Palkitseminen

YIT:n palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa yhtiön johto sekä muu henkilöstö pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin, motivoida erinomaisiin suorituksiin ja palkita oikeudenmukaisesti onnistumisista.

Palkitsemisen periaatteet
  • Vahvistaa yrityskulttuuria ja tukee omistaja-arvon luomista
  • Motivoi ja sitouttaa henkilöstöä sekä tukee haluttujen kykyjen rekrytoinnissa
  • Edistää strategian toteutumista ja tulosjohtamista
  • On vastuullisesti hoidettua, joustavaa ja linjassa pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden kanssa


Palkitsemista koskeva raportointi tilikaudelta 2019 on laadittu hallinnointikoodi 2015 mukaisesti palkka- ja palkkioselvityksenä. Selvitys sisältää kuvauksen palkitsemisen keskeisistä periaatteista sekä tiedot hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetuista etuuksista.

 

Palkitsemisraportti 2020

Aiemmat palkka- ja palkkioselvityksetPalkitsemisraportti, jossa ilmoitetaan toimielimille maksetut ja erääntyvät palkkiot edelliseltä tilikaudelta, esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti laaditaan ensimmäisen kerran tilikaudelta 2020 ja esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle keväällä 2021.

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2020-2023

Vuodesta 2020 lähtien YIT:n toimielinten, hallituksen ja toimitusjohtajan, palkitsemisen periaatteet kuvataan palkitsemispolitiikassa. Palkitsemispolitiikka käsitellään ensimmäistä kertaa varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2020.

Palkitsemispolitiikka perustuu EU:n Osakkeenomistajien oikeudet -direktiiviin ja sen tuomiin muutoksiin laeissa sekä listayhtiöiden hallinnointikoodissa (2020).

Palkitsemispolitiikka 


Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

YIT Oyj:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkkioista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin avainhenkilöiden, kuten johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista. Lisäksi hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisen mittarit ja niiden tavoitearvot, joilla pyritään tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta myös mittareiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä palkkioiden määrän.

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta YIT-konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta myös valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat kykyjen tunnistaminen, avainhenkilöstön kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

 

Aiemmat palkka- ja palkkioselvitykset

Palkka- ja palkkioselvitys 2010

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2012

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2019