteen arvioidaan paranevan kesällä 2007.

Valmisbetonin kysyntä on säilynyt hyvänä. Forssan Betoni jatkaa
Olkiluodon betonitoimituksia alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.
Betonin laadun on todettu täyttävän kaikilta osin sille asetetut
laatuvaatimukset, ja Forssan Betoni on tilaajan pyynnöstä
tehdyissä kapasiteettitesteissä saavuttanut kaikki sille asetetut
tavoitteet.


Rakennusmateriaaliryhmä

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto oli 78,7 milj. euroa (80,8)
ja liikevoitto 4,0 milj. euroa (2,2). Ryhmän tilauskanta kasvoi ja
oli 26,9 milj. euroa (19,8).

Toimistorakentamisen vilkastumisen johdosta ryhmän porrastuotannon
tilauskanta on kasvanut selvästi. Myös katto- ja
ympäristöurakoinnin kysyntä on pysynyt hyvänä. Kasvaneen
tilauskannan ja selvästi parantuneen kannattavuuden johdosta
ryhmän loppuvuoden näkymät ovat myönteiset.

Lemminkäinen Betonituote Oy osti 31.5.2006 RK-Betoniporras Oy:n
osakekannan ja Suonenjoen Sementtituote Oy:n porrasliiketoiminnot,
joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3,5 milj.
euroa. Kauppojen jälkeen Lemminkäisen uusi tytäryhtiö Suonenjoen
Betonituote Oy jatkaa pääasiassa porraselementtivalmistukseen
perustuvaa liiketoimintaa Suonenjoella.


Lemcon Oy

Lemconin liikevaihto kasvoi 271,5 milj. euroon (231,9), josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 155,6 milj. euroa (147,0).
Yhtiön liikevaihdosta 43 % tuli Suomesta, 30 % Itä-Euroopasta, 9 %
muista Pohjoismaista, 11 % Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ja 7 %
muista maista.

Lemconin liikevoitto oli 11,5 milj. euroa (10,1) ja voitto ennen
veroja oli 11,0 milj. euroa (11,5). Yhtiön tilauskanta oli 316,5
milj. euroa (353,2), josta kansainvälisen toiminnan osuus oli 44,2
% (76,0).


Infrarakentamisessa Lemconin kotimaan ja Ruotsin tilauskanta on
hyvä, ja markkinatilanteen arvioidaan pysyvän suotuisana myös
lähitulevaisuudessa. Ruotsissa Lemcon on ollut vahvasti mukana
maan suurissa rautatietunnelihankkeissa ja kotimaassa yhtiön
tilauskantaa kasvattavat mm. Helsingin keskustan huoltotunneli ja
Vuosaaren sataman rautatietunnelin sisustusurakka.

Kotimaassa Lemcon on merkittävä projektinjohtourakoitsija. Yksi
kuluvan vuoden suurimmista saaduista urakoista on
merimuseokeskuksen rakentaminen Kotkaan.

Venäjällä teollisuus-, logistiikka- ja liiketilojen kysyntä on
pysynyt vilkkaana. Lemcon pyrkii olemaan aktiivisesti mukana
suomalaisen teollisuuden tehdashankkeissa Venäjän
kasvukeskuksissa. Lisäksi Lemcon tutkii tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksia kasvavilla Itä-Euroopan alueilla,
kuten Romaniassa, Bulgariassa ja Ukrainassa. Muita kasvualueita
lähitulevaisuudessa ovat Kiina ja Intia.

Lemconin teknisten asiantuntijapalveluiden kysyntä
televerkkorakentamisessa on pysynyt hyvänä. Matkapuhelinkäyttäjien
määrä on kasvussa kehittyvissä maissa, ja mm. Kaakkois-Aasiassa ja
Etelä-Amerikassa uskotaan olevan tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksia.

IKEA:n purkaman Pietarin MEGA-kauppakeskuksen urakkasopimuksen
käsittelyä jatketaan välimiesmenettelyssä, jonka odotetaan
käynnistyvän Tukholmassa vuoden 2007 alkupuolella.


