LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

1 (2) LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2006 klo 11.45 LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 17.3.2006 klo 15.00 Hotelli Palacessa, 10. krs, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyks

                               1 (2)
LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE
                       15.2.2006 klo 11.45

LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 17.3.2006 klo 15.00
Hotelli Palacessa, 10. krs, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat.

Hallituksen kokoonpano, tilintarkastaja ja palkkiot

Osakkeenomistajat, jotka edustavat n. 65 % yhtiön osakkeiden
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että
-    hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettaisiin viideksi
-    nykyiset hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Heikki
Pentti, Erkki J. Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen
valittaisiin suostumuksensa mukaisesti seuraavalle toimikaudelle
ja että
-    hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 2.200 euroa
kuukaudessa ja puheenjohtajalle 11.000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin
suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
7.3.2006 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
edellyttäen, että osakkeenomistaja on rekisteröity yhtiön
osakerekisteriin ennen 28.10.1994. Tässä tapauksessa
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai
muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole
siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina, 14.3.2006 klo 14.00
mennessä. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Maritta Laitinen,
puh. 02071 53303. Ilmoittautumisen voi lähettää myös postitse
osoitteella Lemminkäinen Oyj, Maritta Laitinen, PL 23, 00241
Helsinki tai telefaxilla (09) 148 2129 tai sähköpostilla
osoitteella maritta.laitinen@lemminkainen.fi

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa
osakkeenomistajaa, pyydetään toimittamaan yhtiölle
ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä yhtiön
pääkonttorissa Esterinportti 2, 00240 Helsinki 9.3.2006 alkaen.
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä
osakkeenomistajille.

Ehdotus voittovarojen käytöstä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 31.12.2005
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa
1,00 euroa osaketta kohti eli yhteensä 17.021.250,00 euroa. Osinko
maksettaisiin osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
22.3.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 29.3.2006.


Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2006

LEMMINKÄINEN OYJ
Hallitus


Lemminkäinen Oyj
Matti Aalto
Tiedotuspäällikkö

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet