Paikalliset sivut:
YIT Group

Nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

YIT Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt

 

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2017 kokoontuvalle YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 79 200 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja
- jäsenille 46 800 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2017 on julkistettu. Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Matti Vuoria, varapuheenjohtajaksi Juhani Pitkäkoski sekä jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen ja Inka Mero. Uudeksi hallituksen jäseneksi samaksi toimikaudeksi nimitystoimikunta ehdottaa Tiina Tuomelan valitsemista.

Tiina Tuomela, diplomi-insinööri, MBA, syntynyt 1966, toimii Fortumin Generation-divisioonan johtajana ja Fortumin johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut Fortumin Nuclear and Thermal-divisioonan johtajana sekä talousjohtajana Power- ja Generation-liiketoimintayksiköissä. Tuomela on Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2016 perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset

YIT Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

YIT Oyj:n kolme suurinta omistajaa Euroclear Finland Oy:n mukaisen osakasluettelon ja työjärjestyksessä mainittujen periaatteiden mukaisesti 31. elokuuta 2016 ovat olleet oikeutettuja ja ovat halunneet käyttää oikeuttaan nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan. Yhtiön nimitystoimikuntaan on nimitetty seuraavat edustajat:

Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja
Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja  
Antti Herlin 

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto.

Yhtiökokouksen 15.3.2016 vahvistama nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee tarkemmin toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee sille kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

 

Sivun alkuun

Sulje
Lähetetään...