Oy Alfred A. Palmberg Ab

Talonrakennustoimintaa harjoittavan Palmbergin liikevaihto kasvoi
426,5 milj. euroon (375,2). Yhtiön liikevoitto parani selvästi ja
oli 32,6 milj. euroa (22,6) ja voitto ennen veroja 27,4 milj.
euroa (20,1). Palmbergin tilauskanta katsauskauden lopussa oli
613,2 milj. euroa (387,6).

Talonrakentaminen on kuluvana vuonna kasvanut selvästi. Kasvun
ennustetaan tasaantuvan vähitellen, mutta jatkuvan vielä ensi
vuonnakin. Liikerakentaminen on pysynyt vilkkaana, ja
toimistorakentamisen uskotaan nopeutuvan etenkin
pääkaupunkiseudulla. Asuinrakentamisen määrä on säilynyt hyvänä
niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Kaikkiaan vuonna 2006
arvioidaan aloitettavan 34 500 asunnon rakennustyöt, kun viime
vuonna aloituksia oli 34 275. Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat
pysyneet korkealla korkotason noususta huolimatta. Asuntojen
kysyntää on ylläpitänyt myös muuttoliike kasvukeskuksiin.

Palmbergin alueelliset tytäryhtiöt ovat kasvattaneet
asuntotuotantoaan ja parantaneet tulostaan merkittävästi
edellisvuodesta. Myös pääkaupunkiseudulla kysyntä on ollut
vilkasta, mutta alueen tonttipulan arvioidaan jonkin verran
haittaavan vapaarahoitteisen asuntotuotannon aloituksia.

Kuluvana vuonna yhtiö arvio aloittavansa noin 1 400
vapaarahoitteisen asunnon rakennustyöt, kun vuonna 2005
aloitettiin 1 251 asunnon rakentaminen.


Palmbergin vapaarahoitteinen asuntotuotanto

kpl              1-9/2006 1-9/2005 muutos-%
                              
Asuntoaloitukset         1 029    998    3,1
Myydyt asunnot           791    904   -12,5
Valmiit myymättömät         72    80   -10,0
Valmistuneet            885    752   17,7
Rakenteilla kauden lopussa    1 457   1 378    5,7


Palmbergin omistuksessa oli katsauskauden päättyessä käyttämätöntä
rakennusoikeutta yhteensä 755 000 k-m2, josta
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 470 000 k-m2. Lisäksi
sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja kaavoitussopimuksia oli noin
555 000 k-m2 vastaava määrä, josta asuntorakennusoikeuden osuus
oli noin 326 000 k-m2. Markkinatilanteen salliessa yhtiöllä on
mahdollisuus kasvattaa asuntotuotantoaan hyvän tonttivarantonsa
johdosta. Tämän hetken tuotantovauhdilla yhtiöllä on käyttämätöntä
rakennusoikeutta omistuksessaan noin neljän vuoden tarvetta
vastaava määrä.

Kasvaneen työvarannon ja suotuisan markkinakehityksen johdosta
Palmbergin vuoden 2006 näkymät ovat varsin hyvät, ja yhtiön tulos
paranee selvästi edellisvuodesta.


Tekmanni Oy

Tekmannin liikevaihto oli 135,4 milj. euroa (139,8). Yhtiön
liikevoitto kasvoi 5,8 milj. euroon (5,6) ja voitto ennen veroja
6,4 milj. euroon (6,2). Yhtiön tilauskanta kasvoi ja oli 74,4
milj. euroa (66,4).

Tekmannin alkuvuoden myyntiä ja tulosta rasittivat toiminnan
volyymin lasku ja materiaalikustannusten nousu. Raaka-aineista
erityisesti kuparin, teräksen ja alumiinin hinnat ovat olleet
korkealla. Loppuvuodesta yhtiö on parantanut kannattavuuttaan, ja
katsauskauden voitto on edellisvuotta parempi.

Vilkkaana jatkuva korjausrakentaminen on lisännyt huollon,
kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysyntää talotekniikassa, ja
kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena myös vuonna 2007.
Erityisesti asuinkerrostalojen putkisaneeraukset ovat lisääntyneet
koko maassa. Alan ulkomaisen työvoiman määrä on kuluvana vuonna
kasvanut voimakkaasti.

