Paikalliset sivut:
YIT Group

Asfalttikartelliasia

Korkein oikeus ilmoitti 6.9.2017, että se oli myöntänyt rajoitetun valitusluvan Lemminkäiselle ja Vantaan kaupungille asfalttikartelliin liittyvissä vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Korkeimmassa oikeudessa oli käsiteltävänä Lemminkäisen osalta Lemminkäisen jättämät 13 valituslupahakemusta sekä 19 kunnan jättämät valituslupahakemukset koskien Helsingin hovioikeuden 20.10.2016 antamia päätöksiä.

Lemminkäiselle myönnettiin valituslupa Mikkelin ja Rovaniemen kaupunkia koskevissa asioissa. Valituslupa koskee kysymystä siitä, onko Lemminkäisen korvausvastuu vähentynyt sen vuoksi, että muiden kartelliin osallistuneiden tahojen vastuu oli vanhentunut. Mikkelin ja Rovaniemen kaupungeille ei myönnetty valituslupaa. Myöhemmin Korkein oikeus antoi Lemminkäiselle valitusluvan myös vahingonkorvauksen ja oikeudenkäyntikulujen arvonlisäveron osuuteen liittyvästä kysymyksestä.

Korkein oikeus antoi 18.6.2019 ratkaisut Mikkelin ja Rovaniemen kanteita koskevissa asioissa. Korkein oikeus hyväksyi pääosin YIT:n vaatimukset arvonlisäveron osuutta koskevasta kysymyksestä. Korkein oikeus hyväksyi lisäksi osittain YIT:n vaatimuksen koskien korvausvastuun pienentämistä vastuun hajaantumisen vuoksi Rovaniemen kannetta koskevassa asiassa. Korkein oikeus hylkäsi YIT:n vastaavan vaatimuksen Mikkelin kannetta koskevassa asiassa. Korkeimman oikeuden päätös 18.6.2019

Vantaan kaupungille 6.9.2017 myönnetty valituslupa koskee kysymystä siitä, vastaavatko Skanska Asfaltti Oy, NCC Industry Oy ja Asfaltmix Oy kaupungille kartellin aiheuttamasta vahingosta sillä perusteella, että yhtiöille oli siirtynyt niiden ostamien kartelliyritysten liiketoiminta. Kysymys valitusluvan myöntämisestä Lemminkäiselle sekä muilta kuin edellä mainituilta osilta Vantaan kaupungille siirrettiin ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.

Korkeimman oikeuden 6.9.2017 antamilla päätöksillä 14 muun kaupungin tai kunnan valituslupahakemukset Lemminkäistä koskien hylättiin kokonaan. Espoon kaupungin valituslupahakemus jää odottamaan nyt valitusluvan saaneiden asioiden ratkaisua.

Helsingin hovioikeus antoi 20.10.2016 päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Niiden 37 kanteen osalta, joissa Lemminkäinen oli vastaajana, Lemminkäinen ja muut asfalttialan yritykset ovat oikeutettuja saamaan palautuksia yhteensä noin 20 miljoonaa euroa (sisältäen noin 14 miljoonaa euroa vähemmän pääomakorvauksia sekä noin 6 miljoonaa euroa vähemmän korkoja ja oikeudenkäyntikuluja kuin käräjäoikeus oli määrännyt).

Näistä palautuksista Lemminkäinen on oikeutettu saamaan (perustuen Lemminkäisen omaan osuuteen ja niiden muiden vastaajien osuuksiin, jotka Lemminkäinen on maksanut) yhteensä noin 19 miljoonaa euroa sisältäen pääomakorvauksia, korkoja ja oikeudenkäyntikuluja. Nämä tulot Lemminkäinen kirjasi vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen tulokseensa.

Lemminkäinen on pitänyt vahingonkorvauksia perusteettomina. Hovioikeuden päätösten jälkeen Lemminkäinen sopi yhteensä 17 kunnan ja Suomen valtion kanssa, etteivät ne hae korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden päätöksistä taikka peruuttavat valituslupahakemuksensa.

Näiden jo käsiteltyjen kanteiden lisäksi käräjäoikeuden käsittelyn alkamista odottaa 21 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan. Käsittelyn alkamista odottavien kanteiden pääomamäärä on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa, joista Lemminkäinen on tehnyt Helsingin hovioikeuden päätösten ja korkeimman oikeuden valituslupahakemuksiin tekemien päätösten perusteella yhteensä 4,0 miljoonan euron kuluvarauksen (Tilanne 30.6.2019).

Aiheeseen liittyvät tiedotteet

Tapahtumahistoria

Vuosi Tapahtuma Tiedote
2017

Lemminkäinen sopi Suomen valtion kanssa.

Korkein oikeus myönsi rajoitetun valitusluvan Lemminkäiselle ja Vantaan kaupungille.

13.1.2017

6.9.2017

2016

Helsingin hovioikeus antoi 20.10.2016 päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista.

Lemminkäinen hakee valituslupaa korkeimmalta oikeudelta osaan hovioikeuden asfalttikartellia koskevista vahingonkorvauspäätöksistä

20.10.2016
24.10.2016

19.12.2016

2014 31.3.2014 Lemminkäinen on päättänyt valittaa Helsingin hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätöksistä. 31.3.2014
2013 Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista.

28.11.2013
2.12.2013
20.12.2013

2013 Käräjäoikeus antaa päätöksensä käsiteltyjen kanteiden osalta 28.11.2013. 8.10.2013
2012 Vahingonkorvauskanteiden käsittely: Oikeudenkäyntien valmisteluistunnot aloitetaan tammikuussa 2012. Pääkäsittelyt alkavat syyskuussa 2012 ja niiden on alustavasti suunniteltu jatkuvan huhtikuulle 2013 asti. Päätösten antamisajankohdat eivät vielä ole tiedossa.  
2009 KHO:n päätös: Asfalttialan yhtiöille määrätään yhteensä 82,6 milj. euron seuraamusmaksu kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta. Lemminkäiselle määrätty seuraamusmaksu on kilpailuviraston esityksen mukainen 68 milj. euroa. Lemminkäinen kirjaa kuluvan vuoden kolmannelle kvartaalille kuluksi 54 milj. euroa.

29.9.2009
29.9.2009

2007 Lemminkäinen valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 19.12.2007
2007 Markkinaoikeuden päätös: Asfalttialan yhtiöille määrätään 19,4 milj. euron seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Lemminkäinen kirjaa kuluvan vuoden neljännelle kvartaalille kuluksi 14 milj. euroa. 19.12.2007
2004 Kilpailuvirasto esittää seitsemälle asfalttialan yritykselle ja Asfalttiliitolle kilpailunlainsäädännön rikkomuksista vuosina 1994-2002 seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa. Kilpailuvirasto esittää Lemminkäiselle 68 milj. euron seuraamusmaksua  
2003 Kilpailuvirasto toimittaa kesäkuussa 2003 Lemminkäiselle esitysluonnoksen markkinaoikeudelle koskien epäiltyä asfalttialan kartellia. Esitysluonnoksessaan kilpailuvirasto epäilee, että asfalttialalla olisi vuosina 1994-2002 toiminut valtakunnallinen kartelli, johon olisivat osallistuneet kaikki alan merkittävät toimijat  
Lähetetään...