YIT:n osakkeiksi muuttuneiden Lemminkäisen osakkeiden hankintameno

Sulautumisvastikkeena saatujen osakkeiden hankintamenoksi luetaan sulautuneen yhtiön osakkeiden hankintamenoa vastaava määrä saannoittain. Tämä tarkoittaa sitä, että vastikkeena saatujen YIT-osakkeiden hankintahinnat määräytyvät vanhojen LMK-osakkeiden hankintaerien perusteella. Vastikkeena saadut YIT-osakkeet tulee suhteuttaa määrällisesti kulloistakin LMK-osakkeiden hankintaerää kohden. Vastikkeena saaduille YIT-osakkeille lasketaan hankintahinta kulloisenkin LMK-osakkeiden hankintaerän ajankohdan hankintahinnan perusteella. Vastikkeena saatujen YIT-osakkeiden hankintahintaa laskettaessa tulee ottaa huomioon suhdeluku, jonka perusteella LMK-osakkeita vastaan annettiin YIT-osakkeita.

Hankintameno-olettaman käyttäminen todellisen hankintahinnan sijasta tulee ajankohtaiseksi vasta siinä vaiheessa, kun osakkeet luovutetaan ja niistä saatavaa luovutusvoittoa verotetaan. Tällöin osakkeenomistaja voi halutessaan vähentää myyntihinnasta todellisen hankintahinnan sijaan hankintameno-olettaman (20 % tai 40 %, jos osakkeet on omistettu yli 10 vuoden ajan). Jos käytetään todellista hankintamenoa, tulee verovelvollisen itse esittää Verohallinnolle alkuperäinen hankintahinta, jonka perusteella YIT-osakkeiden hankintameno voidaan laskea. Käytännössä hankintameno-olettamaa kannattaa käyttää, mikäli sitä käyttämällä verotettava luovutusvoitto jää pienemmäksi kuin todellista, aikanaan maksettua hankintamenoa käyttämällä.

Myytäessä vastikkeena saatuja YIT-osakkeita sovelletaan first in, first out -periaatetta, eli osakkeet katsotaan luovutetuiksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu. Säännöstä poiketaan silloin, jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, jolloin osakkeenomistaja voi osoittaa, miltä tililtä tämä on myynyt osakkeet.