Tekmanni Oy:n Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan talotekniikka -
tulosyksiköiden liiketoiminnat yhtiöitettiin 1.10.2006 Tekmanni
Pohjanmaa Oy:ksi. Tekmanni Pohjanmaa Oy on Tekmanni Oy:n
tytäryhtiö. Yhtiön liikevaihto on 12 milj. euroa.

Tekmanni Oy on hankkinut Oulun LVI-Ykkönen Oy:n osake-enemmistön
7.9.2006 tehdyllä kaupalla. Oulun LVI-Ykkönen ja Tekmannin Oulun
yksikkö jatkavat toimintaansa itsenäisesti omina Tekmanni Oy:öön
kuuluvina tulosyksikköinä. Yhtiön liikevaihto on 10 milj. euroa.


KONSERNIN TILAUSKANTA

Konsernin tilauskanta kasvoi 21,4 % ja oli 1 227,7 milj. euroa
(1 010,9). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 283,1 milj.
euroa (385,9). Kotimaan osuus tilauskannasta oli 77 %, muiden
Pohjoismaiden 11 %, Baltian maiden 3 % ja Itä-Euroopan osuus 6 %.
Päällystys- ja kiviainesryhmän ja Lemconin tilauskannasta
kansainvälisen toiminnan osuus oli noin puolet.


Tilauskanta toimialoittain

milj. euroa          9/06   9/05  muutos-%
                            
Päällystys- ja        196,7   183,8     7,0
kiviainesryhmä               
Rakennusmateriaaliryhmä    26,9   19,8    35,9
Lemcon Oy          316,5   353,2    -10,4
Oy Alfred A. Palmberg Ab   613,2   387,6    58,2
Tekmanni           74,4   66,4    12,0
Yhteensä          1 227,7  1 010,9    21,4

1.1.-30.6.2006 saadut merkittävät tilaukset
Käynnistetyistä uusista rakennuskohteista merkittävin oli
Salmisaareen rakennettava toimitilakokonaisuus, johon myös
Lemminkäisen pääkonttori siirtyy vuonna 2009. Tilat vuokrataan
niiden rakennuttajalta työeläkeyhtiö Varmalta ja rakentajana
toimii Palmberg. Urakan arvo on n. 100 milj. euroa.
Lemcon Oy on sopinut projektinjohtourakasta merimuseokeskuksen
rakentamiseksi Kotkaan. Kohteen rakennustyöt ovat alkaneet, ja se
valmistuu marraskuussa 2007. Urakkasopimuksen arvo on 26,3
miljoonaa euroa.

Helsingin kaupungin kanssa on allekirjoitettu sopimus keskustan
maanalaisen huoltoväylän itäosan louhinta- ja lujitustöistä.
Sopimuksen arvo on 21,7 milj. euroa, ja Lemcon arvioi työn
valmistuvan kesällä 2008.

Lemcon Oy on voittanut Kiinteistö Oy Helsingin Hiilirannan ja
Hiilipihan pohjarakennusurakan Salmisaaresta. Urakkasumma on noin
9 milj. euroa. Työt aloitettiin heinäkuussa ja ne kestävät
kevääseen 2008.

Palmberg on allekirjoittanut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian
kanssa sopimuksen kahden toimitalon rakentamisesta Länsi-Pasilaan.
Kohteen arvo on n. 50 milj. euroa.

Palmbergin tytäryhtiö Oka Oy rakentaa Lappeenrannan keskustaan
kauppakeskuksen, joka sisältää myös toimistotilaa, parkkihallin ja
asuntoja. Hankkeen kokonaisarvo on n. 41 milj. euroa. Hanke
sisältyy osittain katsauskauden tilauskantaan.


1.7.2006 jälkeen saadut merkittävät tilaukset
Lemcon Oy on allekirjoittanut Stora Enso Packaging Oy:n venäläisen
tytäryhtiön kanssa urakkasopimuksen aaltopahvitehtaan
rakentamisesta Venäjälle. Rakennushankkeen urakkasumma on 20,1
milj. euroa ja tehdas valmistuu vuoden 2007 lopussa.
Palmberg-Rakennus Oy on solminut urakkasopimukset kahden uuden
Sokos-hotellin rakentamisesta Kittilän Leville ja Sotkamon
Vuokattiin. Hankkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 27 milj. euroa.
Tiehallinnon Vuoli-projekti ja Lemcon Oy ovat allekirjoittaneet
urakkasopimuksen Vuosaaren sataman liikenneyhteyksiin kuuluvan
Savion 13,5 kilometrin pituisesta rautatietunnelin sisustuksesta.
Sopimuksen arvo on noin 23 miljoonaa euroa. Saatu työ on
merkittävin tunnelin sisustusurakka Suomessa. Hanke ei sisälly
katsauskauden tilauskantaan.


