Paikalliset sivut:
YIT Group

Yhtiöjärjestys

 


Yhtiön toiminimi on YIT Oyj, ruotsiksi YIT Abp ja englanniksi YIT Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

 

2 §


Yhtiön toimialana on rakennusalan tuotantotoiminta, rakennustarvikkeiden ja rakennusvalmisosien valmistus, vuokraus ja kauppa kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiön toimialana on edellä mainittujen liiketoimintojen lisäksi ostaa ja myydä kiinteistöjä ja asunto- ja kiinteistöosakkeita sekä vuokrata huoneistoja ja kiinteistöjä rakennuksineen ja laitoksineen sekä harjoittaa muutakin toimintaa, joka liittyy edellä mainittuihin toimintoihin. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa välittömästi yhtiön toimesta ja/tai tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö tarjoaa emoyhtiönä palveluita konsernin hallinnon, henkilöstöasioiden, rahoituksen, talouden, laki- ja veroasioiden, sijoittajasuhteiden ja viestinnän sekä muiden yhteisten palveluiden alueilla.

 

3 §


Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

4 §


Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin ja äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, on yhtynyt.

 

5 §


Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

 

6 §


Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran yhtiön edustamiseen siten, että prokuristi voi edustaa yhdessä hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun kanssa.

 

7 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 §


Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka se lain mukaan on pidettävä.
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi kuitenkin päättää kokouskutsun julkaisemisesta lehti-ilmoituksella. Tällöin kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla se hallituksen päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Muutoin noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Lisäksi noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.

 

9 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

Esitettävä
- tilinpäätös ja toimintakertomus,
- tilintarkastuskertomus ja

Päätettävä
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta:
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
- tilintarkastajan palkkiosta ja

Valittava
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä
- tilintarkastaja

Käsiteltävä
- muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

10 §

Osakeyhtiölain soveltamista koskevat riita-asiat käsitellään käräjäoikeuden sijasta välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä.

 

Sivun alkuun

Sulje
Lähetetään...