Hallinnointi

Hallinnointi

Sitoudumme hyvään hallintotapaan noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla parhaita käytäntöjä. YIT Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintaa sääntelevien ja valvovien yhteisöjen sääntöjä ja määräyksiä. Noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n syyskuussa 2019 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi noudatamme päätöksenteossa ja hallinnoinnissa Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.  


Hallinnointiselvitykset 2019

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä  2019

Palkka- ja palkkioselvitys 2019Johto- ja hallinnointielimet

YIT:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus päättää konsernin hallinnointijärjestelmistä ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

Yhtiökokous
Yhtiökokous on YIT:n ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se on lain mukaan pidettävä.

Hallitus
Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa. Sen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen puheenjohtajana toimii TkT, DI Harri-Pekka Kaukonen. Hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstövaliokunta sekä investointi- ja hankevaliokunta.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä ja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. YIT:n väliaikaisena toimitusjohtana on 23.10.2020 alkaen toiminut DI Antti Inkilä. Toimitusjohtajan sijaisena toimii KTM Ilkka Salonen.

Johtoryhmä
Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita.
 
 
Aiemmat hallinnointiselvitykset

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017