KONSERNIRAKENNE

Vuoden 2006 alussa Rakennusmateriaaliryhmän katto- ja
betoniliiketoiminnat siirrettiin uusille tytäryhtiöille
Lemminkäinen Katto Oy:lle ja Lemminkäinen Betonituote Oy:lle.
Uudet yhtiöt muodostavat edelleen Rakennusmateriaaliryhmän yhdessä
Omni-Sica Oy:n kanssa.


RAHOITUS

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli -93,5
milj. euroa (-34,7), investointien rahavirta -20,2 milj. euroa
(-13,2) ja rahoituksen rahavirta 122,2 milj. euroa (55,8).
Katsauskauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 2005 maksettuja
osinkoja 18,1 milj. euroa (11,1).

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 421,2 milj.
euroa (358,9) ja likvidit varat 50,6 milj. euroa (48,5).
Korollinen nettovelka oli 370,7 milj. euroa (310,4). Korollisen
nettovelan muutos vertailukaudesta oli 60,3 milj. euroa.

Rahavirtojen ja nettovelan muutokset vertailukauteen nähden
johtuvat suuremmista osingoista, vuoden 2005 volyymin kasvusta ja
projektirahoituksen muutoksista.

Nettorahoituskulut olivat 11,4 milj. euroa (5,9), mikä oli 0,9 %
liikevaihdosta (0,5). Omavaraisuusaste oli 25,4 % (25,7) ja
nettovelkaantumisaste (gearing) 152,2 % (149,2).


INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 41,3 milj. euroa (33,5).
Investoinnit olivat lähinnä päällystys-, murskaus- ja
louhintakaluston, rakennusmateriaalien tuotantolaitteiden sekä
talonrakennuskaluston hankintoja. Investointeihin sisältyy lisäksi
pienehköjä yritys- ja liiketoimintakauppoja.


HENKILÖSTÖ

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana
keskimäärin 8 385 henkilöä (7 937). Henkilömäärä katsauskauden
lopussa oli 9 087 (8 590).

Ulkomailla työskenteli 2 217 henkilöä (1 951), joista 46 %
työskenteli Itä-Euroopassa, 40 % muissa Pohjoismaissa, 8 % Pohjois-
Amerikassa ja 6 % muissa maissa.


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain

                 9/2006 9/2005  muutos
                             
Päällystys- ja kiviainesryhmä   2 840  2 698    142
Rakennusmateriaaliryhmä       614   626    -12
Lemcon Oy              982   864    118
Oy Alfred A. Palmberg Ab     2 162  1 999    163
Tekmanni Oy            1 787  1 750    37
                             
Lemminkäinen-konserni yhteensä  8 385  7 937    448


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj:n 17.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta eli yhteensä 17 021 250,00 euroa. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä oli 22.3.2006 ja osingon maksupäivä 29.3.2006.

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Berndt Brunow, Erkki J.
Pentti, Heikki Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Hallitus
on valinnut puheenjohtajakseen Heikki Pentin ja
varapuheenjohtajakseen Teppo Tabermanin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.


OSAKKEET

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi oli katsauskauden alussa 30,50
euroa (15,74) ja katsauskauden lopussa 30,85 euroa (27,50).
Osakkeita vaihdettiin 2 625 862 kpl (3 887 548). Osakekannan
markkina-arvo kauden lopussa oli 525,1 milj. euroa (468,1).


KILPAILUVIRASTON ASFALTTI- JA KATTOHUOPA-ALAA KOSKEVAT EPÄILYT

Kilpailuvirasto esitti maaliskuussa 2004 Lemminkäiselle 68 milj.
euron seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa.
Lemminkäinen on markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa
kiistänyt kilpailuviraston syytökset perusteettomina ja vaatii
markkinaoikeutta hylkäämään viraston esityksen kokonaisuudessaan.
Markkinaoikeus aloittaa asian suullisen käsittelyn kuluvana vuonna
ja ennakoi antavansa päätöksensä kevään 2007 kuluessa. Osapuolilla
on mahdollisuus valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.

Kilpailuvirasto antoi maaliskuussa 2006 kattohuopa-alan yhtiöiden
kommentoivaksi esitysluonnoksen, jonka mukaan se epäilee niiden
välillä tapahtuneen kiellettyä tietojenvaihtoa vuosina 1996-2002.
Luonnos ei sisältänyt kilpailuviraston esitystä seuraamusmaksun
määrästä. Lemminkäinen on tutkinut kilpailuviraston epäilyt ja
selvittänyt virastolle antamassaan vastineessa, että yhtiön
toiminta on ollut kilpailusäännösten mukaista.


NÄKYMÄT VUODELLE 2006

Kuluva vuosi on ollut Lemminkäiselle myönteinen. Konsernin
asuntotuotannon kasvu, liikerakentamisen lisääntyminen ja
kansainvälisen toiminnan suotuisa kehitys ovat kasvattaneet yhtiön
liikevaihtoa ja tulosta.

Tilikauden 2006 tulos paranee selvästi edellisvuodesta ja yhtiön
vahva tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2007.


Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 2006

LEMMINKÄINEN OYJ
Hallitus


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA


LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien kirjaamis- ja
jaksottamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen
laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2005.


TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT

1) Konsernin tuloslaskelma
2) Konsernin tuloslaskelma, vuosineljänneksittäin
3) Liikevaihto toimialoittain
4) Liikevaihto toimialoittain, vuosineljänneksittäin
5) Liikevoitto toimialoittain
6) Liikevoitto/-tappio toimialoittain, vuosineljänneksittäin
7) Konsernitase
8) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
9) Konsernin rahavirtalaskelma
10) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
11) Osakekohtaiset tunnusluvut
12) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset

KONSERNIN TULOSLASKELMA                      
                                 
Milj. euroa       9/2006  9/2005  Muutos Muutos- 12/2005
                            %     
Liikevaihto      1 305,1  1 172,2  132,9  11,3 1 601,7
Liiketoiminnan                          
tuotot ja kulut    -1 203,5 -1 088,5  -115,0  -10,6 -1 495,3
Poistot         -27,0   -26,6   -0,4  -1,5  -34,0
Liikevoitto        74,6   57,2   17,4  30,4   72,5
Rahoituskulut      -12,5   -8,8   -3,7  -42,0  -11,5
Rahoitustuotot       1,2    2,9   -1,7  -58,6   3,8
Osuus osakkuus-                          
yhtiöiden tuloksista    0,6    1,0   -0,4  -40,0   1,1
Voitto ennen veroja    63,9   52,3   11,6  22,2   65,9
Tuloverot        -15,2   -14,0   -1,2  -8,6  -17,4
Tilikauden voitto     48,7   38,4   10,3  26,8   48,5
                                 
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön                             
omistajille        43,7   34,5   9,2  26,7   43,7
Vähemmistölle       5,1    3,8   1,3  34,2   4,7
                                 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa    2,57   2,03           2,57
Tulos/osake, euroa,                        
laimennettu        2,57   2,03           2,57


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                                   
          1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/  1-3/  4-6/  7-9/
Milj. euroa     2005  2005  2005  2005  2006  2006  2006
                                
Liikevaihto    231,2  424,3 516,7  429,5 303,5  427,8 573,9
Liiketoiminnan                            
tuotot ja                              
kulut       -237,2 -396,9 -454,4 -406,8 -305,3 -392,8 -505,4
Poistot       -5,0  -8,9 -12,7  -7,4  -5,0  -9,2 -12,8
Liikevoitto/                             
-tappio      -11,0  18,5  49,6  15,3  -6,8  25,8  55,7
Rahoituskulut    -2,6  -3,5  -2,7  -2,7  -2,7  -5,2  -4,6
Rahoitustuotot    0,9   1,2  0,9   0,9  0,8   0,0  0,4
Osuus osakkuus-                           
yhtiöiden                            
tuloksista     -0,1   0,3  0,8   0,0  -0,3   0,2  0,8
Voitto/tappio                          
ennen veroja    -12,8  16,4  48,7  13,5  -9,1  20,7  52,3
Tuloverot      3,2  -4,2 -13,0  -3,4  1,7  -4,8 -12,1
Tilikauden                              
voitto/tappio    -9,6  12,2  35,7  10,1  -7,3  15,9  40,1
                                
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyhtiön                            
omistajille    -10,9  11,3  34,1   9,2  -8,3  13,6  38,4
Vähemmistölle    1,3   0,9  1,6   0,9  1,0   2,4  1,7
                                   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos                  
Tulos/osake,                           
euroa       -0,64  0,66  2,00  0,54 -0,49  0,80  2,26
Tulos/osake,                             
euroa,                                
laimennettu    -0,64  0,66  2,00  0,54 -0,49  0,80  2,26
                                 
                                 
LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN
                                   
Milj. euroa       9/2006  9/2005  Muutos Muutos-  12/2005
                             %      
Lemminkäinen Oyj                           
Päällystys- ja                            
kiviainesryhmä      421,3   385,9   35,4   9,2   514,7
Rakennusmateriaali-                         
ryhmä           78,7   80,8   -2,1   -2,6   100,3
Lemcon Oy        271,5   231,9   39,6   17,1   328,8
Oy Alfred A.                             
Palmberg Ab       426,5   375,2   51,3   13,7   517,3
Tekmanni Oy       135,4   139,8   -4,4   -3,1   191,1
Muut           -28,3   -41,3   13,0   31,5   -50,4
Konserni yhteensä   1 305,1  1 172,2  132,9   11,3  1 601,7


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN        
                                 
           1-3/  4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
Milj. euroa      2005  2005 2005  2005 2006 2006 2006
                                 
Lemminkäinen Oyj
Päällystys- ja                          
kiviainesryhmä    21,5 140,6 223,8  128,8 23,9 147,8 249,6
Rakennusmateriaali-                       
ryhmä         13,2  28,9 38,7  19,4 11,6 29,8 37,2
Lemcon Oy       66,0  83,3 82,6  96,9 100,9 71,8 98,8
Oy Alfred A.                           
Palmberg Ab      99,4 135,8 140,0  142,2 129,7 141,7 155,2
Tekmanni Oy      40,5  52,5 46,8  51,4 42,9 44,8 47,6
Muut         -9,4 -16,9 -15,0  -9,2 -5,6 -8,2 -14,5
Konserni                             
yhteensä       231,2 424,3 516,7  429,5 303,5 427,8 573,9


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN
                                 
Milj. euroa       9/2006  9/2005  Muutos Muutos- 12/2005
                            %     
Lemminkäinen Oyj                         
Päällystys- ja                          
kiviainesryhmä      18,4   16,9   1,5   8,9   20,5
Rakennusmateriaali-                        
ryhmä           4,0    2,2   1,8  81,8   0,6
Lemcon Oy         11,5   10,1   1,4  13,9   15,3
Oy Alfred A.                           
Palmberg Ab        32,6   22,6   10,0  44,2   28,3
Tekmanni Oy        5,8    5,6   0,2   3,6   6,8
Muut            2,3   -0,2   2,5       1,0
Konserni yhteensä     74,6   57,2   17,4  30,4   72,5


LIIKEVOITTO/-TAPPIO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                                 
           1-3/  4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
Milj. euroa      2005  2005 2005  2005 2006 2006 2006
                                 
Lemminkäinen Oyj                         
Päällystys- ja                          
kiviainesryhmä    -16,2  4,4 28,7   3,7 -20,6  6,1 33,0
Rakennusmateriaali-                       
ryhmä         -3,4  1,8  3,8  -1,6 -2,6  1,9  4,6
Lemcon Oy       2,6  2,1  5,4   5,2  4,1  3,1  4,3
Oy Alfred A.                           
Palmberg Ab      4,6  8,5  9,5   5,7  7,5 14,3 10,8
Tekmanni Oy      1,5  1,6  2,5   1,1  2,2  0,1  3,4
Muut         -0,1  0,1 -0,2   1,1  2,5  0,2 -0,4
Konserni yhteensä  -11,0  18,5 49,6  15,3 -6,8 25,8 55,7


KONSERNITASE                         
                               
Milj. euroa            9/2006   9/2005 12/2005
                               
Pitkäaikaiset varat                     
Aineelliset hyödykkeet       170,6    167,7  164,4
Liikearvot             68,4    62,6   63,5
Muut aineettomat                       
hyödykkeet              2,7     2,6   2,5
Sijoitukset             8,9    11,6   10,9
Laskennallinen verosaaminen     4,5     4,9   4,0
Muut pitkäaikaiset                      
saamiset               1,7     0,2   0,7
Yhteensä              256,7    249,6  245,9
                               
Lyhytaikaiset varat                     
Vaihto-omaisuus          278,3    238,1  223,7
Myyntisaamiset ja                      
muut saamiset           443,9    359,2  263,4
Rahavarat              50,6    48,5   42,4
Yhteensä              772,7    645,8  529,5
                               
Varat yhteensä          1 029,5    895,4  775,4
                               
Oma pääoma ja velat                     
                               
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma           
Osakepääoma             34,0    34,0   34,0
Muu oma pääoma ennen                     
vähemmistöosuutta         191,8    157,9  166,8
Vähemmistöosuus           17,6    16,0   14,6
Oma pääoma yhteensä        243,5    208,0  215,5
                               
Pitkäaikaiset velat                     
Laskennalliset verovelat      14,1    22,2   19,4
Eläkevelvoitteet           1,0     0,5   0,5
Varaukset              1,3     4,6   4,9
Korolliset velat          96,7    125,4  103,5
Muut velat              1,6     1,1   2,5
Yhteensä              114,7    153,9  130,8
                               
Lyhytaikaiset velat                     
Ostovelat ja muut velat      342,4    298,3  267,1
Varaukset              4,3     1,7   1,5
Korolliset velat          324,5    233,4  160,5
Yhteensä              671,2    533,4  429,2
                               
Oma pääoma ja velat                     
yhteensä             1 029,5    895,4  775,4


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                         Kerty-      Oma
             Yli-      Arvon-  neet Vähem- pääoma
        Osake- kurssi- Muunto- muutos- voitto- mistö- yhteen-
Milj. euroa   pääoma rahasto  erot rahasto  varat osuus   sä
                                   
Oikaistu oma                          
pääoma                             
1.1.2005     34,0   5,8  -0,2   1,4  125,7  15,2  181,9
                                
Muuntoerot             0,8               0,8
Ulkomaiseen                          
tytäryhtiöön                          
tehdyn netto-                         
sijoituksen                          
suojaus              -0,2              -0,2
Siirto arvon-                         
muutosrahas-                          
tosta                   -0,2          -0,2
Käyvän arvon                             
muutos                   0,2          0,2
Osinkovelan                              
peruutus                      0,0      0,0
Osingonjako                    -10,2     -10,2
Tilikauden                              
voitto                       43,7  4,7  48,5
Vähemmistö-                              
omistuksen                              
muutos                          -5,3  -5,3
                                
Oma pääoma                              
31.12.2005    34,0   5,8   0,4   1,5  159,2  14,6  215,5
                                   
Muuntoerot            -0,6              -0,6
Ulkomaiseen                              
tytäryhtiöön                             
tehdyn netto-                         
sijoituksen                          
suojaus              0,3               0,3
Käyvän arvon                             
muutos                   0,1          0,1
Myytyjen                               
osakkeiden                              
vaikutus                  -1,4          -1,4
Osinkovelan                              
peruutus                      0,0      0,0
Osingonjako                    -17,0     -17,0
Tilikauden                              
voitto                       43,7  5,1  48,7
Vähemmistö-                              
omistuksen                              
muutos                          -2,1  -2,1
                                
Oma pääoma                           
30.9.2006     34,0   5,8   0,0   0,1  185,9  17,6  243,5


RAHAVIRTALASKELMA                      
                              
Milj. euroa            9/2006   9/2005 12/2005
                              
Voitto ennen                        
satunnaisia eriä          63,9    52,3  65,9
Suunnitelman mukaiset                    
poistot               27,0    26,6  34,0
Muut oikaisut            5,8     2,8   4,3
Rahavirta ennen                       
käyttöpääoman muutosta       96,7    81,7  104,2
Käyttöpääoman muutos       -168,0    -93,7  -17,6
Rahoituserät            -7,0    -5,6  -7,0
Maksetut välittömät verot     -15,3    -17,0  -20,1
Liiketoiminnan rahavirta      -93,5    -34,7  59,5
Investointien rahavirta      -20,2    -13,2  -18,3
Lainojen muutos          140,3    67,0  -28,1
Maksetut osingot          -18,1    -11,1  -11,1
Rahoituksen                         
rahavirta             122,2    55,8  -39,3
Rahavarojen muutos          8,6     8,0   1,9
Rahavarat kauden alussa       42,4    39,9  39,9
Rahavarojen muuntoero        -0,4     0,6   0,6
Rahavarat kauden lopussa      50,6    48,5  42,4
                              
                              
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ                     
KUVAAVAT TUNNUSLUVUT       9/2006   9/2005 12/2005
                              
Oman pääoman tuotto, % 1)      21,2    19,7  24,5
Sijoitetun pääoman                     
tuotto, % 1)            13,4    11,9  16,5
Liikevoitto-%            5,7     4,9   4,5
Omavaraisuusaste, %         25,4    25,7  31,0
Gearing, %             152,2    149,2  102,9
Bruttoinvestoinnit, milj.                  
euroa (sis. leasingostot)      41,3    33,5  37,4
Tilauskanta, milj. euroa     1 227,7   1 010,9 1 011,3
-josta ulkomaantoiminnan                  
osuus, milj. euroa         283,1    385,9  343,4
Henkilöstö keskimäärin       8 385    7 937  7 912
Henkilöstö kauden lopussa     9 087    8 590  7 112
Liikevaihto milj. euroa     1 305,1   1 172,2 1 601,7
-josta ulkomaantoiminnan                  
osuus, milj. euroa         399,8    348,8  499,6
% liikevaihdosta          30,6    29,8  31,2
                              
1) Tunnuslukua laskettaessa on huomioitu
vain katsauskauden tulos.
                              
                              
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    9/2006   9/2005 12/2005
                              
Tulos/osake, euroa         2,57    2,03  2,57
Oma pääoma/osake, euroa      13,27    11,28  11,80
Osinko/osake, euroa                   1,00
Osinko/tulos, %                     38,9
Osakekannan markkina-arvo,                 
milj. euroa            525,1    468,1  519,1
Kurssi kauden lopussa, euroa    30,85    27,50  30,50
Vaihto kaudella, 1 000 kpl     2 626    3 888  4 610
Osakkeiden lukumäärä,                    
1 000 kpl             17 021   17 021 17 021
                              
                              
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
                              
Milj. euroa            9/2006   9/2005 12/2005
                              
Vakuudet omista sitoumuksista                
Annetut kiinteistö-                     
kiinnitykset             2,1     3,4   3,3
Annetut yrityskiinnitykset     99,1    99,7  99,2
Pantatut arvopaperit         0,5     4,1   0,7
Yhteensä              101,8    107,2  103,3
                              
Takaukset                          
Osakkuusyritysten puolesta      1,0     0,7   0,4
Muiden puolesta           0,8     0,0   5,3
                              
Vuokravastuut            48,5    22,1  27,7
                              
Johdannaissopimukset                 
                              
Valuuttatermiinit                  
Nimellisarvo             9,7    22,4  18,1
Käypä arvo             -0,1     0,0  -0,2
                              
Valuuttaoptiot, ostetut               
Nimellisarvo             0,0     1,7   1,7
Käypä arvo              0,0     0,0   0,0
                              
Valuuttaoptiot, asetetut               
Nimellisarvo             0,0     1,7   1,7
Käypä arvo              0,0    -0,1  -0,2
                              
Korko-optiot, ostetut                
Nimellisarvo            35,3     7,9  36,4
Käypä arvo              0,0     0,0   0,0
                              
Korko-optiot, asetetut                
Nimellisarvo             5,9     7,9   6,9
Käypä arvo             -0,2    -0,6  -0,4
                              
Koronvaihtosopimukset                
Nimellisarvo            39,4    12,8  12,1
Käypä arvo             -2,5    -0,1  -0,1
                              
Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan
perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.